313/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012 do 18.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
ZÁKON
z 13. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 119/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo „nemusel“ vkladá slovo „náhle“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. o) sa slovo „vodiča“ nahrádza slovami „účastníka cestnej premávky“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre vodiča električky,“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 70 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 4“.
5.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.“.
6.
V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.“.
7.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.“.
8.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
9.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy; ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy.“.
10.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.“.
11.
V § 48 ods. 1 sa slová „a obecnej polície“ nahrádzajú slovami „obecnej polície, Horskej záchrannej služby, členov stráže prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody28aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa)
§ 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 52 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím“.
13.
V § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.“.
14.
V § 53 ods. 2 sa za slovo „rýchlosť“ vkladajú slová „a vzdialenosť“.
15.
V § 55 ods. 2 sa za slovo „pedáloch“ vkladá čiarka a slová „to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále“.
16.
V § 55 ods. 3 druhá veta znie:
„Osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov
a)
na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
b)
v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
c)
na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.“.
17.
V § 64 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo“.
18.
V § 64 ods. 3 druhá veta znie: „Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.“.
19.
V § 68 ods. 6 sa slová „v súvislosti s plnením jej úloh podľa osobitného predpisu,36)“ nahrádzajú slovami „a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súvislosti s plnením ich úloh podľa osobitného predpisu,36)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.
20.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou informácie z evidencie dopravných nehôd v tomto rozsahu:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla a vlastníka vozidla,
b)
meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, a usmrteného alebo zraneného účastníka dopravnej nehody,
c)
údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,
d)
značka, obchodný názov, typ, evidenčné číslo vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN,
e)
dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody,
f)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej karty,
g)
orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.“.
21.
V § 69 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o zákaze vydá policajt potvrdenie,“.
22.
V § 69 ods. 2 sa slová „písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o vodiča vozidla ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ak ide o účastníka dopravnej nehody, ktorú objasňuje Vojenská polícia, alebo ak ide o účastníka škodovej udalosti, ktorej predchádzal priestupok, ktorý objasňuje Vojenská polícia.“.
23.
V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
24.
V § 70 ods. 4 sa slová „na mieste“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“.
25.
V § 70 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
26.
V § 70 ods. 8 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 alebo odseku 5“ a slová „podľa odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa odsekov 4 a 5“.
27.
V § 71 ods. 3 sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „priestupku spáchaného nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave37a)“.
28.
V § 71 ods. 4 sa vypúšťajú slová „proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“.
29.
V § 71 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.“.
30.
V § 72 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51“.
31.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až h) a k), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 3, 4 a 6 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.
(13)
Technické osvedčenie vozidla je oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) a h), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Vojenský policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla obvodnému úradu dopravy.“.
32.
Doterajší text § 74 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu; osoba spolujazdca má v takomto prípade povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d). Žiadosť zákonného zástupcu podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať údaje podľa § 107 ods. 3 písm. d).“.
33.
V § 77 ods. 3 sa vypúšťajú slová „štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo“.
34.
V § 78 ods. 1 písm. c) sa za slovo „skupiny“ vkladajú slová „B a“.
35.
V § 78 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „B,“.
36.
V § 80 ods. 2 sa slová „od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole“ nahrádzajú slovami „od ukončenia prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole“.
37.
V § 80 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiadateľ pri skúške podľa § 79 ods. 2 písm. c) neprospeje na autocvičisku, nemôže pokračovať v skúške v cestnej premávke.“.
40.
§ 91 znie:
㤠91
(1)
Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel ani na opakovanej skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a) alebo písm. c).
(2)
Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, najmä na základe oznámenia podľa § 90 ods. 3, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.
(3)
Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o
a)
povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a)
b)
preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
c)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
d)
preskúmaní psychickej spôsobilosti.
(4)
Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“). Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, je povinný postupovať podľa § 90 ods. 3. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.
(5)
Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, o preskúmaní psychickej spôsobilosti, o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu43a) alebo o povinnostiach podľa odseku 4, určí lehotu na ich vykonanie a lehotu na predloženie potvrdenia o splnení uložených povinností, ak držiteľovi vodičského oprávnenia nebol zadržaný vodičský preukaz podľa § 70 ods. 1 písm. c).
(6)
Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2. Do úspešného splnenia týchto povinností sa držiteľovi vodičského oprávnenia vodičský preukaz nevráti.
(7)
Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, s preskúmaním psychickej spôsobilosti, s podrobením sa doškoľovaciemu kurzu43a) a s plnením povinností podľa odseku 4 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa takejto povinnosti.
(8)
Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o odbornom poradenstve.
(9)
Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti, obsah a vzory dokladu o
a)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
b)
preskúmaní psychickej spôsobilosti,
c)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva,
d)
podrobení sa odbornému poradenstvu.
(10)
Náležitosti, obsah a vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.
41.
V § 92 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu,
e)
dokladom podľa § 91 ods. 9 písm. d) nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil odbornému poradenstvu,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako f) a g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:
„43b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.“.
42.
V § 92 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
43.
V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla
a)
v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo
b)
v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
44.
V § 92 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
45.
V § 92 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Vodičské oprávnenie odobraté podľa odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po preukázaní splnenia podmienok podľa § 77 ods. 1 písm. d) až g). Vodičské oprávnenie odobraté podľa odseku 3 písm. b) možno vrátiť až po preukázaní splnenia podmienok podľa § 77 ods. 1 písm. d) až g), po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom a po podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.
(9)
Ustanovenia § 91 sa nepoužijú v prípadoch uvedených v odseku 3.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.
46.
V § 92 ods. 10 sa slová „preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, preskúmaním psychickej spôsobilosti, s podrobením sa doškoľovaciemu kurzu alebo s plnením povinností podľa odseku 8“.
47.
V § 94 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pre osobu spolujazdca podľa § 74 ods. 2.“.
48.
Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠97a
Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine
Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí; ustanovenia § 96 a 97 sa vzťahujú primerane.“.
49.
V § 98 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania podľa § 70 ods. 5,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).
50.
V § 102 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa budú považovať za štát dohovoru.“.
51.
V § 103 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem minimálneho veku na vedenie motorového vozidla skupiny B, ktorý je 18 rokov“.
52.
V § 107 ods. 2 písm. e) sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „pri vedení motorového vozidla“ sa nahrádzajú slovami „pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a)“.
53.
V § 107 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky iného ako uvedeného v odseku 2 písm. e),
d)
meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2.“.
54.
V § 108 odsek 2 znie:
„(2)
Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta objasnenia priestupku, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci.“.
55.
V § 108 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaje o porušení pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie sa vedú 10 rokov.“
56.
V § 115 ods. 1 slová „preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivá a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení s údajmi priamo na vozidle“ sa nahrádzajú slovami „preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá“.
57.
V § 137 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac“.
58.
V § 137 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu,“.
59.
V § 137 ods. 2 písm. p) sa za slovo „oprávnenia“ vkladá čiarka a slová „bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2“ a slová „§ 70 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 4“.
60.
V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) až x), ktoré znejú:
„s)
ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
t)
ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
u)
ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,
v)
porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,
w)
porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,
x)
neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.“.
61.
V § 141 ods. 4 písm. a) sa slová „podľa § 70 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 70 ods. 7“.
62.
V § 141 ods. 5 písm. g) sa slová „podľa § 70 ods. 1, 2 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8“.
63.
V § 141 ods. 5 písm. k) sa slová „podľa § 91 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 91 ods. 6“.
65.
Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
Ustanovenie § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej premávky uvedené v § 92 ods. 3 pred 1. novembrom 2011, ak sa dopustila ďalšieho porušenia pravidiel cestnej premávky uvedeného v § 92 ods. 3 po 1. novembri 2011.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 61 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.
(4)
Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin
a)
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo
b)
usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku.
(5)
Na ukladanie trestu zákazu činnosti podľa odsekov 3 a 4 nemá vplyv zahladenie odsúdenia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.
2.
§ 69 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,
a)
ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo
b)
ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.
(5)
Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 alebo 4.“.
3.
Doterajší text § 112 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 3, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 1.
(3)
Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 4, uloží mu trest zákazu činnosti na sedem rokov až pätnásť rokov.“.
4.
V § 289 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
V § 289 ods. 3 písm. a) sa za slová „za taký čin“ vkladajú slová „alebo za čin uvedený v odseku 2“.
6.
V § 289 ods. 3 písm. b) sa za slovo „látky“ vkladajú slová „alebo za čin uvedený v odseku 2“.
7.
V § 289 ods. 3 a 4 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.
8.
Za § 438c sa vkladá § 438d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠438d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
Ustanovenie § 61 ods. 3 a 4 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v § 61 ods. 3 alebo 4 pred 1. novembrom 2011, ak táto osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 61 ods. 3 alebo 4 po 1. novembri 2011. Súd však nemusí vziať do úvahy odsúdenie uložené pred 1. novembrom 2011, ak by vzhľadom na mimoriadne okolnosti predchádzajúcich prípadov bolo pre páchateľa použitie trestnej sadzby trestu zákazu činnosti ustanovenej v § 61 ods. 3 alebo 4 neprimerane prísne.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z. a zákona 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nezapočítava sa však čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.“.
2.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený
a)
trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo
b)
zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f).“.
3.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „oprávnenia“ vkladá čiarka a slová „bez osoby spolujazdca3ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:
„3ba)
§ 74 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.
4.
V § 22 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) zákona č. 8/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) až x) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.
6.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. h), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. i) a k)“.
Čl. IV
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 18 odsek 3 znie:
(3) Vojenský policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad vydaný v cudzine, technické osvedčenie vozidla s evidenčným číslom alebo tabuľku s evidenčným číslom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.3aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa)
§ 70 a 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Prílohy č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „Prvá skupina prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 2 sa slová „iné omamné prostriedky“ nahrádzajú slovami „omamné látky alebo psychotropné látky“.
3.
V § 5 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie“, slová „vyšetrením krvi“ sa nahrádzajú slovami „laboratórnym vyšetrením krvi“ a v tretej vete sa nad slovami „lekárske vyšetrenie“ vypúšťa odkaz 6.
4.
V § 5 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok sa vykonáva
a)
orientačným psychomotorickým vyšetrením a následným lekárskym vyšetrením spojeným s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu alebo
b)
orientačným testovacím prístrojom a následným laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky biologického materiálu.
(6)
Z lekárskej správy o výsledku laboratórneho vyšetrenia musí byť jasné, či sa v organizme vyšetrovanej osoby nachádzal alkohol, omamná látka alebo psychotropná látka. Ak sa vykonáva vyšetrenie na alkohol, v lekárskej správe sa uvedie aj jeho množstvo. V prípade vyšetrenia na omamné látky alebo psychotropné látky sa za rozhodujúci výsledok považuje len výsledok laboratórneho vyšetrenia odobratej krvi alebo iného biologického materiálu, realizovaného v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.6)
(7)
Lekárske vyšetrenie spojené s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu sa okrem prípadu uvedeného v odseku 4 vykoná vždy, a to i bez predchádzajúcej dychovej skúšky prístrojom na zistenie alkoholu alebo bez predchádzajúceho orientačného psychomotorického vyšetrenia alebo orientačného vyšetrenia testovacím prístrojom na zistenie omamných látok a psychotropných látok, ak
a)
vyšetrovaná osoba nie je pri vedomí,
b)
o tom rozhodne policajný orgán a vyzve kontrolovanú osobu na vyšetrenie na zistenie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c)
o to požiada osoba, ktorá sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo omamných látok a psychotropných látok má podrobiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom.7)
(9)
V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je vyšetrovaná osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené náklady spojené s takýmto vyšetrením.“.
Čl. VI
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 34 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
pri cestnej kontrole nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste, ak vodič nezaplatil pokutu uloženú pri kontrole,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).“.
Čl. VII
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 42 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
ako vodič dráhového vozidla alebo obsluhy lanovej dráhy alebo ten, kto sa podieľa na zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe, je počas služby ovplyvnený alkoholom, inou návykovou látkou26a) alebo liekom, ktorý znižuje schopnosť viesť dráhové vozidlo alebo obsluhovať lanovú dráhu alebo vykonávať činnosť pri zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe, alebo ak sa odmietne podrobiť dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu na zistenie, či nie je takouto látkou ovplyvnený, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.“.
2.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť pokutu od 300 eur do 500 eur a zákaz činnosti až na dva roky, za priestupky podľa odseku 1 písm. h) a i) možno uložiť pokutu do 200 eur; v blokovom konaní do 60 eur, za priestupky podľa odseku l písm. j) možno uložiť pokutu do 500 eur a zákaz činnosti na jeden rok, za priestupky podľa odseku 1 písm. k) možno uložiť pokutu do 1 000 eur a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov a ak nehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku, ktorý znížil schopnosť viesť dráhové vozidlo alebo vykonávať činnosť pri zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe, pokutu až do 5 000 eur.“.
3.
V § 45 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
4.
Názov prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodu 48, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012, a čl. I bodov 38, 39 a 64, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.