Predpis bol zrušený predpisom 397/2023 Z. z.

295/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2011 do 14.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. septembra 2011,
ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Organizáciou, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa určená na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny (ďalej len „biomasa“) spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,1) je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.
§ 2
Vzor vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy je uvedený v prílohe.
§ 3
Vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky, zostávajú v platnosti.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.
Zsolt Simon v. r.
Príloha k vyhláške č. 295/2011 Z. z.
VYHLÁSENIE PESTOVATEĽA/DODÁVATEĽA* BIOMASY určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny v súlade s požiadavkami článku 17 smernice 2009/28/ES
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.