254/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011 do 31.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
ZÁKON
zo 6. júla 2011
o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti výrobcu,1) splnomocneného zástupcu,2) dovozcu,3) distribútora,4) vlastníka a prevádzkovateľa zariadenia,
b)
označenie zhody zariadenia s technickými požiadavkami, ktoré sa vyjadruje označením π podľa prílohy č. 3,
c)
autorizáciu a notifikáciu,
d)
práva a povinnosti notifikovanej osoby,
e)
technické požiadavky na zariadenie,
f)
postup posudzovania zhody5) zariadenia,
g)
dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených medzinárodnou zmluvou6) a týmto zákonom a ukladanie sankcií za priestupky a iné správne delikty.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa
a)
predpisov účinných do 31. augusta 2011 a tohto zákona a bolo uvedené na trh7) po 31. auguste 2011 a nie je na ňom umiestnené označenie zhody na účely jeho sprístupnenia na trhu,
b)
predpisov účinných do 31. augusta 2011 a je na ňom umiestnené označenie zhody podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011 na účely jeho periodických prehliadok, medziperiodických prehliadok, mimoriadnych kontrol a používania,
c)
predpisov účinných do 31. mája 2003 a nie je na ňom umiestnené označenie zhody podľa predpisu účinného do 31. mája 2003 na účely opätovného posúdenia zhody podľa prílohy č. 1.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
aerosólový rozprašovač,8)
b)
otvorenú kryogénnu nádobu,
c)
plynovú fľašu pre dýchací prístroj,
d)
hasiaci prístroj,9)
e)
zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje medzinárodná zmluva,10)
f)
zariadenie, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy11) o konštrukcii a skúšaní obalu,
g)
zariadenie uvedené na trh do 31. mája 2003, ak sa na ňom nevykonalo opätovné posúdenie zhody,
h)
zariadenie používané na prepravu nebezpečných tovarov medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a tretími krajinami podľa medzinárodnej zmluvy.6)
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
zariadením prepravovateľné tlakové zariadenie, ktorým je
1.
tlaková nádoba, jej ventily a ostatné príslušenstvo podľa medzinárodnej zmluvy,12) ak sa používa v súlade s požiadavkami na prepravu plynov triedy 2 uvedenými v jej prílohách, okrem tovarov s číslami 6 a 7 v klasifikačnom kóde, a na prepravu nebezpečných tovarov ostatných tried uvedených v prílohe č. 2,
2.
cisterna, batériové vozidlo, batériový vozeň alebo viacčlánkový kontajner na plyn, ich ventily a iné príslušenstvo podľa medzinárodnej zmluvy,13) ak sa používa v súlade s požiadavkami na prepravu plynov triedy 2 uvedenými v jej prílohách, okrem tovarov s číslami 6 a 7 v klasifikačnom kóde, a na prepravu nebezpečných tovarov ostatných tried uvedených v prílohe č. 2,
3.
malá nádoba, ktorá obsahuje plyn a slúži ako náplň,14)
b)
používaním plnenie a dočasné skladovanie pri preprave, pri vyprázdňovaní a pri opätovnom plnení zariadenia,
c)
opätovným posúdením zhody posúdenie zhody zariadenia vyrobeného a uvedeného na trh do 31. mája 2003, ktoré sa vykonáva na žiadosť vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia,
d)
dohľadom nad trhom činnosť vykonávaná orgánom dohľadu nad trhom podľa § 17 ods. 1 a opatrenia ním prijímané na zabezpečenie toho, aby zariadenie počas svojej životnosti spĺňalo technické požiadavky a neohrozovalo zdravie, bezpečnosť a verejný záujem,
e)
periodickou prehliadkou pravidelne sa opakujúca prehliadka a postup jej vykonania podľa medzinárodnej zmluvy,6)
f)
medziperiodickou prehliadkou prehliadka v čase medzi dvoma za sebou nasledujúcimi periodickými prehliadkami a postup jej vykonania podľa medzinárodnej zmluvy,6)
g)
mimoriadnou kontrolou kontrola vykonaná na základe podnetu a postup jej vykonania podľa medzinárodnej zmluvy,6)
h)
technickými požiadavkami technické požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona,
i)
sprístupnením na trhu dodávka zariadenia určeného na distribúciu alebo používanie na trhu Európskej únie v rámci obchodnej činnosti alebo pri vykonávaní verejnej služby, a to odplatne alebo bezodplatne.
§ 4
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť pri uvádzaní zariadenia na trh, aby bolo navrhnuté, vyrobené a zdokumentované podľa technických požiadaviek,
b)
umiestniť označenie π podľa § 13, ak sa zhoda zariadenia s technickými požiadavkami preukáže postupom posudzovania zhody,
c)
vypracovať a uchovávať technickú dokumentáciu podľa technických požiadaviek,
d)
prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie bolo v zhode s technickými požiadavkami, zariadenie stiahnuť z trhu15) alebo ho prevziať späť,16) ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu, nespĺňa technické požiadavky a ak zariadenie predstavuje riziko, bezodkladne informovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a orgán dohľadu nad trhom podľa § 17 ods. 1, ak zariadenie sprístupnil na trhu v Slovenskej republike, najmä o nesúlade s technickými požiadavkami a o prijatých nápravných opatreniach; zdokumentovať prípady nesúladu s technickými požiadavkami a prijaté nápravné opatrenia,
e)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v štátnom jazyku alebo v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu,
f)
spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, ktoré uviedol na trh,
g)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
h)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu
(1)
Výrobca môže písomným splnomocnením splnomocniť na plnenie povinností podľa § 4 okrem povinností podľa § 4 písm. a) a b) a vypracovania technickej dokumentácie splnomocneného zástupcu; písomné splnomocnenie ho musí splnomocňovať najmenej na tieto činnosti:
a)
zabezpečiť pre orgán dohľadu nad trhom technickú dokumentáciu počas obdobia, ktoré je pre výrobcu ustanovené medzinárodnou zmluvou,6)
b)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v štátnom jazyku alebo v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu a
c)
spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, na ktoré sa vzťahuje písomné splnomocnenie.
(2)
Splnomocnený zástupca je povinný
a)
uvádzať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo na certifikáte zhody vypracovanom podľa medzinárodnej zmluvy,6)
b)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov
1.
výrobcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
2.
dovozcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
c)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
§ 6
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a)
uviesť na trh len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými požiadavkami,
b)
uistiť sa, že výrobca pred uvedením zariadenia na trh
1.
vykonal príslušný postup posudzovania zhody,
2.
vypracoval technickú dokumentáciu,
3.
umiestnil na zariadenie označenie π,
4.
priložil certifikát zhody vypracovaný podľa medzinárodnej zmluvy,6)
c)
zdržať sa uvedenia zariadenia na trh, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nie je v zhode s technickými požiadavkami a informovať výrobcu a orgán dohľadu nad trhom, ak zariadenie predstavuje riziko,
d)
uviesť na certifikáte zhody vypracovanom podľa medzinárodnej zmluvy6) alebo v dokumente priloženom k certifikátu zhody obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo, na ktorom možno ho zastihnúť,
e)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými požiadavkami,
f)
prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie bolo v zhode s technickými požiadavkami, zariadenie stiahnuť z trhu alebo prevziať zariadenie späť, ak sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu, nespĺňa technické požiadavky a ak zariadenie predstavuje riziko, bezodkladne o tom informovať úrad a orgán dohľadu nad trhom podľa § 17 ods. 1, ak zariadenie sprístupnil na trhu v Slovenskej republike a výrobcu a uviesť najmä dôvody nesúladu s technickými požiadavkami a prijaté nápravné opatrenia; zdokumentovať prípady nesúladu s technickými požiadavkami a prijaté nápravné opatrenia,
g)
mať počas obdobia ustanoveného medzinárodnou zmluvou6) k dispozícii pre orgán dohľadu nad trhom kópiu technickej dokumentácie a zabezpečiť, aby bola na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom sprístupnená technická dokumentácia,
h)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v štátnom jazyku alebo v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu,
i)
spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, ktoré dovozca uviedol na trh,
j)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov
1.
výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
2.
distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
k)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
§ 7
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a)
uistiť sa, či pred sprístupnením zariadenia na trh je
1.
na zariadení umiestnené označenie π,
2.
k zariadeniu priložený certifikát zhody a
3.
na zariadení, na certifikáte zhody alebo na priloženom dokumente uvedené obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo,
b)
sprístupniť na trh len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými požiadavkami,
c)
zdržať sa sprístupnenia zariadenia na trhu, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že zariadenie nie je v zhode s technickými požiadavkami; ak zariadenie predstavuje riziko, informovať o tom výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu nad trhom,
d)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými požiadavkami,
e)
prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie bolo v zhode s technickými požiadavkami, zariadenie stiahnuť z trhu alebo prevziať zariadenie späť, ak sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu, nespĺňa technické požiadavky a ak zariadenie predstavuje riziko informovať bezodkladne výrobcu a ak je to potrebné dovozcu a úrad a orgán dohľadu nad trhom podľa § 17 ods. 1, ak zariadenie sprístupnil na trhu v Slovenskej republike, najmä o nesúlade s technickými požiadavkami a o prijatých nápravných opatreniach; zdokumentovať prípady nesúladu s technickými požiadavkami a prijaté nápravné opatrenia,
f)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v štátnom jazyku alebo v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu,
g)
spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje zariadenie, ktoré sprístupnil na trh,
h)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
2.
vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
i)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
§ 8
Povinnosti vlastníka
(1)
Vlastníkom je osoba s trvalým pobytom, miestom podnikania alebo sídlom v členskom štáte, ktorá vlastní zariadenie.
(2)
Vlastník je povinný
a)
zdržať sa sprístupňovania na trh a používania zariadenia, ktoré nie je v zhode s technickými požiadavkami,
b)
informovať výrobcu, dovozcu alebo distribútora a orgán dohľadu nad trhom, ak zariadenie predstavuje riziko a zdokumentovať prípady nesúladu s technickými požiadavkami a prijaté nápravné opatrenia,
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými požiadavkami,
d)
zdržať sa sprístupňovania na trh a používania zariadenia, na ktorom nebola vykonaná periodická prehliadka,
e)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
2.
prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
f)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
(3)
Odsek 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré používajú zariadenie na osobné účely, v domácnosti, pri rekreačných alebo športových aktivitách.
§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľom je osoba s trvalým pobytom, miestom podnikania alebo sídlom v členskom štáte, ktorá používa zariadenie.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
používať len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými požiadavkami,
b)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora alebo vlastníka, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
c)
informovať vlastníka a orgán dohľadu nad trhom, ak zariadenie predstavuje riziko.
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvádza zariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo zariadenie už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s technickými požiadavkami, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 4.
§ 11
Predpoklad zhody
Ak zariadenie spĺňa technické požiadavky
a)
môže byť uvedené na trh,
b)
nesmie byť bránené jeho sprístupneniu na trh.
§ 12
Požiadavky na zariadenie
(1)
Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. a) musí spĺňať technické požiadavky.
(2)
Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí vyhovovať technickej dokumentácii, podľa ktorej bolo vyrobené a podlieha periodickej prehliadke, medziperiodickej prehliadke a mimoriadnej kontrole podľa technických požiadaviek.
(3)
Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. c) musí byť opätovne posúdené postupom opätovného posúdenia zhody podľa prílohy č. 1 a musí byť na ňom umiestnené označenie π podľa § 13.
(4)
Certifikát o zhode, certifikát o opätovnom posúdení zhody a správa o periodickej prehliadke, medziperiodickej prehliadke a mimoriadnej kontrole vydané notifikovanou osobou v inom členskom štáte sú platné na území Slovenskej republiky.
(5)
Pre odnímateľné časti opätovne naplniteľného zariadenia sa môže vykonať samostatné posúdenie zhody.
§ 13
Označenie π
(1)
Výrobca umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktoré spĺňa technické požiadavky.
(2)
Vlastník alebo prevádzkovateľ umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. c), ktoré spĺňa požiadavky opätovného posúdenia zhody podľa prílohy č. 1.
(3)
Notifikovaná osoba po vykonaní prvej periodickej prehliadky podľa požiadaviek medzinárodnej zmluvy6) alebo po opätovnom posúdení zhody podľa prílohy č. 1 umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na zariadenie, ktoré je v súlade s predpismi účinnými do 31. augusta 2011.
(4)
Výrobca umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na odnímateľné časti opätovne naplniteľného zariadenia s priamou bezpečnostnou funkciou.
(5)
Označenie π sa podľa odsekov 1 až 4 umiestni tak, aby bolo viditeľné, čitateľné a trvalé na zariadenie alebo na jeho štítok a na odnímateľné časti opätovne naplniteľného zariadenia s priamou bezpečnostnou funkciou pred ich uvedením na trh.
(6)
Za označením π nasleduje
a)
identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala alebo zabezpečila vykonanie vstupných kontrol a skúšok, ktoré umiestni notifikovaná osoba alebo výrobca podľa pokynov notifikovanej osoby,
b)
identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala prvú periodickú prehliadku zariadenia, alebo
c)
dátum periodickej prehliadky alebo medziperiodickej prehliadky a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala periodickú prehliadku zariadenia.
(7)
Iné označenie sa na zariadenie umiestni tak, aby sa tým nenarušila viditeľnosť, čitateľnosť a význam označenia π; zakazuje sa umiestniť označenie, znak alebo nápis, ktorý by mohol byť s označením π zameniteľný.
(8)
Označenie π sa umiestni podľa prílohy č. 3.
§ 14
Autorizácia
(1)
Autorizácia podľa tohto zákona je rozhodnutie úradu o poverení právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ“) na vykonávanie posudzovania zhody zariadenia podľa technických požiadaviek.
(2)
Úrad začne konanie o udelení autorizácie na základe písomnej žiadosti o autorizáciu žiadateľa do 60 dní od podania žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
má pre zariadenie a na postup posudzovania zhody, na ktoré žiada autorizáciu, potrebný počet zamestnancov, ktorí majú
1.
odborné vedomosti a praktické zručnosti na vykonávanie požadovaného postupu posudzovania zhody,
2.
povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedia pri vykonávaní posudzovania zhody,
b)
má zdokumentované postupy, podľa ktorých vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zabezpečiť správnosť výsledku, transparentnosť a opakovateľnosť týchto postupov,
c)
má zavedené postupy, ktorými jednoznačne rozlišuje medzi činnosťou notifikovanej osoby a ostatnými činnosťami vykonávanými žiadateľom,
d)
má technické vybavenie potrebné na vykonávanie posudzovania zhody alebo má prístup k takému technickému vybaveniu,
e)
je nezávislý od výrobcu, splnomocneného zástupcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorého zariadenie posudzuje a od zariadenia; za nezávislého žiadateľa sa považuje aj žiadateľ, ktorý patrí do profesijného združenia, ktoré zastupuje osoby zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby zariadenia, ktoré posudzuje, ak je preukázaná nezávislosť žiadateľa a nedochádza ku konfliktu záujmov,
f)
žiadateľ, jeho štatutárny orgán a zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú dizajnérmi, výrobcami, dodávateľmi, osobami vykonávajúcimi inštaláciu, nákupcami, vlastníkmi, používateľmi alebo osobami vykonávajúcimi údržbu zariadenia, ktoré posudzujú, ani splnomocnenými zástupcami žiadnej z týchto osôb; notifikovaná osoba môže použiť posudzované zariadenie na výkon činností alebo na osobné účely,
g)
žiadateľ, jeho štatutárny orgán a zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby, konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby zariadenia ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností, nepodieľajú sa na činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo nestrannosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované, najmä na poradenských službách,
h)
žiadateľ, jeho štatutárny orgán a zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody sú nestranní,
i)
zabezpečí, aby činnosť organizačnej zložky alebo subdodávateľa neovplyvňovala dôvernosť, objektivitu a nestrannosť posudzovania zhody,
j)
zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva a údajov, ktoré by mohli byť zneužité,
k)
odmeňovanie štatutárneho orgánu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov posúdení,
l)
má zmluvné zabezpečenie tých činností, ktoré sám pri posudzovaní zhody nie je schopný vykonať,
m)
má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou v rozsahu autorizácie, o ktorú žiada,
n)
má sídlo na území Slovenskej republiky.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
zoznam činností, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,
b)
opis postupov činností uvedených v písmene a),
c)
opis zariadenia, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je spôsobilý posudzovať jeho zhodu podľa technických požiadaviek,
d)
osvedčenie o akreditácii,17) ktoré potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy,18)
e)
písomnosti, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa odseku 2; splnenie požiadaviek podľa odseku 2 písm. e) až j) sa môže preukázať čestným vyhlásením.
(4)
Úrad vykoná kontrolu splnenia požiadaviek podľa odseku 2.
(5)
Ak žiadateľ nespĺňa požiadavky podľa odseku 2, úrad rozhodne o neudelení autorizácie.
(6)
Rozhodnutie o autorizácii obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene autorizovanej osoby,
c)
odkaz na technické požiadavky, podľa ktorých autorizovaná osoba bude vykonávať posudzovanie zhody, rozsah autorizácie a postupy posudzovania zhody.
(7)
Autorizácia sa udeľuje na neurčitý čas.
(8)
Úrad kontroluje dodržiavanie medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona autorizovanou osobou podľa tohto zákona.
(9)
Úrad začne konanie o pozastavení rozhodnutia o autorizácii najviac na 90 dní, ak autorizovaná osoba
a)
dočasne nespĺňa požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou6) alebo týmto zákonom,
b)
dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná,
c)
o to požiada.
(10)
Úrad začne konanie o zrušení rozhodnutia o autorizácii, ak autorizovaná osoba
a)
prestala spĺňať požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou6) alebo týmto zákonom,
b)
porušila opakovane pri svojej činnosti ustanovenia medzinárodnej zmluvy6) alebo tohto zákona,
c)
neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri kontrole,
d)
požiadala o zrušenie autorizácie najmenej 30 dní pred navrhovaným dátumom zrušenia,
e)
konala nad rozsah určený v autorizácii,
f)
porušila povinnosti podľa § 16 ods. 2.
(11)
Ak autorizovaná osoba oznámi úradu zmeny údajov podľa odseku 6 písm. a) a b) a spĺňa požiadavky podľa odseku 2, úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruší pôvodné rozhodnutie o autorizácii.
(12)
Ak autorizovaná osoba požiada úrad o autorizáciu na ďalší typ zariadenia alebo postup posudzovania zhody a spĺňa požiadavky podľa odseku 2, úrad vydá rozhodnutie o novej autorizácii.
(13)
Autorizácia zaniká zánikom autorizovanej osoby bez právneho nástupcu.
(14)
Autorizovaná osoba môže vykonávať posudzovanie zhody, ak je notifikovaná podľa § 15.
§ 15
Notifikácia
(1)
Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom, že autorizovaná osoba spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona; úrad v oznámení uvedie údaje podľa § 14 ods. 3.
(2)
Autorizovaná osoba sa oznámením podľa odseku 1 považuje za notifikovanú osobu, ak Európska komisia a členské štáty nevznesú námietky do 14 dní od oznámenia podľa odseku 1 a Európska komisia ju zapíše do zoznamu notifikovaných osôb.
(3)
Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom
a)
zmeny súvisiace s notifikáciou,
b)
rozhodnutie o pozastavení autorizácie podľa § 14 ods. 9 a
c)
rozhodnutie o zrušení autorizácie podľa § 14 ods. 10.
(4)
Úrad oznamuje Európskej komisii postup preverovania splnenia požiadaviek podľa § 14 ods. 2, postup notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a ich zmeny.
(5)
Vnútropodnikové inšpekčné orgány výrobcu podľa medzinárodnej zmluvy6) sa nenotifikujú podľa odseku 1.
(6)
Ak úrad rozhodne o pozastavení autorizácie podľa § 14 ods. 9, rozhodne o zrušení autorizácie podľa § 14 ods. 10 alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, úrad zabezpečí, aby
a)
iná notifikovaná osoba spracovala dokumentáciu týkajúcu sa posudzovania zhody tejto notifikovanej osoby alebo
b)
dokumentácia týkajúca sa posudzovania zhody bola k dispozícii úradu alebo na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom tomuto orgánu.
§ 16
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba je oprávnená
a)
vykonávať posudzovanie zhody zariadenia v členských štátoch,
b)
nahliadať pri posudzovaní zhody do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladových a obchodných priestorov výrobcu, prevádzkovateľa a vlastníka zariadenia, ak ide o súčasť postupu posudzovania zhody a výrobca, prevádzkovateľ a vlastník je povinný poskytnúť notifikovanej osobe potrebnú súčinnosť.
(2)
Notifikovaná osoba je povinná
a)
zdržať sa konania nad rozsah notifikácie,
b)
vykonávať posudzovanie zhody zariadenia bez zbytočného zaťažovania výrobcu, zohľadniť pri tom veľkosť podniku výrobcu, jeho štruktúru, odvetvie, v ktorom podniká, stupeň zložitosti technológie používanej pri výrobe a hromadný alebo sériový charakter výroby,
c)
požiadať výrobcu, aby prijal nápravné opatrenia, ak zistí, že zariadenie nespĺňa technické požiadavky,
d)
pozastaviť platnosť dokumentu vydaného na účely posudzovania zhody do prijatia nápravných opatrení podľa písmena b),
e)
zrušiť ňou vydaný dokument vydaný na účely posudzovania zhody, ak zistí nedodržanie podmienok jeho vydania,
f)
vykonávať opätovné posúdenie zhody podľa prílohy č. 1,
g)
zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom určeného zástupcu a uplatňovať rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom činnosti tejto koordinačnej skupiny,
h)
poskytnúť na základe žiadosti úradu kópiu dokumentu vydaného na účely posudzovania zhody vrátane súvisiacich dokladov,
i)
poskytnúť na základe žiadosti úradu informácie, dokumenty, vysvetlenia a umožniť vstup do svojich priestorov pri výkone kontroly podľa § 14 ods. 8,
j)
poskytnúť inej notifikovanej osobe, ktorá vykonáva rovnaké postupy posudzovania zhody na rovnakom zariadení informácie o záporných výsledkoch posudzovania zhody a na požiadanie aj o kladných výsledkoch posudzovania zhody,
k)
informovať úrad o
1.
zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo zrušení dokumentu vydaného notifikovanou osobou na účely posudzovania zhody,
2.
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie požiadaviek podľa § 14 ods. 2,
3.
žiadosti o informácie o vykonaných činnostiach, ktorú dostala od orgánu dohľadu nad trhom,
4.
činnostiach vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvorení zmluvy so subdodávateľom na základe žiadosti úradu.
§ 17
Dohľad nad trhom
(1)
Dohľad nad trhom vykonáva inšpektorát práce vo výrobných, skladových a obchodných priestoroch zamestnávateľa a fyzickej osoby podnikateľa, ktorý nie je zamestnávateľom, ak je výrobcom, prevádzkovateľom alebo vlastníkom zariadenia,
(2)
Orgán dohľadu nad trhom podľa odseku 1 vykonáva dohľad nad trhom podľa tohto zákona v súčinnosti s Policajným zborom.
(3)
Príslušníci Policajného zboru sú pri výkone dohľadu nad trhom pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,19) pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy v obvode železničných dráh20) oprávnení
a)
zakázať vodičovi pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak zariadenie nespĺňa technické požiadavky,
b)
prikázať vodičovi jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
c)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla.
(4)
Policajný zbor pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy v obvode železničných dráh kontroluje, či má zariadenie umiestnené označenie π podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona. Ak Policajný zbor zistí, že zariadenie nemá označenie π podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona, oznámi to orgánu dohľadu nad trhom podľa odseku 1 vrátane údajov umožňujúcich identifikovať zariadenie.
§ 18
Opatrenia
(1)
Ak orgán dohľadu nad trhom uložil povinnosť prijať opatrenie,21) alebo ak sa odôvodnene domnieva, že zariadenie predstavuje riziko pre zdravie, bezpečnosť ľudí alebo verejný záujem, posúdi, či zariadenie spĺňa technické požiadavky. Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ spolupracuje s orgánom dohľadu nad trhom vrátane sprístupnenia svojich priestorov, a ak je to potrebné, poskytne vzorky.
(2)
Ak orgán dohľadu nad trhom na základe posúdenia podľa odseku 1 zistí, že zariadenie nespĺňa technické požiadavky, bezodkladne rozhodne o uložení povinnosti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi
a)
prijať nápravné opatrenia na zabezpečenie zhody zariadenia, ktoré sprístupnil na trhu, s technickými požiadavkami,
b)
stiahnuť zariadenie z trhu alebo
c)
prevziať späť zariadenie.
(3)
Orgán dohľadu nad trhom určí na splnenie povinnosti podľa odsekov 2 a 9 lehotu, ktorá zohľadňuje charakter rizika.
(4)
Ak orgán dohľadu nad trhom rozhodne o uložení povinnosti podľa odseku 2, informuje o tom notifikovanú osobu, ktorá vydala dokument na účely posúdenia zhody tohto zariadenia. Na povinnosti podľa odseku 2 sa vzťahuje osobitný predpis.22)
(5)
Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ nesplní rozhodnutím uloženú povinnosť podľa odseku 2, orgán dohľadu nad trhom vykoná na náklady osoby, ktorej bola uložená povinnosť podľa odseku 2, opatrenie s cieľom
a)
zakázať sprístupnenie zariadenia na trh,
b)
obmedziť sprístupnenie na trh,
c)
stiahnuť zariadenie z trhu alebo
d)
prevziať späť zariadenie.
(6)
Orgán dohľadu nad trhom, ktorý dostal oznámenie podľa § 19 ods. 3 písm. c),
a)
rozhodne o uložení povinnosti podľa odseku 2, ak zariadenie predstavuje riziko aj pre územie Slovenskej republiky, alebo
b)
vznesie odôvodnenú námietku proti oznámenému opatreniu, ak s ním nesúhlasí.
(7)
Opatrenie podľa odseku 5 sa považuje za opodstatnené, ak
a)
Európska komisia alebo iný členský štát nevzniesol námietku do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia o prijatí opatrenia, alebo
b)
o tom rozhodla Európska komisia.
(8)
Ak je prijaté opatrenie podľa odseku 5 alebo opatrenie podľa odseku 6 písm. a) neopodstatnené, orgán dohľadu nad trhom rozhodne o jeho zrušení.
(9)
Ak orgán dohľadu nad trhom na základe posúdenia podľa odseku 1 zistí, že zariadenie spĺňa technické požiadavky, ale predstavuje riziko pre zdravie, bezpečnosť ľudí alebo verejný záujem, rozhodne o uložení povinnosti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi alebo vlastníkovi
a)
prijať nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zariadenie pri uvedení na trh už nepredstavovalo riziko,
b)
stiahnuť zariadenie z trhu alebo
c)
prevziať späť zariadenie.
(10)
Ak Európska komisia rozhodne, že rozhodnutím uložená povinnosť podľa odseku 9 je neopodstatnená, orgán dohľadu nad trhom rozhodne o jeho zrušení.
(11)
Povinnosť uložená podľa odsekov 2 a 9 sa vzťahuje na všetky dotknuté zariadenia, ktoré výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo vlastník uviedol na trh alebo sprístupnil na trh alebo ktoré vlastník alebo prevádzkovateľ používa.
(12)
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ na základe zistenia formálneho nesúladu orgánom dohľadu nad trhom
a)
odstráni označenie π, ktoré bolo umiestnené v rozpore s § 12 ods. 3 alebo s § 13,
b)
umiestni označenie π, ak nebolo vôbec umiestnené,
c)
vypracuje alebo doplní technickú dokumentáciu, ak nie je k dispozícii, alebo je neúplná,
d)
odstráni nedostatky spôsobené nesplnením technických požiadaviek.
(13)
Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ nedodržal postup podľa odseku 12, orgán dohľadu nad trhom rozhodne o
a)
obmedzení sprístupnenia zariadenia na trh,
b)
zákaze sprístupnenia zariadenia na trh,
c)
uložení povinnosti prevziať späť zariadenie alebo
d)
uložení povinnosti stiahnuť zariadenie z trhu.
§ 19
Informačné povinnosti
(1)
Úrad informuje Európsku komisiu a členské štáty o
a)
výsledkoch posúdenia podľa § 18 ods. 1 a uloženej povinnosti podľa § 18 ods. 2, ak sa orgán dohľadu nad trhom domnieva, že tento nesúlad sa nevzťahuje len na územie Slovenskej republiky,
b)
vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 a uvedie
1.
identifikačné údaje nevyhovujúceho zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
nezhodu zariadenia a či je spôsobená tým, že nespĺňa technické požiadavky týkajúce sa zdravia, bezpečnosti ľudí alebo verejného záujmu podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona alebo existujú nedostatky v technickej norme alebo v technických špecifikáciách uvedených v medzinárodnej zmluve,6)
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
druh a trvanie vykonaného opatrenia podľa § 18 ods. 5 a stanoviská, ktoré predložil výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ,
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii,
c)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 6 písm. a) a o dostupných informáciách o nesúlade zariadenia s technickými požiadavkami,
d)
námietke podľa § 18 ods. 6 písm. b),
e)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 9 a uvedie
1.
identifikačné údaje zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
dodávateľský reťazec,
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
prijaté opatrenie a jeho trvanie,
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii.
(2)
Orgán dohľadu nad trhom informuje úrad o
a)
výsledkoch posúdenia podľa § 18 ods. 1 a uloženej povinnosti podľa § 18 ods. 2, ak sa domnieva, že tento nesúlad sa nevzťahuje len na územie Slovenskej republiky,
b)
vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 a uvedie
1.
identifikačné údaje nevyhovujúceho zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
nezhodu zariadenia a či je spôsobená tým, že nespĺňa technické požiadavky týkajúce sa zdravia, bezpečnosti ľudí alebo verejného záujmu podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona alebo existujú nedostatky v technickej norme alebo v technických špecifikáciách uvedených v medzinárodnej zmluve,6)
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
druh a trvanie vykonaného opatrenia podľa § 18 ods. 5 a stanoviská, ktoré predložil výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ,
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii,
c)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 6 písm. a) a o dostupných informáciách o nesúlade zariadenia s technickými požiadavkami,
d)
námietke podľa § 18 ods. 6 písm. b),
e)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 9 a uvedie
1.
identifikačné údaje zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
dodávateľský reťazec,
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
prijaté opatrenie a jeho trvanie,
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii.
(3)
Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom o
a)
výsledkoch posúdenia, ktorým orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu zistil, že zariadenie nespĺňa technické požiadavky, a o uložení povinnosti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi orgánom dohľadu nad trhom iného členského štátu,
b)
prijatom oznámení o vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 a dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu zariadenia, ktoré vykonal orgán dohľadu nad trhom členského štátu na základe prijatého oznámenia od iného členského štátu,
c)
prijatom oznámení o vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 orgánom dohľadu nad trhom iného členského štátu,
d)
vznesení námietky proti vykonanému opatreniu podľa § 18 ods. 5,
e)
vznesení námietky proti vykonanému opatreniu, ktoré prijal orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu,
f)
tom, že opatrenie prijaté orgánom dohľadu nad trhom iného členského štátu bolo vyhodnotené ako neopodstatnené,
g)
tom, že opatrenie podľa § 18 ods. 5 bolo vyhodnotené ako neopodstatnené.
(4)
Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom podľa § 18 ods. 1 o prijatom oznámení od orgánu dohľadu nad trhom iného členského štátu, v ktorom výrobca, dovozca alebo distribútor uviedol zariadenie na trh, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nespĺňa technické požiadavky a predstavuje riziko.
§ 20
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody,
b)
poruší povinnosť podľa § 13 ods. 2 alebo ods. 7,
c)
použije označenie π na označenie iného výrobku ako zariadenia podľa § 3 písm. a),
d)
poruší povinnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b),
e)
poruší povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) až e).
(2)
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) prejednáva úrad a priestupky podľa odseku 1 písm. b) až e) prejednáva orgán dohľadu nad trhom.
(3)
Úrad uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) pokutu od 500 eur do 10 000 eur.
(4)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 200 eur do 5 000 eur fyzickej osobe, ak sa dopustí priestupku tým, že poruší povinnosť podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e).
(5)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe, ak sa dopustí priestupku podľa odseku 1 písm. c).
(6)
Pri ukladaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania, zavinenie a následky protiprávneho konania.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch23) okrem § 74 o ústnom pojednávaní.
§ 21
Iné správne delikty
(1)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 500 eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá
b)
neoprávnene alebo klamlivo použije označenie π alebo
c)
uvedie na trh alebo sprístupní na trhu zariadenie bez označenia π.
(2)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 500 eur do 70 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá
a)
použije označenie π na označenie iného výrobku ako zariadenia podľa § 3 písm. a) alebo
(3)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 1 500 eur do 110 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 4 písm. a) až d), § 6 písm. a) až c) alebo f), § 7 písm. a) až c) alebo e), § 8 ods. 2 písm. b) alebo § 9 ods. 2 písm. a).
(4)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 20 000 eur do 150 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 18 ods. 2 alebo ods. 12.
(5)
Úrad uloží pokutu od 150 do 35 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá
a)
neoprávnene koná nad rozsah notifikácie,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody.
(6)
Úrad uloží pokutu od 100 do 10 000 eur notifikovanej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 16 ods. 2 písm. k) druhého bodu.
(7)
Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď úrad alebo orgán dohľadu nad trhom zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(9)
Pri opakovanom porušení povinnosti podľa odsekov 1 až 6 orgán dohľadu nad trhom alebo úrad môže uložiť pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odsekov 1 až 6.
(10)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 22
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,24) okrem konania notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)
Vzorové schvaľovacie certifikáty EHS pre zariadenia a certifikáty o konštrukčnej skúške vydané do 31. augusta 2011 sa uznávajú za rovnocenné s certifikátmi o typovej skúške podľa medzinárodnej zmluvy6) a vzťahujú sa na ne ustanovenia o časovo obmedzenom uznávaní typového schvaľovania podľa medzinárodnej zmluvy.6)
(2)
Ventil a príslušenstvo zariadenia uvedené na trh podľa predpisu účinného do 31. augusta 2011, na ktorom je umiestnené označenie zhody podľa osobitného predpisu,25) sa môžu naďalej používať.
(3)
Na zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky predpisov účinných do 31. augusta 2011 a ktoré nemajú označenie π, sa pri vykonaní prvej periodickej prehliadky podľa tohto zákona pred identifikačným číslom notifikovanej osoby uvedie označenie π.
(4)
Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. c), ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. mája 2003, musí byť opätovne posúdené postupom opätovného posúdenia zhody podľa prílohy č. 1 a označené označením π podľa § 13.
§ 24
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 378/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z. a zákona č. 223/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov nadpis časti XVII znie:
„XVII. ČASŤ
METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov položky 236 a 237 znejú:
Položka 236
Prihláška na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) ....... 33 eur.
„Položka 237
Žiadosť o
a)
autorizáciu podľa osobitného predpisu47ab) ... 330 eur
b)
zápis zmeny podľa osobitného predpisu47ac) .... 33 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa, 47ab a 47ac znejú:
„47aa)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47ab)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47ac)
§ 14 ods. 11 zákona č. 254/2011 Z. z.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 238 vypúšťa.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 239 znie:
„Položka 239
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
a)
tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ............................................. 33 eur,
b)
schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) ......................................... 16,50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.“.
Čl. III
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z. a zákona č. 223/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:
„§ 17 ods. 1 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 254/2011 Z. z.
POSTUP OPÄTOVNÉHO POSÚDENIA ZHODY
(1)
Postupom opätovného posúdenia zhody zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. c), ktoré bolo vyrobené a uvedené do prevádzky do 31. mája 2003, vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia preukáže, že zariadenie je v súlade s technickými požiadavkami a môže byť na ňom umiestnené označenie p a môže byť sprístupnené na trhu.
(2)
Vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia predloží notifikovanej osobe pre opätovné posúdenie zhody o zariadení, na ktorom notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody vykoná opätovné posúdenie zhody,
a)
identifikačné údaje a údaje o pôvode zariadenia,
b)
pravidlá konštrukčného navrhovania; pre plynové fľaše na acetylén aj údaje o pórovitej hmote,
c)
obmedzenia použitia, záznamy o možnom poškodení alebo o vykonaných opravách, ak sú tieto informácie potrebné.
(3)
Notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody skontroluje a overí, či zariadenie predstavuje najmenej porovnateľný stupeň bezpečnosti ako zariadenie podľa medzinárodnej zmluvy.6) Posúdenie zhody vykoná na základe informácií podľa odseku 2 a na základe ďalších kontrol.
(4)
Ak sú výsledky posúdenia podľa odseku 3 uspokojivé, notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vykoná na zariadení periodickú prehliadku podľa medzinárodnej zmluvy.6)
(5)
Ak zariadenie spĺňa požiadavky periodickej prehliadky podľa medzinárodnej zmluvy,6) notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku umiestni na zariadenie označenie p alebo zabezpečí jeho umiestnenie podľa § 13 ods. 1, 2 a 7. Notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku, ktorá vykonala periodickú prehliadku, uvedie za označením p svoje identifikačné číslo.
(6)
Notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vydá certifikát o opätovnom posúdení zhody, ktorý obsahuje:
a)
identifikačné údaje notifikovanej osoby, ktorá vydáva certifikát o opätovnom posúdení zhody; ak posúdenie zhody podľa odseku 3 vykonala iná notifikovaná osoba, uvedie sa aj identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala opätovné posúdenie zhody,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia,
c)
identifikačné údaje certifikátu o opätovnom posúdení typu, ak bolo zariadenie vyrobené sériovo,
d)
identifikačné údaje zariadenia, na ktoré sa umiestnilo označenie p vrátane sériového čísla alebo čísel,
e)
dátum vydania,
f)
iné údaje, ak sú potrebné.
(7)
Ak zariadenie podľa § 3 písm. a) prvého bodu bolo vyrobené sériovo, notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vykoná opätovné posúdenie zhody zariadenia jednotlivo a vydá certifikát o opätovnom posúdení zhody podľa odseku 6 až po tom, ako notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody vykonala opätovné posúdenie zhody typu na zariadení podľa odseku 3 a vydala certifikát o opätovnom posúdení zhody typu, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje notifikovanej osoby, ktorá vydáva certifikát,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo držiteľa pôvodného schválenia typu pre zariadenie, ktoré sa opätovne posúdilo, ak držiteľ nie je výrobcom,
c)
identifikačné údaje zariadenia, ktoré patrí do série,
d)
dátum vydania a
e)
slová: „Tento certifikát neoprávňuje vyrábať prepravovateľné tlakové zariadenie alebo jeho časti“.
(8)
Ak vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia umiestni alebo nechá umiestniť na zariadenie označenie p, preberá zodpovednosť za zhodu zariadenia s technickými požiadavkami uplatniteľnými v čase opätovného posúdenia zhody.
Príloha č. 2 k zákonu č. 254/2011 Z. z.
ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH TOVAROVODLIŠNÝCH OD TRIEDY 2 PODĽA MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY26)
Číslo UN Trieda Nebezpečný tovar
1051 6.1 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ
s obsahom menej ako 3 % vody
1052 8 FLUOROVODÍK, BEZVODÝ
1745 5.1 FLUORID BROMIČNÝ
okrem prepravy v cisternách
1746 5.1 FLUORID BROMITÝ
okrem prepravy v cisternách
1790 8 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ
obsahujúca viac ako 85 % fluorovodíka
2495 5.1 FLUORID JODIČNÝ
okrem prepravy v cisternách
Príloha č. 3 k zákonu č. 254/2011 Z. z.
1.
Označenie π pozostáva z gréckeho písmena v tejto podobe
Obrázok 01
2.
Minimálna výška označenia p musí byť 5 mm. Ak má zariadenie priemer 140 mm alebo menší ako 140 mm, musí byť minimálna výška 2,5 mm.
3.
Proporcie uvedené na nákrese s mriežkou podľa prvého bodu sa musia dodržať. Mriežka nie je súčasťou označenia.
Príloha č. 4 k zákonu č 254/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30. 6. 2010).
1)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
3)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
7)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače.
Príloha A časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, č. UN 1950 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1 č. UN 1950 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, č. UN 1950 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
9)
Príloha A časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, č. UN 1044 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 č. UN 1044 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, č. UN 1044 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
10)
Príloha A časť 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
11)
Príloha A časť 3 kapitola 3.3 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 3 kapitola 3.3 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 3 kapitola 3.3 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
12)
Príloha A časť 6 kapitola 6.2 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 6 kapitola 6.2 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 6 kapitola 6.1 bod 6.1.1 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
13)
Príloha A časť 6 kapitola 6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 6 kapitola 6.8 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 6 kapitola 6.1 bod 6.1.1 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
14)
Príloha A časť 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 č. UN 2037 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 č. UN 2037 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, č. UN 2037 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
15)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Príloha A časť 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).
Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) časť 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Pripojené predpisy časť 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
19)
20)
§ 2 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 547/2010 Z. z.
21)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
22)
Čl. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
26)
Príloha A časť 2 kapitola 2.1 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).