223/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 29. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z. a zákona č. 52/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „kontroly“ vkladá čiarka a slová „povinnosti kontrolného orgánu“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nemá povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis4) a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
4.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
5.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu2) a do začiatku výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania nesplnila povinnosť podľa osobitného predpisu6) alebo“.
6.
V § 2 ods. 2 písm. c) sa slovo „cudzinca,3)“ nahrádza slovami „štátneho príslušníka tretej krajiny,“.
7.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom8) a ktorý vykonáva závislú prácu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2, 4 a 5. Fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 5.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa citácia „§ 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
10.
V § 4 sa za slovami „fyzická osoba“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je podnikateľom,“.
11.
Nadpis nad § 5 znie: „Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“.
12.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:
a)
inšpektorát práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2)
Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.10) Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie v rozsahu svojej pôsobnosti. Orgán vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu je povinný spolupracovať s kontrolným orgánom a poskytovať mu informácie v rozsahu svojej pôsobnosti na účely kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnenia povinností podľa osobitného predpisu.10a)
(3)
Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu;10a) ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
a)
preukázať totožnosť,
b)
predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,11)
c)
odôvodniť prítomnosť na pracovisku.
(5)
Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa odseku 4 povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt.
(6)
Na výmenu informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnením povinností podľa osobitného predpisu10a) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
§ 7 ods. 3 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
13.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Kontrolný orgán posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5 (ďalej len „rizikové odvetvie“).
(2)
Kontrolný orgán vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 najmä v rizikových odvetviach.
(3)
Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Kontrolné orgány poskytujú Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca informácie v rozsahu podľa prvej vety.“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z., § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 7 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
16.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Priestupky prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorát práce.“.
17.
Za § 7 sa vkladajú § 7a až 7d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠7a
Dodatočné platby
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, je povinná zaplatiť
a)
dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,
b)
dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,15) príspevku na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,16) príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu17) a poistnému na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,18) ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov,19)
c)
náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa písmena a) do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola administratívne vyhostená.20)
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 je dohodnutou mzdou mesačná minimálna mzda podľa osobitného predpisu21) alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného zamestnanca,22) ak kolektívna zmluva upravuje mzdu priaznivejšie, ako je výška mesačnej minimálnej mzdy.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 sa predpokladá, že pracovnoprávny vzťah trval tri mesiace.
(4)
Dodatočná platba podľa odseku 1 písm. b) je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7b
Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je zodpovedná za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, ak splnila povinnosti podľa osobitného predpisu23) a nevedela, že doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované.
(2)
Povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) prechádza, ak tento nárok nebolo možné uspokojiť v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,24) na
a)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, pre ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, na základe zmluvy dodáva prácu, tovar alebo poskytuje služby, alebo
b)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby podľa písmena a).
(3)
Postup podľa odseku 2 sa uplatní, len ak sa preukáže, že štatutárny orgán právnickej osoby podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), alebo osoba nimi poverená na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 2 vedela, že právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej prešla povinnosť zaplatiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c), nelegálne zamestnávala štátneho príslušníka tretej krajiny.
§ 7c
Informačná povinnosť
(1)
Kontrolný orgán je pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania povinný informovať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa § 2 ods. 5, o jeho práve podať sťažnosť,25) ak mu dohodnutá mzda nebola vyplatená, o jeho práve uplatniť si nárok na dohodnutú dlžnú mzdu a o jeho práve na doručenie dlžnej mzdy do krajiny, do ktorej sa vráti alebo bude administratívne vyhostený na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5.
(2)
Právnická osoba založená alebo zriadená podľa osobitného predpisu,26) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana práv a záujmov štátnych príslušníkov tretích krajín, môže na základe plnomocenstva zastupovať štátneho príslušníka tretej krajiny v občianskom súdnom konaní vo veci ochrany jeho práv podľa tohto zákona. Ak právnická osoba podľa prvej vety prevezme zastúpenie, poverí svojho člena alebo zamestnanca, aby za zastúpeného v jej mene konal.
§ 7d
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 26 znejú:
„15)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Šiesta časť zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
22)
§ 40 ods. 9 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/ 2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 150 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 124/2006 Z. z.
26)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
18.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 82/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
Čl. II
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č.1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z. a zákona č. 119/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. Vnútorná správa sa položka 24 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie ....................................................... 165,50 eura
n)
Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie ....................................................... 99,50 eura“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. Konzulárne poplatky sa položka 242 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie ...................................................... 165,50 eura“.
Čl. III
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 102/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 69/2005, zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 594/2009 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Povolením na prechodný pobyt je aj modrá karta Európskej únie (ďalej len „modrá karta“) vydaná podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
2.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Cudzincovi, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s držiteľom modrej karty, policajný útvar udelí povolenie do skončenia platnosti modrej karty.“.
3.
V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Cudzinec, ktorý má povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s držiteľom modrej karty alebo s cudzincom podľa § 38 ods. 1 písm. e), môže podnikať alebo vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.“.
4.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Cudzinec, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. e) ako rodinný príslušník držiteľa modrej karty a má povolený pobyt v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, kde ich spoločná rodina existovala, je povinný podať žiadosť na policajnom útvare do 30 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky. Za tohto cudzinca môže podať žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. e) aj držiteľ modrej karty, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Ak počas konania o udelenie povolenia na prechodný pobyt uplynula platnosť povoleného pobytu v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, jeho pobyt sa považuje za oprávnený až do rozhodnutia o tejto žiadosti.“.
5.
§ 30 až 33 vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné ustanovenia o prechodnom pobyte modrá karta
§ 30
Modrá karta
(1)
Modrá karta oprávňuje cudzinca vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.
(2)
Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 32 ods. 1, cudzincovi na tri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.
(3)
Vysokokvalifikované zamestnanie podľa odseku 2 je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním, ktorý bol vydaný podľa osobitného predpisu.12b)
(4)
Odsek 2 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý
a)
je žiadateľom o udelenie azylu,1)
b)
je azylant,1)
c)
má poskytnutú doplnkovú ochranu,1)
d)
požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,1)
e)
je odídencom,1)
f)
má udelené povolenie na tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa § 43,
g)
má udelené povolenie na prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania podľa § 20 ods. 2 alebo na účel osobitnej činnosti podľa § 22 ods. 2,
h)
má udelené povolenie na pobyt podľa § 45b alebo § 45d,
i)
má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
j)
vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej dohody alebo
k)
spĺňa podmienky podľa § 20 ods. 3.
§ 31
Žiadosť o vydanie modrej karty
(1)
Žiadosť o vydanie modrej karty podáva cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade. Cudzinec, ktorý sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, si žiadosť o vydanie modrej karty môže podať aj na policajnom útvare.
(2)
Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na území Slovenskej republiky na policajnom útvare do 30 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky; do právoplatnosti rozhodnutia o vydaní modrej karty sa právo na prístup k zamestnaniu priznáva za podmienok ustanovených osobitným predpisom.10a)
(3)
Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(4)
Žiadosť o vydanie modrej karty podáva cudzinec na úradnom tlačive.
(5)
K žiadosti o vydanie modrej karty je cudzinec povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a)
pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do vysokokvalifikovaného zamestnania podľa odseku 6,
b)
doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedenému v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa,
c)
doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom pre výkon regulovaného povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,12b)
d)
potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, cudzincom, podľa osobitného predpisu,10a)
e)
doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1.
bezúhonnosť,
2.
zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6)
Písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 5 písm. a) obsahuje záväzok zamestnávateľa
a)
uzatvoriť pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania,
b)
dohodnúť trvanie pracovného pomeru na obdobie najmenej jedného roka odo dňa udelenia modrej karty,
c)
dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty.
(7)
Ak v čase podania žiadosti o vydanie modrej karty Štatistický úrad Slovenskej republiky nezverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, za priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok sa považuje priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty.
(8)
Cudzinec odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Cudzinec, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Doklad potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.
(9)
Ak cudzinec odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 6, je povinný odovzdať pracovnú zmluvu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v odseku 5 písm. a), do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.
(10)
Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.
(11)
Ak policajný útvar vydá modrú kartu cudzincovi, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, písomne informuje o vydaní modrej karty štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý ako posledný vydal cudzincovi modrú kartu pred vydaním modrej karty v Slovenskej republike.
(12)
Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru a počas konania o vydanie modrej karty uplynula jej platnosť, sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty.
§ 32
Zamietnutie žiadosti o vydanie modrej karty
(1)
Policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne, ak
a)
cudzinec nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty uvedené v § 31 ods. 2 a 5,
b)
cudzinec predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo pozmenené doklady,
c)
ide o cudzinca, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
d)
zamestnávateľ, u ktorého má byť cudzinec zamestnaný, porušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu12c) alebo
e)
ide o cudzinca, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru menej ako 18 mesiacov.
(2)
Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, je povinný vycestovať do štátu, ktorý cudzincovi modrú kartu vydal, najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty.
(3)
Policajný útvar informuje o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý ako posledný vydal cudzincovi modrú kartu.
§ 33
Obnovenie modrej karty
(1)
Policajný útvar obnoví na žiadosť cudzinca modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania na tri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar obnoví modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.
(2)
Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva cudzinec osobne na policajnom útvare najneskôr posledný deň platnosti modrej karty.
(3)
Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty potvrdenie o jej prijatí.
(4)
Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva cudzinec na úradnom tlačive.
(5)
K žiadosti o obnovenie modrej karty je cudzinec povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a)
pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa obnovenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o obnovenie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do vysokokvalifikovaného zamestnania podľa § 31 ods. 6,
b)
doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedenému v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa,
c)
doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom pre výkon regulovaného povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,12b)
d)
potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, cudzincom, podľa osobitného predpisu10a) a
e)
doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6)
Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o obnovenie modrej karty do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.
(7)
Modrá karta sa po skončení jej platnosti až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o obnovenie modrej karty považuje za platnú na území Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
„12b)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
12c)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty, odňatie modrej karty alebo zánik modrej karty
(1)
Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie modrej karty alebo držiteľovi modrej karty modrú kartu odníme, ak
a)
získal modrú kartu podvodným spôsobom, sfalšoval alebo pozmenil modrú kartu,
b)
nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre vydanie modrej karty,
c)
vykonáva na území Slovenskej republiky inú činnosť ako vysokokvalifikované zamestnanie,
d)
je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
e)
neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa,
f)
neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru začiatok obdobia nezamestnanosti,
g)
je nezamestnaný dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace,
h)
je nezamestnaný viac ako jeden raz počas platnosti modrej karty alebo
i)
podal žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.12d)
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. e) a f) neplatí, ak cudzinec preukáže, že oznámenie nebolo policajnému útvaru doručené bez jeho zavinenia.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. g) neplatí, ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde nové pracovné miesto, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, a v tejto lehote si podá žiadosť o vydanie potvrdenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, a to až do rozhodnutia o žiadosti.
(4)
Policajný útvar je povinný poučiť držiteľa modrej karty o tom, že podanie žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi je dôvodom na zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty alebo na odňatie modrej karty; ak tak neurobí, odsek 1 písm. i) sa nepoužije.
(5)
Cudzinec, ktorému sa zamietla žiadosť o obnovenie modrej karty alebo ktorému sa odňala modrá karta, je povinný vycestovať najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o obnovenie modrej karty alebo rozhodnutia o odňatí modrej karty.
(6)
Udelená modrá karta zanikne, ak
a)
držiteľ modrej karty odovzdá policajnému útvaru vydanú modrú kartu spolu s písomným oznámením o skončení pobytu na území Slovenskej republiky,
b)
držiteľovi modrej karty bol uložený trest vyhostenia,
c)
držiteľ modrej karty bol administratívne vyhostený,
d)
držiteľ modrej karty nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,
e)
držiteľ modrej karty získal modrú kartu v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
f)
policajný útvar odňal držiteľovi modrú kartu,
g)
držiteľovi modrej karty bolo udelené iné povolenie na pobyt podľa tohto zákona,
h)
držiteľ modrej karty zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo
i)
skončila platnosť modrej karty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
„12d)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ktorý má päť rokov oprávnený nepretržitý pobyt na území Európskeho hospodárskeho priestoru ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.“.
8.
V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. e) sa započítava doba najviac dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac osemnásť mesiacov, počas ktorých sa cudzinec zdržiaval mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
9.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
cudzinec podľa § 38 ods. 1 písm. e) sa nepretržite zdržiava mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.“.
10.
V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť povolenie na tolerovaný pobyt cudzincovi, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo nelegálne zamestnanému maloletému, ak je prítomnosť tohto cudzinca na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania. Povolenie na tolerovaný pobyt policajný útvar udelí na 180 dní. Policajný útvar môže predĺžiť povolenie na tolerovaný pobyt o 180 dní, a to aj opakovane, až do skončenia trestného konania alebo do doby, pokiaľ cudzincovi nebude uhradená dlžná suma odmeny za vykonanú prácu. Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi cudzinca s možnosťou a podmienkami udelenia povolenia na tolerovaný pobyt z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
11.
V § 43 ods. 7 sa slová „odseku 1 písm. b) a f) a odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) a f), odseku 2 a odseku 9“.
12.
V § 43 ods. 10 sa za slová „odseku 1 písm. e)“ vkladajú slová „alebo podľa odseku 2“.
13.
V § 46 ods. 3 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a e)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o cudzinca podľa § 38 ods. 1 písm. e), policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie „bývalý držiteľ modrej karty EÚ“.“.
14.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Policajný útvar vydá cudzincovi podľa § 30 ods. 2 doklad o pobyte podľa osobitného predpisu,17c) v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „Modrá karta EÚ“ a v poznámke uvedie príslušnú oblasť, na ktorú má cudzinec vyššiu odbornú kvalifikáciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c)
Čl. 1 nariadenia Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/ zv. 6; Ú. v. ES L 157, 15. 6. 2002) v platnom znení.“.
15.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej podľa tohto zákona, je povinný
a)
oznámiť policajnému útvaru do piatich pracovných dní začiatok obdobia nezamestnanosti a skončenie obdobia nezamestnanosti,
b)
hlásiť policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa najneskôr päť pracovných dní pred nástupom do nového zamestnania; pri hlásení zmeny zamestnávateľa je držiteľ modrej karty povinný predložiť doklady uvedené v § 31 ods. 5 písm. a) až d).
(7)
Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý je držiteľom modrej karty v období jeho nezamestnanosti, ktoré oznámil policajnému útvaru podľa odseku 6 písm. a).“.
16.
V § 57 ods. 9 sa slová „43 ods. 8“ nahrádzajú slovami „43 ods. 9“.
17.
V § 57 ods. 11 písm. d) sa slová „43 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 8“.
18.
V § 59 ods. 4 písm. b) sa slová „43 ods. 2“ nahrádzajú slovami „43 ods. 3“.
19.
V § 60 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradí cudzinec z vlastných peňažných prostriedkov; to neplatí, ak ide o cudzinca, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa osobitného predpisu.22a)
(3)
Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradiť podľa odseku 2, uhradí ich
a)
ten, kto sa k tomu zaviazal v overenom pozvaní, alebo
b)
dopravca, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 51.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 2 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
20.
V § 60 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Náklady spojené s administratívnym vyhostením cudzinca, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa osobitného predpisu,22a) uhradí
a)
ten, kto cudzinca nelegálne zamestnal,
b)
ten, kto cudzincovi nelegálne zamestnanie sprostredkoval,
c)
ten, pre koho osoba, ktorá cudzinca nelegálne zamestnala, na základe zmluvy dodáva prácu alebo tovar alebo poskytuje služby,
d)
ten, kto sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby podľa písmena c).
(5)
Zodpovednosť za úhradu nákladov spojených s administratívnym vyhostením sa uplatňuje v poradí uvedenom v odseku 4.
(6)
Ustanovenie odseku 4 písm. c) a d) možno uplatniť len vtedy, ak o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania vedela osoba, ktorá v mene osoby podľa odseku 4 písm. c) alebo písm. d) uzatvorila zmluvu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
21.
V § 60 ods. 7 sa slová „odseku 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 6“.
22.
V § 74 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
23.
V § 76 ods. 1 písm. e) sa slová „43 ods. 6“ nahrádzajú slovami „43 ods. 7“ a slová „§ 49 ods. 1 až 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 1 až 3 a 6“.
24.
V § 80 ods. 2 sa slová „§ 38 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 4“.
25.
V § 82a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
26.
V nadpise prílohy č. 2 sa slová „PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A“ nahrádzajú slovami „PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV“.
27.
Príloha č. 2 sa dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:
„12.
Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).
13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 239 sa na konci pripája táto veta: „Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu.102aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:
„102aa)
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z. a zákona č. 120/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou alebo osoba bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
2.
V § 12 písm. m) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 18 nahrádza odkazom 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
§ 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 12 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu18) (ďalej len „potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta“), štátnym príslušníkom tretej krajiny,“.
Doterajšie písmená o) až ac) sa označujú ako písmená p) až ad).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
4.
V § 12 písmeno p) znie:
„p)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny, aj útvaru Policajného zboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 12 písmeno x) znie:
„x)
viesť centrálnu evidenciu
1.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
3.
vydaných povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretej krajiny,
4.
údajov uvedených v § 23a ods. 3 a 4,“.
6.
V § 12 písmeno ab) znie:
„ab) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)“.
7.
V § 12 sa za písmeno ac) vkladá nové písmeno ad), ktoré znie:
„ad) rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)“.
Doterajšie písmeno ad) sa označuje ako písmeno ae).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
8.
V § 13 ods. 1 písm. e) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
9.
V § 13 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 68b a“.
10.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18a)“.
Doterajšie písmená g) až ah) sa označujú ako písmená h) až ai).
11.
V § 13 ods. 1 písm. t) sa slová „cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu,“ nahrádzajú slovami „nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny“.
12.
V § 13 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
poskytovať ústrediu informácie o možnosti obsadenia pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
13.
V § 13 ods. 3 písm. d) druhom bode sa slová „cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „štátneho príslušníka tretej krajiny“.
14.
V § 13 ods. 3 písm. d) štvrtom bode sa slová „§ 23 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 23a ods. 3 a 4“.
15.
V § 13 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 23 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 23a ods. 2 až 4“.
16.
V § 19 ods. 11 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22aa nahrádza odkazom 22a a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 22aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa tohto zákona, ak
a)
mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, ak osobitný predpis22b) neustanovuje inak,
b)
je držiteľom modrej karty Európskej únie22c) (ďalej len „modrá karta“) alebo
c)
ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22b až 22d znejú:
„22b)
§ 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22c)
§ 30 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
22d)
§ 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab sa vypúšťa.
18.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta
(1)
Štátny príslušník tretej krajiny podáva písomnú žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta ústrediu; túto žiadosť môže podať aj budúci zamestnávateľ.
(2)
Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta je pracovná zmluva na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu podľa osobitného predpisu,22e) a doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu.22f)
(3)
Potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta môže ústredie vydať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu; príslušným úradom je úrad, v ktorého územnom obvode má štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.
(4)
Súčasťou potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta je aj potvrdenie o tom, či doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22e a 22f znejú:
„22e)
§ 31 ods. 5 a 6 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
22f)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.
19.
V § 22 ods. 7 písm. f) sa nad slovom „predpis“ odkaz 22a nahrádza odkazom 22d.
20.
V § 22 ods. 8 písm. a) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
21.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.
22.
V § 23 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22a nahrádza odkazom 22d a slová „písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c) alebo“.
23.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dňom vydania modrej karty.“.
24.
V § 23 ods. 2 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „§ 23a ods. 3“.
25.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 7 až 9.
26.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)
Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.29) Zamestnávateľ je povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt najmenej počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.
(2)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.
(3)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.
(4)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola udelená modrá karta, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia trvania pracovného pomeru dohodnutého v pracovnej zmluve.
(5)
Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 31 ods. 3 písm. c) a § 58 ods. 15 písm. c) sa slovo „Národný“ nahrádza slovom „príslušný“.
28.
V § 50j ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
právnická osoba, ktorá je správcom odvodňovacích systémov.“.
29.
V § 50j sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
30.
V § 50j ods. 7 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
31.
V § 50j ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
32.
V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Z informačného systému ústredia a úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inšpektorát práce získavajú informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
33.
V § 68 ods. 5 sa slová „ktorá je podnikateľom a“ nahrádzajú slovom „ktorý“.
34.
V § 68a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ústredie a úrad uložia pokutu
a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) od výšky 2 000 eur do 200 000 eur.
(2)
Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, opakované zistenie toho istého nedostatku, a ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. b), aj na počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb.“.
35.
V § 70 ods. 1 sa slová „písm. l), s) a ab)“ nahrádzajú slovami „písm. l), t), ac) a ad)“.
36.
V § 70 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri poskytovaní príspevku sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.63ab)“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 63aa a 63ab znejú:
„63aa)
Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
63ab)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1998/2006, nariadenie (ES) č. 800/2008.“.
37.
V § 70 ods. 11 sa slová „právne akty“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
38.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 5/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 359, 19.12.1986).
2. Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 206, 29.7.1991).
3. Smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 18, 21.1.1997).
4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ, L 376, 27. 12. 2006).
8. Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
39.
Slovo „cudzinec“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „štátny príslušník tretej krajiny“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 468/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b)“.
2.
V § 8a ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
potvrdením príslušného inšpektorátu práce14c) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),“.
3.
V § 8a ods. 9 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 6 a 11“.
4.
§ 8a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,14ca) sú povinné vrátiť dotáciu podľa odseku 1 poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14ca znie:
„14ca)
§ 2 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
5.
Za § 37f sa vkladá § 37g, ktorý znie:
㤠37g
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
Čl. VIII
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z. a zákona č. 158/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 5 sa za slová „vo verejnom obstarávaní,“ vkladajú slová „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,9aa) za ktoré bola právoplatne uložená pokuta,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
„9aa)
§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 7 sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
Doterajší bod 8 sa označuje ako bod 9.
Čl. IX
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:
„15aa)
§ 5a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
§ 38 zákona č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 ods. 3 písmeno m) znie:
„m)
oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vrátane zistených skutočností uvedených v protokole o výsledku inšpekcie práce Sociálnej poisťovni, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému daňovému úradu, a ak ide o štátneho príslušníka krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou alebo o osobu bez štátnej príslušnosti, aj útvaru Policajného zboru,“.
4.
V § 7 ods. 3 písm. n) sa slová „poskytnutia štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní“ nahrádzajú slovami „preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
rozhoduje o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18ac)
s)
plní ďalšie povinnosti podľa osobitného predpisu.18ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18ac a 18ad znejú:
„18ac)
§ 7a ods.1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
18ad)
Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 7 ods. 4 druhej vete sa nad slovami „prevádzkovania živnosti“ odkaz 18a nahrádza odkazom 18ae.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ae znie:
„18ae)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18ba sa citácia „§ 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2010 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 52/2010 Z. z.“.
8.
V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Inšpektorát práce je oprávnený podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo agentúry podporovaného zamestnávania,18bb) ak zistí porušenie pracovnoprávnych predpisov alebo predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:
„18bb)
§ 31 a 58 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 12 ods. 2 písm. j) druhom bode sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
10.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo zistené porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania, protokol o výsledku inšpekcie práce obsahuje aj čas, kedy bolo porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania zistené, preukázanú dohodnutú mzdu a preukázanú dobu trvania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.“.
11.
V § 19 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb, ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b),“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
12.
V § 21 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3 písm. d), e) a i), ods. 7 písm. b) a ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. d), e), i) a q), ods. 8 písm. b) a ods. 9“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
14.
V prílohe sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 125/2006 Z. z., zákonom č. 52/2010 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.