22/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2023 do 31.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. januára 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 12 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Spôsob hodnotenia žiadosti o dotáciu
§ 1
Hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa § 12 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadosť“) zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti a odborné hodnotenie žiadosti.
§ 2
Formálne hodnotenie žiadosti
Formálnym hodnotením žiadosti sa overuje úplnosť žiadosti a doloženie príloh k žiadosti podľa § 10 zákona.
Odborné hodnotenie žiadosti
§ 3
(1)
Odborným hodnotením žiadosti sa overuje
a)
súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom,
b)
vhodnosť, účelnosť a spôsob uskutočňovania aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
c)
udržateľnosť aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
d)
primeranosť rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia.
(2)
Pri odbornom hodnotení žiadosti sa uplatňujú
a)
kritérium overenia súladu žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom alebo skupina takýchto kritérií,
b)
kritérium overenia skutočností podľa odseku 1 písm. b) až d) alebo skupina kritérií na overenie jednotlivých skutočností podľa odseku 1 písm. b) až d),
c)
body a váhy kritérií podľa písmena b),
d)
najvyššie celkové hodnoty bodového hodnotenia, ktoré možno získať odborným hodnotením žiadosti, a najvyššie hodnoty bodového hodnotenia, ktoré možno získať odborným hodnotením v rámci skupiny kritérií podľa písmena b),
e)
najnižšie celkové hodnoty bodového hodnotenia žiadosti, ktoré treba získať z najvyššej celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa písmena d), a najnižšie hodnoty bodového hodnotenia v rámci skupiny kritérií, ktoré treba získať z najvyššej hodnoty bodového hodnotenia v rámci skupiny kritérií podľa písmena d).
(3)
Výsledkom odborného hodnotenia žiadosti je záverečné odborné zhodnotenie žiadosti, ktoré zahŕňa vyjadrenie o splnení alebo nesplnení kritérií odborného hodnotenia a celkové hodnotenie žiadosti s odôvodnením. Ak žiadosť spĺňa kritériá odborného hodnotenia, súčasťou záverečného odborného zhodnotenia žiadosti je aj návrh na sumu dotácie s odôvodnením.
(4)
Žiadosť, ktorá podľa odborného hodnotenia nespĺňa kritérium alebo niektoré z kritérií skupiny kritérií podľa odseku 2 písm. a), sa ďalej nehodnotí.
(5)
Žiadosť, ktorá podľa odborného hodnotenia nedosiahne hodnoty bodového hodnotenia žiadosti podľa odseku 2 písm. e) alebo nedosiahne hodnoty bodového hodnotenia podľa odseku 2 písm. e) v rámci každej skupiny kritérií, sa považuje za žiadosť, ktorá nesplnila kritériá odborného hodnotenia.
(6)
Odborné hodnotenie žiadostí sa zaznamenáva v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti.
§ 4
(1)
Odborné hodnotenie žiadosti vykonávajú odborní hodnotitelia. Odborní hodnotitelia sú odborníci z ministerstva a z inštitúcií, ktoré sú svojím rozpočtom zapojené na kapitolu ministerstva, pôsobiaci v sociálnej oblasti. Odborní hodnotitelia môžu byť aj odborníci z ďalších orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré boli oslovené ministerstvom. Funkcia odborného hodnotiteľa je čestná funkcia.
(2)
Každá žiadosť sa odborne hodnotí dvoma odbornými hodnotiteľmi.
(3)
Po skončení odborného hodnotenia žiadostí sa sumarizujú výsledky odborných hodnotení žiadostí. Výsledkom sumáru je
a)
vyjadrenie záverečného výsledku odborného hodnotenia žiadosti vypočítaním priemeru počtu bodov, ktorými bola žiadosť odborne ohodnotená každým odborným hodnotiteľom, a percentuálnym vyjadrením dosiahnutého počtu bodov z najvyššej celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa § 3 ods. 2 písm. d),
b)
zoradenie žiadostí podľa percentuálneho vyjadrenia podľa písmena a) od žiadosti s najvyšším percentuálnym hodnotením zostupne.
(4)
Do výsledného sumáru sa zaradia všetky žiadosti, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia. Výsledok sumáru sa zaznamenáva v hárku celkových výsledkov odborného hodnotenia, ktorý obsahuje poradie žiadosti podľa odseku 3 písm. b), názov žiadateľa, sumu dotácie, ktorú žiada žiadateľ, a sumu dotácie navrhnutej odbornými hodnotiteľmi. Ak je rozdiel v percentuálnom hodnotení žiadosti odbornými hodnotiteľmi viac ako 25 %, uvedie sa v hárku podľa druhej vety celkové hodnotenie oboch odborných hodnotiteľov. Ak odborní hodnotitelia, ktorí hodnotili žiadosť, navrhnú rozdielnu sumu dotácie, uvedie sa v hárku podľa druhej vety návrh na sumu dotácie s odôvodnením oboch odborných hodnotiteľov. V závere hárku celkových výsledkov odborného hodnotenia sa uvedú žiadosti podľa § 3 ods. 4.
§ 5
Spôsob výberu členov komisie
Do komisie na posudzovanie žiadostí sa vyberajú členovia zo zamestnancov ministerstva, zo zamestnancov inštitúcií, ktoré sú svojím rozpočtom zapojené na kapitolu ministerstva, a z fyzických osôb navrhnutých ďalšími orgánmi štátnej správy, obcami, mestami, reprezentatívnymi združeniami obcí, reprezentatívnymi združeniami miest, vyššími územnými celkami, reprezentatívnymi združeniami vyšších územných celkov, právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré boli oslovené ministerstvom. Funkcia člena komisie je čestná funkcia.
§ 6
Postup pri výkone činnosti komisie
Podkladom na činnosť komisie je hárok celkových výsledkov odborného hodnotenia a žiadosti. Komisia pri výkone činnosti postupuje podľa Rokovacieho poriadku komisie.
§ 7
Postup posudzovania a schvaľovania žiadosti
(1)
V komisii sa na základe výsledkov odborného hodnotenia, ktoré sú uvedené v hárku celkových výsledkov odborného hodnotenia a žiadosti, posúdi splnenie kritérií podľa § 3 ods. 2 písm. a) a b), splnenie celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) a výsledky odborného hodnotenia žiadostí podľa § 4 ods. 3 a 4.
(2)
Po posúdení žiadostí sa žiadosti zoradia podľa výsledkov posúdenia komisiou.
(3)
Výsledkom posúdenia žiadosti komisiou je odporúčanie žiadosti na schválenie s odôvodnením a navrhnutie sumy dotácie alebo odporúčanie žiadosti na neschválenie s odôvodnením.
(4)
Výsledky posúdenia žiadostí komisiou sú podkladom na schválenie žiadosti ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 7a
Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci
(1)
Na spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona (ďalej len „žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci“) sa použije § 1 až 7, okrem § 3 ods. 1 písm. c), § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 4, § 6 prvej vety a § 7 ods. 1 a 2.
(2)
Po skončení odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa výsledok odborného hodnotenia zaznamenáva v zázname o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci; v zázname sa uvedie záverečné odborné zhodnotenie žiadosti podľa § 3 ods. 3 oboch odborných hodnotiteľov.
(3)
Podkladom na činnosť komisie je záznam o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosť o túto dotáciu.
(4)
Komisia na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosti o túto dotáciu posúdi splnenie kritérií podľa § 3 ods. 2 písm. a) a b), splnenie celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) a výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 2.
(5)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie podľa § 10 ods. 9 zákona, žiadosť sa overí formálnym hodnotením žiadosti a odborným hodnotením žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tejto žiadosti; komisia žiadosť posúdi do piatich pracovných dní od jej doručenia.
§ 7b
Vzory žiadostí
Vzory žiadostí o dotáciu podľa § 10 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohách č. 1 až 12.
Vzor žiadosti o dotáciu na
a)
podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je uvedený v prílohe č. 1,
b)
podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je uvedený v prílohe č. 2,
c)
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je uvedený v prílohe č. 3,
d)
zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je uvedený v prílohe č. 4,
e)
podporu rekondičných aktivít je uvedený v prílohe č. 5,
f)
podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti je uvedený v prílohe č. 6,
g)
podporu edičnej činnosti je uvedený v prílohe č. 7,
h)
podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona je uvedený v prílohe č. 8,
i)
podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9,
j)
podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí je uvedený v prílohe č. 10,
k)
podporu plnenia funkcií rodiny je uvedený v prílohe č. 11,
l)
podporu dobrovoľníckej činnosti je uvedený v prílohe č. 12.
§ 8
Prechodné ustanovenie
V roku 2011 môže byť na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru podľa § 4 ods. 3 a 4 spracovaný za dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona osobitne, ak bolo ukončené odborné hodnotenie všetkých žiadostí o túto dotáciu tak, aby mohli byť tieto žiadosti posúdené komisiou a schválené osobitne.
§ 8a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2013
V roku 2013 bude na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru podľa § 4 ods. 3 a 4 spracovaný za dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona osobitne.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Jozef Mihál v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.