203/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011 do 21.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
ZÁKON
z 1. júna 2011
o kolektívnom investovaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
pravidlá kolektívneho investovania,
b)
podielové fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie,
c)
činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností na území Slovenskej republiky,
d)
činnosť depozitára,
e)
cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f)
ochranu investorov v kolektívnom investovaní,
g)
činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,
h)
dohľad.
§ 2
Kolektívne investovanie
(1)
Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou na základe princípu rozloženia rizika v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené.
(2)
Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak
a)
má byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peňažné prostriedky boli takto zhromaždené, čo len čiastočne závislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za zhromaždené peňažné prostriedky nadobudnuté, a
b)
sa nevykonáva podľa tohto zákona.
(4)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané
a)
finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania,1)
b)
prostredníctvom verejnej ponuky cenných papierov podľa osobitného predpisu,2)
c)
prostredníctvom verejnej ponuky majetkových hodnôt,3)
d)
nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, združením občanov alebo spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
e)
prostredníctvom hazardných hier.
(5)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje ani zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti, ktorého hlavným účelom je financovanie činnosti, ktorá má povahu výroby, výskumu alebo poskytovania iných služieb ako finančných služieb a je financovaná prevažne z vlastných prostriedkov osoby, ktorá peňažné prostriedky zhromažďuje.
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel kolektívneho investovania, uskutočnené osobou vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia,
b)
prostriedkami zverejnenia
1.
tlač, rozhlas a televízia,
2.
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti alebo sú určené vopred neurčenému okruhu príjemcov,
3.
internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,
4.
nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,
c)
privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel kolektívneho investovania, ktoré je uskutočnené bez využitia prostriedkov zverejnenia,
d)
investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou alebo cenných papierov vydávaných zahraničným subjektom kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
e)
podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f)
prevoditeľnými cennými papiermi
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými tuzemskými obchodnými spoločnosťami alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové cenné papiere“) vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého bodu alebo druhého bodu upísaním alebo výmenou; prevoditeľnými cennými papiermi nie sú nástroje a postupy podľa § 100 ods. 2,
g)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
h)
domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť sídlo,
i)
hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti iný členský štát, ako je domovský členský štát, na ktorého území má správcovská spoločnosť zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
j)
domovským členským štátom európskeho fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu fondu udelené povolenie,
k)
hostiteľským členským štátom
1.
štandardného podielového fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú podľa § 139,
2.
európskeho fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho fondu, v ktorom sa cenné papiere tohto fondu distribuujú,
l)
počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,
m)
čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
n)
majetkom v podielovom fonde peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v podielovom fonde,
o)
hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu,
p)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
q)
ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti správcovskej spoločnosti potrebné na výkon dohľadu,
r)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
s)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,
t)
riadením investícií nakladanie s majetkom v podielovom fonde na základe prijatých investičných rozhodnutí na účel dosiahnuť investičný cieľ určený v štatúte podielového fondu,
u)
rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového fondu vrátane identifikovanej miery týchto rizík a ich vzájomnej interakcie a koncentrácie v podielovom fonde,
v)
klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 2 alebo ods. 3,
w)
investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde a plánovaných spôsobov ich dosiahnutia,
x)
investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku v podielovom fonde a investičné techniky, ktoré sú potrebné na riadne a účinné zavedenie investičnej politiky.
§ 4
Zahraničné subjekty kolektívneho investovania
(1)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničná investičná spoločnosť.
(2)
Zahraničný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou, vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. 1 podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
(3)
Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo. Zahraničná investičná spoločnosť môže byť spravovaná zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. 1.
(4)
Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov má právo, aby mu na jeho žiadosť boli cenné papiere vyplatené z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(5)
Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(6)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, považuje sa na účely tohto zákona za európsky fond.
DRUHÁ ČASŤ
PODIELOVÝ FOND
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 5
(1)
Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.
(2)
Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou.
(3)
Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.
(4)
Majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Na majetok v podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia § 136 a 137 Občianskeho zákonníka. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.
(5)
Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde, nahradia sa údaje o všetkých podielnikoch názvom podielového fondu a údajmi o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento podielový fond.
(6)
Podielový fond môže vzniknúť len na základe povolenia podľa tohto zákona. Povolenie na vytvorenie podielového fondu je možné udeliť správcovskej spoločnosti až po jej vzniku.
(7)
Názov podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej politiky podielového fondu. Tento názov a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná osoba.
§ 6
Podfondy
(1)
Podielový fond sa môže skladať z dvoch alebo viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový fond“). Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde.
(2)
Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať jedným alebo viacerými znakmi, ktoré určí štatút strešného podielového fondu.
(3)
Práva podielnikov týkajúce sa podfondu alebo práva veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zrušením podfondu, sa vzťahujú len na majetok v príslušnom podfonde. Majetok v podfonde slúži výhradne na pokrytie práv podielnikov týkajúcich sa podfondu alebo práv veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zrušením podfondu.
(4)
Ustanovenia tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov vzťahujúce sa na podielový fond sa vzťahujú na podfond primerane, ak ustanovenia § 7 až 10, 13, § 16 ods. 4, § 26, 40, 41, 157, 160 a 175 neustanovujú inak.
(5)
Názov podfondu sa musí skladať z názvu strešného podielového fondu bez označenia „podielový fond“ a označenia podfondu, ktoré ho jasne odlišuje od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu.
(6)
Ak zaniknú všetky podfondy strešného podielového fondu, strešný podielový fond a povolenie na jeho vytvorenie zanikajú.
§ 7
Štatút podielového fondu
(1)
Každý podielový fond musí mať štatút.
(2)
Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu.
(3)
Štatút podielového fondu a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia podľa § 84, 121 alebo § 137 alebo o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým boli tieto zmeny nariadené.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu podielového fondu do desiatich pracovných dní predložiť Národnej banke Slovenska zmeny tohto štatútu, jeho aktuálne úplné znenie a spôsobom určeným v tomto štatúte oboznámiť podielnikov s jeho zmenami.
(5)
Štatút podielového fondu obsahuje najmä
a)
názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v § 89 až 98 a 130 až 135, a či sa do majetku v podielovom fonde budú nadobúdať podielové listy iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde okrem nákladov uvedených v písmenách c) a h),
f)
pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejšie ako pravidlá ustanovené v § 104, 107, 129 a 161,
g)
spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“) a správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) a informáciu o tom, kde možno tieto správy získať,
h)
hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde, a akým spôsobom podielnik môže získať podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie,
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov; počiatočnou hodnotou podielu sa rozumie hodnota prvého podielu určená štatútom podielového fondu,
k)
hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania,
l)
postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)
postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n)
informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov,
o)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(6)
Ak ide o strešný podielový fond, štatút sa zostavuje pre strešný podielový fond ako celok. Štatút strešného podielového fondu zároveň musí jednoznačne rozlišovať medzi všeobecnou časťou spoločnou pre všetky jeho podfondy a časťami týkajúcimi sa len príslušného podfondu. Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu obsahuje aspoň všetky náležitosti podľa odseku 5, ktoré nie sú obsahom častí týkajúcich sa len príslušných podfondov.
(7)
Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu musí obsahovať aj
a)
jednoznačnú informáciu, že ide o strešný podielový fond s viacerými podfondmi,
b)
postup a podmienky na vyplatenie podielového listu podfondu a súčasné vydanie podielového listu iného podfondu bez uplatnenia poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielových listov a poplatok za prestup medzi podfondmi.
(8)
Štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy; pričom, ak sa budú vyplácať výnosy, určí aj lehotu, výšku a rozsah vyplácaných výnosov.
(9)
Časť štatútu strešného podielového fondu týkajúca sa len príslušného podfondu obsahuje aspoň všetky náležitosti podľa odseku 5, pri ktorých sa príslušný podfond od ostatných podfondov odlišuje.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“), podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu.
§ 8
Podielový list
(1)
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.
(2)
Ak ide o strešný podielový fond, vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový list príslušného podfondu je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v príslušnom podfonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúce sa na podielový list podielového fondu sa vzťahujú na podielový list podfondu rovnako.
(3)
Podielové listy všetkých podfondov jedného strešného podielového fondu musia mať rovnakú formu a podobu.
(4)
Podielové listy jednej emisie podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov.
(5)
Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový list je podielový list, ktorý nahrádza viac podielových listov toho istého podielového fondu s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu. Hromadný podielový list musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať podielnikovi na jeho žiadosť jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list nahrádza, a to postupom určeným v štatúte podielového fondu. Ak boli odovzdané všetky podielové listy tvoriace hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi hromadný list zaniká. Ak bola odovzdaná len časť podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich odovzdanie sa považuje za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí byť na ňom vyznačená.
(6)
Podielový list podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.
(7)
Podielový list musí obsahovať
a)
názov podielového fondu; ak ide o strešný podielový fond, názov príslušného podfondu,
b)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
c)
počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,
d)
označenie emisie podielového listu, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií,
e)
údaj o forme podielového listu,5)
f)
dátum vydania podielového listu; ak ide o zaknihované podielové listy vedené v evidencii centrálneho depozitára, údaj o dátume vydania podielového listu sa nahradí dátumom vydania emisie podielových listov,
g)
meno, priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, ak ide o listinný podielový list.
(8)
Pri zaknihovaných podielových listoch podielového fondu môže viesť evidenciu6) zaknihovaných podielových listov podielového fondu centrálny depozitár alebo depozitár príslušného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia“). Na túto činnosť je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m).
(9)
Na výkon činnosti depozitára a správcovskej spoločnosti pri vedení evidencie podľa odseku 8 sa primerane vzťahujú ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov centrálnym depozitárom podľa osobitného predpisu.7)
(10)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov právnickú osobu, ktorá vedie evidenciu príslušných zaknihovaných podielových listov na meno, ak s tým táto právnická osoba predtým súhlasila. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno nahrádza zoznam podielnikov samostatná evidencia.
(11)
Do zoznamu podielnikov sa zapisuje
a)
číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,
b)
počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom podielovom liste,
c)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je podielnikom fyzická osoba; ak rodné číslo nebolo pridelené, uvádza sa dátum narodenia.
(12)
Zoznam podielnikov sa vedie za strešný podielový fond ako celok. Okrem náležitostí podľa odseku 11 sa do zoznamu podielnikov strešného podielového fondu zapisuje aj informácia o tom, ktorým podfondom podielové listy v majetku podielnika patria.
(13)
Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením zoznamu podielnikov, je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname podielnikov bezodkladne po preukázaní zmeny v osobe podielnika.
(14)
Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu podielnikov v časti, ktorá sa ho týka.
(15)
Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov, ani podmieňovať prevod podielových listov svojím súhlasom, ak § 136 ods. 2 neustanovuje inak.
(16)
Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika rovnakého otvoreného podielového fondu. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania meneného podielového listu. Súčet počtu podielov takto vymenených podielových listov sa musí rovnať počtu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevzťahuje § 13 ods. 5.
(17)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu podielového fondu alebo rozhodnutím o jeho zmene umožniť správcovskej spoločnosti vydávať viac emisií podielových listov toho istého podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu, ktoré sa môžu navzájom odlišovať
a)
druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená,
b)
výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,
c)
výškou minimálnej investovanej sumy,
d)
výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslušnú emisiu,
e)
menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,
f)
spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo
g)
kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností podľa písmen a) až f).
(18)
Ak sa vydávajú podielové listy viacerých emisií podľa odseku 17, príslušné náležitosti štatútu podielového fondu musia byť osobitne odlíšené pre každú emisiu. Štatút takého podielového fondu musí obsahovať aj informáciu o tom, že sa umožňuje vydávanie podielových listov viacerých emisií a opis jednotlivých vydávaných emisií podielových listov.
DRUHÁ HLAVA
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND
§ 9
Základné ustanovenia
(1)
Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2)
Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
(3)
Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte.
(4)
Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond a názov otvoreného podielového fondu s uvedením slov „otvorený podielový fond“ alebo skratky „o. p. f.“; ak ide o strešný podielový fond, pred slová „otvorený podielový fond“ alebo skratku „o. p. f.“ sa doplní slovo „strešný“.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
fondom peňažného trhu otvorený podielový fond, v ktorom sa majetok podľa zamerania a cieľov investičnej politiky určených v jeho štatúte prevažne investuje do nástrojov peňažného trhu alebo vkladov v bankách alebo v zahraničných bankách a ktorého majetok je dostatočne likvidný,
b)
fondom krátkodobého peňažného trhu fond peňažného trhu, v ktorom má majetok priemerne vyššiu likviditu, ako je likvidita finančných nástrojov bežne obchodovaných na peňažnom trhu.
(6)
Podielový fond sa nesmie označovať ako „fond peňažného trhu“ alebo „peňažný fond“, ak tento podielový fond nespĺňa kritériá, limity a obmedzenia podľa odseku 7, ktoré spĺňa fond peňažného trhu. Podielový fond sa nesmie označovať ako „fond krátkodobého peňažného trhu“ alebo „krátkodobý peňažný fond“, ak tento podielový fond nespĺňa kritériá, limity a obmedzenia podľa odseku 7, ktoré spĺňa fond krátkodobého peňažného trhu. Názov podielového fondu nesmie obsahovať ani žiadny odkaz na peňažný trh, ak tento podielový fond nespĺňa kritériá, limity a obmedzenia podľa odseku 7, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu alebo fond krátkodobého peňažného trhu.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu, a kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu.
§ 10
Samostatná evidencia
(1)
Samostatnú evidenciu tvorí
a)
register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b)
účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou spravujúcou príslušný podielový fond alebo depozitárom,
c)
register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou,
d)
register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou.
(2)
Na vedenie samostatnej evidencie je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m). Predchádzajúci súhlas podľa prvej vety sa vyžaduje pre každý podielový fond a strešný podielový fond ako celok. Ak štandardný podielový fond podľa § 84 spravuje zahraničná správcovská spoločnosť, samostatnú evidenciu vedie v celom rozsahu depozitár podielových fondov.
(3)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár vedie správcovskej spoločnosti len jeden register emitenta podielových listov za každý podielový fond; to neplatí, ak ide o strešný podielový fond, pri ktorom sa samostatná evidencia vedie osobitne za každý jeho podfond. Právny vzťah medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri vedení tohto registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:
a)
číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o každom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, a to:
1.
názov podielového fondu alebo názov príslušného podfondu strešného podielového fondu,
2.
údaj o forme podielových listov,
3.
počiatočnú hodnotu jedného podielu,
4.
dátum začatia vydávania podielových listov,
5.
celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.
(5)
Ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií, register emitenta obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. c) za každú emisiu osobitne; údaj podľa odseku 4 písm. c) prvého bodu sa doplní o označenie emisie.
(6)
Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť alebo depozitár na účtoch majiteľov zaknihovaných podielových listov. Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov obsahuje
a)
číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
b)
údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
ak je majiteľom účtu právnická osoba, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo,
2.
ak je majiteľom účtu fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
c)
údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu,
2.
počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne za každý podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu a za každú emisiu podielových listov, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií,
3.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo spolumajiteľa podielového listu, ak je spolumajiteľom právnická osoba, a veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je spolumajiteľom fyzická osoba, a veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,8)
5.
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,9)
6.
údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b),
d)
údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
e)
údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.
(7)
Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov osobe,
a)
ktorá je podielnikom,
b)
ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo
c)
na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo emitenta podielových listov.
(8)
Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská spoločnosť alebo depozitár oznámi len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov. Správcovská spoločnosť a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona.
(9)
Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(10)
Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov bezodkladne po tom, čo vykonajú účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť podielnika. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu podielových listov a počtu podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy podľa jednotlivých otvorených podielových fondov, podfondov strešných podielových fondov a s uvedením označenia emisií podielových listov, ak sa v príslušných podielových fondoch alebo podfondoch strešných podielových fondov vydávajú podielové listy viacerých emisií. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov vypracovaný na žiadosť jeho majiteľa obsahuje údaj o počte podielových listov a počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne za každý otvorený podielový fond, podfond strešného podielového fondu a osobitne za každú emisiu.
(11)
Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná zálohovať podľa § 41 ods. 7 v stave aspoň ku koncu každého obchodného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to aspoň raz za týždeň. Povinnosť denne zálohovať údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii má aj depozitár, ak vedie účty majiteľov zaknihovaných podielových listov.
(12)
Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská spoločnosť alebo depozitár eviduje podielový list na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov na základe
a)
zmluvy, pričom spôsob a postup evidencie upraví spoločný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej spoločnosti (ďalej len „spoločný prevádzkový poriadok“),
b)
právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo
d)
iných právnych skutočností.
(13)
Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť spoluvlastnícky podiel na podielovom liste pripadajúci na jedného spolumajiteľa menší ako jeden podiel, ak štatút neurčí inak.
(14)
Ak je podielnikom podielového fondu obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý drží podielové listy pre svojich klientov, účet majiteľa zaknihovaných podielových listov obsahuje údaje podľa odseku 6 týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o správe cenných papierov a o držiteľskej správe7) a ustanovenia § 55.
§ 11
Spoločný prevádzkový poriadok
(1)
Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie.
(2)
Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku podielových listov, spôsob a postup zmeny podoby podielových listov, spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv k podielovým listom a registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,
d)
spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom,
e)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti s vedením samostatnej evidencie poskytujú služby,
f)
spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie.
(3)
Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Národná banka Slovenska spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na schvaľovanie návrhu spoločného prevádzkového poriadku predloženého spolu so žiadosťou o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou sa primerane vzťahujú ustanovenia § 176.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny spoločného prevádzkového poriadku, do 30 dní odo dňa, keď bol návrh na zmenu spoločného prevádzkového poriadku doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, považuje sa jeho zmena za schválenú; to neplatí na konania podľa § 176.
(5)
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na svojom webovom sídle.
(6)
Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľa podielového listu, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu podielnikov podľa § 8 ods. 13, pre osoby, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, osobu podávajúcu príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre osobu požadujúcu výpis z registra záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
§ 12
Zmena podoby listinného podielového listu
(1)
Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára a všetkých podielnikov podielového fondu o prijatí takého rozhodnutia. Toto rozhodnutie musí obsahovať dátum vykonania registrácie.
(2)
Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného podielového listu do samostatnej evidencie ku dňu určenému v rozhodnutí podľa odseku 1. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú podielové listy, pri ktorých nebola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11. Lehota medzi zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 a vykonaním registrácie podľa prvej vety nesmie byť kratšia ako 60 dní.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za jeden alebo viac zaknihovaných podielových listov toho istého podielnika tak, že súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste je rovnaký ako počet podielov na zaknihovaných podielových listoch.
(4)
Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká okrem listinného podielového listu, pri ktorom bola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11 a ktorá nebola vyplatená.
(5)
Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení na zaknihované podielové listy, sa registráciou podľa odseku 2 nemenia. Centrálny depozitár je povinný ku dňu registrácie podľa odseku 2 odovzdať evidenciu registra záložných práv a zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov depozitárovi príslušného podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti. Za činnosti spojené s odovzdaním tejto evidencie patrí centrálnemu depozitárovi úhrada nákladov. Dňom odovzdania údajov zaniká právo osôb oprávnených zo záložných práv a zabezpečovacích prevodov požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie služieb spojených s odovzdanou časťou údajov. Depozitár alebo správcovská spoločnosť je povinný informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
(6)
Ustanovenia osobitného predpisu10) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, nepoužijú.
Vydávanie a vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu
§ 13
(1)
Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu (ďalej len „aktuálna cena podielového listu“). Rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu musí byť určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu. Žiadosť o vydanie podielových listov musí byť v písomnej forme, ak štatút neurčuje inak. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania podielových listov určovať aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.
(2)
V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu; to neplatí, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu.
(4)
Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým nie je dotknutá možnosť vydania podielových listov ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade so štatútom. Správcovská spoločnosť je oprávnená určiť investorovi, ktorý podal žiadosť o vydanie podielového listu, lehotu, do ktorej je povinný uhradiť aktuálnu cenu podielového listu, a lehotu, do ktorej je povinný uhradiť poplatok podľa odseku 5. Tieto lehoty nesmú byť určené kratšie ako tri pracovné dni od doručenia žiadosti o vydanie podielových listov.
(5)
Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 1 alebo investovanej sumy, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je predajnou cenou podielového listu.
(6)
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond.
(7)
Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom a v lehotách určených jeho štatútom, aspoň však v lehotách podľa § 161.
(8)
Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, aktuálna cena podielového listu, predajná cena podielového listu a nákupná cena podielového listu otvoreného podielového fondu môžu byť vyjadrené okrem eura aj v inej mene.
(9)
Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(10)
Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „účet majiteľa“) alebo na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára.
(11)
Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne po doručení žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím peňažných prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu v deň doručenia žiadosti o vyplatenie.
(12)
Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 11, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny podielového listu, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok od podielnika sa nesmie požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa § 13 ods. 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti; štatút môže určiť rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoločnosť a majetok v podielovom fonde. Rozdiel aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je nákupnou cenou podielového listu.
(13)
Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu jedného podfondu a súčasnom vydaní podielového listu iného podfondu poplatky podľa odsekov 5 a 12 neuplatňuje. Namiesto toho správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok za prestup medzi podfondmi, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 12, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny podielového listu, ak § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok za prestup medzi podfondmi sa nesmie od podielnika požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa odseku 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Poplatok za prestup medzi podfondmi je príjmom správcovskej spoločnosti; štatút môže určiť rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoločnosť a majetok v podfonde strešného podielového fondu, z ktorého sa prestupuje.
(14)
Vyplatením podielového listu podľa odseku 11 podielový list zaniká.
§ 14
(1)
Ak správcovská spoločnosť vykonala žiadosť podielnika o vydanie podielového listu alebo žiadosť podielnika o vyplatenie podielového listu, je povinná zaslať podielnikovi bezodkladne, najneskôr však v prvý obchodný deň po jej vykonaní, na trvanlivom médiu oznámenie potvrdzujúce vykonanie žiadosti. Ak ide o zaknihované podielové listy vedené v samostatnej evidencii, pri ktorých účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedie depozitár, správcovská spoločnosť zasiela podielnikovi oznámenie podľa prvej vety najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia o vykonaní zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov od depozitára.
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak podielnikovi oznámenie obsahujúce rovnaké informácie ako oznámenie podľa odseku 1 zasiela v súlade s osobitným predpisom11) iná osoba.
(3)
Ak ide o pravidelné vydávanie podielových listov alebo pravidelné vyplatenie podielových listov, správcovská spoločnosť môže namiesto oznámenia podľa odseku 1 poskytnúť podielnikovi v súvislosti s pravidelným vydávaním podielových listov alebo vyplatením podielových listov aspoň raz za šesť mesiacov informácie uvedené v odseku 4.
(4)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje tieto informácie:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
meno, priezvisko, ak je podielnikom fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je podielnikom právnická osoba,
c)
dátum a čas prijatia žiadosti a spôsob platby,
d)
dátum vykonania žiadosti,
e)
názov podielového fondu,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo o žiadosť o vyplatenie podielového listu,
g)
počet vydaných podielových listov alebo vyplatených podielových listov; údaj sa môže nahradiť počtom podielov, ak je na jednom podielovom liste viac ako jeden podiel,
h)
hodnotu, za ktorú boli podiely vydané alebo vyplatené,
i)
dátum rozhodujúceho dňa na určenie hodnoty podielu,
j)
predajnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vydanie podielového listu, a nákupnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vyplatenie podielového listu,
k)
celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť investora rozpis obsahujúci jednotlivé položky.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť podielnikovi na jeho žiadosť informácie o stave vybavenia jeho žiadosti.
§ 15
Pozastavenie vyplácania podielových listov otvoreného podielového fondu
(1)
Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, pozastaviť vyplácanie podielových listov príslušného otvoreného podielového fondu alebo podfondu, a to len ak je to v záujme podielnikov. Ak ide o otvorený verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch pozastaviť vyplácanie podielových listov príslušného verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností na 12 mesiacov, a to len ak je to v záujme podielnikov. O pozastavení vyplácania podielových listov rozhoduje predstavenstvo správcovskej spoločnosti, ktoré je povinné o svojom rozhodnutí vypracovať záznam. V zázname sa uvedie dátum a čas rozhodnutia, dôvody a presné určenie doby pozastavenia.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov a doručiť Národnej banke Slovenska záznam podľa odseku 1 a zápisnicu z rokovania predstavenstva správcovskej spoločnosti. Ak ide o štandardný podielový fond, ktorého podielové listy správcovská spoločnosť distribuuje na území iného členského štátu podľa § 139, o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov je správcovská spoločnosť povinná bezodkladne informovať aj príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu.
(3)
Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, Národná banka Slovenska rozhodnutie správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 zruší. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný účinok.
(4)
Národná banka Slovenska môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových listov, ak je to v záujme podielnikov alebo vo verejnom záujme. Správcovská spoločnosť je povinná tejto žiadosti Národnej banky Slovenska bezodkladne vyhovieť.
(5)
Odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie správcovská spoločnosť vyplácať ani vydávať podielové listy otvoreného podielového fondu alebo podfondu, na ktorý sa toto rozhodnutie vzťahuje. Zákaz sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie podielových listov, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa alebo účet majiteľa zaknihovaných podielových listov.
(6)
Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná aspoň raz za sedem kalendárnych dní informovať Národnú banku Slovenska o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov.
(7)
Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná zverejňovať údaje podľa § 161.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte podielového fondu informovať podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov.
(9)
Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.
(10)
Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to neplatí, ak správcovská spoločnosť bola v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania podielových listov alebo ak Národná banka Slovenska zrušila podľa odseku 3 rozhodnutie správcovskej spoločnosti, pričom úrok z omeškania uhrádza správcovská spoločnosť z vlastného majetku.
(11)
Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peňažné prostriedky. Správcovská spoločnosť si za také poskytnutie vlastných prostriedkov nesmie účtovať žiadne úroky alebo poplatky z majetku v otvorenom podielovom fonde.
(12)
Ak bolo pozastavené vyplácanie alebo vydávanie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu podľa § 108 ods. 3, správcovská spoločnosť spravujúca jeho zberný fond je oprávnená pozastaviť na rovnaký čas vyplácanie alebo vydávanie podielových listov príslušného zberného fondu, pričom splnenie podmienok podľa odseku 1 sa nevyžaduje.
TRETIA HLAVA
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 16
(1)
Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2)
Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(3)
Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, nepožiada o premenu na otvorený podielový fond podľa § 18, povolenie podľa § 121 alebo § 137 zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť uzavretý podielový fond postupom podľa § 26.
(4)
Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a názov uzavretého podielového fondu s uvedením slov „uzavretý podielový fond“ alebo skratky „u. p. f.“; ak ide o strešný podielový fond, pred slová „uzavretý podielový fond“ alebo skratku „u. p. f.“ sa uvádza slovo „strešný“.
§ 17
(1)
Na vydávanie podielových listov uzavretého podielového fondu sa primerane použijú ustanovenia § 13 a 14.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov uzavretého podielového fondu podať žiadosť o prijatie podielových listov na regulovaný trh alebo podať žiadosť o zaradenie podielových listov do zoznamu mnohostranného obchodného systému. Ak správcovská spoločnosť žiada o prijatie podielových listov na trh burzy cenných papierov, podielové listy môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov a musia byť zastupiteľné.
(3)
Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa odseku 2 prijaté na regulovaný trh alebo neboli zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému, povolenie podľa § 121 alebo § 137 zaniká. Ak by s podielovými listami uzavretého podielového fondu po vylúčení z regulovaného trhu alebo z mnohostranného obchodného systému už nebolo možné obchodovať na inom regulovanom trhu alebo na inom mnohostrannom obchodnom systéme, povolenie podľa § 121 alebo § 137 zaniká dňom vylúčenia podielových listov z posledného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému.
§ 18
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond
(1)
Podmienkou na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n).
(2)
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska.
(3)
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutočniť najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretý podielový fond vytvorený.
(4)
Ak bol uzavretý podielový fond špeciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky prostredníctvom verejnej ponuky (ďalej len „verejný špeciálny podielový fond“), správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a podľa postupu určeného v jeho štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a aktuálna cena podielového listu.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZLÚČENIE PODIELOVÝCH FONDOV A CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA
§ 19
Všeobecné ustanovenia
(1)
Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch s majetkom v nástupníckom fonde, pri ktorom sa
a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov iného existujúceho nástupníckeho fondu, pričom sa podielnikom zanikajúcich fondov na výmenu vydajú podielové listy alebo cenné papiere nástupníckeho fondu a prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % aktuálnej ceny týchto podielových listov alebo cenných papierov v deň účinnosti zlúčenia,
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí, pričom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy alebo cenné papiere nástupníckeho fondu a prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % aktuálnej ceny týchto podielových listov alebo cenných papierov v deň účinnosti zlúčenia, alebo
c)
majetok jedného alebo viacerých zanikajúcich fondov, ktoré naďalej existujú až do uhradenia všetkých záväzkov, prevedie do majetku iného existujúceho nástupníckeho fondu alebo do majetku nástupníckeho fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí.
(2)
Zanikajúci fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky fond alebo podfond európskeho fondu, ktorý zlúčením zaniká.
(3)
Nástupnícky fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky fond alebo podfond európskeho fondu, do ktorého sa majetok a záväzky zanikajúceho fondu prevádzajú, a to vrátane novovytvoreného podielového fondu, novovytvoreného podfondu strešného podielového fondu, novovytvoreného európskeho fondu alebo novovytvoreného podfondu európskeho fondu, ktorý sa pri postupe podľa odseku 1 písm. b) zlúčením vytvára.
(4)
Cezhraničné zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi štandardné podielové fondy alebo ich podfondy a nástupníckym fondom európsky fond alebo podfond európskeho fondu.
(5)
Tuzemské zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi a nástupníckym fondom podielové fondy alebo podfondy strešných podielových fondov vytvorené podľa tohto zákona.
(6)
Ak ide o strešný podielový fond, možno zlučovať jeho podfondy osobitne s iným podielovým fondom alebo podfondom iného strešného podielového fondu.
(7)
Ak ide o zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa tohto zákona, možno použiť len postup podľa odseku 1 písm. a) a b). Ak ide o zlúčenie zanikajúcich európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu, postup zlúčenia, ktorý možno na zlúčenie použiť, určujú príslušné právne predpisy domovských členských štátov zanikajúcich európskych fondov.
(8)
Podmienkou na zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa tohto zákona, je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. q). Na zlúčenie európskych fondov do štandardného podielového fondu podľa § 24 sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. q) nevyžaduje.
(9)
Pri cezhraničnom zlúčení sa proces zlúčenia riadi ustanoveniami tohto zákona, pričom na povinnosti nástupníckeho fondu, jeho správcovskej spoločnosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoločnosti a na práva podielnikov nástupníckeho fondu sa použije príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(10)
Ak je pri cezhraničnom zlúčení nástupníckym fondom európsky fond, ktorý je zahraničným podielovým fondom, koná za tento európsky fond zahraničná správcovská spoločnosť alebo správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 1, ktorá ho spravuje.
§ 20
Spoločný návrh podmienok zlúčenia a kontrola cezhraničného zlúčenia inými osobami
(1)
Pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúčenie podielových fondov sa vypracuje a schváli spoločný návrh podmienok zlúčenia.
(2)
Pri cezhraničnom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a nástupnícky fond alebo správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje. Pri tuzemskom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond.
(3)
Ak pri zlúčení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská spoločnosť alebo rovnaká zahraničná správcovská spoločnosť, spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli len táto správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť.
(4)
Spoločný návrh podmienok zlúčenia obsahuje tieto informácie:
a)
určenie, o aký postup zlúčenia podľa § 19 ods. 1 ide, a názov podielových fondov, ktorých sa zlúčenie týka,
b)
okolnosti a dôvod navrhovaného zlúčenia,
c)
očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho fondu,
d)
metódu výpočtu počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom fonde alebo počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v príslušnej emisii podielových listov, ak sa v príslušnom nástupníckom fonde vydávajú podielové listy rôznych emisií (ďalej len „výmenný pomer“),
e)
kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru,
f)
plánovaný deň účinnosti zlúčenia,
g)
pravidlá vzťahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,
h)
návrh štatútu alebo obdobného dokumentu novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúčenie postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b),
i)
ďalšie náležitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoločný návrh podmienok zlúčenia rozhodli zahrnúť do tohto spoločného návrhu.
(5)
Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f) a g) s požiadavkami tohto zákona a so štatútmi zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho fondu je povinný overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f) a g) s požiadavkami tohto zákona a so štatútom nástupníckeho fondu. Ak ide o cezhraničné zlúčenie, na povinnosti depozitára pri overovaní príslušných informácií zlúčenia sa použije príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(6)
Depozitár podľa odseku 5 alebo audítor zapísaný v zozname podľa osobitného predpisu, alebo audítorská spoločnosť12) overí kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru a prípadne hotovostnú platbu za podielový list a metódu výpočtu výmenného pomeru, ako aj skutočný výmenný pomer určený k dátumu jeho výpočtu, pričom o týchto skutočnostiach vyhotoví správu.
(7)
Overenie podľa odseku 6 je oprávnený vykonať aj audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú závierku zanikajúceho fondu a audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú závierku nástupníckeho fondu.
(8)
Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoločnosti podľa odseku 6 je správcovská spoločnosť alebo ňou poverená osoba povinná na požiadanie zaslať Národnej banke Slovenska a na požiadanie bezplatne sprístupniť ktorémukoľvek podielnikovi zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu, a ak ide o cezhraničné zlúčenie, aj príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
§ 21
Informácie pre podielnikov pri zlúčení
(1)
S cieľom umožniť informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond poskytnú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení podielnikom zanikajúcich fondov a podielnikom nástupníckeho fondu. Pri cezhraničnom zlúčení sa na poskytovanie informácií podielnikom nástupníckeho fondu použijú ustanovenia príslušného právneho predpisu domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby umožnili podielnikom zanikajúcich fondov a podielnikom nástupníckeho fondu prijať informované rozhodnutia o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície a uplatniť svoje práva. Informácie podľa odseku 1 obsahujú
a)
informácie o okolnostiach a dôvodoch navrhovaného zlúčenia,
b)
informácie o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na podielnikov vrátane informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, možnom oslabení výkonnosti podielového fondu, a ak je to aktuálne, výrazné upozornenie investorov, že ich spôsob zdaňovania sa v dôsledku zlúčenia môže zmeniť,
c)
informácie o akýchkoľvek osobitných právach, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného o práve na ďalšie informácie, práve získať na požiadanie kópiu správy audítora alebo audítorskej spoločnosti, alebo depozitára podľa § 20 ods. 6 a práve na vyplatenie podielového listu podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo prípadne na výmenu podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. b) a o poslednom dni možnosti na uplatnenie týchto práv,
d)
informácie o základných aspektoch procesu zlúčenia a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia a
e)
aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu, ak sa informácie podľa odseku 1 poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu; aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu sa poskytnú podielnikom, len ak boli zmenené na účel navrhovaného zlúčenia.
(3)
Informácie podľa odseku 1 musia byť stručné a vyjadrené takým spôsobom, aby si podielnici mohli urobiť informovaný úsudok o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície.
(4)
Ak ide o cezhraničné zlúčenie, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy v informáciách podľa odseku 1 uvedie v jazyku zrozumiteľnom pre podielnika všetky podmienky alebo postupy týkajúce sa nástupníckeho fondu, ktoré sa odlišujú od podmienok a postupov v zanikajúcich fondoch. Ak ide o zlúčenie európskych fondov do štandardného podielového fondu, správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond v informáciách podľa odseku 1 uvedie v jazyku zrozumiteľnom pre podielnika všetky podmienky alebo postupy týkajúce sa zanikajúcich európskych fondov, ktoré sa odlišujú od podmienok a postupov v nástupníckom fonde.
(5)
Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho fondu, musia vyhovovať investorom, ktorí nemajú predchádzajúce poznatky o charaktere nástupníckeho fondu alebo o spôsobe jeho fungovania, a musia upriamiť ich pozornosť na kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu a zdôrazniť dôležitosť oboznámenia sa s týmito informáciami.
(6)
Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho fondu, musia byť zamerané na proces zlúčenia a jeho potenciálny vplyv na nástupnícky fond.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o obsahu informácií podľa odsekov 1 až 6, ktoré sa poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu, a podrobnosti o obsahu informácií podľa odsekov 1 až 6, ktoré sa poskytujú podielnikom nástupníckeho fondu.
§ 22
Poskytovanie informácií pri zlúčení
(1)
Informácie podľa § 21 ods. 1 je možné podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu poskytnúť až po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q). Zároveň sa informácie podľa § 21 ods. 1 podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu poskytnú aspoň 30 dní pred posledným dátumom, keď je možné požiadať o vyplatenie podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo o prípadnú výmenu podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. b).
(2)
Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu jeho podielových listov v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa § 21 ods. 1 sa podielnikom na území iného členského štátu poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu. Preklad informácií podľa prvej vety musí zodpovedať originálu. Za vyhotovenie a správnosť prekladu je zodpovedná správcovská spoločnosť spravujúca fond, ktorý bol notifikovaný.
(3)
Medzi dňom poskytnutia informácií podľa § 21 ods. 1 doterajším podielnikom a dňom účinnosti zlúčenia sa informácie podľa § 21 ods. 1 a aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu poskytnú každej osobe, ktorá má v úmysle nadobudnúť podielové listy zanikajúceho fondu alebo podielové listy nástupníckeho fondu alebo ktorá požiada o aktuálny štatút, predajný prospekt alebo kľúčové informácie pre investorov zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu.
(4)
Informácie podľa § 21 ods. 1 musia byť osobne určené podielnikovi a musia byť poskytnuté podielnikom v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu.
(5)
Ak sa informácie podľa § 21 ods. 1 poskytujú aspoň niektorým podielnikom prostredníctvom iného trvanlivého média, ako je písomná forma, musia sa splniť tieto podmienky:
a)
poskytovanie informácií podľa § 21 ods. 1 na tomto trvanlivom médiu musí byť vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi podielnikom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou zanikajúci fond alebo správcovskou spoločnosťou spravujúcou nástupnícky fond,
b)
podielnik, ktorému sa majú informácie podľa § 21 ods. 1 poskytnúť, si pri možnosti výberu medzi informáciami poskytnutými v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu výslovne zvolil túto formu poskytnutia informácií.
(6)
Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie považuje za vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi podielnikom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou zanikajúci fond alebo správcovskou spoločnosťou spravujúcou nástupnícky fond, ak existuje dôkaz, že podielnik má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie adresy elektronickej pošty podielnikom sa považuje za taký dôkaz.
§ 23
Práva podielnikov pri zlúčení
(1)
Podielnici zanikajúcich fondov a podielnici nástupníckeho fondu majú právo požiadať o
a)
vyplatenie svojich podielových listov alebo
b)
výmenu svojich podielových listov za podielové listy iného štandardného podielového fondu s podobnou investičnou politikou, ktorý správcovská spoločnosť spravuje, alebo za cenné papiere európskeho fondu s podobnou investičnou politikou, ktorý správcovská spoločnosť spravuje alebo ktorý spravuje iná správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá je osobou zo skupiny s úzkymi väzbami,13) do ktorej patrí aj správcovská spoločnosť, ak správcovská spoločnosť podielnikom takú možnosť výmeny ponúkne.
(2)
Ak je zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom špeciálny podielový fond, možno výmenu podielových listov špeciálneho podielového fondu podľa odseku 1 písm. b) ponúknuť aj za podielové listy iného špeciálneho podielového fondu s podobnou investičnou politikou, ktorý správcovská spoločnosť spravuje.
(3)
Ak si podielnik uplatní práva podľa odseku 1, správcovská spoločnosť nesmie pri vyplatení podielových listov uplatniť výstupný poplatok podľa § 13 ods. 12. Pri výmene podielových listov podľa odseku 1 písm. b) sa nesmie uplatniť ani vstupný poplatok podľa § 13 ods. 5. Správcovská spoločnosť je povinná pri zlúčení podielových fondov zabezpečiť v majetku v zanikajúcom fonde a v majetku v nástupníckom fonde dostatočnú likviditu na zabezpečenie práv podielnikov podľa odseku 1. Ak uplatňovanie práv podielnikov podľa odseku 1 presiahne úroveň likvidity podľa predchádzajúcej vety, správcovská spoločnosť môže pri uplatnení práv podľa odseku 1 požadovať poplatok vo výške nepresahujúcej pokrytie nákladov na likvidáciu pozícií v majetku v podielovom fonde potrebnú na zabezpečenie dodatočnej likvidity umožňujúcej vyplácanie podielových listov. Tento poplatok sa stáva súčasťou majetku podielového fondu.
(4)
Podielnik nadobúda práva podľa odseku 1 od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich fondov a nástupníckeho fondu informovaní o navrhovanom zlúčení podľa § 22 ods. 1, a zaniká päť pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru.
(5)
Správcovská spoločnosť nesmie na ťarchu zanikajúcich fondov alebo na ťarchu nástupníckeho fondu alebo podielnikom zanikajúcich fondov alebo podielnikom nástupníckeho fondu účtovať žiadne právne, poradné alebo správne náklady alebo poplatky spojené s prípravou a procesom zlúčenia.
(6)
Pri cezhraničnom zlúčení práva podielnikov nástupníckeho európskeho fondu ustanovuje príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(7)
Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi,
a)
štatút podielového fondu určí aj kvórum pre uznášaniaschopnosť, počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia, spôsob hlasovania podielnikov, následky neodovzdania hlasu a počet hlasov pripadajúcich na jeden podiel,
b)
kvórum pre uznášaniaschopnosť pre cezhraničné zlúčenie nesmie byť určené vyššie ako kvórum pre uznášaniaschopnosť pre tuzemské zlúčenie,
c)
na také schválenie sa nesmie vyžadovať viac ako 75 % hlasov hlasujúcich podielnikov,
d)
musí byť štatútom podielového fondu zaručené, že akákoľvek zmena štatútu podielového fondu týkajúca sa zmeny rozsahu pôsobnosti schvaľovania podielnikmi, kvóra pre uznášaniaschopnosť, počtu hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia, spôsobu hlasovania podielnikov, následkov neodovzdania hlasu a počtu hlasov pripadajúcich na jeden podiel je predmetom schvaľovania podielnikmi.
(8)
Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, informácie podľa § 21 ods. 1 môžu obsahovať odporúčanie správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúci fond, akým spôsobom sa má hlasovať.
§ 24
Zlúčenie európskych fondov do štandardného podielového fondu
(1)
Zlúčením európskych podielových fondov do štandardného podielového fondu je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi európske fondy alebo ich podfondy a nástupníckym fondom štandardný podielový fond alebo jeho podfond. Pri zlúčení zanikajúcich európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa proces zlúčenia riadi a povinnosti zanikajúcich fondov, povinnosti správcu, depozitárov a ich audítorov alebo audítorských spoločností sa ustanovujú príslušnými právnymi predpismi domovského členského štátu zanikajúcich fondov.
(2)
Zlúčenie európskych fondov do štandardného podielového fondu podlieha predchádzajúcemu súhlasu alebo povoleniu príslušných orgánov dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov.
(3)
Po prijatí informácií od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov Národná banka Slovenska posúdi možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov nástupníckeho štandardného podielového fondu, aby zistila, či informácie o navrhovanom zlúčení, ktoré plánuje správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond poskytnúť svojim podielnikom, sú vyhovujúce.
(4)
Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné, môže najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia informácií podľa odseku 3 písomne požiadať správcovskú spoločnosť spravujúcu nástupnícky štandardný podielový fond, aby doplnila alebo objasnila informácie o navrhovanom zlúčení určené pre podielnikov nástupníckeho štandardného podielového fondu, pričom Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov informáciu o svojich výhradách k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu. Národná banka Slovenska v lehote 20 pracovných dní odo dňa ich prijatia oznámi príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov informáciu o tom, či je spokojná s upravenými alebo doplnenými informáciami, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu.
(5)
Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa príprava spoločného návrhu podmienok zlúčenia riadi príslušným právnym predpisom domovského členského štátu zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho štandardného podielového fondu overí súlad určenia postupu zlúčenia a pravidiel vzťahujúcich sa na prevod aktív a na výmenu podielových listov s požiadavkami tohto zákona a so štatútom štandardného podielového fondu.
(6)
Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa na poskytovanie informácií podielnikom zanikajúcich európskych fondov použije príslušný právny predpis domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov. Na poskytovanie informácií podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu sa vzťahuje § 21 a 22 rovnako.
(7)
Informácie o navrhovanom zlúčení je možné podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu poskytnúť až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska alebo povolenia podľa odseku 2. Zároveň sa informácie o navrhovanom zlúčení podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu poskytnú aspoň 30 dní pred posledným dátumom, keď je možné požiadať o vyplatenie podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo o prípadnú výmenu podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. b).
(8)
Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu svojich podielových listov v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa § 21 ods. 1 sa podielnikom na území iného členského štátu poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu. Preklad informácií podľa prvej vety musí zodpovedať originálu. Za vyhotovenie a správnosť prekladu je zodpovedná správcovská spoločnosť spravujúca fond, ktorý bol notifikovaný.
(9)
Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu práva podielnikov zanikajúcich európskych fondov upravuje príslušný právny predpis domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov. Na práva podielnikov nástupníckeho štandardného podielového fondu sa vzťahuje § 23 rovnako. Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond nesmie na ťarchu nástupníckeho štandardného podielového fondu alebo podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu účtovať žiadne právne, poradné alebo správne náklady alebo poplatky spojené s prípravou a procesom zlúčenia.
§ 25
Deň účinnosti zlúčenia
(1)
Pri tuzemskom zlúčení dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za podielové listy nástupníckeho fondu a deň účinnosti zlúčenia a prípadne určenia príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb určí správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond po dohode so správcovskou spoločnosťou spravujúcou zanikajúci fond. Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná o týchto dátumoch informovať aspoň desať dní vopred Národnú banku Slovenska.
(2)
Deň účinnosti cezhraničného zlúčenia a dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za cenné papiere nástupníckeho európskeho fondu a prípadne určenia príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb určuje príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho európskeho fondu. Správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúci fond je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o uskutočnení cezhraničného zlúčenia.
(3)
Pri zlúčení zanikajúcich európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu dátum na výpočet výmenného pomeru cenných papierov európskeho fondu za podielové listy nástupníckeho štandardného podielového fondu a deň účinnosti zlúčenia a prípadne určenia príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb určí správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond po dohode so zanikajúcim fondom. Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond je povinná o týchto dátumoch aspoň desať pracovných dní vopred informovať Národnú banku Slovenska a príslušný orgán domovského členského štátu zanikajúceho fondu.
(4)
Deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr na tretí pracovný deň odo dňa výpočtu výmenného pomeru. Ak štatút alebo obdobný dokument zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu ustanovuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, výpočet výmenného pomeru a deň účinnosti zlúčenia a prípadne určenie príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb sa musí uskutočniť až po schválení zlúčenia podielnikmi.
(5)
Zlúčenie, ktoré sa uskutočnilo podľa tohto zákona, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.
(6)
Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a), ku dňu účinnosti zlúčenia
a)
majetok a záväzky v zanikajúcom fonde sa prevedú do majetku nástupníckeho fondu,
b)
podielnici zanikajúceho fondu sa stávajú podielnikmi nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekračuje 10 % aktuálnej ceny podielových listov zanikajúceho fondu v deň účinnosti zlúčenia, ak táto platba je určená v spoločných podmienkach zlúčenia, a
c)
zanikajúci fond a povolenie na jeho vytvorenie zaniká.
(7)
Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b), ku dňu účinnosti zlúčenia
a)
majetok a záväzky v zanikajúcich fondoch sa prevedú na novovytvorený nástupnícky fond,
b)
podielnici zanikajúcich fondov sa stávajú podielnikmi novovytvoreného nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekročí 10 % aktuálnej ceny podielového listu zanikajúcich fondov v deň účinnosti zlúčenia, ak táto platba je určená v spoločných podmienkach zlúčenia, a
c)
zanikajúce fondy a povolenia na ich vytvorenie zanikajú.
(8)
Ak ide o zlúčenie európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. c), ku dňu účinnosti zlúčenia
a)
majetok zanikajúcich európskych fondov sa prevedie na nástupnícky štandardný podielový fond,
b)
podielnici zanikajúcich európskych fondov sa stávajú podielnikmi nástupníckeho štandardného podielového fondu a
c)
zanikajúce európske fondy existujú naďalej, až do úhrady svojich záväzkov.
(9)
Pri cezhraničnom zlúčení možno majetok a záväzky zanikajúcich štandardných podielových fondov podľa § 19 ods. 1 písm. c) previesť aj na depozitára nástupníckeho európskeho fondu, ak to ustanovuje príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho európskeho fondu.
(10)
Ak je nástupníckym fondom podielový fond podľa tohto zákona, správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky podielový fond je povinná spôsobom určeným v depozitárskej zmluve oznámiť depozitárovi nástupníckeho podielového fondu ukončenie prevodu majetku a záväzkov.
(11)
Pri tuzemskom zlúčení správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond zverejní spôsobom určeným v jeho štatúte informáciu o uskutočnení zlúčenia a aktuálny štatút a oznámi uskutočnenie zlúčenia Národnej banke Slovenska. Pri cezhraničnom zlúčení sa zverejnenie uskutočnenia zlúčenia a jeho oznámenie príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu nástupníckeho fondu a Národnej banke Slovenska riadi príslušným právnym predpisom domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(12)
Pri zlúčení európskych fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond zverejní spôsobom určeným v jeho štatúte informáciu o uskutočnení zlúčenia a aktuálny štatút a oznámi uskutočnenie zlúčenia Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych fondov.
(13)
Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná do troch mesiacov odo dňa zlúčenia podielových fondov vymeniť podielnikom zaniknutých fondov ich podielové listy alebo cenné papiere za podielové listy nástupníckeho fondu a prípadne vyplatiť im hotovostnú platbu, ktorá neprekračuje 10 % aktuálnej ceny podielových listov zanikajúceho fondu v deň účinnosti zlúčenia. Podielnici zaniknutých fondov majú právo na podielové listy nástupníckeho fondu vo výmennom pomere určenom v dátume pre jeho výpočet a overenom podľa § 20 ods. 6.
(14)
Ak zlúčením dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v nástupníckom podielovom fonde podľa § 89 až 93 alebo § 123 až 135 alebo k prekročeniu limitov a obmedzení podľa štatútu nástupníckeho podielového fondu, správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s týmito limitmi v lehote do šiestich mesiacov od zlúčenia.
PIATA HLAVA
ZRUŠENIE PODIELOVÉHO FONDU
§ 26
(1)
K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.
(2)
K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len
a)
na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa nariaďuje taká zmena štatútu strešného podielového fondu, na základe ktorej sa podfond zruší,
b)
na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l),
c)
ak podfond strešného podielového fondu zaniká v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond vytvorený alebo
d)
ak povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol strešný podielový fond vytvorený.
(3)
Na zrušenie podfondu podielového fondu sa primerane použijú odseky 4 až 9.
(4)
Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie podielového fondu.
(5)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie podielového fondu zaniklo, správcovská spoločnosť je povinná okamžite skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v podielovom fonde postupom podľa odseku 6. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 5 povinná
a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b)
predať majetok v podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.
(7)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa odseku 5 predĺžiť lehotu podľa odseku 6 najviac o 12 mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov pred vznikom straty z predaja majetku v podielovom fonde v časovej tiesni.
(8)
Na predaj majetku v podielovom fonde podľa odseku 6 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(9)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná informovať Národnú banku Slovenska aspoň raz za kalendárny mesiac o postupe podľa odseku 6.
TRETIA ČASŤ
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 27
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)
Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.
(2)
Spravovaním podielových fondov sa rozumie
a)
riadenie investícií,
b)
administrácia, ktorou sa rozumie
1.
vedenie účtovníctva podielového fondu,
2.
zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,
3.
určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a určenie hodnoty podielu,
4.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,
5.
vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii,
6.
rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
7.
vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
8.
uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9.
vedenie obchodnej dokumentácie,
10.
informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11.
výkon funkcie dodržiavania,
c)
distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.
(3)
Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odseku 2, ak ich má uvedené v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti, poskytovať tieto ďalšie služby:
a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného predpisu,15)
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy, aspoň správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek.
(4)
Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa odseku 2 pre inú správcovskú spoločnosť, zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre zahraničnú investičnú spoločnosť, ak jej tieto činnosti boli zverené na základe zmluvy a ak sú splnené podmienky podľa § 57.
(5)
Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 a 3 sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu.16)
(6)
Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona alebo činnosti podľa odseku 3. Činnosti podľa odseku 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti súčasne s činnosťou podľa odseku 3 písm. a).
(7)
Iná osoba ako správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničná investičná spoločnosť nesmie vykonávať činnosť podľa odseku 1, ak osobitný predpis16) neustanovuje inak.
(8)
Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.
(9)
Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a. s.“. Iné osoby podnikajúce na finančnom trhu nemôžu používať vo svojom obchodnom mene označenie a skratky podľa prvej vety ani označenie „správcovská spoločnosť“, ani označenie s nimi zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku.
(10)
Správcovská spoločnosť
a)
nesmie zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
nesmie zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c)
sa nesmie rozdeliť,
d)
nesmie splynúť s inou právnickou osobou.
(11)
Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vytváranie a spravovanie subjektov kolektívneho investovania udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(12)
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky; všetky pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA ČINNOSŤ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti
§ 28
(1)
O udelení povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti podáva akciová spoločnosť alebo zakladateľ.
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
k)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
l)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3.
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ak plánuje tieto činnosti vykonávať,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 3,
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h)
doklad o splatení základného imania.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 27 ods. 3 písm. b) a c), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti.
(8)
Na účely tohto zákona sa odbornou spôsobilosťou člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, prokuristu správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „vrcholový manažment“) rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu; za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a aspoň sedemročnú prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho aspoň tri roky v riadiacej funkcii. Odbornou spôsobilosťou zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík sa rozumie aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušný zamestnanec vykonávať.
(9)
Odbornou spôsobilosťou člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti.
(10)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím tohto povolenia,
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo v správcovskej spoločnosti spravujúcej podielové fondy, na majetok ktorých bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,21)
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje zábezpeku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.
(11)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.
(12)
Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 10 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 10 písm. a) až c).
(13)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo dôveryhodná osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), ak je zo všetkých okolností zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.
(14)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou spoločnosťou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
(15)
Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti a jej zástupcu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a aspoň sedemročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho aspoň tri roky v riadiacej funkcii.
(16)
Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2, 3, 4, 8, 9 a § 30 ods. 2 použijú primerane.
(17)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2.
§ 29
(1)
Národná banka Slovenska je povinná pred udelením povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území členského štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu,
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.
(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti zakladateľov alebo akcionárov správcovskej spoločnosti, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 28 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničnej finančnej inštitúcii, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť v zahraničnej finančnej inštitúcii, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona.
§ 30
(1)
Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje činnosť správcovskej spoločnosti, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o tom, v akom rozsahu je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu.
(3)
Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na činnosť správcovskej spoločnosti možno výkon niektorých činností obmedziť.
(4)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 28 primerane. Ak ide o zmenu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených činností podľa § 27 ods. 3, treba v žiadosti o zmenu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti uviesť dôvod a predložiť harmonogram ukončenia týchto činností, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané. Zmena údajov uvedených v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu. Zmeny povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 28 alebo § 163 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti do obchodného registra a po splnení podmienok podľa odseku 3.
(7)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o každom udelenom povolení na činnosť správcovskej spoločnosti.
§ 31
(1)
Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti zaniká dňom
a)
zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu, ako je odobratie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti,
b)
nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,
c)
vrátenia povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti; povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 163 ods. 1 písm. h),
d)
uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 30 ods. 5, ak nebol podaný návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu povolenej činnosti príslušným registrovým súdom; ak neboli podané námietky proti odmietnutiu vykonať zápis, dňom oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu povolenej činnosti do obchodného registra,
e)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti, ak v tomto rozhodnutí nie je určený iný deň zániku povolenia,
f)
predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).
(3)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) príslušnému registrovému súdu.
TRETIA HLAVA
PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
Pravidlá obozretného podnikania
§ 32
Organizácia a riadenie správcovskej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu vykonávaných činností a poskytovaných služieb
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti, rozdelené úlohy a zodpovednosť,
b)
zabezpečiť, aby jej príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané pre riadne plnenie ich povinností,
c)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých organizačných úrovniach správcovskej spoločnosti,
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií na všetkých organizačných úrovniach správcovskej spoločnosti a systém účinného vymieňania informácií so zainteresovanými inými osobami,
e)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,
f)
zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jej príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej úlohy podľa zásad poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosťou a v záujme podielnikov.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti jej činnosti potrebnú na to, aby sa zabezpečilo uchovanie základných údajov a funkcií a neprerušené poskytovanie jej služieb a výkon činností pri poruche jej systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania služieb a výkonu činností.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť pred začatím vykonávania činnosti, na ktorú jej bolo udelené povolenie, uplatňovať a dodržiavať účtovné metódy a postupy umožňujúce jej bezodkladne predkladať Národnej banke Slovenska na jej žiadosť správy o jej finančnej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o jej finančnej situácii a ktoré sú podľa platných účtovných štandardov a pravidiel.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly, postupov a opatrení zavedených odsekmi 1 až 4 a prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(6)
Príslušnou osobou sa vo vzťahu k správcovskej spoločnosti rozumie
a)
člen predstavenstva, akcionár alebo vedúci zamestnanec správcovskej spoločnosti,
b)
zamestnanec správcovskej spoločnosti, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby využíva a je pod kontrolou správcovskej spoločnosti a ktorá sa podieľa na spravovaní podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou,
c)
fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb pre správcovskú spoločnosť na základe dohody o zverení činnosti na spravovaní podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou.
§ 33
Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej spoločnosti
(1)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.
(2)
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
(3)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.
(4)
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli vymenovaní.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej forme.23)
(6)
Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva alebo prokuristu škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu v rozsahu podľa Obchodného zákonníka.
(7)
Ak správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti podľa § 27 ods. 3, vzťahujú sa na ňu ustanovenia osobitného predpisu o ochrane klientov,24) ktorým poskytuje investičné služby, a je povinná prispievať na tento účel do Garančného fondu investícii a zároveň sa na ňu vzťahujú ustanovenia o organizácii a riadení obchodníka s cennými papiermi a pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu25) v rozsahu, ktorý presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
§ 34
Povinnosti vrcholového manažmentu
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci, povinnosti a zodpovednosť osôb tvoriacich vrcholový manažment za plnenie ich povinností.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment
a)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri vykonávaní všeobecnej investičnej politiky pri každom spravovanom podielovom fonde alebo európskom fonde vymedzenej v predajnom prospekte, v štatúte podielového fondu alebo európskeho fondu alebo stanovách zahraničnej investičnej spoločnosti,
b)
dohliadal na schvaľovanie investičných stratégií každého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu,
c)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri zabezpečovaní toho, aby mala správcovská spoločnosť stálu a účinnú funkciu dodržiavania podľa § 35, a to aj vtedy, ak túto funkciu vykonáva iná osoba,
d)
zabezpečil a pravidelne overoval, že investičné stratégie a limity obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu sa riadne a účinne vykonávajú a dodržiavajú, a to aj vtedy, ak funkciu riadenia rizika vykonáva iná osoba,
e)
schválil a pravidelne preskúmaval primeranosť vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí pri každom spravovanom podielovom fonde alebo európskom fonde s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto rozhodnutia v súlade so schválenými investičnými stratégiami,
f)
schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto politiky uvedené v § 101 vrátane systému vnútorných limitov podľa § 102 ods. 3 písm. d) pri každom spravovanom podielovom fonde alebo európskom fonde.
(3)
Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať a pravidelne skúmať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených podľa § 35 ods. 1 s cieľom dodržiavať povinnosti správcovskej spoločnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov.
(4)
Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 v správcovskej spoločnosti sú povinné predkladať vrcholovému manažmentu a dozornej rade správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne písomné správy o výkone činností podľa § 35 až 37; vnútorný akt riadenia môže určiť častejšie podávanie týchto správ. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti správcovskej spoločnosti a či pri zistených nedostatkoch boli prijaté opatrenia na ich nápravu.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment pravidelne dostával správy o plnení investičných stratégií a vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí uvedených v odseku 2 písm. b) až e).
§ 35
Funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných služieb vykonávaných činností zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégie a postupy potrebné na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a prijať opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad správcovskou spoločnosťou.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika (ďalej len „funkcia dodržiavania“), ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti a účinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých podľa odseku 1 a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti,
b)
poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám, zodpovedným za poskytovanie služieb a výkon činností, pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti.
(3)
Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek správcovskej spoločnosti a od jej orgánov.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná
a)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám,
b)
určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 4,
c)
zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní služieb alebo vykonávaní činností, ktoré sledujú,
d)
zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani potenciálne neohrozovala ich objektivitu.
(5)
Správcovská spoločnosť nie je povinná zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) a d), ak môže preukázať, že nie sú primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných a vykonávaných činností a ak nie je ohrozený účinný výkon funkcie dodržiavania.
§ 36
Funkcia vnútorného auditu
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu vykonávanú nezávisle a oddelene od iných činností správcovskej spoločnosti.
(2)
Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti,
b)
vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných podľa písmena a),
c)
overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),
d)
predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu podľa § 34 ods. 4.
(3)
Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a vzhľadom na povahu a rozsah činnosti v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou.
§ 37
Funkcia riadenia rizík
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík, vykonávanú nezávisle a oddelene od iných činností správcovskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spĺňali požiadavky podľa § 99 až 107.
(3)
Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:
a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného podielového fondu alebo európskeho fondu vrátane limitov pre celkové riziko a riziko protistrany podľa § 103 až 106,
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu,
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o týchto záležitostiach:
1.
súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom podielovom fonde alebo majetok každého spravovaného európskeho fondu, podielový fond alebo európsky fond, a rizikovým profilom schváleným pre príslušný podielový fond alebo európsky fond,
2.
dodržiavanie limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu,
3.
primeranosť a účinnosť postupu riadenia rizík, pričom sa uvádza najmä to, či boli prijaté náležité nápravné opatrenia pri akýchkoľvek nedostatkoch,
e)
poskytovanie pravidelných správ vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti o aktuálnej úrovni rizika, ktoré podstupuje každý spravovaný podielový fond alebo európsky fond, a o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika, s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu podľa § 107.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia rizík primerané právomoci a prístup ku všetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 3.
(5)
Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 1, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a vzhľadom na povahu a rozsah činnosti v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou.
§ 38
Vybavovanie sťažností investorov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného, rýchleho a bezplatného vybavovania sťažností investorov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej riešenie.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne sprístupniť investorom informácie o postupoch podľa odseku 1.
(3)
Ak správcovská spoločnosť spravuje európsky fond, postupy podľa odseku 1 musia umožňovať investorom podávať sťažnosti v úradnom jazyku domovského členského štátu európskeho fondu.
§ 39
Osobné obchody
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jej príslušná osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám podľa osobitného predpisu26) alebo k iným dôverným informáciám týkajúcim sa podielových fondov alebo európskych fondov z dôvodu činnosti vykonávanej touto osobou v jej mene
a)
uzavierala osobné obchody,27) ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa osobitného predpisu,26)
2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo
3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,7)
b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania alebo nad rámec zmluvy o poskytovaní služieb, aby uzavrela obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), ustanovenia osobitného predpisu28) alebo obchod s finančnými nástrojmi, ktorý by predstavoval iný spôsob zneužitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi týkajúcimi sa nakladania s majetkom v spravovaných podielových fondoch alebo európskych fondoch,
c)
sprístupňovala inak, ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, inej osobe akékoľvek informácie alebo názory, ak táto príslušná osoba vie o tom alebo by mala vedieť, že v dôsledku tohto sprístupnenia by iná osoba mohla
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), ustanovenie osobitného predpisu28) alebo obchod s finančnými nástrojmi, ktorý by predstavoval iný spôsob zneužitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi alebo
2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.29)
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 zabezpečujú, aby
a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a opatrenia zavedené správcovskou spoločnosťou v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením informácií podľa odseku 1,
b)
bola správcovská spoločnosť bezodkladne informovaná o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela príslušná osoba, a to oznámením o tomto obchode alebo iným postupom, ktorý mu umožňuje identifikáciu takýchto obchodov; pri zverení činností alebo funkcií podľa § 57, je správcovská spoločnosť povinná zabezpečiť, že osoba, ktorej je činnosť alebo funkcia zverená, vedie záznam o osobných obchodoch s príslušnými osobami a poskytuje tieto informácie bezodkladne správcovskej spoločnosti na jej žiadosť,
c)
bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoločnosti alebo identifikovanom správcovskou spoločnosťou vrátane každého povolenia alebo zákazu v súvislosti s takýmto obchodom.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osobné obchody
a)
uskutočnené v rámci poskytovania služby podľa § 27 ods. 3 písm. a), ak nedošlo k predchádzajúcej komunikácii v súvislosti s týmto obchodom medzi osobou zodpovednou za poskytovanie tejto služby a príslušnou osobou alebo inou osobou, na ktorej účet sa obchod vykonáva,
b)
s podielovými listami podielového fondu alebo cennými papiermi európskych fondov alebo zahraničných subjektov kolektívneho investovania, pri ktorých právne predpisy členských štátov zabezpečujú rovnocenné obmedzenie a rozloženie rizika pri investovaní ich aktív, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti so spravovaním tohto podielového fondu, európskeho fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3, nesmie investovať žiadnu časť portfólia klienta do podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov európskych fondov, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.
§ 40
Vedenie účtovníctva
(1)
Správcovská spoločnosť vedie za seba a za každý podielový fond oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.30) Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť spravujúca strešný podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku za každý podfond strešného podielového fondu osobitne. Za strešný podielový fond sa samostatné účtovníctvo nevedie, a ani sa zaň nezostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka správcovskej spoločnosti a podielového fondu musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(3)
Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bola poverená overením účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielového fondu, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(6)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá nespĺňa požiadavky nestrannosti a nezávislosti podľa osobitného predpisu,31) a audítora, ktorý neplní povinnosť podľa odseku 3. To platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(7)
Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti v správcovskej spoločnosti.
(8)
Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, účtovníctvo podielového fondu sa musí viesť takým spôsobom, aby bolo možné identifikovať každú operáciu týkajúcu sa jednej emisie alebo viacerých emisií podielových listov a aby bolo možné jej výsledok priradiť k príslušnej emisii podielových listov.
(9)
Ak ide o strešný podielový fond, ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú na vedenie účtovníctva podfondov.
(10)
Na vedenie účtovníctva európskych fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou sa vzťahujú príslušné právne predpisy domovských členských štátov týchto európskych fondov.
Obchodná dokumentácia
§ 41
(1)
Majetok v podielovom fonde, majetok v podfonde strešného podielového fondu, majetok európskeho fondu alebo majetok podfondu európskeho fondu sa musí evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných podielových fondoch, majetku v iných podfondoch strešného podielového fondu, majetku iných európskych fondoch alebo majetku iných podfondov európskeho fondu a od majetku klientov držaným správcovskou spoločnosťou pri vykonávaní ďalších činností podľa § 27 ods. 3.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť záznamy o obchodoch s majetkom v podielovom fonde a o obchodoch s majetkom európskeho fondu, ktoré spravuje, takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v podielovom fonde alebo v európskom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov.
(3)
Záznamy podľa odseku 2 obsahujú
a)
názov podielového fondu alebo európskeho fondu a meno, priezvisko osoby alebo iné označenie osoby konajúcej v mene podielového fondu alebo európskeho fondu,
b)
podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu finančného nástroja,
c)
objem obchodu,
d)
druh pokynu alebo obchodu,
e)
cenu,
f)
pri pokynoch dátum a presný čas odovzdania pokynu a meno, priezvisko alebo iné označenie osoby, ktorej bol pokyn odovzdaný, alebo pri obchodoch dátum a presný čas rozhodnutia o vykonaní obchodu a dátum a presný čas vykonania obchodu,
g)
meno, priezvisko alebo iné označenie osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej obchod,
h)
dôvody odvolania pokynu, ak bol pokyn odvolaný,
i)
pri vykonaných obchodoch identifikáciu protistrany a miesta výkonu.32)
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie podielových listov a žiadosti o vyplatenie podielových listov podielových fondov a cenných papierov európskych fondov, ktoré spravuje, centralizovane zaznamenávané ihneď po ich prijatí.
(5)
Záznam podľa odseku 4 musí obsahovať tieto informácie:
a)
názov príslušného podielového fondu alebo európskeho fondu,
b)
osobu odovzdávajúcu žiadosť,
c)
osobu prijímajúcu žiadosť,
d)
dátum a čas prijatia žiadosti,
e)
podmienky a spôsoby platby,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo cenného papiera alebo o žiadosť o vyplatenie podielového listu alebo cenného papiera,
g)
dátum vykonania žiadosti,
h)
počet vydaných podielových listov alebo cenných papierov alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov; údaj sa môže nahradiť počtom podielov, ak je na jednom podielovom liste viac ako jeden podiel,
i)
cenu za vydanie každého podielového listu alebo cenu za vyplatenie každého podielového listu,
j)
celkovú hodnotu vydaných alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov,
k)
predajnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o žiadosť o vydanie alebo nákupnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o žiadosť o vyplatenie.
(6)
Informácie podľa odseku 5 písm. a) až f) je správcovská spoločnosť povinná zaznamenávať ihneď po prijatí žiadostí o vydanie alebo vyplatenie podielových listov podľa odseku 4 a informácie podľa odseku 5 písm. g) až k) ihneď, ako sú známe.
(7)
Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať aspoň päť rokov. Národná banka Slovenska môže v mimoriadnych prípadoch určiť, aby správcovská spoločnosť uchovávala všetky alebo niektoré z týchto záznamov dlhšiu dobu, ak to možno odôvodniť povahou finančného nástroja alebo obchodu a ak je to potrebné na riadny výkon dohľadu. Túto dokumentáciu je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bezodkladne.
(8)
Ak správcovská spoločnosť prevedie správu podielového fondu alebo európskeho fondu na inú správcovskú spoločnosť, Národná banka Slovenska môže ako podmienku na udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy požadovať, aby boli prijaté také opatrenia, ktoré tejto inej správcovskej spoločnosti umožnia prístup k záznamom za posledných päť rokov.
(9)
Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých kľúčových fáz spracovania každého obchodu s majetkom v podielovom fonde alebo európskeho fondu, ktorý správcovská spoločnosť spravuje,
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami,
c)
musí byť zabezpečené, že so záznamami nemožno inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.
(10)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3, je povinná viesť aj záznamy v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.33)
§ 42
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať náležité opatrenia na zabezpečenie primeraných elektronických systémov, ktoré umožnia včasné a náležité zaznamenanie každého obchodu s majetkom v podielovom fonde alebo európskom fonde alebo žiadosti na vydanie podielového listu alebo vyplatenie podielového listu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení § 41.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti počas elektronického spracovávania údajov a integritu a dôvernosť zaznamenaných informácií.
Konflikt záujmov
§ 43
(1)
Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov podielnikov podielového fondu alebo európskeho fondu alebo jej klientov konfliktom záujmov medzi správcovskou spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a podielnikmi podielového fondu alebo podielnikmi alebo podielnikmi európskeho fondu alebo medzi podielnikmi podielových fondov a európskych fondov navzájom.
(2)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa najmä berie do úvahy, či je správcovská spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto správcovskou spoločnosťou, v takej situácii, že správcovská spoločnosť, príslušná osoba alebo táto iná osoba
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor podielového fondu alebo európskeho fondu,
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej podielovému fondu, európskemu fondu alebo inému klientovi alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet podielového fondu, európskeho fondu alebo iného klienta a tento záujem sa odlišuje od záujmu podielového fondu alebo európskeho fondu,
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami podielového fondu alebo európskeho fondu,
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre podielový fond alebo európsky fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie sú podielovým fondom alebo európskym fondom,
e)
získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou od osoby, ktorá nie je podielovým fondom alebo európskym fondom prospech vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
(3)
Správcovská spoločnosť je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná zobrať do úvahy
a)
záujmy správcovskej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, alebo vyplývajúcich z vykonávania služieb a činností, záujmy klientov a povinnosti správcovskej spoločnosti voči podielovému fondu alebo európskemu fondu,
b)
záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných podielových fondov alebo európskych fondov.
§ 44
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu správcovskej spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť jej predmetu činností. Ak je správcovská spoločnosť členom skupiny, v opatreniach musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mala byť správcovská spoločnosť vedomá.
(2)
Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou alebo v jej mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov podielového fondu alebo európskeho fondu, alebo jedného klienta, alebo viacerých klientov,
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zvládnuť takéto konflikty záujmov.
(3)
Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ktoré obsahujú konflikty záujmov, vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam správcovskej spoločnosti a skupiny do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupňu rizika pre klientov, pričom takýmito opatreniami sa rozumejú
a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, súvisiace so správou podielových fondov alebo európskych fondov, ktoré obsahujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného klienta alebo viacerých klientov,
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou alebo poskytovanie služieb klientom alebo investorom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte alebo ktoré zastupujú iné záujmy, ktoré môžu byť v konflikte, vrátane záujmov správcovskej spoločnosti,
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami vytváranými inými príslušnými osobami vykonávajúcimi hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba vykonáva činnosti spojené so spravovaním podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou,
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych činnostiach so spravovaním podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou, ak takáto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.
(4)
Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, správcovská spoločnosť je povinná prijať také alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.
(5)
Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy na účely podľa odseku 4.
§ 45
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o činnostiach spojených so spravovaním podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoločnosťou alebo v jej mene, v rámci ktorých došlo k vzniku konfliktu záujmov znamenajúceho značné riziko poškodenia záujmov podielnikov jedného alebo viacerých podielových fondov alebo európskych fondov alebo iných klientov alebo v rámci ktorých by k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjsť, ak ide o takúto prebiehajúcu činnosť spojenú so spravovaní podielových fondov alebo európskych fondov.
(2)
Ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté správcovskou spoločnosťou na účely riešenia konfliktov záujmov nie sú dostatočné na to, aby s náležitou istotou zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov podielnikov podielového fondu alebo európskeho fondu alebo jeho podielnikov, vrcholový manažment alebo predstavenstvo správcovskej spoločnosti musí byť urýchlene informovaný, aby mohol prijať nevyhnutné rozhodnutia na zabezpečenie toho, aby správcovská spoločnosť vždy konala v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu alebo európskeho fondu a jeho podielnikov.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť situácie podľa odseku 2 investorom prostredníctvom trvanlivého média a vysvetliť svoje rozhodnutie.
§ 46
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku v spravovaných podielových fondoch alebo európskych fondoch, ktorá zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní týchto práv konalo výlučne v prospech príslušného podielového fondu alebo európskeho fondu.
(2)
V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom
a)
sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1,
b)
zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného podielového fondu alebo európskeho fondu,
c)
zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku 1. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe týchto stratégií sprístupní správcovská spoločnosť podielnikovi bezplatne a na jeho žiadosť.
§ 47
Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)
Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
a)
125 000 eur plus 0,02 % z hodnoty majetku v podielových fondoch alebo európskych fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur,
b)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne.
(3)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v podielových fondoch alebo európskych fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane podielových fondov alebo európskych fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 2 inej osobe podľa § 57. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok v podielových fondoch alebo európskych fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené podľa § 57.
(4)
Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. a) prekračujúcej 125 000 eur zábezpekou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou alebo zahraničnou poisťovňou so sídlom v členskom štáte. Banka, zahraničná banka, poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa sa musí zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a), je povinná dodržiavať aj požiadavku na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.34)
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti, spôsob výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a ďalšie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
Pravidlá činnosti pri správe podielových fondov
§ 48
(1)
Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností alebo funkcií inej osobe podľa § 57.
(2)
Správcovská spoločnosť je pri správe podielového fondu povinná najmä
a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu a v záujme stability trhu,
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu a v záujme stability trhu,
c)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov podielových fondov a rozhodnutí Národnej banky Slovenska.
(3)
Povinnosťou konať v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa rozumie najmä
a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu,
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov v podielovom fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky v podielovom fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku v podielovom fonde a jeho podielnikom.
(4)
Povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku v podielovom fonde v najlepšom záujme podielnikov a v záujme stability trhu,
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých možno majetok v podielovom fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte podielového fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101 a ak je to primerané po zohľadnení povahy plánovanej investície, pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku v podielovom fonde, likviditu a rizikovo-výnosový profil podielového fondu podľa § 153 ods. 4 písm. e), a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe informácií, ktoré sú spoľahlivé a aktuálne, a to tak z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.
(5)
Pri správe špeciálnych podielových fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie aj
a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do ktorého sa zapisujú vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody pri poškodení alebo zničení nehnuteľnosti, ktorá je v majetku špeciálneho podielového fondu,
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií alebo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v najlepšom záujme podielnikov.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde sa budú vykonávať v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného podielového fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(8)
Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku.
(9)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a), je povinná dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu.25)
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) a spôsob preukazovania týchto konaní správcovskou spoločnosťou.
§ 49
Stratégia vykonávania pokynov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní s majetkom v podielovom fonde a pri spravovaní majetku v podielovom fonde získala najlepší možný výsledok pre podielnikov podielového fondu pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy pokynu alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu.
(2)
Pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 sa zohľadnia tieto skutočnosti:
a)
investičné ciele, investičná politika a riziká podľa rizikového profilu,
b)
povaha pokynu,
c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ustanovenej v odseku 1, a to najmä zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, ktorá jej umožní dosiahnuť najlepší možný výsledok podľa odseku 1 pri vykonávaní pokynov pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom primerané informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a o jej podstatných zmenách. Ak správcovská spoločnosť plánuje spravovať európsky fond, ktorý je zahraničnou investičnou spoločnosťou, je povinná získať predchádzajúci súhlas tohto európskeho fondu so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia vykonávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť správcovskej spoločnosti získavať najlepší možný výsledok pre podielnikov ňou spravovaného podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou podielového fondu v súlade so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
§ 50
Stratégia zadávania pokynov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý spravuje aj, ak zadáva pokyny na nakladanie s majetkom v podielovom fonde v súvislosti so správou podielového fondu na vykonanie inej osobe.
(2)
Správcovská spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší možný výsledok pre podielnikov podielového fondu alebo európskeho fondu pri zohľadnení faktorov podľa § 49 ods. 1. Dôležitosť týchto faktorov sa určí na základe kritérií podľa § 49 ods. 2.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať stratégiu zadávania pokynov. Stratégia zadávania pokynov musí obsahovať pre každý druh finančného nástroja iné osoby, ktorým sa pokyny zadávajú. Tieto iné osoby musia mať zavedené postupy vykonávania pokynov, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti dodržať povinnosti podľa tohto zákona pri umiestnení alebo zadávaní pokynov na ich vykonanie týmto iným osobám. Správcovská spoločnosť môže uzavrieť dohody na výkon pokynov inou osobou, len ak tieto osoby majú zavedené postupy vykonávania pokynov minimálne na úrovni požiadaviek podľa § 49.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom príslušné informácie o stratégii zadávania pokynov a o jej podstatných zmenách.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany iných osôb uvedených v tejto stratégii na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia zadávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť správcovskej spoločnosti, získavať najlepší možný výsledok pre podielnikov ňou spravovaného podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v súvislosti so správou podielového fondu v súlade so stratégiou zadávania pokynov podľa odseku 3.
§ 51
Stratégia alokácie pokynov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov obchodov s majetkom v ňou spravovaných podielových fondoch vo vzťahu k pokynom týkajúcim sa ostatných spravovaných podielových fondov, pokynom v súvislosti s vykonávaním činnosti riadenia portfólia podľa § 27 ods. 3 písm. a) (ďalej len „pokyn iného klienta“) alebo k pokynom obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti. Tieto postupy a opatrenia musia zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
pokyny vykonávané v súvislosti so správou podielových fondov musia byť bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
b)
inak porovnateľné pokyny sa musia vykonávať postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; to neplatí, ak to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo ak to nie je inak v záujme podielnikov podielového fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa všetky finančné nástroje alebo peňažné prostriedky prijaté pri vysporiadaní alebo vyrovnaní vykonaných pokynov bezodkladne a správne previedli na účet príslušného podielového fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou podielových fondov a je povinná prijať príslušné opatrenia na to, aby zabránila zneužitiu týchto informácií zo strany ktorejkoľvek svojej príslušnej osoby.
(4)
Správcovská spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou podielového fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných ňou spravovaných podielových fondov s pokynom iného klienta alebo s pokynmi obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti, len ak
a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý podielový fond alebo pre niektorých iných klientov, ktorých pokyny majú byť spojené,
b)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ako objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.
(5)
Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielového fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou iných podielových fondov alebo s pokynom iného klienta a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou podielových fondov alebo s pokynom iného klienta, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý poškodzuje podielový fond alebo iného klienta.
(7)
Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielových fondov alebo pokyn iného klienta s obchodom na vlastný účet a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody prednostne podielovému fondu alebo klientovi. Ak správcovská spoločnosť preukáže, že bez tohto spojenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať obchod na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
§ 52
Stimuly
(1)
Za konanie správcovskej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 48 ods. 2, sa považuje aj to, ak správcovská spoločnosť v súvislosti s riadením investícií alebo administráciou pri správe podielového fondu hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje, alebo prijíma nepeňažné plnenie okrem
a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku v podielovom fonde alebo poskytnutých v prospech majetku v podielovom fonde alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutých inej osobe konajúcej na účet podielového fondu,
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí správcovská spoločnosť v predajnom prospekte príslušného podielového fondu jednoznačne, vyčerpávajúco, presne a zrozumiteľným spôsobom uviesť informáciu o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo, ak ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu,
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby vo vzťahu, ku ktorej sa poplatok hradí alebo vo vzťahu ku ktorej sa nepeňažné plnenie poskytuje a nesmie brániť plneniu povinnosti správcovskej spoločnosti konať v záujme podielnikov,
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä poplatok za úschovu, poplatok za vyrovnanie obchodu, poplatok organizátorom regulovaného trhu, poplatok orgánu dohľadu alebo správny poplatok alebo súdny poplatok a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s povinnosťami správcovskej spoločnosti konať podľa § 48 ods. 2.
(2)
Správcovská spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť podielnikovi hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak súčasne umožní podielnikovi získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj uvedením v predajnom prospekte príslušného podielového fondu. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím pozastaviť alebo zrušiť toto oprávnenie, ak zistí, že správcovská spoločnosť nevyhovela žiadosti podielnika o získanie podrobnejšej informácie.
§ 53
Odplata správcovskej spoločnosti
Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie podielového fondu. Na výpočet odplaty za spravovanie podielového fondu sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde za príslušné obdobie; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 52.
§ 54
Pravidlá činnosti pri správe európskych fondov
Ustanovenia § 48 až 53 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych fondov primerane.
§ 55
Oprávnenie získavať osobné údaje
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora a klienta; pri každom obchode je investor alebo klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti správcovskej spoločnosti. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity investora alebo klienta je správcovská spoločnosť povinná odmietnuť.
(2)
Na účely odseku 1 možno totožnosť investora a klienta preukázať dokladom totožnosti alebo podpisom, ak je tento investor alebo klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom na podpisovom vzore uloženom v správcovskej spoločnosti, pri ktorého podpisovaní investor alebo klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktoré správcovská spoločnosť pridelí klientovi alebo investorovi, a autentifikačným údajom, ktorý správcovská spoločnosť dohodne s investorom alebo klientom, alebo elektronickým podpisom.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode aspoň v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých investorom alebo klientom na vykonanie obchodu. Na tieto účely sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením investora alebo klienta, v ktorom je investor alebo klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je investor alebo klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; vtedy je investor alebo klient povinný odovzdať správcovskej spoločnosti aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení. Ak investor alebo klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, správcovská spoločnosť je povinná odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(4)
Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na situáciu, ak investorom alebo klientom správcovskej spoločnosti je iná správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už táto správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonala zistenie vlastníctva prostriedkov; ak ide o zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo finančnú inštitúciu, to platí len vtedy, ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu aspoň v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti je správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia povinná preukázať správcovskej spoločnosti, ktorá má vykonať príslušný obchod; pri pochybnostiach môže správcovská spoločnosť trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov, a to aj bez udania dôvodu.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní totožnosti investorov a klientov a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých investormi a klientmi na vykonanie obchodu aspoň desať rokov od ukončenia obchodu.
(6)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 sú investori a klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní správcovskej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje35) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, sídlo, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté so správcovskou spoločnosťou,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje35) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(7)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 je správcovská spoločnosť oprávnená pri každom obchode požadovať od investora a klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 6 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 6 písm. b).
(8)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou a investormi alebo klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv správcovskej spoločnosti voči ich investorom alebo klientom, na účel zdokumentovania činnosti správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu a na plnenie úloh a povinností správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov36) je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb37) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 6; pritom je správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 6.
(9)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať38) na spracúvanie iným osobám podľa osobitného predpisu39) a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(10)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať chránené informácie podľa § 195.
(11)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,40) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a na pobočku zahraničnej investičnej spoločnosti pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 56
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu
(1)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde alebo európskom fonde spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu podielového fondu alebo obdobného dokumentu európskeho fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná, ak ide o konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(3)
Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona, osoba jej blízka alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, je táto osoba povinná vrátiť majetkový prospech osobe, na úkor ktorej bol majetkový prospech získaný.
§ 57
Zverenie činností alebo funkcií
(1)
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2 a § 35 až 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností alebo funkcií správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Činnosť uvedenú v § 27 ods. 2 písm. a) možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných podielových fondov alebo európskych fondov.
(2)
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
a)
je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností alebo funkcií inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti; ak sa zverenie činnosti týka európskeho fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska bezodkladne po doručení oznámenia o zverení činnosti informuje domovský členský štát európskeho fondu,
b)
je v štatúte podielového fondu alebo v obdobnom dokumente európskeho fondu a v predajnom prospekte podielového fondu alebo európskeho fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,
e)
to nebráni tomu, aby bol podielový fond alebo európsky fond spravovaný v najlepších záujmoch podielnikov,
f)
je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte pri zverení činností podľa § 27 ods. 2 písm. a) právnickej osobe, ktorá má sídlo v nečlenskom štáte,
g)
sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti a depozitárovi, priebežne a efektívne sledovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1,
h)
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon činností alebo funkcií,
i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
j)
sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového fondu alebo obdobný dokument európskeho fondu,
k)
právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností alebo funkcií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu podľa odseku 1, zmeny tejto zmluvy a bezodkladne informovať o vypovedaní tejto zmluvy.
(4)
Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené podielnikom pri správe majetku v podielovom fonde alebo v európskom fonde.
(5)
Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou podielových fondov alebo európskych fondov iným osobám, ani zveriť činnosti alebo funkcie v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ani zveriť riadenie investícií v rozsahu presahujúcom 50 % majetku v spravovaných podielových fondoch a európskych fondoch. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti.
(6)
Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaní zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná
a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávať zverenú činnosť alebo funkciu spoľahlivo, profesionálne a účinne, a
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti inou osobou, najmä ak ide o riziká spojené so zmluvou podľa odseku 1; na tento účel je správcovská spoločnosť povinná vytvoriť dostatočné materiálno-technické a personálne zdroje.
Organizácia distribúcie podielových listov
§ 58
(1)
Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu podielových listov alebo cenných papierov európskych fondov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu.41) Správcovská spoločnosť je oprávnená využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.
(2)
Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu podielových listov alebo cenných papierov európskych fondov len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť podľa odseku 1 podľa príslušného právneho predpisu členského štátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe ich povolenia.
§ 59
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná
a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie pridelených povinností,
b)
zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom,42)
c)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 2 postupom podľa osobitného predpisu,43)
d)
viesť zoznam zamestnancov podľa písmena b).
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.44)
ŠTVRTÁ HLAVA
CEZHRANIČNÉ VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAHRANIČNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU
§ 60
Všeobecné ustanovenia o cezhraničnom vykonávaní činností
(1)
Správcovská spoločnosť môže na území iného členského štátu vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, a to buď zriadením pobočky, alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb. Správcovská spoločnosť môže vytvárať alebo spravovať európske fondy vytvorené podľa právnych predpisov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti na základe
a)
oznámenia podľa § 61 alebo oznámenia podľa § 62 a
b)
splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a právnymi predpismi hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť príslušným orgánom dohľadu jej domovského členského štátu, a to buď zriadením pobočky, alebo na základe s práva slobodného poskytovania služieb. Zahraničná správcovská spoločnosť môže vytvárať a spravovať štandardné podielové fondy podľa tohto zákona na základe
a)
oznámenia podľa § 64 alebo oznámenia podľa § 65 a
b)
splnenia podmienok ustanovených právnymi predpismi domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti a týmto zákonom.
(3)
Ak správcovská spoločnosť plánuje na území iného členského štátu výhradne distribuovať podielové listy ňou spravovaných štandardných podielových fondov bez zriadenia pobočky, ustanovenia odseku 1 a § 61 až 63 sa nepoužijú, pričom sa použijú ustanovenia § 139 až 141.
(4)
Ak zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu plánuje na území Slovenskej republiky výhradne distribuovať cenné papiere ňou spravovaných európskych fondov bez zriadenia pobočky, ustanovenia odseku 2 a § 64 až 66 a § 192 sa nepoužijú, pričom sa použijú ustanovenia § 142 až 144.
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte
§ 61
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte prostredníctvom zriadenia pobočky
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, plánuje zriadiť pobočku na území iného členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska a súčasne oznámiť tieto údaje:
a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku,
b)
program činnosti pobočky, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 a 3 a organizačnú štruktúru pobočky zahŕňajúcu opis postupov riadenia rizík správcovskej spoločnosti a opis postupov a opatrení prijatých podľa § 38,
c)
adresu pobočky správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť získané dokumenty a informácie, a
d)
mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(2)
Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady a finančnú situáciu správcovskej spoločnosti, a ak nemá dôvod pochybovať o ich primeranosti vo vzťahu k navrhovaným činnostiam, odovzdá do dvoch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie, vrátane všetkých dokumentov a údajov podľa odseku 1, príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska o odovzdaní oznámenia a informácií bezodkladne informuje aj správcovskú spoločnosť. Ak správcovská spoločnosť plánuje poskytovať aj služby podľa § 27 ods. 3, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti aj o podrobnostiach systému náhrad určeného na ochranu investorov.
(3)
Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady alebo finančnú situáciu správcovskej spoločnosti za primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam, oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti neodovzdá a vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie, ktoré sa doručuje správcovskej spoločnosti. Rozhodnutie podľa prvej vety Národná banka Slovenska vydá do dvoch mesiacov od prijatia úplného oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska priloží k oznámeniu a informáciám odovzdávaným príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, opis rozsahu tohto povolenia a podrobnosti o akýchkoľvek podmienkach v tomto povolení.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského členského štátu, musí dodržiavať pravidlá činnosti ustanovené príslušným právnym predpisom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(6)
Správcovská spoločnosť môže zriadiť pobočku na území hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a začať tam vykonávať činnosť až po prijatí oznámenia príslušného orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 2.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti akékoľvek zmeny v údajoch podľa odseku 1 písm. b) až d) v lehote jedného mesiaca pred jej vykonaním. Ak ide o zmenu organizačných, vecných alebo personálnych predpokladov alebo finančnej situácie správcovskej spoločnosti, Národná banka Slovenska postupuje podľa odsekov 2 a 3.
(8)
Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku 4, a ak dôjde k zmene rozsahu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti alebo ak dôjde k zmene v podmienkach tohto povolenia, informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(9)
Údaje podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku a aj v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
§ 62
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska a súčasne oznámiť tieto údaje:
a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a
b)
program činnosti, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 a 3, opis postupov riadenia rizík správcovskej spoločnosti a opis postupov a opatrení prijatých podľa § 38.
(2)
Národná banka Slovenska odovzdá do jedného mesiaca od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie, vrátane všetkých dokumentov a údajov podľa odseku 1, príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Ak správcovská spoločnosť plánuje poskytovať aj služby podľa § 27 ods. 3, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti aj o podrobnostiach systému náhrad určeného na ochranu investorov.
(3)
Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska priloží k oznámeniu a informáciám odovzdávaným príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, opis rozsahu tohto povolenia a podrobnosti o akýchkoľvek podmienkach v tomto povolení.
(4)
Správcovská spoločnosť môže začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti po odovzdaní oznámenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušného právneho predpisu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti upravujúce proces povolenia európskych fondov, ktoré správcovská spoločnosť plánuje spravovať, a ustanovenia tohto zákona o distribúcii podielových listov štandardných podielových fondov na území hostiteľského členského štátu.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, musí spĺňať pravidlá činnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti akúkoľvek zmenu v údajoch podľa odseku 1 písm. b) pred vykonaním tejto zmeny.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku 3, a ak dôjde k zmene rozsahu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti alebo ak dôjde k zmene v podmienkach v tomto povolení, informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
§ 63
Vytváranie a spravovanie európskych fondov správcovskou spoločnosťou
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske fondy, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať pravidlá ustanovené týmto zákonom, týkajúce sa organizácie správcovskej spoločnosti, vrátane organizácie systémov vnútornej kontroly a organizácie systému riadenia rizík, pravidiel obozretného podnikania, pravidlá pre zverenie činnosti, iné administratívne a účtovné postupy podľa tohto zákona a informačné povinnosti správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
(2)
Dohľad nad správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odsekoch 1 a 6 vykonáva Národná banka Slovenska.
(3)
Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske fondy, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať pravidlá ustanovené právnym predpisom domovského členského štátu európskeho fondu, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania európskeho fondu.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte európskeho fondu alebo v jeho obdobnom dokumente a povinnosti určené v predajnom prospekte európskeho fondu, ktoré sú zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto zákona v oblastiach podľa odseku 1 a s príslušnými právnymi predpismi domovského členského štátu európskeho fondu podľa odseku 3.
(5)
Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu európskeho fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a vykonať akékoľvek opatrenia a organizačné rozhodnutia, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa vytvárania, spravovania alebo fungovania európskeho fondu a povinností určených v štatúte alebo obdobnom dokumente európskeho fondu a v jeho predajnom prospekte.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na svojom území na štatistické účely alebo informácií, výkazov alebo správ nevyhnutných na sledovanie súladu jej činnosti s ustanoveniami právnych predpisov hostiteľského členského štátu vzťahujúcimi sa na správcovskú spoločnosť podľa odsekov 3 a 4.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať nevyhnutné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií na žiadosť verejnosti alebo príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu európskeho fondu.
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
§ 64
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia pobočky
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je oprávnená na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie príslušného orgánu jej domovského členského štátu na činnosť, zriadiť pobočku na území Slovenskej republiky na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom pôsobení tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti pripraví na dohľad nad pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti v oblastiach, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže zriadiť pobočku v Slovenskej republike a začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov podľa odseku 2.
(4)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, musí dodržiavať pravidlá činnosti ustanovené týmto zákonom. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonáva Národná banka Slovenska.
(5)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny
a)
v rozsahu predpokladaných činností a služieb poskytovaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky,
b)
organizačnej štruktúry pobočky vrátane zmien v postupoch riadenia rizík alebo zmien v postupoch a opatrení na prijímanie sťažností a sprístupňovanie informácií,
c)
adresy pobočky na území Slovenskej republiky,
d)
mena, priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu.
§ 65
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je na základe práva slobodného poskytovania služieb oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie príslušného orgánu jej domovského členského štátu na vznik a činnosť, na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom pôsobení tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky po doručení oznámenia podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska. Tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona týkajúce sa udelenia povolenia na vytvorenie štandardných podielových fondov, ktoré zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje vytvoriť a spravovať, a ustanovenia o distribúcii cenných papierov európskych fondov na území Slovenskej republiky.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa riadi pravidlami činnosti ustanovenými príslušným právnym predpisom jej domovského členského štátu.
(4)
Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch oznámených podľa odseku 1 pred ich uskutočnením.
§ 66
Vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov zahraničnou správcovskou spoločnosťou
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje štandardné podielové fondy podľa tohto zákona, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa riadi pravidlami príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu upravujúcimi organizáciu zahraničnej správcovskej spoločnosti, zverenie jej činnosti, postupy riadenia rizík, obozretné podnikanie, administratívne a účtovné postupy zahraničnej správcovskej spoločnosti a informačné povinnosti týkajúce sa zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(2)
Dohľad nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odseku 1 vykonáva príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje štandardné podielové fondy podľa tohto zákona, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať ustanovenia tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania štandardného podielového fondu a správcovskej spoločnosti, a to ustanovenia o
a)
vytváraní štandardného podielového fondu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu7) a udeľovaní povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu a udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska súvisiacich so správou, zlúčením alebo zrušením štandardného podielového fondu,
b)
vydávaní a vyplácaní podielových listov,
c)
investičnej politike a investičných limitoch štandardného podielového fondu, vrátane výpočtu celkového rizika a pákového efektu, vrátane ustanovení o obmedzeniach týkajúcich sa vypožičiavania, požičiavania a nekrytých predajov majetku v štandardnom podielovom fonde,
d)
ocenení majetku a záväzkov v štandardnom podielovom fonde a o účtovníctve za štandardný podielový fond a ustanovenia osobitného predpisu,31)
e)
výpočte predajnej ceny alebo nákupnej ceny podielových listov štandardného podielového fondu a o chybách pri výpočte čistej hodnoty majetku aktív štandardného podielového fondu a súvisiaceho odškodnenia investorov,
f)
vyplatení výnosov z majetku v štandardnom podielovom fonde alebo o opätovnom zahrnutí týchto výnosov do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných,
g)
požiadavkách v oblasti zverejňovania a poskytovania informácií vrátane predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov a pravidelných správ a o informačných povinnostiach týkajúcich sa štandardného podielového fondu,
h)
opatreniach a postupoch vo vzťahu k distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu a ustanovenia osobitných predpisov,45)
i)
vzťahoch s podielnikmi štandardného podielového fondu,
j)
zlučovaní štandardného podielového fondu,
k)
prevode správy štandardného podielového fondu a o zrušení štandardného podielového fondu,
l)
obsahu registra podielnikov a o vedení samostatnej evidencie,
m)
poplatkoch za udelenie povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu, poplatkoch za udelenie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska a príspevkoch na dohľad,
n)
vykonávaní prípadného hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s písmenami a) až l).
(4)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte štandardného podielového fondu a povinnosti určené v predajnom prospekte štandardného podielového fondu.
(5)
Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá Národná banka Slovenska.
(6)
Zahraničná správcovská spoločnosť rozhoduje a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých opatrení a organizačných rozhodnutí, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa vytvárania, spravovania alebo fungovania štandardného podielového fondu a povinností určených v štatúte štandardného podielového fondu a v predajnom prospekte štandardného podielového fondu.
(7)
Za vykonávanie dohľadu nad tým, aby opatrenia a organizácia zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 6 zaručovali jej schopnosť dodržiavať pravidlá, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania všetkých štandardných podielových fondov, ktoré spravuje, je zodpovedný príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti.
PIATA HLAVA
ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 67
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)
Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť, a zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.
(3)
Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov ani na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.
§ 68
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)
Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. h).
(2)
Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka okrem likvidácie správcovskej spoločnosti podľa odseku 3. Likvidátor správcovskej spoločnosti je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska.
(3)
Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na činnosť správcovskej spoločnosti jednu alebo viac činností alebo služieb podľa § 27 ods. 3, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.46)
§ 69
Konkurz na majetok správcovskej spoločnosti
(1)
Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti sa zakazuje správcovskej spoločnosti nakladanie s majetkom v podielových fondoch alebo európskych fondoch, ktoré spravuje; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde alebo európskom fonde pred vznikom škody na tomto majetku alebo úkony na zabezpečenie prevodu správy podielových fondov alebo európskych fondov na inú správcovskú spoločnosť.
(2)
Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní a výkone nútenej správy podľa § 205 alebo pri zrušení podielových fondov podľa § 26.
(3)
Majetok v podielovom fonde alebo európskom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti, ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi správcovskej spoločnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DEPOZITÁR
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 70
(1)
Podielový fond musí mať depozitára. Depozitár podielového fondu zabezpečuje depozitársku úschovu majetku v podielovom fonde a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom v podielovom fonde podľa tohto zákona.
(2)
Depozitárom podielového fondu môže byť len
a)
banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a
b)
ak ide o štandardný podielový fond, aj zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú rovnakú vedľajšiu službu ako podľa písmena a),
c)
ak ide o špeciálny podielový fond, aj zahraničná banka so sídlom na území nečlenského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá má v povolení podľa osobitného predpisu47) uvedenú rovnakú vedľajšiu službu ako podľa písmena a).
(3)
Depozitárom podielového fondu nesmie byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá tento podielový fond spravuje.
(4)
Podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosťou musia mať rovnakého depozitára.
§ 71
Depozitárska zmluva
(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou spoločnosťou (ďalej len „zmluvné strany“). Depozitárska zmluva má písomnú formu a uzatvára sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
(2)
V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára aspoň v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3)
Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upraviť aspoň tieto náležitosti, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb depozitára a postupov, ktoré majú zmluvné strany dodržiavať:
a)
postupy, ktoré treba zaviesť pre každý druh majetku v podielovom fonde zverený depozitárovi, vrátane postupov, ktoré súvisia s depozitárskou úschovou majetku v podielovom fonde,
b)
postupy, ktoré treba dodržiavať, ak správcovská spoločnosť plánuje zmenu v štatúte podielového fondu alebo v predajnom prospekte, a určenie situácií, v ktorých by mal byť depozitár informovaný o takejto zmene alebo v ktorých je nutný predchádzajúci súhlas depozitára na vykonanie takejto zmeny,
c)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoločnosti všetky dôležité informácie, ktoré správcovská spoločnosť potrebuje na vykonávanie svojich povinností, vrátane určenia prostriedkov a postupov spojených s uplatňovaním akýchkoľvek práv viazaných na finančné nástroje v majetku v podielovom fonde a určenie prostriedkov a postupov uplatňovaných s cieľom umožniť správcovskej spoločnosti včasný a riadny prístup k informáciám o účtoch podielového fondu,
d)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má mať depozitár prístup ku všetkým dôležitým informáciám, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností,
e)
postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môže prešetriť konanie správcovskej spoločnosti a posúdiť kvalitu odovzdaných informácií, vrátane inšpekcií na mieste,
f)
postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť môže preskúmať, do akej miery depozitár dodržiava svoje zmluvné záväzky.
(4)
Zmluvné strany sú povinné na účely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním mlčanlivosti a s predchádzaním a odhaľovaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upraviť v depozitárskej zmluve najmä
a)
zoznam všetkých informácií, ktoré sa musia vymeniť medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom v súvislosti s vydaním, vyplatením a zrušením podielových listov podielového fondu,
b)
povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti, ktoré majú dodržiavať zmluvné strany; tieto povinnosti nesmú brániť Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo iným oprávneným orgánom v prístupe k dôležitým dokumentom a informáciám,
c)
informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluvných strán v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa týkajú predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(5)
Ak depozitár alebo správcovská spoločnosť plánujú zveriť vykonávanie činnosti iným osobám, zmluvné strany sú povinné upraviť v depozitárskej zmluve najmä
a)
záväzok zmluvných strán, že budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o všetkých iných osobách, ktorým depozitár alebo správcovská spoločnosť zverili výkon svojich povinností,
b)
záväzok, že na žiadosť jednej zo zmluvných strán poskytne informácie o kritériách použitých na výber inej osoby a o krokoch prijatých na sledovanie aktivít vykonávaných vybranou inou osobou,
c)
vyhlásenie, že na záväzok depozitára podľa § 82 nemá vplyv skutočnosť, že všetok majetok alebo jeho časť, ktorý je predmetom depozitárskej úschovy, zveril do úschovy inej osobe.
(6)
Na účely zmien, doplnenia alebo ukončenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahovať najmä
a)
dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,
b)
podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť alebo doplniť, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká výslovným prejavom vôle alebo iným úkonom niektorej zo zmluvných strán alebo na základe inej skutočnosti,
c)
úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukončiť depozitársku zmluvu, ako aj určenie primeraných lehôt tak, aby nevznikli prekážky pre uzatvorenie depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a nevznikli prekážky pre výkon jeho činnosti, ako aj lehoty a postup, podľa ktorého depozitár pri ukončení depozitárskej zmluvy zašle potrebné informácie a podklady určenému depozitárovi.
(7)
Náležitosti podľa odsekov 3 až 6 môžu byť v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na príslušné interné akty riadenia správcovskej spoločnosti alebo depozitára. Náležitosti podľa odseku 3 písm. c) a d) nemusia byť súčasťou depozitárskej zmluvy, ak sú súčasťou samostatnej zmluvy.
(8)
Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a na rozhodovanie sporov z depozitárskej zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
(9)
Ak sa zmluvné strany dohodli na využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým informáciám, ktoré si vymieňajú, depozitárska zmluva musí obsahovať ustanovenia zabezpečujúce uchovanie týchto informácií.
(10)
Ak sa depozitárska zmluva vzťahuje na viac ako jeden podielový fond, musí obsahovať zoznam podielových fondov, na ktoré sa vzťahuje.
(11)
Ak sa depozitárovi odníme bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie alebo ak mu zanikne povolenie na poskytovanie investičných služieb v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárske zmluvy uzavreté s týmto depozitárom strácajú platnosť.
(12)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočnosti podľa odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne Národnej banke Slovenska a správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu.
(13)
Správcovská spoločnosť je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred skončením platnosti depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku a pozastaviť vydávanie a vyplácanie podielových listov podľa § 15 až do uzavretia depozitárskej zmluvy s novým depozitárom.
(14)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného mesiaca po zániku depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 11 pripravila návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára.
(15)
Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 14, určí depozitára správcovskej spoločnosti do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty. Správcovská spoločnosť je povinná uzavrieť depozitársku zmluvu s takto určeným depozitárom a bezodkladne po jej uzavretí ju predložiť Národnej banke Slovenska. Takto určený depozitár je povinný uzavrieť depozitársku zmluvu a vykonávať činnosť depozitára pre podielové fondy.
(16)
Depozitár, ktorý prestal pre podielový fond vykonávať činnosť depozitára, je povinný bezodkladne odovzdať majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v podielovom fonde; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku alebo úhrady záväzkov podľa odseku 13.
(17)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská spoločnosť do konkurzu alebo likvidácie, a to až do uzavretia hospodárenia s majetkom v podielovom fonde podľa § 26 alebo do uzavretia depozitárskej zmluvy s inou správcovskou spoločnosťou, na ktorú prešla správa podielových fondov.
DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÉ ÚLOHY DEPOZITÁRA
§ 72
Činnosť depozitára
Depozitár
a)
kontroluje, či je vydávanie, vyplácanie podielových listov a ich zánik vykonávané v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,
b)
kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku podielového fondu v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu a či je hodnota podielu vypočítaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom alebo so štatútom podielového fondu depozitár pokyn správcovskej spoločnosti nevykoná,
d)
kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde akákoľvek protihodnota poukázaná podielovému fondu v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
e)
kontroluje súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,
h)
vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej evidencie a registre podľa § 10 ods. 1 písm. c) a d), ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou,
i)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v realitnej spoločnosti.
§ 73
Kontrola pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
(1)
Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) najmä tým, že preverí súlad použitých pracovných postupov a metód so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom podielového fondu v informačnom systéme, v ktorom sú tieto pracovné postupy a metódy vykonávané.
(2)
Depozitár kontroluje, či celková suma za vydané podielové listy pripísaná na bežný účet podielového fondu za kontrolované obdobie, ktoré určí depozitár, sa rovná súčinu počtu podielov reprezentujúcich vydané podielové listy za kontrolované obdobie a hodnoty podielu určenej pre rozhodujúci deň za kontrolované obdobie, pričom zohľadní prípadný poplatok za vydanie podielového listu podľa štatútu a predajného prospektu podielového fondu.
(3)
Kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) môže depozitár namiesto postupu podľa odseku 2 vykonávať tak, že kontroluje, či sa každá suma prijatá na bežný účet podielového fondu na účel vydania podielových listov za kontrolované obdobie, ktoré určí depozitár, rovná súčinu počtu podielov prislúchajúcich na každý jednotlivý vydaný podielový list za rozhodujúci deň a hodnoty podielu určenej pre rozhodujúci deň; pričom zohľadní prípadný poplatok za vydanie podielového listu podľa štatútu podielového fondu a predajného prospektu.
(4)
Depozitár pri výkone kontrolnej funkcie podľa § 72 písm. a) kontroluje aj dodržanie všetkých zákonných náležitostí a zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou pri procese vydávania a vyplácania podielových listov. Kontrola štatistickej významnej vzorky vydaných alebo vyplatených podielových listov sa považuje za splnenie povinnosti podľa prvej vety.
§ 74
Kontrola výpočtu hodnoty podielu
(1)
Depozitár podielového fondu vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) tak, že overuje súlad použitých metód so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú určené, a kontroluje správnosť použitých trhových cien pri ocenení majetku správcovskou spoločnosťou. Depozitár okrem toho preveruje vhodnosť modelov použitých správcovskou spoločnosťou na ocenenie príslušných druhov aktív v majetku v podielovom fonde; ak si oceňovacie modely zvolené na ocenenie príslušných druhov aktív vyžadujú použitie kvalifikovaného odhadu, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje odbornosť spôsobu, akým sa odhad uskutočňuje, a že vyjadrí súhlas s týmto kvalifikovaným odhadom alebo oznámi správcovskej spoločnosti a Národnej banke Slovenska, že s použitým kvalifikovaným odhadom nesúhlasí.
(2)
Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje, či používaný spôsob výpočtu hodnoty podielu je v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu.
§ 75
Kontrola použitia výnosov z majetku v podielovom fonde
(1)
Ak správcovská spoločnosť vypláca výnosy z majetku v podielovom fonde formou vyplatenia peňažných prostriedkov, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. e) prostredníctvom kontroly pokynov.
(2)
Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú formou vydania ďalších podielových listov, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. e) v rámci kontroly pri vydávaní a vyplácaní podielových listov.
(3)
Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú zahrnutím do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. e) v rámci kontroly ocenenia majetku v podielovom fonde.
§ 76
Kontrola nakladania s majetkom v podielovom fonde
(1)
Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. c) tým, že kontroluje pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sa týkajú majetku v podielovom fonde, a to najmä:
a)
na nadobudnutie alebo na predaj aktív do majetku alebo z majetku v podielovom fonde,
b)
na prevod peňažných prostriedkov alebo na platbu z bežného účtu alebo vkladového účtu podielového fondu,
c)
na prevod cenných papierov a iných aktív, ktoré sú v depozitárskej úschove,
d)
pokynov na zmenu evidencie majetku vedenej u depozitára, ktorá vyplýva z obchodov, ktoré správcovská spoločnosť uzatvára samostatne.
(2)
Na účely odseku 1 sa pokynom rozumie príkaz na nakladenie s majetkom v podielovom fonde vykonávaný prostredníctvom depozitára v rámci poskytovania investičnej služby alebo platobnej služby.
(3)
Vykonaním kontroly pokynu nie je dotknuté udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje.
(4)
Depozitár pri výkone funkcie podľa § 72 písm. c) kontroluje,
a)
či sú do majetku v podielovom fonde nadobúdané iba druhy aktív prípustné podľa tohto zákona a štatútu podielového fondu; ak má depozitár pochybnosť o prípustnosti druhu príslušného aktíva, kontrola sa vykoná na základe preskúmania dokumentácie k príslušnému aktívu,
b)
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona a štatútu podielového fondu porovnaním určených limitov s poslednými dostupnými údajmi o majetku v podielovom fonde ku dňu, keď bol pokyn vystavený.
TRETIA HLAVA
DEPOZITÁRSKA ÚSCHOVA
§ 77
(1)
Majetok v podielovom fonde musí byť zverený do depozitárskej úschovy.
(2)
Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1, ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára; to platí aj pre iný druh aktív v majetku v podielovom fonde, ktorých povaha to pripúšťa. Podmienka podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak depozitár určí subjekt, u ktorého sa musia listinné cenné papiere alebo aktíva podľa prvej vety uschovať. Za takto uschované cenné papiere a aktíva zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(3)
Pri zaknihovaných finančných nástrojoch sa depozitárskou úschovou rozumie ich evidovanie na účte majiteľa, na držiteľskom účte alebo ich evidovanie v evidencii podľa osobitného predpisu.48)
(4)
Pri inom majetku v podielovom fonde ako podľa odsekov 2 a 3 sa podmienenie nakladania s majetkom v podielovom fonde súhlasom depozitára považuje za zverenie tohto majetku do depozitárskej úschovy.
(5)
Depozitár je povinný primerane hodnote a povahe majetku, ktorý nie je v úschove podľa odseku 2 alebo ktorý nie je evidovaný depozitárom na účte majiteľa, priebežne porovnávať informácie od správcovskej spoločnosti o tomto majetku s informáciami podľa vlastných evidencií.
(6)
Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech alebo na ťarchu majetku v podielovom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase depozitára. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 95 ods. 1.
§ 78
(1)
Evidencia podľa § 77 ods. 3 sa vedie samostatne za každý podielový fond a podfond tak, aby bolo možné kedykoľvek identifikovať aktíva patriace do majetku príslušného podielového fondu alebo podfondu.
(2)
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní zabezpečiť ochranu finančných nástrojov v evidencii podľa § 77 ods. 3 podľa osobitného predpisu.48)
§ 79
(1)
Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond alebo podfond len jeden bežný účet v jednej mene; to neplatí, ak došlo k zlúčeniu podielových fondov alebo podfondov, najviac však počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zlúčení podielových fondov a podfondov, keď depozitár môže viesť bežné účty všetkých pôvodne zlučovaných podielových fondov a podfondov.
(2)
Bežným účtom podielového fondu alebo podfondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde alebo majetok v podfonde.
(3)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky vkladané na vkladové účty v iných bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk. Akékoľvek úhrady alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 2 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoločnosti. Iné bežné účty ako podľa odseku 1 môže správcovská spoločnosť otvoriť len so súhlasom depozitára. Depozitár udelí súhlas na otvorenie bežného účtu podielového fondu v inej banke alebo v zahraničnej banke, ako sú uvedené v § 88 ods. 1 písm. f), len ak je to potrebné na zabezpečenie vyrovnania obchodov s cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a derivátmi49) podľa § 88 alebo ak tieto bežné účty slúžia ako bežné účty na účely zberu investícií klientov do podielového fondu. Ak bežný účet založený správcovskou spoločnosťou v inej banke ako u depozitára slúži ako zberný účet, správcovská spoločnosť je povinná denne zabezpečiť prevod zostatku zberného účtu na bežný účet príslušného podielového fondu vedeného u depozitára.
(4)
Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové účty pre podielový fond len so súhlasom depozitára. Prevod peňažných prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet v tej istej banke alebo v pobočke zahraničnej banky vykoná banka alebo pobočka zahraničnej banky na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára. Správcovská spoločnosť môže prijímať platby peňažných prostriedkov na vkladový účet v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá nie je jej depozitárom, len ak ide o výplatu výnosov z týchto vkladových účtov; správcovská spoločnosť je povinná pravidelne informovať depozitára o prijatých platbách na tento vkladový účet. Na takýto prevod peňažných prostriedkov a platby peňažných prostriedkov sa ustanovenie odseku 2 nepoužije.
ŠTVRTÁ HLAVA
VZŤAH SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI A DEPOZITÁRA
§ 80
(1)
Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia týmto zákonom a príslušným štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.
(2)
Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo príslušnému štatútu, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť; ak správcovská spoločnosť trvá aj napriek upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.
(3)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 88 až 93, aj keď k nim došlo v súlade s týmto zákonom, a o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov. Čo sa považuje za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov, určí Národná banka Slovenska schválením štatútu podielového fondu s ohľadom na rizikový profil.
(4)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o podielových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bezodkladne predložiť depozitárovi.
(5)
Depozitárovi nemôže byť podľa § 57 zverená žiadna z činností podľa § 27 ods. 2, ak má depozitár podľa § 72 povinnosť takúto činnosť kontrolovať alebo má podľa § 81 plniť iné povinnosti týkajúce sa činnosti, ktorá má byť zverená; depozitárovi nemôže byť zverená ani žiadna iná činnosť podľa tohto zákona, ak by zverením výkonu činnosti mohol byť ohrozený záujem podielnikov. To však neplatí, ak depozitár dostatočne preukáže, že v rámci organizačnej štruktúry depozitára je zverená činnosť vykonávaná útvarom vrátane osôb, ktorý je oddelený od útvaru, ktorý vykonáva kontrolné činnosti podľa § 72 a za jeho činnosť zodpovedá iný vedúci zamestnanec depozitára, ako je vedúci zamestnanec depozitára zodpovedný za činnosť depozitára tak, aby bola činnosť depozitára vykonávaná nezávisle od výkonu zverenej činnosti a vykonal také trvalé opatrenia, ktoré vylučujú riziko ohrozenia záujmov podielnikov z vykonávania takejto činnosti depozitárom.
§ 81
(1)
Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnosťou a zbierku dokumentov podľa odseku 3.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
evidenčné číslo,
b)
dátum, keď bol úkon uskutočnený,
c)
vymedzenie úkonu,
d)
obsah úkonu.
(3)
Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o zistených porušeniach zákona správcovskou spoločnosťou.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov podľa odseku 3 musia byť uložené v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu u depozitára a musia sa poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej požiadanie.
PIATA HLAVA
PRAVIDLÁ ČINNOSTI DEPOZITÁRA
§ 82
(1)
Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov.
(2)
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu podielového fondu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti podľa § 56.
(3)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností inej osobe.
(4)
Podielnik podielového fondu je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté povolenie na poskytovanie investičných služieb.
PIATA ČASŤ
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 83
(1)
Štandardným podielovým fondom je podielový fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný podielový fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom.
(2)
Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.
(3)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie štandardného podielového fondu,
b)
premena štandardného podielového fondu na špeciálny podielový fond,
c)
zlúčenie štandardného podielového fondu do špeciálneho podielového fondu alebo do zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym fondom.
(4)
Ak štandardný podielový fond spĺňa podmienky tohto zákona, považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA VYTVORENIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU
§ 84
(1)
Na vytvorenie štandardného podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosť prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 60 ods. 2.
(3)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané, že
a)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
b)
člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, je odborne spôsobilý a dôveryhodný,
c)
štatút štandardného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investičnú politiku a jeho rizikový profil,
d)
podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského štátu, sa súčasne budú distribuovať aj na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá možnosť distribuovať podielové listy na území nečlenského štátu.
(4)
Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť okrem podmienok podľa odseku 3 preukázané, že zberný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho bude spravovať, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoločnosť, ako aj hlavný fond a správcovská spoločnosť, ktorá ho bude spravovať, spĺňajú požiadavky podľa § 108 až 118.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 2.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov štandardného podielového fondu,
c)
dobu, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára,
g)
informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť plánuje verejne ponúkať podielové listy štandardného podielového fondu,
h)
ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností uvedených v § 27 ods. 2 písm. a) a b),
i)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude zberným fondom,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak štandardný podielový fond bude zberným fondom.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 5 je
a)
návrh štatútu štandardného podielového fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre štandardný podielový fond; to neplatí pre zahraničnú správcovskú spoločnosť,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky podľa odseku 3.
(8)
Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom podľa § 108, prílohou žiadosti podľa odseku 5 je aj
a)
štatút hlavného fondu,
b)
predajný prospekt hlavného fondu,
c)
kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
d)
zmluva alebo vnútorné pravidlá činnosti alebo ich návrhy podľa § 109 ods. 1,
e)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný fond budú mať rôznych depozitárov,
f)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný fond budú mať rôznych audítorov alebo audítorské spoločnosti,
g)
osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu tohto európskeho hlavného fondu o tom, že európsky hlavný fond je európskym fondom alebo jeho podfondom spĺňajúcim podmienky podľa § 108 ods. 3 písm. b) a c), ak hlavným fondom bude európsky fond alebo jeho podfond.
(9)
Ak boli doklady uvedené v odseku 7 písm. e) predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť predložením zoznamu už predložených dokladov a písomným vyhlásením s podpismi osôb oprávnených konať za žiadateľa o tom, že tieto doklady
a)
sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a
b)
naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
(10)
Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, prílohou žiadosti je aj návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci podmienky podľa § 71.
(11)
Ak hlavným fondom bude európsky fond alebo jeho podfond, správcovská spoločnosť predkladá doklady podľa odseku 8 v slovenskom jazyku.
(12)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(13)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3 alebo v odseku 4.
(14)
Podmienky podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu.
(15)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba, ktorá má aspoň trojročnú prax v oblasti finančného trhu primeranú odbornej činnosti.
(16)
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov50) a na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa považuje za preukázanú, ak bola preukázaná podľa osobitných predpisov.50)
(17)
Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže požadovať od príslušného orgánu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti objasnenia a informácie týkajúce sa uzavretých zmlúv o zverení činností a návrhu depozitárskej zmluvy a na základe oznámenia tohto orgánu podľa § 64 alebo § 65 aj informácie, či typ štandardného podielového fondu, pre ktorý sa žiada povolenie, spadá pod rozsah povolenia zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(18)
Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže zamietnuť žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, aj ak zahraničná správcovská spoločnosť
a)
porušuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,
b)
nemá udelené povolenie príslušného orgánu svojho domovského členského štátu na spravovanie príslušného typu štandardného podielového fondu,
c)
nepredložila informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností alebo návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci podmienky podľa § 71.
(19)
Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska je povinná pred zamietnutím žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 konzultovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti zamýšľané zamietnutie žiadosti.
§ 85
(1)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov štandardného podielového fondu,
c)
určenie doby, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu štandardného podielového fondu.
(2)
Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond, alebo hlavného fondu, ak je samospravovaný,
b)
názov hlavného fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.
(3)
Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť vykonávajúcu činnosť podľa § 60 ods. 2, a to len na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i). Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu je platné pre všetky členské štáty.
(4)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu sa vzťahuje § 84 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie štandardného podielového fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(5)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu. Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska aj o významných zmenách v uzatvorených zmluvách o zverení činnosti alebo depozitárskej zmluve.
§ 86
Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu vydávať podielové listy, toto povolenie zaniká.
TRETIA HLAVA
ZLOŽENIE MAJETKU V ŠTANDARDNOM PODIELOVOM FONDE
§ 87
(1)
Ak štandardný podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý jeho podfond sa na účely § 88 až 98 považuje za samostatný štandardný podielový fond.
(2)
Ak európsky fond, otvorený špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nespĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý takýto podfond sa na účely limitov podľa § 88 ods. 1 písm. e) a § 92 ods. 1 a 2 považuje za samostatný príslušný podielový fond.
§ 88
Aktíva prípustné pre investovanie majetku v štandardnom podielovom fonde
(1)
Majetok v štandardnom podielovom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a to:
a)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho investičné služby,
b)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako podľa písmena a) v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ak sa na tomto regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
c)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného podielového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
d)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a) a b) alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu podľa písmena c); to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného podielového fondu spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
e)
podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak
1.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom je vytvorený, a podlieha dohľadu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v štandardnom podielovom fonde, najmä pravidlá o oddelení majetku, požičiavania, vypožičiavania a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám podľa tohto zákona,
3.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za kalendárny rok a polročné správy o hospodárení za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
4.
najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom štandardnom podielovom fonde, majetku európskeho fondu, majetku v otvorenom špeciálnom podielovom fonde alebo majetku zahraničného subjektu kolektívneho investovania spĺňajúceho podmienky podľa prvého až tretieho bodu, môže byť podľa ich štatútov alebo obdobných dokumentov celkovo investované do podielových listov iných podielových fondov alebo do cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu51) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu,
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c), alebo finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu, ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v štandardnom podielovom fonde v súlade s investičnou politikou uvedenou v jeho štatúte,
2.
protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; v štatúte štandardného podielového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu,
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa § 107 a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti,
h)
nástrojov peňažného trhu iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
1.
vydané alebo garantované
1a.
Slovenskou republikou,
1b.
obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1c.
Národnou bankou Slovenska,
1d.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1e.
centrálnou bankou členského štátu,
1f.
Európskou centrálnou bankou,
1g.
Európskou úniou,
1h.
Európskou investičnou bankou,
1i.
nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j.
verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len „medzinárodná organizácia“),
1k.
osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, alebo
1l.
osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených osobitnými predpismi alebo právne záväzných aktov Európskej únie,
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a), b) alebo písmena c), alebo
3.
vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, ak investície do takých nástrojov peňažného trhu podliehajú ochrane investorov rovnocennej s ochranou pri nástrojoch peňažného trhu podľa prvého a druhého bodu a ak emitentom je právnická osoba,
3a.
ktorej základné imanie spolu s rezervami je aspoň 10 000 000 eur,
3b.
ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,30)
3c.
ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a
3d.
ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré využívajú likviditu poskytovanú bankou alebo zahraničnou bankou,
i)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) až h), najviac však do výšky 10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
V majetku v štandardnom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa odseku 1 písm. f), ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenú investičnou politikou podielového fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v štandardnom podielovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v štandardnom podielovom fonde môže prekročiť 50 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie podielových listov. Správcovská spoločnosť je povinná také prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne po tom, ako toto prekročenie nastalo.
(3)
V majetku v štandardnom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(4)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
podmienky na vymedzenie
1.
likvidných finančných aktív podľa odseku 1,
2.
prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. f),
3.
nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s),
b)
podrobnosti o tom, čo sa rozumie
1.
prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ods. 6,
2.
podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu podľa § 90,
c)
spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre štandardný podielový fond
§ 89
(1)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak ustanovenia odsekov 4 až 9, § 90, 91, 92 a 94 neustanovujú inak.
(2)
Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, nesmie prekročiť
a)
10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa písmena a).
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 10 %. Pritom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde. Obmedzenie podľa druhej vety sa nevzťahuje na vklady a obchody s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu s bankami, ktoré podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním podľa § 88 ods. 1 písm. f).
(5)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a rizika protistrany podľa odseku 3 voči tej istej osobe nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(6)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgány územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát, jedným nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(7)
Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde. Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov musia byť investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do majetku v štandardnom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(8)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a 7 sa nezahŕňa do limitu 40 % ustanoveného v odseku 4.
(9)
Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, rizika protistrany podľa odseku 3 voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka toto riziko protistrany, nesmie prekročiť 35 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, aj keď sú tieto investície vykonávané podľa odsekov 1 až 7.
(10)
Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu52) alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, považujú za jednu osobu. Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit 10 % podľa odseku 4 až na 20 %, ak ide o skupinu podľa prvej vety kontrolovanej finančnou inštitúciou.
(11)
Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa považujú hypotekárne záložné listy a komunálne dlhopisy alebo komunálne obligácie vydané bankou, ktorá z peňažných prostriedkov získaných ich predajom poskytne komunálny úver obci alebo vyššiemu územnému celku, a ak sú tieto komunálne dlhopisy zaručené podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.53) Pri dlhopisoch podľa odseku 7 vydaných v členskom štáte je správcovská spoločnosť povinná zohľadniť obdobný zoznam dlhopisov vypracovaný podľa práva tohto členského štátu, ak taký zoznam existuje.
§ 90
(1)
Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak podľa jeho štatútu je investičnou politikou štandardného podielového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2)
Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit 20 % podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi podľa odseku 1. Také zvýšenie limitu je možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.
§ 91
(1)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi miestnej správy, ak ide o iný členský štát, nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli štatút štandardného podielového fondu, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri štandardných podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 89. Majetok v štandardnom podielovom fonde musí tvoriť aspoň šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Štatút podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, obce alebo vyššieho územného celku, ak ide o Slovenskú republiku, alebo územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát, alebo označenie nečlenských štátov alebo medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov, alebo nástrojov peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty obsahujúce propagáciu podielového fondu (ďalej len „reklamné dokumenty“) štandardného podielového fondu podľa odseku 1 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a údaje podľa odseku 2.
§ 92
(1)
Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 88 ods. 1 písm. e) nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Celková hodnota podielových listov špeciálnych podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré nespĺňajú podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v štandardnom podielovom fonde do cenných papierov a podielových listov podľa § 88 ods. 1 písm. e) nesmie platiť z majetku v štandardnom podielovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielových listov iných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
a)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57,
b)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57 iná správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou táto správcovská spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.
§ 93
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje, alebo do svojho majetku, ak koná v spojení s akýmikoľvek podielovými fondmi, ktoré spravuje, nadobudnúť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom.
(2)
Správcovská spoločnosť, konajúca v spojení so štandardnými podielovými fondmi, ktoré spravuje, nesmie nadobúdať do majetku v štandardných podielových fondoch žiadne akcie s hlasovacím právom, ktoré by jej umožňovali vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v nečlenskom štáte. Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení emitenta so sídlom v členskom štáte ustanovené právnymi predpismi tohto členského štátu, pričom sa zoberie do úvahy aj majetok v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje.
(3)
V majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie byť viac ako
a)
10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
c)
25 % súčtu podielov podielových listov jedného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho investovania alebo 25 % počtu cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho investovania, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote,
d)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
(4)
Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet cenných papierov potrebných na výpočet príslušných limitov podľa odseku 3, správcovská spoločnosť je povinná dodržať limity podľa odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou a bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o prekročení príslušných limitov. Na postup Národnej banky Slovenska a správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 94.
(5)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na
a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou republikou, členským štátom, orgánom územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským štátom,
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou,
d)
akcie, ktoré tvoria podiel štandardného podielového fondu na základnom imaní spoločnosti založenej v nečlenskom štáte, ktorá investuje svoj majetok hlavne do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, ak je držanie takého podielu podľa právneho poriadku tohto štátu jediným spôsobom, ako možno investovať majetok v štandardnom podielovom fonde do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, to platí, len ak spoločnosť založená v nečlenskom štáte dodržiava limity podľa § 89 a 92 a odsekov 1 až 4 a ak sa pri ich prekročení primerane uplatňujú pravidlá podľa § 94.
(6)
Na účely odsekov 1 a 2 konaním v spojení s akýmikoľvek štandardnými podielovými fondmi, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, sa rozumie investovanie vlastného majetku správcovskej spoločnosti do cenných papierov emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaného štandardného podielového fondu alebo sa plánujú nadobudnúť do majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaného štandardného podielového fondu.
§ 94
(1)
Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 89 až 93 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúcich z prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Obmedzenia týkajúce sa majetku v štandardnom podielovom fonde podľa § 89 až 93 sa nepoužijú na obdobie prvých šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 89 až 93 v dôsledku príčin, ktoré nemôže správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 1, správcovská spoločnosť musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska a bezodkladne vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 89 až 93 s prihliadnutím na záujmy podielnikov; tým nie je dotknutá povinnosť správcovskej spoločnosti postupovať podľa prvej vety pri vedomom porušení obmedzení uvedených v § 89 až 93 alebo v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Predaje majetku na účel zosúladenia zloženia majetku v štandardnom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 89 až 93 musia mať prednosť pred ostatnými predajmi. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká udelením sankcie podľa § 202.
(4)
Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v štandardnom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 89 až 93; tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska udeliť správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 89 až 93. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť len na žiadosť správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku v štandardnom podielovom fonde a ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov.
§ 95
(1)
Majetok v štandardnom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ani na akékoľvek zabezpečenie záväzkov iných osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 88 a 100.
(2)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v štandardnom podielovom fonde prevoditeľné cenné papiere, podielové listy a cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e), finančné deriváty podľa § 88 ods. 1 písm. g) a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. b) a h), aj keď neboli úplne splatené.
§ 96
Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde uskutočňovať nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov a cenných papierov podľa § 88 ods. 1 písm. e), finančných derivátov podľa § 88 ods. 1 písm. g) a nástrojov peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. b) a h), ktoré nie sú v majetku v štandardnom podielovom fonde.
§ 97
(1)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v štandardnom podielovom fonde možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to umožňuje jeho štatút, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Tým nie je dotknutá možnosť nadobudnúť do majetku v štandardnom podielovom fonde cudziu menu prostredníctvom prijatia pôžičky na základe dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky s inou osobou, ktorej prostredníctvom si štandardný podielový fond požičia od zmluvnej strany určenú čiastku v cudzej mene a zároveň štandardný podielový fond požičia tomuto subjektu ekvivalentnú čiastku v inej mene prepočítanú aktuálnym spotovým kurzom s trhovými úrokovými sadzbami pre príslušné meny a rovnakým pevným dňom splatnosti na účel zabezpečenia sa voči menovému riziku.
(2)
Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
§ 98
Práva k cenným papierom v majetku v štandardnom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť v súlade s jeho štatútom a len v záujme podielnikov.
ŠTVRTÁ HLAVA
RIADENIE RIZÍK
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 99
(1)
Na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:
a)
riziko protistrany znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzavretého obchodu by si nesplnila svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,
b)
trhové riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v štandardnom podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta,
c)
operačné riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami správcovskej spoločnosti alebo z vonkajších udalostí a zahŕňa právne a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania vykonávaných v mene štandardného podielového fondu,
d)
riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku v štandardnom podielovom fonde nebude môcť predať, zlikvidovať alebo uzatvoriť za obmedzených nákladov a za dostatočne krátky čas, čím sa ohrozí schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť kedykoľvek na žiadosť podielnika bezodkladne vyplatiť podielový list.
(2)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík.
§ 100
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v štandardnom podielovom fonde a používať postupy na presné a objektívne ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Ak je to uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom podielovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom podielovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte štandardného podielového fondu. Ak využívanie týchto postupov a nástrojov zahŕňa využívanie derivátov, tieto limity musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(3)
Postupy a nástroje podľa odseku 2 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania majetku v štandardnom podielovom fonde a jeho investičná politika určená štatútom štandardného podielového fondu.
(4)
Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je štandardný podielový fond vystavený, nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v štandardnom podielovom fonde. Pri výpočte celkového rizika podľa prvej vety sa zohľadňuje aktuálna hodnota podkladových nástrojov finančných derivátov, riziko protistrany, predpokladané budúce pohyby na finančnom trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícií finančných derivátov.
(5)
Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa § 89 ods. 8 až 10 tvoriť časť investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v štandardnom podielovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 89 započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre investície do finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú indexy spĺňajúce podmienky podľa § 90 ods. 2.
(6)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.
(7)
Ak v majetku v štandardnom podielovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu, alebo protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v štandardnom podielovom fonde krytie, ktorým sa rozumie dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja a je zabezpečené, že takú kúpu je možné vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.
(8)
Správcovská spoločnosť pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 7 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v štandardnom podielovom fonde v súlade s investičnou politikou príslušného štandardného podielového fondu.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o systéme riadenia rizík pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde podľa odseku 1 a o funkcii riadenia rizík.
§ 101
Politika riadenia rizík
(1)
Na účely zabezpečenia povinností podľa § 100 ods. 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržovať primeranú a zdokumentovanú politiku riadenia rizík, v ktorej identifikuje riziká, ktorým sú alebo ktorým by mohli byť vystavené štandardné podielové fondy, ktoré spravuje.
(2)
Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby správcovská spoločnosť mohla pre každý štandardný podielový fond, ktorý spravuje, posúdiť vystavenie sa štandardného podielového fondu voči trhovému riziku, operačnému riziku, riziku likvidity a riziku protistrany, ako aj vystavenie sa štandardného podielového fondu voči všetkým ostatným významným rizikám. Na účely riadenia rizík sa za významné riziká považujú také riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou istoty, že sa dotknú záujmov investorov.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä
a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti plnenie povinností podľa § 102 a 103, a
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci správcovskej spoločnosti.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že politika riadenia rizík podľa odsekov 1 až 3 vymedzuje podmienky, obsah a pravidelnosť správ o výkone funkcie riadenia rizík podávaných predstavenstvu, vrcholovému manažmentu a dozornej rade.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 4 zohľadniť povahu, rozsah a zložitosť svojej činnosti a štandardných podielových fondov, ktoré spravuje.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať
a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako postupov, nástrojov a opatrení podľa § 102 a 103,
b)
mieru, do akej správcovská spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a opatrenia podľa § 102 a 103,
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov riadenia rizík.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú zmenu v systéme riadenia rizík.
§ 102
Meranie a riadenie rizík
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia na
a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené štandardné podielové fondy, ktoré spravuje,
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(2)
Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 1 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť činnosti správcovskej spoločnosti a štandardných podielových fondov, ktoré spravuje, a musia byť v súlade s rizikovými profilmi týchto štandardných podielových fondov.
(3)
Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná pre každý štandardný podielový fond, ktorý spravuje,
a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na jeho celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a aby opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko podľa § 100 ods. 4 spôsobom podľa § 103 ods. 1 písm. b),
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravované štandardné podielové fondy, ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko podľa § 100 ods. 4 spôsobom podľa § 103 ods. 1 písm. b),
d)
zaviesť, uplatňovať a udržovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý štandardný podielový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný štandardný podielový fond, a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného štandardného podielového fondu,
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) každého príslušného štandardného podielového fondu,
f)
zaviesť, uplatňovať a zachovávať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v najlepšom záujme podielnikov príslušných štandardných podielových fondov.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zriadiť a udržiavať primeraný systém riadenia rizika likvidity s cieľom zabezpečiť plnenie jej povinnosti na žiadosť podielnikov bezodkladne vyplácať podielové listy štandardného podielového fondu podľa § 13 ods. 11.
(5)
Ak je to potrebné, správcovská spoločnosť je povinná vykonávať stresové testy, ktoré umožnia posúdiť riziko likvidity majetku v štandardnom podielovom fonde za mimoriadnych okolností.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že pri každom štandardnom podielovom fonde, ktorý spravuje, je profil likvidity investícií štandardného podielového fondu primeraný z hľadiska postupov a podmienok vyplácania podielových listov určených v štatúte štandardného podielového fondu.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
dodatočné náležitosti predajného prospektu štandardného podielového fondu a ročnej správy o hospodárení s majetkom v štandardnom podielovom fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v štandardnom podielovom fonde a
b)
podrobnosti o
1.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 3 písm. b),
2.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 3 písm. c) a
c)
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.
§ 103
Výpočet celkového rizika
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko podľa § 100 ods. 4 ako
a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát podľa § 100 ods. 6, ktoré podľa § 100 ods. 4 nesmú presiahnuť celkovú čistú hodnotu majetku v štandardnom podielovom fonde alebo
b)
trhové riziko majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Celkové riziko podľa § 100 ods. 4 v zbernom fonde sa vypočíta kombináciou vlastného celkového rizika zberného fondu podľa § 100 ods. 4 vyplývajúceho z finančných nástrojov podľa odseku § 108 ods. 2 písm. b) s
a)
aktuálnym celkovým rizikom hlavného fondu v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu alebo
b)
potenciálnym maximálnym celkovým rizikom hlavného fondu uvedeným v jeho štatúte v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná celkové riziko podľa § 100 ods. 4 vypočítavať minimálne raz za deň.
(4)
Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je povinná vypočítavať celkové riziko záväzkovým prístupom. Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. b), je povinná vypočítavať celkové riziko prístupom hodnoty v riziku; hodnotou v riziku sa rozumie ukazovateľ maximálnej očakávanej straty na danej úrovni spoľahlivosti v konkrétnom časovom období.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika podľa odseku 4 bola vhodná pre príslušný štandardný podielový fond, pričom je povinná zohľadniť investičnú stratégiu príslušného štandardného podielového fondu, druhy a zložitosť finančných derivátov v majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde a ich podiel na majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde.
(6)
Ak správcovská spoločnosť pri správe štandardného podielového fondu podľa § 100 ods. 2 používa postupy a nástroje zahŕňajúce repo obchody alebo pôžičky cenných papierov, ktorých cieľom je zvýšenie pákového efektu alebo úrovne trhového rizika, správcovská spoločnosť je povinná zohľadniť tieto operácie pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 4.
§ 104
Záväzkový prístup
(1)
Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného štandardného podielového fondu záväzkový prístup, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície vo finančných derivátoch, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát podľa § 100 ods. 6, a to bez ohľadu na to, či sú použité ako súčasť investičnej politiky štandardného podielového fondu na účely zníženia rizika alebo na účely efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom podielovom fonde podľa § 100 ods. 2 a 3.
(2)
Pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 4 záväzkovým prístupom je správcovská spoločnosť povinná každú pozíciu vo finančnom deriváte konvertovať na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto finančného derivátu.
(3)
Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom podielovom fonde, správcovská spoločnosť nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takého finančného derivátu zahrnúť do záväzkov.
(4)
Správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení pred rizikom straty a opatrenia o vzájomnom započítaní, len ak tieto opatrenia prihliadajú na zjavné a významné riziká a vedú k jasnému zníženiu úrovne rizika.
(5)
Ak správcovská spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí zahrnúť záväzky z prijatých pôžičiek a úverov podľa § 97.
(6)
Ak možno podľa štatútu štandardného podielového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom podielovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom podielovom fonde a použitie týchto postupov a nástrojov vytvára ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky, použitie týchto postupov a nástrojov je správcovská spoločnosť povinná zohľadniť pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných derivátov,
b)
kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom podielovom fonde podľa odseku 3,
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa odseku 4 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom,
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 105
Prístup hodnoty v riziku
(1)
Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného štandardného podielového fondu prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 102 ods. 3 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s jeho definovaným rizikovým profilom.
(3)
Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu a investičnej stratégii príslušného štandardného podielového fondu použiť na výpočet celkového rizika metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku.
(4)
Na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa odseku 3 je pre príslušný štandardný podielový fond primeraná. Rozhodnutie správcovskej spoločnosti o používaní príslušnej metódy a jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia byť riadne zdokumentované.
(5)
Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,
b)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 106
Riziko protistrany a koncentrácie emitenta
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu nepresiahne limity podľa § 89.
(2)
Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 89 ods. 3 je správcovská spoločnosť povinná použiť kladné trhové ocenenie finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu s príslušnou protistranou.
(3)
Správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde s rovnakou protistranou, len ak je schopná právne vymáhať dohody o vzájomnom započítaní uzavreté s protistranou v mene štandardného podielového fondu. Vzájomné započítanie je možné iba vo vzťahu k finančným derivátom uzavretým mimo regulovaného trhu s rovnakou protistranou a nie je možné vo vzťahu k iným pozíciám v majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde s rovnakou protistranou.
(4)
Správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 89 ods. 3 prostredníctvom prijatia zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí byť dostatočne likvidná, aby mohla byť rýchlo predaná za cenu, ktorá sa blíži k jej oceneniu pred predajom.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 89 ods. 3 zohľadniť zábezpeku, ak správcovská spoločnosť poskytuje v mene štandardného podielového fondu zábezpeku protistrane v rámci finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu. Poskytnutú zábezpeku môže správcovská spoločnosť zohľadniť v čistej výške, len ak je správcovská spoločnosť schopná právne vymáhať dohody o vzájomnom započítaní uzavreté s touto protistranou v mene štandardného podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 89 výhradne podľa záväzkového prístupu na základe pozícií v podkladových nástrojoch vyplývajúcich z použitia finančných derivátov.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 89 ods. 5 každú pozíciu voči riziku protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu.
(8)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany,
b)
pravidlá na výpočet limitov podľa § 89.
§ 107
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch uzavretých mimo regulovaného trhu v majetku v štandardnom podielovom fonde; tým nie je dotknuté ustanovenie § 88 ods. 1 písm. g). Predmetom overenia podľa prvej vety je zistenie, či sú pozície vo finančných derivátoch ocenené reálnou hodnotou, ktorá sa nezakladá iba na trhových kotáciách protistrán vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
ako základ ocenenia slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo, ak taká hodnota nie je k dispozícii, model oceňovania s využitím adekvátnej uznávanej metodológie,
b)
overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonáva
1.
príslušná iná osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu, a to v primeraných časových intervaloch a takým spôsobom, aby toto overenie mohla správcovská spoločnosť skontrolovať, alebo
2.
útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie investícií a ktorý je na taký účel primerane vybavený.
(3)
Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať opatrenia a postupy, ktoré zabezpečia vhodné, transparentné a reálne oceňovanie pozícií vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej hodnoty finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(5)
Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť príslušných finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(6)
Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu zúčastňujú iné osoby, správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať vo vzťahu k týmto iným osobám povinnosti podľa § 57 ods. 6.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť funkcii riadenia rizík konkrétne úlohy a zodpovednosti vo vzťahu k týmto povinnostiam.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 3 riadne zdokumentovať.
PIATA HLAVA
HLAVNÝ FOND A ZBERNÝ FOND
§ 108
(1)
Zberným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, európsky fond alebo podfond európskeho fondu, ktorého štatút alebo obdobný dokument umožňuje investovať aspoň 85 % hodnoty jeho majetku do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu. Majetok v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, nemusí byť investovaný na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Na zberný fond, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, sa nevzťahujú ustanovenia § 88, 89, 92 a § 93 ods. 3 písm. c).
(2)
Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, môže tvoriť
a)
doplnkový likvidný majetok podľa § 88 ods. 2,
b)
finančné deriváty, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia proti riziku.
(3)
Hlavným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, európsky fond alebo podfond európskeho fondu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
aspoň jedným z jeho podielnikov je zberný fond,
b)
nie je sám zberným fondom a
c)
v jeho majetku nie sú podielové listy akéhokoľvek zberného fondu.
(4)
Ak do hlavného fondu investujú aspoň dva zberné fondy, považuje sa to na účely § 83 ods. 1 za zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti; tým nie je vylúčené zhromažďovanie peňažných prostriedkov aj od iných investorov, ak to štatút hlavného fondu nevylučuje.
(5)
Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným podielovým fondom alebo podfondom štandardného podielového fondu (ďalej len „tuzemský hlavný fond“), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú európskymi fondmi alebo podfondmi európskych fondov (ďalej len „európsky zberný fond“), a zároveň sa do tohto hlavného fondu nezhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti v inom členskom štáte, ustanovenia § 139 až 141 a § 198 ods. 3 sa nepoužijú.
(6)
Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym fondom alebo podfondom európskeho fondu (ďalej len „európsky hlavný fond“), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú štandardnými podielovými fondmi alebo podfondmi strešných štandardných podielových fondov (ďalej len „tuzemský zberný fond“), a zároveň sa do tohto hlavného fondu nezhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti v Slovenskej republike, ustanovenia § 142 až 144 a § 198 ods. 3 sa nepoužijú.
(7)
Ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 60 ods. 2 pri správe zberných fondov a hlavných fondov vytvorených podľa tohto zákona rovnako.
(8)
Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, ktorý je zahraničnou investičnou spoločnosťou, a tento európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond je samospravovaný, ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť európskeho hlavného fondu alebo európskeho zberného fondu sa vzťahujú na tento hlavný fond alebo zberný fond rovnako.
(9)
Ustanovenia § 109 až 117 sa nevzťahujú na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktoré spravujú európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, a depozitárov a audítorov alebo audítorské spoločnosti týchto európskych hlavných fondov alebo európskych zberných fondov.
Spolupráca medzi správcovskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
§ 109
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná poskytnúť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond všetky dokumenty a informácie potrebné na plnenie jej povinností podľa tohto zákona alebo podľa príslušného právneho predpisu domovského členského štátu zberného fondu. Na tento účel sú osoby podľa prvej vety povinné uzavrieť písomnú zmluvu; ak sú hlavný fond a zberný fond spravované tou istou správcovskou spoločnosťou, je správcovská spoločnosť povinná vypracovať vnútorné pravidlá činnosti zabezpečujúce súlad s ustanoveniami tohto zákona alebo príslušného právneho predpisu domovského členského štátu hlavného fondu alebo zberného fondu vzťahujúcimi sa na zberný fond alebo hlavný fond. Zmluvu podľa druhej vety je správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond povinná na požiadanie bezplatne poskytnúť podielnikovi zberného fondu.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu je možné investovať majetok v zbernom fonde len do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Vnútorné pravidlá činnosti podľa odseku 1 musia zahŕňať dostatočné opatrenia na zmiernenie konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi záujmami podielnikov zberných fondov a záujmami podielnikov hlavných fondov alebo medzi záujmami podielnikov zberného fondu a záujmami iných podielnikov hlavného fondu, ak ich dostatočne neriešia opatrenia, ktoré správcovská spoločnosť uplatňuje na zabezpečenie súladu s § 43 až 46.
(4)
Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, správcovské spoločnosti spravujúce zberný fond a hlavný fond sú povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo Slovenskej republiky vo vzťahu k tejto zmluve a príslušnosť súdov Slovenskej republiky na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(5)
Ak sú hlavný fond a zberný fond vytvorené v rôznych členských štátoch, správcovské spoločnosti spravujúce zberný fond a hlavný fond sú povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo jedného z týchto členských štátov vo vzťahu k tejto zmluve a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy a obsah vnútorných pravidiel činnosti podľa odseku 1.
§ 110
(1)
Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond sú povinné koordinovať načasovanie výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde a zbernom fonde s cieľom zabrániť vzniku rozdielov v hodnotách ich podielov a zneužívaniu týchto rozdielov vyplývajúceho z nevhodného načasovania výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v príslušných fondoch.
(2)
Ak sa zruší hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby sa tento zberný fond
a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo
b)
zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(3)
Zrušenie hlavného fondu sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje, informovala všetkých podielnikov a príslušné orgány domovských členských štátov európskych zberných fondov o záväznom rozhodnutí o zrušení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 207.
(4)
Ak sa hlavný fond zlúči s iným podielovým fondom alebo európskym fondom, bez ohľadu na to, či je hlavný fond zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom alebo sa hlavný európsky fond rozdelí na dva alebo viac európskych fondov, povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov zanikajú; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu príslušného tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby tento zberný fond
a)
naďalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia jeho pôvodného hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako podľa písmena a) alebo
c)
sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(5)
Zlúčenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného fondu podľa odseku 4 nadobudne účinnosť najskôr 60 dní po tom, ako správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond poskytla všetkým podielnikom hlavného fondu a príslušným orgánom domovských členských štátov jeho európskych zberných fondov informácie podľa § 21 ods. 1. Dátum, v ktorom sa uskutočnilo poskytnutie informácií podľa prvej vety, je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(6)
Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu podľa odseku 4 písm. a), správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná umožniť vyplatenie všetkých podielových listov tohto hlavného fondu, ktoré sú v majetku tohto tuzemského zberného fondu predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie hlavného fondu; to platí aj vo vzťahu k európskemu zbernému fondu, ak príslušný orgán domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu neschváli obdobnú zmenu štatútu alebo obdobného dokumentu európskeho zberného fondu ako podľa odseku 4 písm. a).
§ 111
Postup pri zrušení hlavného fondu
(1)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zrušení, informuje o svojom záväznom rozhodnutí o zrušení hlavného fondu správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu zberný fond.
(2)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po doručení oznámenia podľa odseku 1 alebo obdobného oznámenia od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej európsky hlavný fond, rozhodne o tom, aby sa tuzemský zberný fond
a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu,
b)
zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom alebo
c)
zrušil.
(3)
Podmienkou na zmenu hlavného fondu podľa odseku 2 písm. a) je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t). Podmienkou na premenu tuzemského zberného fondu na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom, je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u). Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa prvej alebo druhej vety najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná informovať o udelení príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 3 správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu hlavný fond.
(5)
Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond povinná bezodkladne poskytnúť podielnikom tohto zberného fondu informácie podľa § 115 ods. 1.
(6)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie zberného fondu podľa § 163 ods. 1 písm. l) najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(7)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne po prijatí svojho rozhodnutia o zámere zrušiť zberný fond informovať o tejto skutočnosti podielnikov tohto zberného fondu.
(8)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 viac ako päť mesiacov pred plánovaným dňom zrušenia hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 3 alebo odseku 6 aspoň tri mesiace pred plánovaným dňom zrušenia hlavného fondu.
(9)
Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) alebo písm. u) dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v tuzemskom zbernom fonde podľa § 89 až 93 v spojení s § 108 alebo štandardnom podielovom fonde, ktorý vznikne premenou zo zberného fondu podľa § 89 až 93, alebo k prekročeniu limitov a obmedzení podľa štatútu zberného fondu alebo štatútu štandardného podielového fondu, správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s týmito limitmi v lehote do šiestich mesiacov odo dňa zmeny hlavného fondu alebo premeny na štandardný podielový fond.
§ 112
Postup pri zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu
(1)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zlúčení, poskytne správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond informácie podľa § 21 ods. 1.
(2)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po prijatí informácií podľa odseku 1 alebo obdobných informácií od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej európsky hlavný fond o zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu, rozhodne o tom, aby zberný fond
a)
zostal zberným fondom toto istého hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, alebo sa stal zberným fondom iného hlavného fondu,
c)
sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom, alebo
d)
sa zrušil.
(3)
Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond zostane zberným fondom tohto istého hlavného fondu, rozumie situácia, pri ktorej
a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení nástupníckym fondom alebo
b)
európsky hlavný fond zostane v dôsledku plánovaného rozdelenia významne nezmenený.
(4)
Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond sa stane zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, rozumie situácia, pri ktorej
a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení zanikajúcim fondom a v dôsledku toho sa zberný fond stane zberným fondom nástupníckeho fondu, alebo
b)
európsky hlavný fond sa v dôsledku plánovaného rozdelenia významne zmení.
(5)
Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu. Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, alebo sa stal zberným fondom iného hlavného fondu. Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) je podmienkou na to, aby sa tuzemský zberný fond zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(6)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 5 najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia informácií podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(7)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond informuje o udelení príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 5 správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu hlavný fond.
(8)
Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond povinná bezodkladne poskytnúť podielnikom tohto zberného fondu informácie podľa § 115 ods. 1.
(9)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie zberného fondu podľa § 163 ods. 1 písm. l) najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(10)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) postupuje správcovská spoločnosť spravujúca tento zberný fond podľa § 26.
(11)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne informovať podielnikov tohto zberného fondu a správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu hlavný fond o svojom rozhodnutí o zrušení zberného fondu.
(12)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 viac ako štyri mesiace pred plánovaným dňom účinnosti zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná predložiť Národnej banke Slovenska žiadosť o udelenie príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 5 alebo odseku 9 aspoň tri mesiace pred plánovaným dňom účinnosti zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu.
(13)
Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 druhej a tretej vety do pracovného dňa, ktorý predchádza poslednému dňu, v ktorom môže správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond v súlade s jej právom podľa tohto zákona alebo podľa príslušného právneho predpisu domovského členského štátu európskeho hlavného fondu požiadať o vyplatenie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná v nasledujúci deň požiadať o vyplatenie všetkých podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, ktoré sú v majetku tohto zberného fondu.
(14)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o vyplatenie všetkých podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, aby zabezpečila právo podielnikov tuzemského zberného fondu požiadať o vyplatenie svojich podielových listov podľa § 115 ods. 1 písm. d). Pred žiadosťou o vyplatenie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu je správcovská spoločnosť povinná zvážiť možné alternatívne riešenia, ktoré by mohli zabrániť vzniku nákladov na transakcie alebo iných negatívnych vplyvov na podielnikov zberného fondu alebo ktoré by mohli tieto náklady a iné negatívne vplyvy obmedziť.
(15)
Ak správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond požiada o vyplatenie podielových listov tuzemského hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná jej vyplatiť
a)
podielové listy hlavného fondu vo forme peňažných prostriedkov alebo
b)
podielové listy alebo ich časť vo forme prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov požiada správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond a taká možnosť je uvedená v zmluve alebo vo vnútorných pravidlách činnosti podľa § 109 ods. 1, pričom môže správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond kedykoľvek previesť akúkoľvek časť prevedených aktív na peňažné prostriedky.
§ 113
Spolupráca medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu
(1)
Ak hlavný fond a zberný fond majú rôznych depozitárov, sú títo depozitári povinní uzavrieť písomnú zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch depozitárov.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá investícia do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Správcovská spoločnosť zberného fondu je povinná poskytovať depozitárovi zberného fondu informácie o hlavnom fonde potrebné na plnenie povinností depozitára zberného fondu.
(4)
Depozitár hlavného fondu je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska, správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť zberného fondu a jeho depozitára o porušeniach, ktoré zistil v súvislosti s hlavným fondom a ktoré môžu mať negatívny vplyv na zberný fond, a to najmä o
a)
chybách vo výpočte čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde,
b)
chybách pri vydávaní a vyplácaní podielových listov hlavného fondu z majetku a do majetku v zbernom fonde,
c)
chybách pri vyplácaní výnosov, vrátane opätovného zahrnutia týchto výnosov do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných, z majetku v hlavnom fonde alebo pri výpočte dane vyberanej zrážkou,
d)
porušení investičných cieľov, politiky alebo stratégie hlavného fondu vymedzenej v jeho štatúte, predajnom prospekte alebo kľúčových informáciách pre investorov,
e)
porušeniach pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona alebo podľa jeho štatútu, predajného prospektu alebo kľúčových informácií pre investorov hlavného fondu.
(5)
V zmluve podľa odseku 1 sú depozitári zberného fondu a hlavného fondu povinní dohodnúť rovnaké rozhodné právo a príslušnosť súdov, ako sú uvedené v zmluve medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu podľa § 109 ods. 4 a 5.
(6)
Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami činnosti podľa § 109 ods. 1, sú depozitári povinní v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo členského štátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo členského štátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(7)
Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany údajov podľa § 162 ods. 1.
(8)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy podľa odseku 1.
§ 114
Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
(1)
Ak účtovnú závierku hlavného fondu a zberného fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské spoločnosti, sú títo audítori alebo audítorské spoločnosti povinní uzavrieť písomnú zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov alebo audítorských spoločností vrátane opatrení na plnenie povinností podľa odseku 3.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá investícia do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, je v správe audítora alebo audítorskej spoločnosti povinná zohľadniť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti hlavného fondu. Ak sa za zberný fond a hlavný fond vedie účtovníctvo v rozdielnych účtovných obdobiach, audítor alebo audítorská spoločnosť hlavného fondu je povinná vypracovať mimoriadnu správu k tomu istému dátumu, ako je dátum účtovnej závierky zberného fondu. Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, uvedie v audítorskej správe najmä informácie o porušeniach zistených v audítorskej správe hlavného fondu a o ich vplyve na zberný fond.
(4)
V zmluve podľa odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoločnosti overujúce účtovnú závierku zberného fondu a hlavného fondu povinní uviesť rovnaké rozhodné právo a príslušnosť súdov, ako sú uvedené v zmluve medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu podľa § 109 ods. 4 a 5.
(5)
Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami činnosti podľa § 109 ods. 1, sú audítori alebo audítorské spoločnosti povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo členského štátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo členského štátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(6)
Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany údajov podľa § 162 ods. 1.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy podľa odseku 1.
§ 115
Premena štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond a zmena hlavného fondu
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca štandardný podielový fond, ktorý sa premenil na tuzemský zberný fond alebo spravujúca tuzemský zberný fond, ktorý zmenil svoj hlavný fond, je povinná poskytnúť podielnikom zberného fondu
a)
vyhlásenie, že Národná banka Slovenska schválila zmenou štatútu zberného fondu investovanie majetku v zbernom fonde do podielových listov príslušného hlavného fondu,
b)
kľúčové informácie pre investorov zberného fondu a kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
c)
dátum, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde začať investovať do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, alebo, ak sa už doň investoval, dátum, ku ktorému jeho investícia presiahne limit podľa § 92 ods. 1,
d)
vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o vyplatenie svojich podielových listov bez poplatkov okrem poplatkov na pokrytie nákladov na likvidáciu pozícií v majetku v podielovom fonde potrebnú na zabezpečenie dodatočnej likvidity umožňujúcej vyplácanie podielových listov; toto právo vznikne od okamihu poskytnutia tohto vyhlásenia a informácií podľa písmen a) až c).
(2)
Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v odseku 1 písm. c).
(3)
Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť spôsobom podľa § 22 ods. 4 až 6.
(4)
Ak bol zberný fond notifikovaný v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu zberného fondu alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu zberného fondu. Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je zodpovedná za vyhotovenie a správnosť prekladu podľa prvej vety.
(5)
Pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 je možné do podielových listov alebo cenných papierov príslušného hlavného fondu investovať majetok v zbernom fonde len do limitu podľa § 92 ods. 1.
(6)
Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) alebo písm. t) dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v tuzemskom zbernom fonde, ktorý vznikne premenou zo štandardného podielového fondu, alebo v tuzemskom zbernom fonde, ktorý mení svoj hlavný fond podľa § 89 až 93 a § 108 ods. 1 a 2, alebo k prekročeniu limitov a obmedzení podľa štatútu tuzemského zberného fondu, správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s týmito limitmi v lehote do šiestich mesiacov odo dňa premeny na zberný fond alebo zmeny hlavného fondu.
Povinnosti pri správe hlavného fondu a zberného fondu
§ 116
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je povinná účinne sledovať činnosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti pri správe hlavného fondu, a to najmä s využitím informácií a dokumentov poskytnutých správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou hlavný fond, depozitárom hlavného fondu a audítorom alebo audítorskou spoločnosťou overujúcou účtovnú závierku hlavného fondu, ak nie je dôvod pochybovať o pravdivosti týchto informácií a dokumentov.
(2)
Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním majetku v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu prijme správcovská spoločnosť zberného fondu alebo iná osoba konajúca v jej mene, v mene zberného fondu alebo v mene správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, musí byť touto správcovskou spoločnosťou alebo inou osobou konajúcou v jej mene vyplatená do majetku v zbernom fonde.
§ 117
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska názvy všetkých zberných fondov, ktorých majetok je investovaný do podielových listov hlavného fondu. Ak je zberným fondom európsky zberný fond, Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi informácie podľa prvej vety príslušnému orgánu domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu.
(2)
Pri investovaní majetku v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond nesmie požadovať poplatok za vydanie podielových listov hlavného fondu ani poplatok za vyplatenie podielových listov hlavného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná zabezpečiť, aby informácie vyžadované týmto zákonom alebo právnym predpisom domovského členského štátu európskeho zberného fondu, príslušným štatútom alebo obdobným dokumentom zberného fondu boli včas k dispozícii správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu domovského členského štátu európskeho zberného fondu, depozitárovi a audítorovi alebo audítorskej spoločnosti zberného fondu.
§ 118
Spolupráca pri výkone dohľadu nad správou hlavných fondov a zberných fondov
(1)
Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť spravujúcu zberný fond o každom rozhodnutí, opatrení v súvislosti s výkonom dohľadu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona alebo o skutočnostiach oznámených od audítora alebo audítorskej spoločnosti týkajúcich sa hlavného fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktorá ho spravuje, depozitára hlavného fondu alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti overujúcej účtovnú závierku hlavného fondu.
(2)
Ak má tuzemský hlavný fond aspoň jeden európsky zberný fond, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu o každom rozhodnutí, opatrení v súvislosti s výkonom dohľadu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona alebo o skutočnostiach oznámených od audítora alebo audítorskej spoločnosti týkajúcich sa tuzemského hlavného fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktorá ho spravuje, depozitára tuzemského hlavného fondu alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti overujúcej účtovnú závierku tuzemského hlavného fondu.
(3)
Ak Národná banka Slovenska prijala oznámenie príslušného orgánu domovského členského štátu európskeho hlavného fondu, do ktorého investuje tuzemský zberný fond, o obdobných skutočnostiach ako podľa odseku 2 v súvislosti s týmto európskym hlavným fondom podľa práva tohto členského štátu, oznámi tieto skutočnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej príslušný tuzemský zberný fond.
ŠIESTA ČASŤ
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠPECIÁLNYCH PODIELOVÝCH FONDOV
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 119
(1)
Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo štatútom špeciálneho podielového fondu.
(2)
Špeciálny podielový fond sa na účely tohto zákona považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie. Podielové listy špeciálneho podielového fondu nemôžu byť verejne ponúkané na území členského štátu postupom podľa § 139; správcovská spoločnosť môže verejne ponúkať podielové listy ňou spravovaného verejného špeciálneho podielového fondu na území iného členského štátu, len ak takú verejnú ponuku umožňujú právne predpisy platné na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska poskytne správcovskej spoločnosti, ktorá sa rozhodla verejne ponúkať podielové listy ňou spravovaného verejného špeciálneho podielového fondu, súčinnosť pri vydávaní povolení, osvedčení, potvrdení alebo iných dokladov vyžadovaných právnymi predpismi platnými na území hostiteľského členského štátu.
(3)
Špeciálny podielový fond môže mať formu otvoreného podielového fondu alebo formu uzavretého podielového fondu.
(4)
Špeciálne podielové fondy sú:
a)
verejný špeciálny podielový fond a
b)
špeciálne podielové fondy, do ktorých sa zhromažďujú peňažné prostriedky od profesionálnych investorov prostredníctvom privátnej ponuky (ďalej len „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov“).
(5)
Verejné špeciálne podielové fondy sú:
a)
špeciálny podielový fond cenných papierov,
b)
špeciálny podielový fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny podielový fond nehnuteľností.
(6)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie špeciálneho podielového fondu,
b)
zlúčenie alebo splynutie špeciálnych podielových fondov, pri ktorom
1.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený špeciálny podielový fond a nástupníckym fondom je uzavretý špeciálny podielový fond,
2.
sa zlučujú verejný špeciálny podielový fond a špeciálny podielový fond profesionálnych investorov,
c)
premena
1.
otvoreného špeciálneho podielového fondu na uzavretý špeciálny podielový fond,
2.
verejného špeciálneho podielového fondu na špeciálny podielový fond profesionálnych investorov.
§ 120
(1)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno.
(2)
Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov špeciálneho podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte.
(3)
Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond je povinná informovať Národnú banku Slovenska o svojom zámere distribuovať podielové listy špeciálneho podielového fondu mimo územia Slovenskej republiky. Na žiadosť správcovskej spoločnosti, ak je to potrebné na účely právneho predpisu štátu, v ktorom má správcovská spoločnosť zámer distribuovať podielové listy špeciálneho podielového fondu, môže Národná banka Slovenska k zamýšľanej distribúcii vydať stanovisko.
(4)
Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzťahuje § 13 až 15. Správcovská spoločnosť môže v štatúte tohto fondu predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, najdlhšie však na 12 mesiacov, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť. Správcovská spoločnosť môže v štatúte predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií, najdlhšie však na tri mesiace, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť.
DRUHÁ HLAVA
VEREJNÉ ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu
§ 121
(1)
Na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c),
b)
zabezpečenie ochrany podielnikov na dostatočnej úrovni vo vzťahu k charakteru investícií.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť.
(4)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
názov verejného špeciálneho podielového fondu,
c)
formu verejného špeciálneho podielového fondu a dobu, na ktorú sa špeciálny podielový fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je
a)
návrh štatútu verejného špeciálneho podielového fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre verejný špeciálny podielový fond,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky podľa odseku 2.
(6)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu.
(9)
Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 15 a 16 rovnako.
(10)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
názov verejného špeciálneho podielového fondu,
c)
formu verejného špeciálneho podielového fondu a určenie doby, na ktorú sa verejný špeciálny podielový fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu verejného špeciálneho podielového fondu.
(11)
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť a len na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i).
(12)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu sa vzťahujú odseky 2 až 9 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(13)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na ktorých základe bolo udelené povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu.
§ 122
Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu vydávať podielové listy, toto povolenie zaniká.
Zloženie majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch
§ 123
(1)
Ak verejný špeciálny podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý podfond sa na účely § 124 až 135 považuje za samostatný verejný špeciálny podielový fond.
(2)
Ak verejný špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý taký podfond sa na účely limitov podľa § 130 ods. 6 a 7 považuje za samostatný príslušný podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania.
§ 124
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov a na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií
(1)
Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov možno investovať len do
a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2,
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa § 88 ods. 1 písm. a) až d) a h), ak sú tieto cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, burzou alebo zahraničnou burzou,
c)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú dlhopismi podľa § 89 ods. 7,
d)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú vydané alebo garantované Slovenskou republikou, iným členským štátom, Národnou bankou Slovenska alebo centrálnou bankou iného členského štátu,
e)
vkladov v bankách so sídlom na území členských štátov iných ako podľa § 88 ods. 1 písm. f).
(2)
Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií možno investovať len do
a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2 a ďalších finančných aktív podľa odseku 1,
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa odseku 1 a majetkových podielov v iných obchodných spoločnostiach so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktoré nie sú reprezentované cennými papiermi, ak suma investícií podľa tohto písmena nepresahuje 50 % hodnoty; majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov,
c)
komoditných derivátov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v § 88 ods. 1 písm. a) až c), ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú drahé kovy, iné komodity, index drahých kovov alebo iný komoditný index,
d)
prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu s vnoreným komoditným derivátom, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až h),
e)
drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií majetkový podiel v inej obchodnej spoločnosti podľa odseku 2 písm. b),
a)
ktorej základné imanie bolo splatené alebo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b)
ktorej spoločníci splatili svoje akcie alebo vklady v plnej výške,
c)
ktorej predmet podnikania zodpovedá investičnej politike verejného špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií,
d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.
(4)
Ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií nadobúda majetkový podiel novovznikajúcej obchodnej spoločnosti. Ak sa postupuje podľa prvej vety, musí byť následné splatenie základného imania vykonané len prostredníctvom peňažných vkladov a vklady musia byť splatené v plnej výške.
(5)
Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií majetkový podiel v inej obchodnej spoločnosti podľa odseku 2 písm. b), len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť je ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti alebo sa stane ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti nadobudnutím majetkového podielu,
b)
obchodná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis svojho majetku.
(6)
Ak nejde o novovznikajúcu obchodnú spoločnosť, pred nadobudnutím majetkového podielu v obchodnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií musí byť tento majetkový podiel ocenený a správcovskej spoločnosti musia byť predložené:
a)
účtovná závierka obchodnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ku dňu ocenenia majetkového podielu nie je staršia ako jeden mesiac,
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
(7)
Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo predaj majetkového podielu v obchodnej spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára. Predchádzajúci súhlas depozitára je potrebný aj na zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti.
(8)
Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií, nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar ani svojím majetkom zabezpečiť alebo uhradiť záväzok inej osoby.
(9)
Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií, nesmie uzavrieť zmluvu o tichom spoločenstve.
§ 125
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností
(1)
Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do
a)
nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
b)
majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok podľa § 129,
c)
iných aktív spĺňajúcich kritériá podľa § 88 ods. 1, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.
(2)
Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa odseku 1 investovať len do aktív uvedených v § 88 ods. 1 tak, aby sa nezmenilo zameranie a ciele investičnej politiky vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností podľa odseku 1.
(3)
Na účely správy môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti, ktoré sú spôsobilé pri riadnom hospodárení prinášať pravidelný a dlhodobý výnos v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a ktorých cenu je možné určiť výnosovou metódou.
(4)
Na účely predaja môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti spôsobilé priniesť zisk z predaja a ktorých cenu je možné určiť porovnávacou metódou.
(5)
Štatút verejného špeciálneho podielového fondu musí obsahovať aj označenie štátov, na území ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti, do ktorých sa plánuje investovať majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, alebo štátov, v ktorých majú sídlo realitné spoločnosti, do ktorých akcií sa plánuje investovať majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, a maximálny limit takej investície.
(6)
Aspoň 10 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musia tvoriť
a)
vklady, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
podielové listy alebo cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničné poukážky alebo
d)
dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu splatnosti najviac tri roky.
§ 126
Záložné právo a vecné bremeno zriadené k nehnuteľnosti
(1)
Do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej je zriadené záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno zriadiť záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára a len na účely zabezpečenia úveru v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností na účely zabezpečenia iného úveru je možné len pri ekonomickom odôvodnení zriadenia takého záložného práva.
(2)
Do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno, len ak súvisí so správou alebo s využitím dotknutej nehnuteľnosti a s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno zriadiť vecné bremeno len s predchádzajúcim súhlasom depozitára.
(3)
Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond nehnuteľností môže použiť ako predmet zálohu akcie emitované realitnou spoločnosťou výlučne v prospech úveru prijatého touto realitnou spoločnosťou.
§ 127
Nadobúdanie a predaj nehnuteľností
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť z majetku
a)
správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností,
b)
svojho depozitára,
c)
akejkoľvek osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.
(2)
Na nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo na predaj nehnuteľnosti z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára.
§ 128
Realitná spoločnosť
(1)
Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť alebo zahraničná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania sú tieto činnosti:
a)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
b)
správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,
c)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
d)
predaj nehnuteľností.
(2)
Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
(3)
Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1 a 2 zahŕňať len činnosti, ktoré sú nevyhnutné na jej činnosť podľa tohto zákona.
(4)
Realitná spoločnosť môže okrem vykonávania činností podľa odseku 1 investovať aj do
a)
vkladov spĺňajúcich podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
podielových listov a cenných papierov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničných poukážok alebo
d)
dlhopisov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu splatnosti najviac tri roky.
§ 129
Nadobúdanie majetkovej účasti v realitnej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností majetkovú účasť v realitnej spoločnosti,
a)
ktorej akcie boli upísané alebo základné imanie bolo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b)
ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške,
c)
ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo,
d)
ktorá zabezpečuje dodržiavanie podmienok podľa § 125 ods. 3 a 4 a § 126,
e)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti.
(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto realitná spoločnosť zatiaľ nemá v majetku žiadnu nehnuteľnosť. Ak sa postupuje podľa prvej vety, musí byť následné upísanie všetkých akcií vykonané len prostredníctvom peňažných vkladov a akcie realitnej spoločnosti musia byť splatené v plnej výške.
(3)
Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností majetkovú účasť v realitnej spoločnosti, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
majetková účasť v realitnej spoločnosti predstavuje väčšinu hlasovacích práv potrebných na zmenu stanov realitnej spoločnosti,
b)
realitná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis nehnuteľností vo svojom majetku,
c)
je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností depozitára vo vzťahu k realitnej spoločnosti,
d)
správcovská spoločnosť má pri znížení alebo zániku majetkovej účasti ktoréhokoľvek akcionára tejto realitnej spoločnosti zabezpečené prednostné právo na odkúpenie jeho majetkovej účasti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(4)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a e) a v odseku 3 písm. b) a d) musia byť splnené najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Ak nie sú tieto podmienky splnené do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti, musí správcovská spoločnosť predať túto majetkovú účasť v realitnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na splnenie týchto podmienok.
(5)
Pred nadobudnutím majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť táto majetková účasť ocenená a správcovskej spoločnosti musia byť predložené:
a)
účtovná závierka realitnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ku dňu ocenenia majetkovej účasti nie je staršia ako tri mesiace,
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov realitnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou spoločnosťou,
c)
ocenenie nehnuteľností, ktoré má realitná spoločnosť vo svojom majetku; ocenenie nehnuteľností sa vykoná rovnakým spôsobom ako oceňovanie nehnuteľností vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností správcovskou spoločnosťou podľa tohto zákona.
(6)
Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo zánik majetkovej účasti v realitnej spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára. Predchádzajúci súhlas depozitára je potrebný aj na
a)
zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a stanov realitnej spoločnosti,
b)
nadobúdanie nehnuteľností do majetku alebo predaj nehnuteľností z majetku realitnej spoločnosti.
(7)
Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar ani svojím majetkom zabezpečiť alebo uhradiť záväzok inej osoby, ak § 135 neustanovuje inak.
(8)
Realitná spoločnosť nesmie uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch
§ 130
(1)
Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond sa vzťahuje § 89 až 91, § 92 ods. 3, § 93 až 97 ods. 1 s výnimkami podľa odsekov 2 až 8 a § 131, 132, 134 a 135.
(2)
Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond alternatívnych investícií považujú za prevoditeľné cenné papiere.
(3)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde s výnimkami podľa § 89 až 91.
(4)
Vklady podľa § 124 ods. 1 písm. e) nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde.
(5)
Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde. Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov musia byť investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(6)
Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 88 ods. 1 písm. e) nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde.
(7)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu verejného špeciálneho podielového fondu limit podľa odseku 6 pre podielové listy jedného podielového fondu alebo cenné papiere jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania zvýšiť až na 35 %, ak
a)
tento podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu menovite uvedený alebo
b)
jeho investičná politika je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu dostatočne špecifikovaná a zodpovedá investičnej politike tohto verejného špeciálneho podielového fondu.
(8)
Na verejný špeciálny podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane vzťahuje § 98.
(9)
Na riadenie rizík, ktorým by mohol byť vystavený verejný špeciálny podielový fond, sa primerane vzťahujú § 99 až 107. Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať dodatočné postupy merania a riadenia rizík nad rámec § 99 až 107, ktoré umožňujú priebežné sledovanie a meranie rizika spojeného s investovaním majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde do aktív, ktoré nie sú uvedené v § 88 ods. 1 a 2.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, dodatočné postupy merania a riadenia rizík, ktorým by mohol byť vystavený verejný špeciálny podielový fond.
§ 131
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond cenných papierov a verejný špeciálny podielový fond alternatívnych investícií
(1)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a rizika protistrany podľa § 89 ods. 3 voči tej istej osobe nesmie prekročiť 50 % majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov alebo majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií.
(2)
Súčet investícií do dlhopisov podľa § 124 ods. 1 písm. c) vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 25 % majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov alebo majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií.
(3)
Na dlhopisy podľa § 124 ods. 1 písm. d) sa vzťahuje § 91 primerane.
(4)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa § 124 ods. 2 písm. b) vydaných jedným emitentom nesmie prekročiť 10 % majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií.
(5)
Hodnota majetkového podielu podľa § 124 ods. 2 písm. b) v jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť 10 % majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií. Ak hodnota majetkového podielu prekročí limit podľa prvej vety, je správcovská spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií do súladu s limitom podľa prvej vety najneskôr do jedného roka od tohto prekročenia.
(6)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limity podľa § 88 ods. 1 písm. i), § 89 ods. 2 a § 97 ods. 2 na dvojnásobok a limity podľa § 93 ods. 3 písm. a), b) a d) zvýšiť na 25 %.
§ 132
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností
(1)
Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nesmie ku dňu uzavretia zmluvy o kúpe nehnuteľnosti alebo predaji nehnuteľnosti prekročiť 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(2)
Celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Do uvedeného limitu sa započítava aj hodnota nehnuteľností, ktoré má v majetku realitná spoločnosť, do ktorej majetkovej účasti bol investovaný majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, a to v pomere vyplývajúcom z majetkovej účasti v realitnej spoločnosti.
(3)
Ak sa po nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností prekročí limit podľa odseku 1 alebo odseku 2 o viac ako 10 %, je správcovská spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do súladu s limitmi podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do dvoch rokov od tohto prekročenia.
(4)
Limit podľa odseku 1 sa nepoužije po dobu najviac prvých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností; táto doba musí byť uvedená v jeho štatúte, pričom v tomto štatúte možno určiť aj kratšie obdobie ako tri roky. Počas tejto doby nie je správcovská spoločnosť povinná vyplácať podielové listy verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností.
(5)
Na účely výpočtu limitov podľa tohto zákona sa nehnuteľnosti, ktorých ekonomické využitie je navzájom prepojené, považujú za jednu nehnuteľnosť.
(6)
Hodnota majetkovej účasti v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť v dobe jej nadobudnutia najviac 30 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(7)
Ak po nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti prekročí hodnota tejto majetkovej účasti 40 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, je správcovská spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do súladu s limitom podľa odseku 6 najneskôr do dvoch rokov od tohto prekročenia.
(8)
Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto realitná spoločnosť zatiaľ nemá v majetku žiadnu nehnuteľnosť.
§ 133
Správa o hospodárení s majetkom vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí obsahovať informácie o aktuálnej hodnote nehnuteľností v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a v majetku realitných spoločností.
Úvery a pôžičky
§ 134
(1)
Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií poskytnúť pôžičku len obchodnej spoločnosti, v ktorej má tento fond majetkový podiel. Pôžička z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií musí byť zabezpečená a v zmluve o pôžičke musí byť uvedené, že ak sa predá majetkový podiel v tejto obchodnej spoločnosti, pôžička je splatná do šiestich mesiacov odo dňa zániku majetkového podielu.
(2)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť 50 % hodnoty majetku tejto obchodnej spoločnosti.
(3)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií obchodným spoločnostiam nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
§ 135
(1)
Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností poskytnúť pôžičku len realitnej spoločnosti, v ktorej má majetkovú účasť. Pôžička z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť zabezpečená a v zmluve o pôžičke musí byť uvedené, že ak sa predá majetková účasť v realitnej spoločnosti, pôžička je splatná do šiestich mesiacov odo dňa zániku majetkovej účasti.
(2)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti nesmie prekročiť 50 % hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti.
(3)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností realitným spoločnostiam nesmie prekročiť 50 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(4)
Správcovská spoločnosť môže v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností prijať úver alebo pôžičku so splatnosťou do jedného roka, a to do výšky 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(5)
Správcovská spoločnosť môže na účely nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo udržania, alebo zlepšenia jej stavu prijať v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru. Hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru prijaté v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo realitnou spoločnosťou, v ktorej má špeciálny podielový fond nehnuteľností majetkovú účasť, nesmú presiahnuť 70 % hodnoty tejto nehnuteľnosti.
(6)
Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou spravujúcou špeciálny podielový fond nehnuteľností do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nesmie presiahnuť 50 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(7)
Realitná spoločnosť môže zo svojho majetku poskytovať pôžičky len správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond nehnuteľností v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, ktorý má v realitnej spoločnosti majetkovú účasť. Na poskytovanie pôžičiek z majetku realitnej spoločnosti, prijatie pôžičiek alebo úverov realitnou spoločnosťou sa použijú odseky 2 až 6 rovnako.
TRETIA HLAVA
ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY PROFESIONÁLNYCH INVESTOROV
§ 136
(1)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov možno vydať
a)
profesionálnemu investorovi, ktorý spĺňa požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného investora podľa osobitného predpisu,54) alebo
b)
investorovi, ak je investovaná suma aspoň 50 000 eur.
(2)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov možno previesť na iného podielnika, len ak je profesionálnym investorom podľa odseku 1 a iba s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná na účely posudzovania investora postupovať primerane podľa osobitného predpisu.55)
(3)
Ak ide o prechod podielového listu, je nadobúdateľ povinný o prechode informovať správcovskú spoločnosť, ktorá príslušný špeciálny podielový fond profesionálnych investorov spravuje.
(4)
Verejná ponuka a propagácia podielových listov špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov sa zakazuje.
(5)
Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov okrem všeobecných náležitostí podľa § 7 ods. 5 obsahuje aj
a)
druhy aktív, do ktorých je možné majetok v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov investovať,
b)
pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika,
c)
pravidlá prijímania pôžičiek a úverov v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov a pravidlá poskytovania pôžičiek z majetku v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov,
d)
frekvenciu a pravidlá oceňovania majetku a záväzkov v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov a pravidlá zisťovania a použitia výnosov z tohto majetku a spôsob poskytovania týchto informácií podielnikom,
e)
spôsoby a metódy merania a riadenia rizík, ktorým môže byť vystavený majetok v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov,
f)
informáciu o tom, akým spôsobom je vykonávaná depozitárska úschova majetku v špeciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov.
§ 137
(1)
Na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) a b) a že štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a predajný prospekt sú zostavené podľa tohto zákona.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť pred vytvorením špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov alebo najneskôr do troch mesiacov od jeho vytvorenia. Ak sa žiadosť podáva po vytvorení špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov, tak pri podaní žiadosti musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľom je správcovská spoločnosť, ktorá má povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti aspoň tri roky,
b)
už v deň vytvorenia špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov mal tento fond depozitára podľa tohto zákona na základe platnej depozitárskej zmluvy,
c)
štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a jeho predajný prospekt boli zostavené pred vytvorením tohto špeciálneho podielového fondu a obsahovali výrazné upozornenie, že na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ako aj výrazné upozornenie na následky zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1.
(4)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
názov špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
c)
formu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a dobu, na ktorú sa tento špeciálny podielový fond profesionálnych investorov vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je
a)
štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov alebo jeho návrh, ak sa žiadosť podáva pred vytvorením špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
b)
predajný prospekt špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov alebo jeho návrh, ak sa žiadosť podáva pred vytvorením špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
c)
platná depozitárska zmluva alebo predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre špeciálny podielový fond profesionálnych investorov, ak sa žiadosť podáva pred vytvorením špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
d)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
(6)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2 alebo ak žiadateľ nesplnil alebo nepreukázal splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3, ak sa žiadosť podáva po vytvorení špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.
(8)
Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá bola podaná po vytvorení špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov, správcovská spoločnosť je povinná okamžite pozastaviť vydávanie podielových listov tohto špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a tento špeciálny podielový fond profesionálnych investorov zrušiť postupom podľa § 26. Tým nie sú dotknuté možné sankčné opatrenia voči správcovskej spoločnosti za porušenie ustanovenia odseku 3.
(9)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.
(10)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 15 a 16 rovnako.
(11)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie podľa odseku 1, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
názov špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
c)
formu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a určenie doby, na ktorú sa tento špeciálny podielový fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.
(12)
Povolenie podľa odseku 1 možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť a len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 163 ods. 1 písm. i).
(13)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia podľa odseku 1 sa vzťahujú odseky 2 až 10 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení podľa odseku 1 vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(14)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa odseku 1.
SIEDMA ČASŤ
CEZHRANIČNÁ DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE CEZHRANIČNÚ DISTRIBÚCIU
§ 138
(1)
Ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. 2, ustanovenia § 139 až 141 týkajúce sa správcovskej spoločnosti sa vzťahujú na túto zahraničnú správcovskú spoločnosť rovnako.
(2)
Ak ide o európsky fond, ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. 1, ustanovenia § 142 až 144 týkajúce sa európskeho fondu sa vzťahujú na túto správcovskú spoločnosť rovnako.
(3)
Ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je strešným podielovým fondom na účely § 139 až 141, ustanovenia týkajúce sa štandardného podielového fondu sa vzťahujú na každý jeho podfond osobitne.
(4)
Ak ide o európsky fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý je vytvorený z viacerých podfondov, na účely § 142 až 150 sa ustanovenia týkajúce sa európskeho fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania vzťahujú na každý jeho podfond osobitne.
(5)
Ak je európsky fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zahraničným podielovým fondom, koná na účely § 142 až 150 za tento európsky fond zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje.
(6)
Ustanovenia § 142 až 144 sa nepoužijú, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho fondu má vykonávať iným spôsobom ako ich verejnou ponukou. Ustanovenia § 139 až 141 sa nepoužijú, ak príslušný právny predpis hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu ustanovuje výnimku, ktorá sa môže uplatniť pri určitých spôsoboch distribúcie, určitých štandardných podielových fondoch alebo pri určitých kategóriách investorov.
DRUHÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA PODIELOVÝCH LISTOV ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU NA ÚZEMÍ INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU
§ 139
Notifikačný postup
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla distribuovať podielové listy ňou spravovaného štandardného podielového fondu na území iného členského štátu, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska. V oznámení sa uvádzajú informácie o spôsoboch distribúcie podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu. Ak sa v štandardnom podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, v oznámení sa uvádzajú informácie o spôsoboch distribúcie jednotlivých emisií podielových listov osobitne. Ak sa distribúcia má vykonávať v spojení s cezhraničným vykonávaním činností správcovskej spoločnosti, oznámenie podľa prvej vety musí obsahovať aj zmienku o tom, že podielové listy príslušného štandardného podielového fondu má distribuovať správcovskou spoločnosťou, ktorá ho spravuje. Formu a obsah štandardného modelu oznámenia, ktorý je povinná používať správcovská spoločnosť, upravuje osobitný predpis.56)
(2)
Súčasne s oznámením podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska
a)
štatút štandardného podielového fondu,
b)
predajný prospekt,
c)
kľúčové informácie pre investorov preložené podľa § 141 ods. 1 písm. c),
d)
poslednú ročnú správu a po nej nasledujúcu polročnú správu preložené podľa § 141 ods. 1 písm. d).
(3)
Národná banka Slovenska overí, či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odsekov 1 a 2, je úplná.
(4)
Národná banka Slovenska vyhotoví osvedčenie o tom, že štandardný podielový fond spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie. Na formu a obsah štandardného modelu osvedčenia, ktoré použije Národná banka Slovenska, sa vzťahuje osobitný predpis.57)
(5)
Národná banka Slovenska najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 spolu s jeho úplnou dokumentáciou podľa odseku 2 odovzdá toto oznámenie spolu s touto dokumentáciou orgánu dohľadu príslušného hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu. K dokumentácii priloží aj osvedčenie podľa odseku 4.
(6)
O zaslaní oznámenia spolu s jeho dokumentáciou a osvedčením podľa odseku 5 Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť.
(7)
Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať podielové listy ňou spravovaného štandardného podielového fondu podľa odseku 1 na území hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu odo dňa prijatia informácie od Národnej banky Slovenska podľa odseku 6.
(8)
Oznámenie podľa odseku 1 a osvedčenie podľa odseku 4 sa zostavuje v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa Národná banka Slovenska a príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu nedohodnú na používaní iného jazyka.
(9)
Prenos a odovzdávanie dokumentov medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu sa vykoná elektronickým spôsobom. Podrobný postup elektronického prenosu dokumentov podľa odsekov 1, 2 a 4 medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu upravuje osobitný predpis.58)
Povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského štátu
§ 140
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu mal prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom uvedeným v § 139 ods. 2 a k ich prekladom, ak sa podľa príslušného predpisu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu vyžadujú.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať dokumenty podľa § 139 ods. 2 a ich preklady.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu o akýchkoľvek zmenách dokumentov uvedených v § 139 ods. 2 a oznámiť mu, kde sa tieto dokumenty dajú získať v elektronickej forme.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu o zmenách v spôsoboch distribúcie podielových listov na území hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu uvedených v oznámení podľa § 139 ods. 1 pred ich uskutočnením.
§ 141
(1)
Pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu je správcovská spoločnosť povinná poskytovať investorom na území tohto hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu
a)
všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinná poskytnúť investorom na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona,
b)
informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi predpismi hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu,
c)
kľúčové informácie pre investorov podľa § 153 v preklade do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu alebo do jazyka schváleného príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu,
d)
ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu, do jazyka schváleného príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu alebo do jazyka bežne používaného v oblasti medzinárodných financií.
(2)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov podľa odseku 1. Správnosťou prekladu sa rozumie, že preklad verne zodpovedá originálu v slovenskom jazyku.
(3)
Na akékoľvek zmeny alebo doplnenia informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.
(4)
Frekvencia uverejňovania aktuálnej hodnoty podielu, predajnej ceny podielového listu, nákupnej ceny podielového listu a čistej hodnoty majetku štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu sa riadi týmto zákonom.
(5)
Pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu je správcovská spoločnosť povinná v súlade s príslušnými právnymi predpismi tohto hostiteľského členského štátu prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa podielnikom zabezpečili na území tohto hostiteľského členského štátu:
a)
možnosť uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov tohto štandardného podielového fondu,
b)
možnosť prijímania platieb z vyplatenia podielového listu alebo z výnosov z majetku v štandardnom podielovom fonde a
c)
prístup k informáciám, ktoré je správcovská spoločnosť povinná poskytovať.
TRETIA HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV EURÓPSKEHO FONDU VYKONÁVANÁ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 142
Notifikačný postup pre európsky fond
(1)
Európsky fond môže začať distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky odo dňa prijatia informácie príslušného orgánu dohľadu jeho domovského členského štátu, že Národnej banke Slovenska bolo zaslané oznámenie o jeho zámere distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky spolu s jeho príslušnou dokumentáciou a osvedčením vydaným príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu európskeho fondu o tom, že spĺňa požiadavky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie. Na účely notifikačného postupu Národná banka Slovenska nie je oprávnená vyžadovať žiadne dodatočné dokumenty, osvedčenia alebo informácie.
(2)
Oznámenie a osvedčenie podľa odseku 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu príslušného domovského členského štátu európskeho fondu nedohodnú na používaní iného jazyka.
(3)
Na spôsob prenosu a odovzdávania dokumentov medzi orgánom dohľadu príslušného domovského členského štátu európskeho fondu a Národnou bankou Slovenska sa vzťahuje ustanovenie § 139 ods. 9 rovnako.
Povinnosti európskeho fondu pri distribúcii jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky
§ 143
(1)
Európsky fond je povinný zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom zaslaným spolu s oznámením podľa § 142 ods. 1 a k ich prekladom.
(2)
Európsky fond je povinný aktualizovať dokumenty podľa odseku 1 a ich preklady.
(3)
Európsky fond je povinný informovať Národnú banku Slovenska o akýchkoľvek zmenách dokumentov podľa odseku 1 a oznámiť jej, kde sa tieto dokumenty dajú získať v elektronickej forme.
(4)
Európsky fond je povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v spôsoboch distribúcie svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky uvedených v oznámení podľa § 142 ods. 1 pred ich uskutočnením.
(5)
Európsky fond je povinný sprístupniť kópiu každého dokumentu zaslaného spolu s oznámením podľa § 142 ods. 1 alebo jeho aktualizácie na svojom webovom sídle alebo na stránke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti podľa § 60 ods. 1, ktorá ho spravuje, alebo na inom webovom sídle určenom v oznámení predloženom podľa § 142 ods. 1. Dokumenty musia byť sprístupnené v bežne používanom elektronickom formáte.
(6)
Ak je prístup k webovému sídlu podľa odseku 5 obmedzený, európsky fond je povinný zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala prístup k webovému sídlu podľa odseku 5.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná určiť adresu elektronickej pošty na účely prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach dokumentov podľa odseku 3.
(8)
Európsky fond je oprávnený vykonať povinnosť podľa odseku 3 zaslaním na adresu elektronickej pošty podľa odseku 7. V adrese elektronickej pošty podľa prvej vety je európsky fond povinný
a)
opísať aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie dokumentu alebo informácie, ktoré sa vykonali, alebo
b)
priložiť novú verziu dokumentu; každý dokument priložený v prílohe adresy elektronickej pošty musí byť poskytnutý v bežne používanom elektronickom formáte.
§ 144
(1)
Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky fond povinný poskytovať investorom na území Slovenskej republiky
a)
všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinný poskytovať investorom na území jeho domovského členského štátu podľa príslušného právneho predpisu domovského členského štátu európskeho fondu,
b)
informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s týmto zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
kľúčové informácie pre investorov v preklade do slovenského jazyka alebo iného jazyka, ktorý môže schváliť Národná banka Slovenska,
d)
ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do slovenského jazyka, do iného jazyka, ktorý môže schváliť Národná banka Slovenska, alebo do jazyka bežne používaného v oblasti medzinárodných financií.
(2)
Európsky fond zodpovedá za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov podľa odseku 1. Správnosťou prekladu sa rozumie, že preklad verne zodpovedá originálu v pôvodnom jazyku.
(3)
Na zmeny informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.
(4)
Frekvencia uverejňovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo vyplatenej ceny cenných papierov európskeho fondu na území Slovenskej republiky sa riadi zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi domovského členského štátu európskeho fondu.
(5)
Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky fond povinný v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili na území Slovenskej republiky jeho podielnikom alebo majiteľom cenných papierov:
a)
možnosť uplatnenia práva na vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov tohto európskeho fondu,
b)
možnosť prijímania platieb z vyplatenia cenných papierov alebo zo spätného odkupu cenných papierov, alebo z výnosov z majetku v európskom fonde a
c)
prístup k informáciám, ktoré je európsky fond povinný poskytovať,
d)
prístup k informáciám o zámere európskeho fondu ukončiť distribúciu svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky,
e)
prístup k informáciám o opatreniach na zabezpečenie práv zostávajúcich majiteľov cenných papierov európskeho fondu, ak sa európsky fond rozhodol ukončiť distribúciu svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky.
(6)
Európsky fond môže na účely distribúcie svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky používať pri svojom označení rovnaké označenie svojej právnej formy, aké používa vo svojom domovskom členskom štáte.
§ 145
Zverejňovanie informácií o podmienkach distribúcie cenných papierov európskych fondov na území Slovenskej republiky
(1)
Národná banka Slovenska je povinná zverejniť na svojom webovom sídle úplné informácie týkajúce sa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na distribúciu cenných papierov európskych fondov na území Slovenskej republiky alebo ktoré s ňou súvisia.
(2)
Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú
a)
vymedzenie pojmu „distribúcia cenných papierov európskych fondov“,
b)
požiadavky na obsah, formát a spôsob propagácie cenných papierov európskych fondov vrátane všetkých povinných upozornení a obmedzení v súvislosti s používaním určitých slov alebo fráz,
c)
podrobnosti o akýchkoľvek dodatočných informáciách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 142 až 144,
d)
podrobnosti o akýchkoľvek výnimkách z pravidiel alebo požiadaviek upravujúcich podmienky distribúcie podľa § 142 až 144, ktoré sa môžu uplatniť pri určitých európskych fondoch, určitých triedach cenných papierov európskych fondov alebo určitých kategóriách investorov,
e)
požiadavky Národnej banky Slovenska vo vzťahu k akejkoľvek informačnej povinnosti a vo vzťahu k postupu predkladania aktualizovaných verzií dokumentov a informácií podľa § 143 ods. 3,
f)
požiadavky na akékoľvek poplatky a príspevky Národnej banke Slovenska v súvislosti s distribúciou cenných papierov európskych fondov,
g)
požiadavky súvisiace s opatreniami na zabezpečenie práv podielnikov alebo majiteľov cenných papierov európskeho fondu podľa § 144 ods. 5,
h)
podmienky ukončenia distribúcie cenných papierov európskych fondov na území Slovenskej republiky,
i)
podrobný obsah informácií, ktoré vyžaduje Národná banka Slovenska v časti B oznámenia podľa osobitného predpisu,56)
j)
adresu elektronickej pošty určenú na účel prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach dokumentov podľa § 143 ods. 7.
(3)
Informácie podľa odseku 2 musia byť uvedené vo forme slovného opisu alebo kombináciou slovného opisu a odkazov na príslušné ustanovenia prekladov tohto zákona alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy do jazyka bežne používaného v oblasti medzinárodných financií.
(4)
Informácie podľa odseku 2 musia byť zverejnené v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií a musia byť pravidelne aktualizované.
§ 146
Vývoj spoločných systémov spracovania údajov
(1)
Národná banka Slovenska môže koordinovať vytvorenie zložitých systémov spracovania a centrálneho uchovávania elektronických údajov, ktoré budú spoločné pre všetky členské št