192/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
ZÁKON
z 1. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „Súdny dvor Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Súdny dvor Európskej únie“ v príslušnom tvare.
2.
Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vo veciach, v ktorých koná najvyšší súd o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu, rozhodujú senáty najvyššieho súdu, ktoré sú zložené výlučne zo sudcov, ktorí sú členmi trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu. Každý člen trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktorý nevyjadrí písomne a pred vznikom členstva v senáte podľa prvej vety svoj nesúhlas s takýmto členstvom, musí byť členom aspoň v jednom senáte podľa prvej vety. Veci sa senátom podľa prvej vety prideľujú rovnomerne.“.
3.
V § 71 písm. d) treťom bode sa slová „centrálny informačný systém“ nahrádzajú slovami „Centrálny informačný systém súdnictva (ďalej len „centrálny informačný systém“)“.
4.
V § 73 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
koordináciu nasadzovania informačných systémov verejnej správy na súdoch,33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
§ 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.“.
7.
§ 79 až 81 znejú:
㤠79
(1)
Ministerstvo a súdy spracúvajú pri plnení svojich úloh informácie, osobné údaje a iné údaje (ďalej len „údaje“) týkajúce sa občianskeho súdneho konania a trestného konania, ako aj údaje získané pri plnení svojich úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov.39)
(2)
Údaje sú súčasťou centrálneho informačného systému. Centrálny informačný systém je informačným systémom verejnej správy.33)
(3)
Prevádzkovateľom a správcom centrálneho informačného systému je ministerstvo. Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému zabezpečuje ministerstvo v spolupráci so súdmi.
(4)
Údaje, ktoré sú súčasťou centrálneho informačného systému, sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov z centrálneho informačného systému sa môže uskutočňovať aj v elektronickej podobe.
§ 80
Údaje z centrálneho informačného systému využívajú ministerstvo a súdy pri plnení svojich úloh. Údaje z centrálneho informačného systému ministerstvo a súdy poskytujú alebo sprístupňujú subjektom, o ktorých tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „príjemca“); pri ich poskytovaní a sprístupňovaní sa postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov.40)
§ 81
Ministerstvo v spolupráci so súdmi aspoň raz ročne preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh ministerstva a súdov. Ak ministerstvo preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že nie sú potrebné na plnenie úloh ministerstva a súdov, bezodkladne takéto osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 40 znejú:
„39)
Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
Za § 82b sa vkladajú § 82c až 82h, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach
§ 82c
Ustanovenia § 82d až 82h sa použijú iba v prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú alebo poskytujú medzi členskými štátmi Európskej únie, orgánmi Európskej únie alebo orgánmi vytvorenými spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „príslušný orgán“).
§ 82d
Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach tvoriacich súčasť centrálneho informačného systému sa vzťahuje osobitný predpis,34) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 82e
(1)
Ministerstvo a súdy prijímajú potrebné opatrenia, aby sa neposkytovali a nesprístupňovali osobné údaje, ktoré nie sú pravdivé, úplné alebo aktuálne. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, sú ministerstvo a súdy povinné bez zbytočného odkladu informovať všetky príslušné orgány, ktorým takéto osobné údaje poskytli.
(2)
Pri poskytnutí alebo sprístupnení údajov príslušným orgánom sa určí účel poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov a podľa potreby ďalšie obmedzenia spracúvania osobných údajov poskytnutých alebo sprístupnených príslušnému orgánu, ak je to odôvodnené bezpečnosťou osôb, základnými záujmami bezpečnosti Slovenskej republiky, prebiehajúcim odhaľovaním, objasňovaním alebo vyšetrovaním trestného činu alebo aj zjavnou neprimeranosťou alebo neopodstatnenosťou vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje.
(3)
Obmedzením spracúvania osobných údajov podľa odseku 2 sa rozumie aj určenie lehoty, po uplynutí ktorej je príjemca povinný poskytnuté osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preskúmať, či ich naďalej potrebuje.
(4)
O každom poskytnutí alebo sprístupnení osobných údajov podľa § 80 ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam, ktorý je súčasťou centrálneho informačného systému.
(5)
Ak by likvidácia alebo anonymizácia osobných údajov mohla ohroziť práva a právom chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby, možno osobné údaje blokovať;42c) spracúvať ich však možno len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
§ 82f
(1)
Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu môžu ministerstvo a súdy spracúvať okrem účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené, aj na účel
a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu Európskej únie, ktorý osobné údaje poskytuje, alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby,
f)
ich ďalšieho historického, vedeckého alebo štatistického spracúvania.42d)
(2)
Ak príslušný orgán poskytne alebo sprístupní osobné údaje bez požiadania, ministerstvo alebo súd preverí, či sú tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené. Ak príslušný orgán poskytne nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, musia sa tieto bezodkladne opraviť, zlikvidovať alebo zablokovať.
(3)
Na žiadosť príslušného orgánu ho ministerstvo alebo súd oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(4)
Na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis;34) tým nie je dotknuté právo príslušného orgánu určiť obmedzenia spracovania týchto osobných údajov. Ak o to príslušný orgán požiada, ministerstvo a súdy neinformujú dotknutú fyzickú osobu o zhromažďovaní alebo spracúvaní ním poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
§ 82g
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno poskytnúť alebo sprístupniť tretím štátom alebo medzinárodným orgánom, len ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo na výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo za výkon trestov,
c)
príslušný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich ďalším poskytnutím alebo sprístupnením orgánom v treťom štáte a
d)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.42e)
(2)
Poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov bez súhlasu príslušného orgánu podľa odseku 1 písm. c) je prípustné, len ak je nevyhnutné na to, aby sa predišlo bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo záujmov členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas; tento spôsob poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov musí byť príslušnému orgánu zodpovednému za vydanie súhlasu bezodkladne oznámený.
§ 82h
(1)
Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, ak príslušný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo sprístupnením, ich poskytnutiu alebo sprístupneniu nebránia práva a právom chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby a s prihliadnutím na okolnosti prípadu je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné v záujme
a)
plnenia úloh ministerstva alebo súdu ustanovených zákonom,
b)
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu trestov alebo
c)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo na prístup k súdnemu spisu vo svojich veciach podľa § 3 ods. 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42c až 42e znejú:
„42c)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z.
42d)
§ 6 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
42e)
§ 23 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
9.
Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý znie:
㤠101d
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
10.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 757/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. II
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby.“.
2.
V § 32 ods. 2 sa slová „§ 22 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1 písm. m)“.
3.
V § 32a ods. 2 sa za slovom „úloh“ vypúšťa čiarka a slovo „ktoré“.
4.
V § 35b ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo „poskytuje“ vkladajú slová „a sprístupňuje“.
5.
V § 35b ods. 4 písm. k) sa slová „§ 35e ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 35ga až 35gc“.
6.
V § 35b odsek 6 znie:
„(6)
Vojenská polícia je povinná pri poskytnutí osobných údajov prijať opatrenia na zabránenie poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Ak to okolnosti dovoľujú, pri poskytovaní alebo sprístupňovaní osobných údajov Vojenská polícia pripojí dostupné informácie, ktoré príjemcovi osobných údajov umožnia posúdiť mieru ich správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti. Ak Vojenská polícia prijala osobné údaje bez vyžiadania, preverí, či sú tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, Vojenská polícia je povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili. Ak bola Vojenská polícia informovaná, že jej boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo osobné údaje jej boli poskytnuté nezákonne, Vojenská polícia tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu opraví alebo zlikviduje; ak boli takéto osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1, Vojenská polícia ich bezodkladne opraví, zlikviduje alebo zablokuje.“.
7.
Nadpis § 35e znie: „Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov“.
8.
V § 35e ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „poskytuje“ vkladajú slová „alebo sprístupňuje“ a v písmenách b) a c) sa za slovo „poskytnutie“ vkladajú slová „alebo sprístupnenie“.
9.
V § 35e ods. 2 sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „alebo sprístupní“, za slovo „poskytnúť“ sa vkladajú slová „alebo sprístupniť“ a za slovo „poskytli“ sa vkladajú slová „alebo sprístupnili“.
10.
Za § 35g sa vkladajú § 35ga až 35ge, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠35ga
Výmena informácií a osobných údajov s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu“) alebo z informačného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská polícia prijala od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je Vojenská polícia touto podmienkou viazaná.
(3)
Vojenská polícia poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.5j)
(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje Vojenská polícia odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Vojenská polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie a osobných údajov presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Vojenská polícia na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, Vojenská polícia mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získala Vojenská polícia od iného členského štátu Európskej únie, Vojenská polícia na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získala Vojenská polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Vojenská polícia o tento súhlas požiada.
(9)
Vojenská polícia môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu alebo výkonu trestu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 35gb
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Vojenská polícia na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 35ga vrátane vnútornej kontroly a zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných údajov vedie dokumentáciu o každom prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2)
Vojenská polícia môže osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré sa poskytli, len ak ide o
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, výkon trestov,
b)
trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisí s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov, výkonom trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak tieto údaje anonymizuje,
e)
len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý tieto osobné údaje poskytol, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3)
Vojenská polícia môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 35ga ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol Vojenskej polícii osobné údaje podľa § 35ga ods. 1, požiada Vojenskú políciu o informáciu, ako tieto osobné údaje spracúva, Vojenská polícia je povinná jeho žiadosti vyhovieť.
(4)
Vojenská polícia je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 35ga ods. 3 požiadať orgán členského štátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov.
(5)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, Vojenská polícia tieto podmienky uvedie pri ich poskytnutí podľa § 35gd ods. 3.
(6)
Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 35ga ods. 1 zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie jej úloh, bez zbytočného odkladu tieto údaje zlikviduje alebo anonymizuje.
(7)
Vojenská polícia môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 35ga ods. 3 príjemcovi určiť lehotu, po uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo overiť, či sú pre neho ďalej potrebné.
(8)
Ak Vojenská polícia spracúva osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s lehotou, po uplynutí ktorej musia byť tieto údaje zlikvidované, zablokované alebo overené, či sú na plnenie úloh ďalej potrebné, je Vojenská polícia touto lehotou viazaná; lehota na likvidáciu alebo zablokovanie podľa tohto odseku neplynie, ak sú osobné údaje potrebné na účely prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu alebo výkonu trestov. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu podľa prvej vety neuviedol, použije sa ustanovenie § 35b ods. 8 a 9.
§ 35gc
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov Európskej únie
(1)
Vojenská polícia môže osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý jej osobné údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby alebo ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a)
plnenie úloh podľa osobitného zákona,5k)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, výkon trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti, alebo
d)
predchádzanie vážnemu porušeniu práv fyzických osôb.
(2)
Vojenská polícia poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej poskytla osobné údaje podľa odseku 1, že ich môže spracúvať len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
(3)
Vojenská polícia môže osobné údaje, ktoré prijala podľa § 35ga ods. 1, poskytnúť alebo sprístupniť tretím štátom alebo medzinárodným orgánom, ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, výkon trestov,
c)
orgán členského štátu, od ktorého osobné údaje prijala, vyjadril súhlas s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov a
d)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov.
(4)
Vojenská polícia môže osobné údaje, ktoré prijala podľa § 35ga ods. 1, poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom aj bez predchádzajúceho súhlasu orgánu členského štátu, od ktorého tieto osobné údaje prijala, len na účely predchádzania bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretieho štátu alebo ohrozeniu základných záujmov členského štátu, a ak predchádzajúci súhlas nemožno získať včas. Orgán členského štátu oprávnený na vydanie predchádzajúceho súhlasu musí byť o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovaný.
(5)
Vojenská polícia môže osobné údaje, ktoré prijala podľa § 35ga ods. 1, poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom, ktoré nezaručujú požadovanú úroveň ochrany, ak orgány tretích štátov alebo medzinárodné orgány poskytnú iné primerané záruky alebo je to v záujme dotknutej osoby alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.
§ 35gd
Uplatňovanie práva dotknutej osoby
(1)
Každá fyzická osoba, ktorá hodnoverným spôsobom preukáže svoju totožnosť5l) (ďalej len „dotknutá osoba“), má právo písomne požiadať Vojenskú políciu o
a)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jej osobe Vojenská polícia spracúva,
b)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jej osobe a komu Vojenská polícia poskytla alebo sprístupnila,
c)
opravu, doplnenie, aktualizáciu, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov prijatých podľa § 35ga ods. 1 o svojej osobe.
(2)
Vojenská polícia dotknutej osobe poskytne informáciu o spracúvaných osobných údajoch do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti; takúto informáciu poskytne v rozsahu, ktorým neohrozí plnenie svojich úloh.
(3)
Vojenská polícia neposkytne informáciu podľa odseku 1 alebo túto informáciu obmedzí, ak
a)
by to mohlo ohroziť prebiehajúce objasňovanie skutočností týkajúcich sa trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
b)
je to dôležité na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, výkon trestov,
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo na ochranu práv a slobôd iných,
e)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.5m)
(4)
Vojenská polícia neposkytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu podľa § 35ga ods. 1 o nej spracúva, ak tento orgán požiadal, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov.
(5)
Ak Vojenská polícia neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto informáciu obmedzí, písomne jej oznámi túto skutočnosť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Vojenská polícia v písomnom oznámení uvedie dôvody neposkytnutia alebo obmedzenia informácie. Ak Vojenská polícia dotknutej osobe neposkytne alebo obmedzí informáciu z dôvodov uvedených v odseku 3, v písomnom oznámení uvedie ako dôvod odkaz na toto ustanovenie. Vojenská polícia dotknutú osobu poučí o možnosti prešetrenia oznámenia podľa osobitného zákona.5m)
(6)
Vojenská polícia na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bezodkladne opraví nesprávne a neaktuálne osobné údaje, doplní neúplné osobné údaje alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje, o čom informuje dotknutú osobu.
(7)
Vojenská polícia namiesto opravy alebo likvidácie osobných údajov prijatých podľa § 35ga ods. 1 tieto osobné údaje zablokuje, ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby. V žiadosti o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukázať, že blokovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie ochrany jej práv. Blokované osobné údaje sa ďalej spracúvajú len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
(8)
Ak dotknutá osoba poprie správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je možné presvedčiť sa o jeho správnosti, úplnosti alebo aktuálnosti, Vojenská polícia môže takýto osobný údaj označiť. Označenie nebráni ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov.
(9)
Ak Vojenská polícia žiadosti podľa odseku 1 písm. c) vyhovie, oznámi to dotknutej osobe v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie jej úloh.
(10)
Ak Vojenská polícia žiadosti podľa odseku 1 písm. c) nevyhovie, písomne to oznámi dotknutej osobe do 30 dní od jej doručenia a súčasne uvedie dôvody nevyhovenia. Zároveň dotknutú osobu poučí o možnosti preskúmať jej postup podľa osobitného zákona.5n)
(11)
Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2i)
§ 35ge
Zriaďovanie informačných systémov Vojenskej polície
Ministerstvo je povinné prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informačného systému
a)
na spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách a osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života,
b)
v ktorom by pri spracúvaní osobných údajov vzhľadom na používanie nových technológií, mechanizmov alebo postupov mohlo dôjsť k porušeniu základných práv a slobôd dotknutej osoby, najmä jej práva na súkromie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5j až 5n znejú:
„5j)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
5k)
Trestný poriadok.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5l)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.
5m)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
5n)
§ 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
11.
Doterajší text § 36 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Štát zodpovedá za škodu7aa) spôsobenú Vojenskou políciou, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých, nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré boli Vojenskej polícii poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu uvedeného v § 35ga.
(3)
Náhradu škody poskytne v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje úhradu nákladov od orgánu členského štátu uvedeného v § 35ga, ak uhradilo škodu podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 38 sa vypúšťa.
13.
§ 38a znie:
㤠38a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
14.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a to spravidla utajeným spôsobom“.
2.
V § 8 sa na konci pripája táto veta: „Služobný preukaz je verejná listina.“.
3.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Príslušník pri preukazovaní svojej príslušnosti podľa odseku 1 nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, funkciu ani hodnosť a nesmie služobný preukaz vydať z rúk; na požiadanie poskytne na nahliadnutie iba prednú stranu služobného preukazu.“.
4.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má informačná služba právo na sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov z informačných systémov orgánov verejnej moci; tieto údaje sa poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto osoby neinformujú.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
V § 15 ods. 3 sa slová „pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi“ nahrádzajú slovami „ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
6.
§ 17 znie:
㤠17
(1)
Informačná služba je na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnená vytvárať a prevádzkovať informačné systémy a spracúvať v nich osobné údaje fyzických osôb a údaje o veciach alebo skutočnostiach, ktoré priamo súvisia s plnením úloh podľa tohto zákona alebo úloh podľa osobitných zákonov, a v tomto rozsahu je oprávnená viesť informačné systémy a evidencie takýchto údajov.
(2)
Údaje o správaní osoby mladšej ako 14 rokov nesmú byť ukladané do evidencií.
(3)
Informačná služba zabezpečí ochranu osobných údajov spracúvaných v jej informačných systémoch a evidenciách pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným zničením, odcudzením alebo stratou.
(4)
Ak je to nevyhnutné, informačná služba je oprávnená pri plnení úloh podľa § 2 ods. 1, 2, 4 a na účely spolupráce podľa § 1 ods. 3 a § 16 spracúvať osobitné kategórie osobných údajov v rozsahu podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Informačná služba je oprávnená spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby, získavať ich z verejne dostupných informačných zdrojov, alebo získavať ich pod krytím iným spôsobom alebo inou činnosťou. Ak si to vyžaduje plnenie jej úloh, môže informačná služba vytvorené informačné systémy a evidencie účelne združovať alebo rozdeľovať.
(6)
Ak údaje uchovávané v evidenciách už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné, alebo ak je na to iný zákonný dôvod, je informačná služba oprávnená tieto údaje uložiť spôsobom, ktorý zabráni každému, okrem súdu, v prístupe k nim.
(7)
Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môže byť použitý len na účely podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.2a)
(8)
Riaditeľ upraví interným predpisom podrobnosti o informačných systémoch a evidenciách, najmä o
a)
ich ochrane,
b)
oprávnenosti prístupu k nim,
c)
sprístupňovaní a poskytovaní údajov z nich,
d)
rozsahu, spôsobe a lehote zničenia údajov v informačných systémoch a evidenciách informačnej služby.
(9)
Na spracúvanie osobných údajov informačnou službou, na evidencie a informačné systémy informačnej služby a na sprístupňovanie údajov z nich sa nevzťahujú osobitné predpisy.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 2b znejú:
„2)
§ 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok.
2b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa slová „alebo zápisnice“ nahrádzajú slovami „alebo zapísania výsledkov úkonov“.
2.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Úradný záznam o predvedení, zápisnica o podaní vysvetlenia a záznam o úkone pri objasňovaní priestupku musia byť spísané ihneď po predvedení osoby.“.
3.
V § 17 ods. 4 sa za slovom „stíhania“ vypúšťa čiarka a slová „a ak ide o priestupok, nebezpečenstvo postihu za priestupok“.
4.
V § 20a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky alebo na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca“.
5.
V § 21 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o vec, po ktorej pátra polícia iného štátu“ a v druhej vete sa za slovo „Policajt“ vkladá slovo „neodkladne“.
6.
V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Zaistenú vec, po ktorej pátra polícia iného štátu, odovzdá policajt polícii iného štátu. Ak si príslušný orgán činný v trestnom konaní, orgán príslušný na prejednanie priestupku alebo polícia iného štátu zaistenú vec neprevezme, postupuje sa podľa odsekov 3 až 12.“.
7.
V § 69 ods. 1 sa slová „osobitného zákona“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“.
8.
V § 69 ods. 4 sa za slová „osobitného predpisu;27b)“ vkladajú slová „iným orgánom alebo osobám a do zahraničia podľa § 69d a 69da a“ a za slovom „zákona“ sa vypúšťajú čiarka a slová „a do zahraničia podľa § 69d ods. 5“.
9.
V § 69 odsek 5 znie:
„(5)
Policajný zbor prijíma opatrenia, aby sa neposkytovali a nesprístupňovali osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, a ak je to možné, pred ich poskytnutím alebo sprístupnením overuje ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Ak to okolnosti dovoľujú, Policajný zbor k poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia príjemcovi posúdiť ich mieru správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti. Nepravdivé osobné údaje Policajný zbor nemôže poskytovať a sprístupňovať; neoverené osobné údaje Policajný zbor musí pri poskytovaní alebo sprístupňovaní takto označiť a musí uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak Policajný zbor neoprávnene poskytne alebo sprístupní osobné údaje alebo poskytne alebo sprístupní nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje, je povinný bez zbytočného odkladu informovať a žiadať všetkých príjemcov osobných údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli alebo sprístupnili, aby ich bezodkladne opravili, doplnili, zlikvidovali alebo blokovali. Požiadaní príjemcovia sú povinní žiadosti Policajného zboru vyhovieť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.27ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ba znie:
„27ba)
Napríklad § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. 256/1999 Z. z.“.
10.
V § 69 ods. 7 sa za slovo „zlikviduje“ vkladá čiarka a pripájajú tieto slová „blokuje alebo anonymizuje“.
11.
§ 69 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté alebo sprístupnené s lehotou, po uplynutí ktorej sa musia poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preveriť, či sú na plnenie úloh Policajného zboru naďalej potrebné, je Policajný zbor touto lehotou viazaný; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje potrebné na prebiehajúce predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní.
(14)
O každom poskytnutí a sprístupnení osobných údajov Policajný zbor vedie dokumentáciu na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov, vnútornej kontroly a zabezpečenia ochrany a bezpečnosti osobných údajov.“.
12.
V § 69a ods. 1 za slovami „páchateľov trestných činov“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „vyšetrovaní trestných činov“ sa vkladá čiarka a slová „stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v trestnom konaní“.
13.
§ 69a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané podľa odsekov 1 a 6 ďalej spracúvať aj na iný účel, ak to je zlučiteľné s účelom, na ktorý sa zhromaždili, a ak spracúvanie je na tento iný účel potrebné a primerané. Policajný zbor môže osobné údaje spracúvané podľa odsekov 1 a 6 a osobné údaje, ktoré anonymizoval, spracúvať na historické, štatistické alebo vedecké účely.“.
14.
V § 69b ods. 1 písm. b) sa nad slovom „údajov“ vypúšťa odkaz 27c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27c sa vypúšťa.
15.
§ 69c vrátane nadpisu znie:
㤠69c
Informovanie o osobných údajoch, oprava nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidácia nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov a blokovanie osobných údajov
(1)
Každý, kto hodnoverným spôsobom9) preukáže svoju totožnosť, má právo písomne požiadať Policajný zbor
a)
o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Policajný zbor spracúva o jeho osobe,
b)
o poskytnutie informácie, aké osobné údaje a komu boli poskytnuté alebo sprístupnené,
c)
o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo o blokovanie osobných údajov o jeho osobe;
d)
ak sa osobné údaje spracúvajú podľa osobitného predpisu,27da) o poskytnutie informácie týkajúcej sa ich pôvodu a účelu spracúvania.
(2)
Policajný zbor je povinný bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.
(3)
Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, aby bez predchádzajúceho súhlasu Policajného zboru neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(4)
Ak je Policajný zbor požiadaný o poskytnutie informácie podľa odseku 1 a osobné údaje boli poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu Európskej únie (ďalej len „orgán členského štátu“) oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní alebo od orgánu členského štátu s podmienkou, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov bez jeho súhlasu, Policajný zbor poskytne takejto osobe informácie o spracúvaných osobných údajoch len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil.
(5)
Policajný zbor na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bezplatne a bezodkladne opraví nesprávne osobné údaje, doplní neúplné osobné údaje, zlikviduje nepravdivé alebo nepotrebné osobné údaje alebo blokuje osobné údaje vzťahujúce sa na dotknutú osobu. Policajný zbor namiesto opravy nesprávnych osobných údajov, doplnenia neúplných osobných údajov alebo likvidácie nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov osobné údaje blokuje, ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby. V žiadosti o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukázať, že blokovanie je nevyhnutné na zabezpečenie ochrany svojich práv. Ak dotknutá osoba poprie správnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je možné presvedčiť sa o jeho správnosti, môže Policajný zbor takýto osobný údaj označiť. Označenie nebráni ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov.
(6)
Policajný zbor alebo ministerstvo dotknutej osobe pri zistení nesprávnych osobných údajov oznámi, že ich opravil, pri zistení neúplných osobných údajov, že ich doplnil, pri zistení nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov, že ich zlikvidoval alebo že nesprávne, neúplné, nepravdivé alebo nepotrebné osobné údaje blokoval, a v ostatných prípadoch žiadateľovi oznámi, že jeho žiadosť sa preverila. Policajný zbor poskytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných osobných údajoch v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie úloh Policajného zboru.
(7)
Policajný zbor neposkytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí informáciu o spracúvaných osobných údajoch, ak
a)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo šetrenia,
b)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov, stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu,
d)
je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,
e)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.27db)
(8)
Ak Policajný zbor neposkytne informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí informáciu o spracúvaných osobných údajoch, je povinný to bezplatne žiadateľovi písomne oznámiť najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Policajný zbor uvedie konkrétne dôvody neposkytnutia informácie o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzenia informácie o spracúvaných osobných údajoch; to neplatí, ak sa dotknutej osobe neposkytnú informácie o spracúvaných osobných údajoch alebo sa obmedzia informácie o spracúvaných osobných údajoch podľa odseku 7. Policajný zbor je zároveň povinný poučiť žiadateľa o možnosti prešetrenia oznámenia o neposkytnutí informácie alebo poskytnutí obmedzenej informácie podľa osobitného zákona.27db)
(9)
Ak Policajný zbor odmietne vyhovieť žiadosti o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo o ich blokovanie, je povinný odmietnutie bezplatne žiadateľovi písomne oznámiť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Policajný zbor je zároveň povinný poučiť žiadateľa o možnosti prešetrenia oznámenia o odmietnutí jeho žiadosti podľa osobitného zákona.27dc)
(10)
Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré žiadateľ poskytol Policajnému zboru na preukázanie opodstatnenosti svojej žiadosti podľa odseku 1.
(11)
Na konanie podľa odsekov 1 až 9 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27da až 27dc znejú:
„27da)
Čl. 31 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
27db)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27dc)
§ 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
16.
§ 69d vrátane nadpisu znie:
㤠69d
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)
Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie súhlas,
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
d)
to ustanovuje osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Policajný zbor na základe písomnej žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie osobné údaje o osobe, ktoré môžu byť dôležité na posúdenie, či táto osoba nepredstavuje nebezpečenstvo pre jeho verejný poriadok alebo bezpečnosť. Policajný zbor poskytne osobné údaje najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti.
(3)
Policajný zbor poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti alebo zmluvy, ktoré musia obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť; ak o poskytnutie žiada Slovenská informačná služba, účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, sa v žiadosti neuvádza. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Policajný zbor poskytnúť alebo sprístupniť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo sprístupnili, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Policajnému zboru.
(4)
K poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(5)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli alebo sprístupnili, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru; to neplatí, ak sa účel v žiadosti neuvádza. Ak je príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 Policajným zborom požiadaný o informáciu, ako je nakladané s týmito údajmi, je povinný do 14 dní písomne informovať Policajný zbor.
(6)
Do zahraničia možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon, osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7)
Policajný zbor môže pri poskytovaní a sprístupnení osobných údajov iným orgánom alebo osobám určiť lehotu, po uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preveriť, či sú pre neho naďalej potrebné.
(8)
Policajný zbor môže osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil, ak poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nie je v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je toto poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné na
a)
splnenie úlohy podľa zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu alebo
d)
predchádzanie závažnému porušeniu práv fyzických osôb.
(9)
Policajný zbor poučí iný orgán alebo osobu, ktorým poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, o tom, že ich môžu spracúvať len na účel, na ktorý im boli poskytnuté alebo sprístupnené.
(10)
Členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27dd znie:
„27dd)
Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.
17.
§ 69da vrátane nadpisu znie:
㤠69da
Výmena informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1)
Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu.
(2)
Ak boli informácie alebo osobné údaje Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je Policajný zbor touto podmienkou viazaný.
(3)
Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov, stíhania trestných činov a výkonu rozhodnutí v trestnom konaní informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa trestného činu, vyšetrovaní trestného činu, stíhaní trestného činu alebo výkone rozhodnutia v trestnom konaní, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.27e)
(4)
Na žiadosť o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie alebo osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie alebo osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Policajný zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas tohto súdu alebo prokurátora. Ak súd alebo prokurátor nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, Policajný zbor mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal Policajný zbor od iného orgánu členského štátu, Policajný zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu členského štátu, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal Policajný zbor od medzinárodného orgánu alebo orgánu štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto tretieho štátu, Policajný zbor o tento súhlas požiada. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť medzinárodnému orgánu alebo tretiemu štátu, získal Policajný zbor od orgánu členského štátu, Policajný zbor ich môže poskytnúť alebo sprístupniť, ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto informácií a osobných údajov a
d)
orgán členského štátu, od ktorého sa informácie a osobné údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo sprístupnením; bez predchádzajúceho súhlasu je poskytnutie alebo sprístupnenie prípustné, ak je to nevyhnutné, aby sa predišlo bezprostrednému závažnému ohrozeniu bezpečnosti členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu alebo základných záujmov členského štátu Európskej únie, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas; orgán členského štátu príslušný na vydanie predchádzajúceho súhlasu musí byť o tom bezodkladne informovaný.
(9)
Policajný zbor môže poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje medzinárodnému orgánu alebo tretiemu štátu, ktorý nezaručuje primeranú úroveň ochrany podľa odseku 8 písm. c), ak tento poskytne iné primerané záruky alebo je to v záujme dotknutej osoby, alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.
(10)
Policajný zbor môže pri poskytovaní alebo sprístupňovaní informácií a osobných údajov určiť podmienky ich osobitného spôsobu spracúvania v rozsahu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.
(11)
Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu, stíhania trestného činu alebo výkonu rozhodnutia v trestnom konaní,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(12)
Policajný zbor môže osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené od orgánov členských štátov spracúvať okrem účelu, na ktorý sa poskytli alebo sprístupnili, na
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní iných, ako sú tie, na ktoré sa poskytli alebo sprístupnili,
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov, stíhaním trestných činov a výkonom rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti,
d)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol alebo sprístupnil osobné údaje alebo so súhlasom dotknutej osoby,
e)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich Policajný zbor anonymizoval.
(13)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(14)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(15)
Ak sa výmena informácií a osobných údajov podľa odseku 1 týka vykonávania príslušných ustanovení schengenského acquis, za členský štát Európskej únie sa považuje aj tretí štát podľa medzinárodnej zmluvy.27ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ea znie:
„27ea) Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 32).“.
18.
§ 69f vrátane nadpisu znie:
㤠69f
Zriaďovanie informačných systémov Policajného zboru
(1)
Ministerstvo je povinné prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informačného systému, v ktorom sa majú spracúvať osobné údaje podľa § 69a ods. 3.
(2)
Ministerstvo je povinné prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informačného systému, v ktorom by pri spracúvaní osobných údajov vzhľadom na používanie nových technológií, mechanizmov alebo postupov mohlo dôjsť k porušeniu základných práv a slobôd dotknutej osoby, najmä jej práva na súkromie.“.
19.
Za § 69f sa vkladá § 69g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69g
Spoločné ustanovenie
Ustanoveniami štvrtej hlavy nie je dotknuté spracúvanie a výmena osobných údajov a informovanie dotknutej osoby o nich podľa osobitných predpisov.27eb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27eb znie:
„27eb)
Napríklad rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15. 5. 2009,), rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28j sa citácia „zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 78 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Štát zodpovedá za škodu28jd) spôsobenú Policajným zborom alebo ministerstvom, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých alebo nepresných osobných údajov, ktoré boli Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu Európskej únie.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28jd znie:
„28jd)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 78 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 6.“.
23.
§ 82a znie:
㤠82a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
24.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
3. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. V
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
Ôsma hlava vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA HLAVA
INFORMAČNÉ SYSTÉMY ZBORU
§ 65
Zhromažďovanie a ochrana informácií a osobných údajov
(1)
Zbor v rozsahu svojich úloh vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a využíva informácie a osobné údaje potrebné na plnenie úloh zboru podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.17c) Na informačné systémy zboru sa vzťahuje osobitný predpis,17d) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2)
Zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov uchovávaných v informačnom systéme pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, odcudzením a iným protiprávnym konaním. To v plnom rozsahu platí aj pre informačný systém vedený Archívom zboru, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.17e)
(3)
Zbor je povinný zabezpečiť, aby sa s osobnými údajmi v jeho informačných systémoch oboznamovali len príslušníci zboru a zamestnanci zboru, ktorým to vyplýva zo služobnej alebo pracovnej náplne činnosti, a ktorí sú poučení o povinnosti zachovávať o osobných údajoch mlčanlivosť.
(4)
Zákonom alebo zmluvou ustanovené orgány, najmä ministerstvo, súdy Slovenskej republiky, Justičná pokladnica, orgány Policajného zboru a prokuratúra majú v zákonom alebo zmluvou vymedzenom rozsahu prístup do elektronického informačného systému zboru s cieľom získavať informácie o obvinených a odsúdených na účely plnenia ich úloh podľa osobitného predpisu. Tieto orgány sú v plnom rozsahu zodpovedné za ochranu osobných údajov získaných z elektronického informačného systému zboru podľa osobitného predpisu.17d)
§ 65a
Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie informácií a osobných údajov
(1)
Zbor spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s osobitným predpisom.17f) Osobné údaje o uchádzačoch o vznik služobného pomeru alebo pracovného pomeru k zboru a osobné údaje o príslušníkoch zboru a zamestnancoch zboru spracúva zbor v rozsahu podľa osobitného predpisu.17g) Údaje o osobách, voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie, sa zhromažďujú v rozsahu primeranom tomuto konaniu. Osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody zbor spracúva v rozsahu zodpovedajúcom naplneniu účelu väzby a výkonu trestu odňatia slobody vymedzenom osobitnými predpismi.17h) V rozsahu zodpovedajúcom riadnemu uplatneniu právnych nárokov obetí trestných činov a iných poškodených osôb sa spracúvajú aj ich osobné údaje poskytnuté nimi v rámci trestného konania.
(2)
Zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody z informačného systému zboru ministerstvu, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Colnému riaditeľstvu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených v odseku 3 v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu. O každom prenose osobných údajov sa vyhotoví úradný záznam.
(3)
Zbor poskytuje informácie a osobné údaje aj iným osobám, ako sú uvedené v odseku 2, ak
a)
to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
to ustanovuje zákon,
c)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.
(4)
Zbor poskytne osobné údaje podľa odseku 3 na základe písomnej žiadosti. Ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, možno na jej základe poskytnúť osobné údaje i bez písomnej žiadosti.
(5)
Písomná žiadosť o poskytnutie osobných údajov musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorej osobné údaje sa požadujú oznámiť,
c)
odôvodnenie žiadosti alebo účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť.
(6)
Príjemca údajov podľa odseku 3 je oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje aj na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom zboru.
(7)
Zbor môže pri poskytovaní osobných údajov príjemcom určiť obmedzenia vzťahujúce sa k ich ďalšiemu spracúvaniu. Zbor je zároveň viazaný obmedzeniami ďalšieho spracúvania osobných údajov, ktoré uplatnil poskytovateľ pri poskytnutí osobných údajov.
§ 65b
Kontrola, oprava a likvidácia informácií alebo osobných údajov
(1)
Ak to okolnosti dovoľujú, zbor pri každom poskytnutí osobných údajov posúdi ich správnosť; ak je to potrebné, doplní dostupné informácie, ktoré umožnia posúdiť správnosť údajov.
(2)
Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v informačných systémoch, zbor tieto bezodkladne opraví alebo zlikviduje. Ak došlo k poskytnutiu takýchto údajov, je zbor povinný informovať o tom všetkých príjemcov.
(3)
Ak údaje uchovávané v informačnom systéme zboru už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, zbor tieto údaje zlikviduje.
(4)
Ak by likvidácia osobných údajov mohla ohroziť práva alebo právom chránené záujmy dotknutej osoby, takéto údaje sa zablokujú.17i) Zablokované údaje možno spracúvať len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
(5)
Zbor najmenej raz za tri roky preverí, či naďalej trvá potreba uchovávania spracovaných osobných údajov.
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
§ 65c
(1)
Zbor je oprávnený pri plnení úloh na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou, je zbor touto podmienkou viazaný.
(3)
Zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.18)
(4)
Na žiadosť podľa odseku 3 písm. a) o informácie a osobné údaje zbor odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, zbor mu poskytnutie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu, získal zbor od iného členského štátu Európskej únie, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získal zbor od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, zbor o tento súhlas požiada.
(9)
Zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
§ 65d
(1)
Osobné údaje poskytnuté orgánom členského štátu, orgánom Európskej únie alebo orgánom vytvoreným spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „príslušný orgán“) môže zbor spracúvať okrem účelu, na ktorý boli poskytnuté aj na účel
a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu, ktorý osobné údaje poskytuje, alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby.
(2)
Obmedzením účelu spracovania osobných údajov podľa odseku 1 nie je dotknuté ich spracúvanie na historické, vedecké alebo štatistické účely.18a)
(3)
Na žiadosť príslušného orgánu ho zbor oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov.
(4)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno ďalej poskytnúť tretím štátom alebo medzinárodným orgánom, len ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu alebo na výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo za výkon trestov,
c)
príslušný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s poskytnutím a
d)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.18b)
(5)
Poskytnúť osobné údaje bez súhlasu príslušného orgánu podľa odseku 4 písm. c) je možné len ak je to nevyhnutné na zabránenie bezprostredného a závažného ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo záujmov členského štátu Európskej únie, alebo tretieho štátu a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas; tento spôsob poskytnutia osobných údajov musí byť príslušnému orgánu zodpovednému za vydanie súhlasu bezodkladne oznámený.
(6)
Zbor môže osobné údaje, ktoré prijal od príslušného orgánu, poskytnúť osobám, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu, od ktorého tieto osobné údaje prijal, nie je to v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je takýto prenos nevyhnutný na
a)
splnenie úlohy podľa osobitného zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon rozsudkov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo
d)
predchádzanie vážnemu porušeniu práv fyzických osôb.
(7)
Osoba, ktorej boli osobné údaje podľa odseku 6 poskytnuté, ich môže použiť iba na určený účel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17c) až 17i,18, 18a a 18b znejú:
„17c)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
17d)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
17e)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17f)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
17g)
§ 14 ods. 6 a 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17h)
§ 63 zákona č. 221/2006 Z. z., § 99 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.
17i)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z.
18)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18a)
§ 6 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
18b)
§ 23 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
2.
§ 68a znie:
㤠68a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
3.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. VI
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
㤠37a
V rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má prokurátor právo na sprístupnenie a poskytnutie údajov z informačných systémov verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje osobitný zákon.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 40 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
plní úlohy v oblasti informačného systému verejnej správy podľa osobitného zákona,28a) spravuje a zabezpečuje Centrálny informačný systém prokuratúry a v spolupráci s podriadenými prokuratúrami zabezpečuje prevádzku a ochranu ich informačných systémov,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 55a vrátane nadpisu nad § 55a znie:
„Centrálny informačný systém prokuratúry
§ 55a
(1)
Prokuratúra spracúva informácie, osobné údaje a iné údaje (ďalej len „údaje“), ktoré sú potrebné na plnenie jej úloh ustanovených zákonom v trestnom konaní, súdnom konaní, správnom konaní, v konaní pred ústavným súdom, pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, pri právnom styku s cudzinou a pri plnení ďalších úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov.
(2)
Údaje sú súčasťou Centrálneho informačného systému prokuratúry (ďalej len „centrálny informačný systém“). Centrálny informačný systém je informačným systémom verejnej správy.28a)
(3)
Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému zabezpečuje generálna prokuratúra v spolupráci s podriadenými prokuratúrami.
(4)
Údaje, ktoré sú súčasťou centrálneho informačného systému sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Poskytovanie a sprístupňovanie údajov z centrálneho informačného systému alebo ich príjem sa môže uskutočňovať aj v elektronickej podobe.
(5)
Automatizované informačné systémy vrátane databáz v nich obsiahnutých, vytvorené a spravované generálnou prokuratúrou, ktoré sú súčasťou centrálneho informačného systému, sú vo vlastníctve štátu. Oprávnenia vyplývajúce z osobitného predpisu33) vykonáva generálna prokuratúra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 55a sa vkladá § 55aa, ktorý znie:
㤠55aa
Údaje z centrálneho informačného systému využíva generálna prokuratúra a ostatné prokuratúry pri plnení svojich úloh. Údaje z centrálneho informačného systému poskytuje generálna prokuratúra a ostatné prokuratúry Policajnému zboru, súdom, ústavnému súdu a subjektom, o ktorých tak ustanoví zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „príjemca“); pri ich poskytovaní sa postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov.35)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 55aa sa vkladajú § 55ab až § 55ag, ktoré vrátane nadpisu nad § 55ab znejú:
„Prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach
§ 55ab
Ustanovenia § 55ac až 55ag sa použijú iba v prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú alebo poskytujú medzi členskými štátmi Európskej únie, orgánom Európskej únie alebo orgánom vytvoreným spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „príslušný orgán“).
§ 55ac
(1)
Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach tvoriacich súčasť centrálneho informačného systému sa vzťahuje osobitný predpis,36) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými prokuratúrami aspoň raz za 12 mesiacov preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh prokuratúry. Ak generálna prokuratúra preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že nie sú potrebné na plnenie úloh prokuratúry, bezodkladne takéto osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.
(3)
Ak by likvidácia alebo anonymizácia osobných údajov podľa odseku 2 mohla ohroziť práva a právom chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby, možno osobné údaje blokovať;36a) spracúvať ich však možno len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
§ 55ad
(1)
Prokuratúra prijíma potrebné opatrenia, aby sa neposkytovali a nesprístupňovali osobné údaje, ktoré nie sú pravdivé, úplné alebo aktuálne. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, prokuratúra je povinná bez zbytočného odkladu informovať všetkých príjemcov, ktorým také osobné údaje poskytla.
(2)
Pri poskytnutí alebo sprístupnení osobných údajov príslušnému orgánu sa určí účel poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov a podľa potreby ďalšie obmedzenia spracúvania osobných údajov poskytnutých alebo sprístupnených, ak je to odôvodnené bezpečnosťou osôb, základnými záujmami bezpečnosti Slovenskej republiky, prebiehajúcim odhaľovaním, objasňovaním alebo vyšetrovaním trestného činu alebo aj zjavnou neprimeranosťou alebo neopodstatnenosťou vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje.
(3)
Obmedzením spracúvania osobných údajov podľa odseku 2 sa rozumie aj určenie lehoty, po uplynutí ktorej je príjemca povinný poskytnuté osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preskúmať, či ich naďalej potrebuje.
(4)
O každom poskytnutí osobných údajov podľa § 55aa ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam, ktorý je súčasťou centrálneho informačného systému.
§ 55ae
(1)
Osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené príslušným orgánom môže prokuratúra spracúvať okrem účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené, aj na účel
a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu, ktorý osobné údaje poskytuje alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby,
f)
ich ďalšieho historického, vedeckého alebo štatistického spracúvania.36b)
(2)
Ak príslušný orgán poskytne osobné údaje bez požiadania, prokuratúra preverí, či sú tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo sprístupnené. Ak príslušný orgán poskytne nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, musia sa tieto bezodkladne opraviť, zlikvidovať alebo zablokovať.
(3)
Na žiadosť príslušného orgánu ho prokuratúra oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(4)
Na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis;36a) tým nie je dotknuté právo príslušného orgánu určiť obmedzenia spracovania týchto osobných údajov. Ak o to príslušný orgán požiada, prokuratúra neinformuje dotknutú fyzickú osobu o zhromažďovaní alebo spracúvaní ním poskytnutých osobných údajov bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
§ 55af
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno ďalej poskytnúť alebo sprístupniť tretím štátom alebo medzinárodným orgánom, len ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo na výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo za výkon trestov,
c)
príslušný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich ďalším poskytnutím alebo sprístupnením orgánom v treťom štáte a
d)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto údajov; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.36c)
(2)
Poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov bez súhlasu príslušného orgánu podľa odseku 1 písm. c) je prípustné len vtedy, ak je nevyhnutné na to, aby sa predišlo bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo záujmov členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas; tento spôsob poskytnutia osobných údajov musí byť príslušnému orgánu zodpovednému za vydanie súhlasu bezodkladne oznámený.
§ 55ag
Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, ak príslušný orgán, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo sprístupnením, ich poskytnutiu alebo sprístupneniu nebránia práva a právom chránené záujmy dotknutej fyzickej osoby a s prihliadnutím na okolnosti prípadu je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné v záujme
a)
plnenia úloh prokuratúry ustanovených zákonom,
b)
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu trestov alebo
c)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36, 36a až 36c znejú:
„36)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z.
36b)
§ 6 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
36c)
§ 23 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
6.
Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56b
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 153/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. VII
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 sa za slová „v § 16 ods. 1 písm. b) až f)“ vkladajú slová „vrátane osobných údajov14)“.
2.
V § 33 ods. 4 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „nevzťahujú“.
Čl. VIII
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z. a zákona č. 508/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Štát zodpovedá aj za škodu45b) spôsobenú colnou správou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré colnej správe poskytol orgán členského štátu Európskej únie oprávnený na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov alebo orgán zriadený Európskou úniou na tento účel (ďalej len „orgán členského štátu“).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 3.“.
3.
V § 52 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo „poskytujú“ vkladajú slová „alebo sprístupňujú“.
4.
V § 52 ods. 4 písm. k) sa za slovo „ustanovuje“ vkladajú slová „tento zákon,“.
5.
V § 52 odsek 5 znie:
„(5)
Colná správa je povinná pri výmene osobných údajov podľa odseku 1 prijať opatrenia na zabránenie poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Ak to okolnosti dovoľujú, pri poskytovaní alebo sprístupňovaní osobných údajov colná správa pripojí informácie, ktoré príjemcovi osobných údajov umožnia posúdiť mieru ich správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti. Ak colná správa prijala osobné údaje bez vyžiadania, preverí, či sú tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, colná správa je povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili. Ak bola colná správa informovaná, že jej boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo osobné údaje jej boli poskytnuté nezákonne, colná správa tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu opraví alebo zlikviduje; ak boli takéto osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, colná správa ich bez zbytočného odkladu opraví, zlikviduje alebo zablokuje.“.
6.
V § 52 ods. 6 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „alebo sprístupniť“.
7.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
8.
V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri plnení úloh colnej správy na účely trestného konania je colná správa oprávnená spracúvať aj osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v zozname osobných údajov podľa § 57 ods. 1.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9.
V § 54 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „poskytuje“ vkladajú slová „alebo sprístupňuje“ a v písmenách b) a c) sa za slovo „poskytnutie“ vkladajú slová „alebo sprístupnenie“.
10.
V § 54 ods. 2 sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „alebo sprístupní“, za slovo „poskytnúť“ sa vkladajú slová „alebo sprístupniť“ a za slovo „poskytli“ sa vkladajú slová „alebo sprístupnili“.
11.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Colná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje colnému orgánu tretieho štátu, ak je to potrebné na plnenie úloh colnej správy alebo na plnenie úloh colného orgánu tretieho štátu a ak tento orgán poskytne primerané záruky ochrany osobných údajov alebo je to v oprávnenom záujme osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, alebo je to v dôležitom verejnom záujme.“.
12.
V § 54a odsek 1 znie:
„(1)
Colná správa je oprávnená pri plnení svojich úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu alebo z informačného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov.“.
13.
V § 54a ods. 2 sa za slovo „podmienkou“ vkladajú slová „osobitného spôsobu spracúvania“.
14.
V § 54a ods. 3 uvádzacej vete sa za slovo „poskytuje“ vkladajú slová „alebo sprístupňuje“ a v písmene b) sa za slovo „poskytnutím“ vkladajú slová „alebo sprístupnením“.
15.
V § 54a ods. 6 sa slová „poskytnutie informácií“ nahrádzajú slovami „poskytnutie alebo sprístupnenie informácií a osobných údajov“.
16.
V § 54a ods. 7, 8 a 9 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „alebo sprístupniť“ a za slovo „poskytnutie“ sa vkladajú slová „alebo sprístupnenie“.
17.
V § 54a ods. 10 uvádzacej vete sa za slovo „poskytnutie“ vkladajú slová „alebo sprístupnenie“ a v písmene c) sa na konci pripájajú tieto slová: „trestného stíhania alebo výkonu trestov,“.
18.
Za § 54a sa vkladajú § 54b a 54c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠54b
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Colná správa na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 54a vrátane vnútornej kontroly a zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných údajov vedie dokumentáciu o každom prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2)
Colná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré sa poskytli, len ak ide o
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov a výkonom trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich colná správa anonymizovala, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3)
Colná správa môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 54a ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán členského štátu, ktorý colnej správe poskytol osobné údaje podľa § 54a ods. 1, požiada colnú správu, aby ho oboznámila so spracúvaním takýchto osobných údajov, colná správa je povinná jeho žiadosti vyhovieť.
(4)
Colná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 54a ods. 3 požiadať orgán členského štátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v § 55 ods. 4.
(5)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanoví podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, colná správa tieto podmienky uvedie pri ich poskytnutí podľa § 54a ods. 3.
(6)
Ak colná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 54a ods. 1 zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh colnej správy, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.46c)
(7)
Colná správa môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 54a ods. 3 uviesť príjemcovi osobných údajov lehotu, po ktorej uplynutí je povinný takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či ich naďalej potrebuje.
(8)
Ak colná správa spracúva osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s uvedením lehoty, po ktorej uplynutí sa musia takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či sú na plnenie úloh colnej správy naďalej potrebné, colná správa je touto lehotou viazaná; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú takéto osobné údaje potrebné na prebiehajúce odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov alebo výkon trestov. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu podľa prvej vety neuviedol, použije sa ustanovenie odseku 6 a § 52 ods. 8.
§ 54c
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Colná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý jej osobné údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby a ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)
Colná správa poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje podľa odseku 1, že ich môže spracúvať len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
(3)
Colná správa môže poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, len ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán plnia alebo zabezpečujú úlohy v oblasti predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov a výkonu trestov,
c)
orgán členského štátu, od ktorého osobné údaje prijala, súhlasil s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov a
d)
dotknutý orgán tretieho štátu alebo medzinárodný orgán zaručia primeranú úroveň ochrany poskytnutých osobných údajov pri ich zamýšľanom spracúvaní.
(4)
Colná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom aj bez predchádzajúceho súhlasu orgánu členského štátu, od ktorého tieto osobné údaje prijala, len na účely predchádzania bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb, verejného poriadku členského štátu alebo tretieho štátu alebo základných záujmov členského štátu Európskej únie, a ak predchádzajúci súhlas nemožno získať vopred. Orgán členského štátu oprávnený na udelenie súhlasu s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov musí byť o tejto skutočnosti informovaný bez zbytočného odkladu.
(5)
Colná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom, aj keď nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak orgány tretích štátov alebo medzinárodné orgánom poskytnú iné primerané záruky alebo je to v oprávnenom záujme dotknutej osoby alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46c znie:
„46c)
§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 428/2002 Z. z.“.
19.
§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Uplatňovanie práv dotknutej osoby
(1)
Každý, kto svoju totožnosť preukáže hodnoverným spôsobom,46d) môže písomne požiadať colnú správu o
a)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje colná správa spracúva o jeho osobe,
b)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jeho osobe boli poskytnuté alebo sprístupnené a komu boli tieto osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
c)
opravu, doplnenie, aktualizáciu alebo likvidáciu osobných údajov o jeho osobe alebo
d)
blokovanie osobných údajov o jeho osobe, ak ide o osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1.
(2)
Colná správa je povinná na žiadosť podľa odseku 1 bezplatne odpovedať do 30 dní od jej doručenia.
(3)
Colná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu členského štátu Európskej únie podľa § 54a ods. 1 o tom, aké osobné údaje o nej spracúva, ak tento orgán požiadal, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní takýchto osobných údajov alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.46e)
(4)
Colná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 alebo túto informáciu obmedzí, ak
a)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo zisťovania,
b)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov alebo výkone trestov,
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.
(5)
Ak colná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto informáciu obmedzí, písomne jej oznámi túto skutočnosť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Colná správa v písomnom oznámení uvedie konkrétne dôvody neposkytnutia alebo obmedzenia informácie. Ak sa dotknutej osobe neposkytnú alebo obmedzia informácie podľa odseku 4, colná správa ako dôvod uvedie len odkaz na toto ustanovenie. Colná správa je zároveň povinná poučiť žiadateľa o možnosti preskúmať neposkytnutie alebo obmedzenie informácie podľa osobitného zákona.46f)
(6)
Colná správa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraví nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje.
(7)
Colná správa namiesto opravy alebo likvidácie osobných údajov prijatých podľa § 54a ods. 1 tieto osobné údaje zablokuje, ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby. V žiadosti o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukázať, že blokovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie ochrany jej práv. Blokované osobné údaje sa ďalej spracúvajú len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
(8)
Ak dotknutá osoba poprie správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je možné presvedčiť sa o jeho správnosti, úplnosti alebo aktuálnosti, colná správa môže takýto osobný údaj označiť. Označenie nebráni ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov.
(9)
Ak colná správa žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo d) vyhovie, oznámi to žiadateľovi v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie jej úloh.
(10)
Ak colná správa žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo d) nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi do 30 dní od jej doručenia. Zároveň poučí žiadateľa o možnosti preskúmať jej postup podľa osobitného predpisu.46f)
(11)
Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.47)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46d až 46f znejú:
„46d)
Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.
46e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
46f)
§ 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
20.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Colná správa je povinná prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informačného systému, ktorý
a)
z hľadiska charakteru spracúvania osobných údajov, najmä používania nových technológií, mechanizmov a postupov, by mohol predstavovať riziko týkajúce sa základných práv a slobôd fyzických osôb, predovšetkým z hľadiska ochrany súkromia,
b)
na účely uvedené v § 53 bude spracúvať osobitné kategórie osobných údajov.54a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
„54a)
§ 8 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
21.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.