184/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
ZÁKON
z 1. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) a v ods. 2 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 1.
2.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Predmetom podnikania podľa tohto zákona nie je
a)
výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie,
b)
výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).
5.
V § 3 ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
6.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odseku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj
a)
záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je koncepcia rozvoja obce súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 31,
b)
u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
c)
u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 5.“.
7.
V § 7 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.
8.
V § 8 ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.
10.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
porušil povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 5,
g)
nemá vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká,
h)
porušil povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. c).“.
11.
V § 11 ods. 1 sa slová „Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. b)“.
12.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
13.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Fyzická osoba alebo“.
14.
V § 12 ods. 1 sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ktorá je podnikateľom.1)“.
15.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „tepla a elektriny,“ nahrádzajú slovami „elektriny a tepla,12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c)
§ 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
využitia vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom; na účely tohto zákona sa systémom centralizovaného zásobovania teplom rozumie systém prepojenia jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla s verejným rozvodom tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
„12d)
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z.“.
17.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Držiteľ povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla, ktorý vyrába kombinovanou výrobou elektrinu a teplo,12c) okrem povinností uvedených v odseku 1 je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z.“.
18.
V § 16 ods. 1 sa slová „za schválenú alebo určenú cenu“ nahrádzajú slovami „v súlade so schválenou alebo určenou cenou“.
19.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.“.
20.
V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
21.
V § 17 ods. 5 písm. a) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
22.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla,12c) je povinný dodržiavať podmienky ustanovené osobitným predpisom.14a)“.
23.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti,“.
24.
V § 19 ods. 2 písm. k) sa vypúšťa slovo „jednostranné“.
25.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sú povinní trvale zabezpečovať určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa podľa § 16 ods. 2.“.
26.
V § 26 ods. 2 sa za slová „15 dní pred obmedzením“ vkladajú slová „alebo prerušením“.
27.
V § 31 písm. a) až c) sa slová „v tepelnej energetike“ nahrádzajú slovami „v oblasti tepelnej energetiky“.
28.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 16 500 eur do 33 000 eur fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením alebo ktorá uskutoční výstavbu sústavy tepelných zariadení bez vydaného osvedčenia podľa § 12 ods. 1,
b)
od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie povinností vyplývajúcich z § 10 ods. 2, § 11 ods. 1, § 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2 a 3, § 21 a 22, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,
c)
od 330 eur do 3 300 eur za porušenie ustanovení, § 17 ods. 3 a 5, § 18 ods. 4 a 5, § 26 ods. 2 a § 33 ods. 3,
d)
od 16,50 eur do 165 eur za porušenie ustanovení § 17 ods. 4 a § 18 ods. 6.“.
29.
V § 35 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.