182/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2011 do 30.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
ZÁKON
z 1. júna 2011
o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
energeticky významný výrobok, ktorý má priamy vplyv alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie alebo na iný podstatný zdroj počas jeho používania,1)
b)
poskytovanie informácií o energeticky významnom výrobku pre konečného užívateľa prostredníctvom
1.
označovania,
2.
štandardných informácií o energeticky významnom výrobku,
3.
informácií o spotrebe energie a iných podstatných zdrojov počas používania energeticky významného výrobku,
4 . doplňujúcich informácií týkajúcich sa energeticky významného výrobku,
c)
dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a ukladanie sankcií.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na použitý výrobok, cestné osobné motorové vozidlo alebo cestné nákladné motorové vozidlo a na výkonový štítok alebo jeho ekvivalent, ktorý sa umiestňuje na výrobok na bezpečnostné účely.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
energeticky významným výrobkom akýkoľvek výrobok, ktorý má vplyv na spotrebu energie počas používania a ktorý sa uvádza na trh2) alebo do prevádzky, vrátane dielov určených pre konečného užívateľa na začlenenie do energeticky významného výrobku a uvedených na trh alebo do prevádzky ako samostatné diely, ktorých environmentálne vlastnosti možno samostatne posúdiť,
b)
informačným listom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na energeticky významný výrobok,
c)
iným podstatným zdrojom voda alebo iná látka, ktorú energeticky významný výrobok spotrebuje pri bežnom používaní,
d)
doplňujúcou informáciou ďalšia informácia týkajúca sa výkonu a vlastností energeticky významného výrobku, ktorá má na základe merateľných údajov rozhodujúci alebo čiastočný vplyv na hodnotenie spotreby energie alebo iného podstatného zdroja energeticky významného výrobku,
e)
priamym vplyvom na spotrebu energie vplyv energeticky významného výrobku, ktorý počas používania spotrebúva energiu,
f)
nepriamym vplyvom na spotrebu energie vplyv energeticky významného výrobku, ktorý nespotrebúva energiu a počas používania prispieva k úsporám energie,
g)
uvedením do prevádzky prvé použitie energeticky významného výrobku v Európskej únii na určený účel.
§ 3
(1)
Výrobca,3) splnomocnený zástupca4) alebo dovozca,5) ktorý uvádza energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky (ďalej len „dodávateľ“), je povinný
a)
dodať k energeticky významnému výrobku štítok a informačný list vypracovaný podľa osobitného predpisu,1)
b)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa odseku 2 umožňujúcu posúdenie správnosti informácií, ktoré štítok a informačný list obsahujú,
c)
uchovávať technickú dokumentáciu podľa písmena b) na kontrolné účely počas piatich rokov po tom, čo bol vyrobený posledný energeticky významný výrobok, na ktorého štítok a informačný list sa technická dokumentácia vzťahuje,
d)
poskytnúť elektronickú verziu technickej dokumentácie podľa písmena b) do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti orgánu dohľadu nad trhom (ďalej len „orgán dohľadu“) podľa § 6 ods. 1 alebo od doručenia žiadosti Európskej komisie,
g)
zahrnúť informačný list do propagačného materiálu o energeticky významnom výrobku; ak dodávateľ neposkytuje k energeticky významnému výrobku propagačný materiál, dodá informačný list s ostatnou dokumentáciou, ktorú poskytuje spolu s energeticky významným výrobkom,
(2)
Technická dokumentácia obsahuje
a)
všeobecný popis výrobku,
b)
výsledok vykonaného konštrukčného výpočtu, ak je dôležitý na posúdenie správnosti informácií, ktoré štítok a informačný list obsahujú,
c)
skúšobný protokol, ak je k dispozícii, vrátane protokolu, ktorý vystavila notifikovaná osoba,6)
d)
hodnoty pre podobné modely energeticky významného výrobku alebo odkazy umožňujúce identifikáciu týchto modelov, ak dodávateľ použil hodnoty pre podobné modely.
(3)
Na účely tohto zákona možno použiť aj technickú dokumentáciu vypracovanú podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Ak nie je možné určiť žiadnu osobu uvedenú v odseku 1, povinnosti dodávateľa podľa tohto zákona plní ten, kto uvádza energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky.
§ 4
Predajca je povinný
a)
vystaviť riadne, viditeľne a čitateľne štítok k energeticky významnému výrobku pri predaji, prenájme, ponuke na predaj, na splátky alebo pri predvedení energeticky významnému výrobku,
b)
poskytnúť informačný list pri predaji energeticky významného výrobku,
c)
pripevniť štítok vyhotovený v štátnom jazyku k energeticky významnému výrobku na zreteľne viditeľné miesto ustanovené osobitným predpisom1) pri predvedení energeticky významného výrobku, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis,1)
d)
poskytnúť konečnému užívateľovi informáciu uvedenú na štítku alebo v informačnom liste pred nákupom energeticky významného výrobku, ak sa energeticky významný výrobok ponúka na predaj, prenájom alebo na predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku.
§ 5
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predkladá Európskej komisii každé štyri roky správu s podrobnými údajmi o činnostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto zákona.
(2)
Každý technický propagačný materiál energeticky významného výrobku, v ktorom sa opisujú konkrétne technické parametre tohto výrobku, hlavne technická príručka a leták výrobcu musí v tlačenej i elektronickej podobe obsahovať informáciu o spotrebe energie alebo informáciu o triede energetickej účinnosti energeticky významného výrobku.
(3)
Ak ide o zabudovaný alebo inštalovaný energeticky významný výrobok, informácie týkajúce sa spotreby energie a iného podstatného zdroja takého energeticky významného výrobku a doplňujúce informácie sa poskytujú len vtedy, ak to ustanoví osobitný predpis.1)
(4)
Zakazuje sa použitie štítku, značky, symbolu alebo nápisu, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom8) a ktorý by mohol pôsobiť klamlivo alebo zavádzajúco voči konečnému užívateľovi energeticky významného výrobku vzhľadom na spotrebu energie alebo iného podstatného zdroja počas používania energeticky významného výrobku.
(5)
Podrobnosti o type energeticky významného výrobku, vyhotovení, obsahu a o klasifikácii štítku, umiestnení štítku na energeticky významnom výrobku, prípadne o spôsobe jeho pripojenia, spôsobe poskytnutia informácie podľa § 4 písm. d), obsahu informačného listu, forme informačného listu, informáciách o spotrebe energie a iného podstatného zdroja, o energetickej účinnosti, norme a metóde merania, ktorá má byť použitá pri získavaní informácií, ktoré majú byť na štítku a v informačnom liste, o technickej dokumentácii, obsahu štítku na reklamné účely, trvaní klasifikácie štítka a o úrovni presnosti informácií na štítku a v informačnom liste ustanovuje osobitný predpis.1)
§ 6
(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva orgán dohľadu9) podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Ak orgán dohľadu podľa odseku 1 zistí, že štítok alebo informačný list energeticky významného výrobku nie je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) dodávateľ je povinný uviesť štítok alebo informačný list do súladu podľa opatrenia uloženého orgánom dohľadu.
(3)
Ak orgán dohľadu podľa odseku 1, napriek opatreniu uloženému podľa odseku 2 zistí, že štítok alebo informačný list nie je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) rozhodne o obmedzení alebo o zákaze uvedenia energeticky významného výrobku na trh alebo do prevádzky alebo o stiahnutí energeticky významného výrobku z trhu.
(4)
Orgán dohľadu podľa odseku 1 informuje o zákaze uvedenia energeticky významného výrobku na trh alebo o jeho stiahnutí z trhu bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie.
(5)
Dodávateľ je povinný umožniť orgánu dohľadu podľa odseku 1 nahliadnuť do technickej dokumentácie podľa § 3 ods. 1 písm. b), umožniť kontrolu, poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia a najmä umožniť prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov.
(6)
Predajca je povinný na žiadosť orgánu dohľadu podľa odseku 1 určiť dodávateľa, ktorý uviedol energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky.
§ 7
(1)
Orgán dohľadu podľa § 6 ods. 1 uloží pokutu do 150 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa § 4 písm. c).
(2)
Orgán dohľadu podľa § 6 ods. 1 uloží pokutu od 150 eur do 5 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa
a)
(3)
Orgán dohľadu podľa § 6 ods. 1 uloží pokutu od 330 eur do 16 600 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa
b)
(4)
Orgán dohľadu podľa § 6 ods. 1 uloží pokutu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Orgán dohľadu podľa § 6 ods. 1 pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(6)
Orgán dohľadu podľa § 6 ods. 1 pri opakovanom porušení povinnosti podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 uloží pokutu do výšky dvojnásobku pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím o uložení pokuty do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 8
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)
§ 9
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a
Reklama energeticky významného výrobku
Reklama energeticky významného výrobku,19a) na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis,19b) ktorá obsahuje informáciu o spotrebe energie alebo o cene energeticky významného výrobku, musí obsahovať odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
„19a)
§ 2 písm. a) zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19b)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).“.
2.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka vypúšťa a pripájajú sa slová „alebo § 9a“.
3.
V § 11a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
4.
Nadpis prílohy znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
5.
Príloha sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).“.
Čl. III
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 161/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok podľa osobitného predpisu.9c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia:
„zákon č. 182/2011 Z. z. “.
3.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
4.
Dopĺňa sa príloha k zákonu, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 128/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady  2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).“.
Čl. IV
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z. a zákona č. 158/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku,10b) verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky určí požiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spĺňa kritériá najvyššej výkonnosti a patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu.10c)
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje,
a)
ak ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity podľa § 4 ods. 2, alebo
b)
ak obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti nie je vhodné vzhľadom na efektívnosť nákladov, nie je ekonomicky únosné pre verejného obstarávateľa, nie je technicky vhodné alebo neumožňuje hospodársku súťaž.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:
„10b)
§ 2 písm. a) zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10c)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).“.
Doterajšie odseky 5 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 18.
2.
V § 34 ods. 16 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
3.
Nadpis prílohy č. 7 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
4.
Príloha č. 7 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).“.
Čl. V
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:
„Zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
kontroluje pri výkone dohľadu nad trhom dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok podľa osobitného predpisu.18ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:
„18ab)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).“.
3.
V § 23 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
4.
Nadpis prílohy znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
5.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2011 okrem čl. I § 3 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ktoré nadobúdajú účinnosť 31. júla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 182/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).
1)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).
2)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/1993 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
§ 11 ods. 16 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov znení zákona č. 217/2007 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2010), delegované nariadenie (EÚ) č. 1059/2010, delegované nariadenie (EÚ) č. 1060/2010, delegované nariadenie (EÚ) č. 1061/2010, delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2010.
9)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (ES) č. 765/2008.
10)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.