168/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 139/2010 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 6 sa vypúšťa slovo „schváleného“.
2.
V § 2 ods. 10 písm. d) sa slová „dôchodkové poistenie“ nahrádzajú slovami „dôchodkové sporenie“.
3.
V § 2 odsek 11 znie:
„(11)
Fond neprenajme pozemok fyzickej osobe, ktorá
a)
je dlžníkom fondu sama alebo jej blízka osoba,4)
b)
má daňové nedoplatky, nedoplatky colného dlhu, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo
c)
nemá uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.“.
4.
V § 2 ods. 16 sa za slovo „nájomca“ vkladá čiarka a slová „ktorým je“ a slovo „uzatvorí“ sa nahrádza slovom „uzavrie“.
5.
V § 2 odsek 17 znie:
„(17)
Fond uzavrie nájomnú zmluvu so záujemcom, ktorý prejaví záujem o nájom pozemku za podmienok, ktoré boli dojednané v zmluve s doterajším nájomcom, od ktorej fond odstúpil, a nespĺňa podmienky podľa odseku 10 alebo 11.“.
6.
V § 2 odsek 19 znie:
„(19)
Fond môže od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak si nájomca neplní zmluvné záväzky vo vzťahu k fondu alebo nehospodári so starostlivosťou riadneho hospodára.“.
7.
V § 3 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „iným osobám“.
8.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „najmä“.
9.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť,“.
10.
V § 3 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „odsúhlasenej“.
11.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „pozemkom“ vkladajú slová „pod stavbami a k primeraným priľahlým pozemkom“.
12.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak ide o predaj pozemkov z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) a e), možno v zmluve dojednať zaplatenie kúpnej ceny v splátkach; dobu splácania možno dojednať najviac na tri roky. Ak sa kúpna cena platí v splátkach podľa prvej vety, fond vlastnícke právo k pozemku prevedie až po zaplatení kúpnej ceny.“.
13.
V § 4 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „vlastníkov“ vkladajú slová „v rámci bezprostredne susediacich obcí alebo v rámci okresu“.
14.
V § 4 ods. 6 sa za slovo „zámenu“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a) až e)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2011.
Iveta Radičová v. r.