153/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2011 do 28.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
ZÁKON
zo 17. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 38/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 odsek 3 znie:
„(3)
Do rokovacej sály je zakázané vnášať zbrane,34) výbušniny, paralyzujúce prístroje a látky. V rokovacej sále je zakázané používať prenosné telekomunikačné prostriedky na telefonovanie a používať ich akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je sprevádzaný akustickými prejavmi prostriedku. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Verejne sa hlasuje použitím technického zariadenia, zdvihnutím ruky, použitím hlasovacích lístkov alebo iným spôsobom, na ktorom sa uznesie národná rada.“.
3.
V § 39 odsek 8 znie:
„(8)
Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou37) alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
Čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.
4.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:
㤠39a
Podrobnosti o voľbe a odvolávaní funkcionárov, okrem funkcionárov národnej rady podľa § 2 ods. 3 písm. a) a písm. b), upraví volebný poriadok, ktorý na návrh ústavnoprávneho výboru schváli národná rada.“.
5.
V § 110 odsek 2 znie:
„(2)
Za predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je zvolený kandidát, ktorý získal v hlasovaní68) nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.“.
6.
V § 112 odsek 2 znie:
„(2)
Návrh na odvolanie predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina poslancov.“.
7.
§ 113 sa vypúšťa.
8.
V § 115 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v tajnej voľbe“.
9.
V § 115 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
10.
V § 123 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v tajnom hlasovaní“.
11.
V § 124 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v tajnom hlasovaní“.
12.
§ 125 sa vypúšťa.
13.
V § 126 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 38/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tajným hlasovaním“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „tajným hlasovaním“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.