119/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
ZÁKON
z 24. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 67 ods. 3 sa za slová „rodné číslo,“ vkladajú slová „pohlavie, štátne občianstvo,“.
2.
V § 67 ods. 6 písm. c) sa za slová „alebo technického osvedčenia vozidla,“ vkladajú slová „dátum vykonania poslednej pravidelnej technickej kontroly a jej platnosť,“.
3.
V § 67 ods. 6 písm. e) sa za slovo „hmotnosť,“ vkladajú slová „vybavenie bezpečnostnými pásmi alebo inými zadržiavacími zariadeniami,“.
4.
V § 67 ods. 8 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti“.
5.
V § 67 sa odsek 8 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,
k)
doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.“.
6.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.“.
7.
V § 70 ods. 5 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e)“.
8.
V § 76 odsek 5 znie:
„(5)
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.“.
9.
V § 80 ods. 2 sa slová „spravidla vykonala do 60 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „vykonala do 30 dní“.
10.
V § 87 odsek 4 znie:
„(4)
Pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky sú povinní podrobiť sa aj vodiči, ktorým sa vydáva vodičský preukaz s platnosťou na dva roky.“.
11.
§ 88 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlá s právom prednostnej jazdy; títo príslušníci sú povinní podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam v rozsahu a lehotách určených ministrom vnútra Slovenskej republiky.“.
12.
V § 89 ods. 1 sa slová „§ 87 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 3 písm. b)“, slová „§ 88 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 6 písm. b)“ a slová „§ 87 ods. 3 a v § 88 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 3 písm. b) a v § 88 ods. 6 písm. b)“.
13.
V § 91 ods. 5 sa vypúšťajú slová „preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a“.
14.
V § 91 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, ak ide o sankciu za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. a) až e), g) až l) a o), sa musí podrobiť aj preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúmaniu psychickej spôsobilosti, ak nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla viac ako dva roky.“.
15.
V § 94 odsek 3 znie:
„(3)
Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.“.
16.
V § 94 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(5)
Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
17.
V § 96 ods. 1 sa slová „pred 1. májom 2004“ nahrádzajú slovami „pred 19. januárom 2013“.
18.
V § 96 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:
„(3)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 5 alebo 6 nie je ustanovené inak.
(4)
Orgán Policajného zboru vyznačí platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE podľa platnosti predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.
(5)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.
(6)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(7)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 3, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(8)
Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 9.
19.
V § 97 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1, a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3 až 5. Pri obnovení vodičského preukazu orgán Policajného zboru vydá vodičský preukaz.“.
20.
V § 97 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)
Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 3 alebo 4 nie je ustanovené inak.
(3)
Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o obnovenie vodičského preukazu.
(4)
Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(5)
Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o obnovenie podľa odseku 2, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(6)
Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 7 až 9.
21.
V § 98 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. 2 písm. a), c) a d),“.
22.
V § 100 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,“.
23.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100a
Neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia
Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa § 94 ods. 3, 4 alebo 5.“.
24.
V § 104 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 7 alebo 8 nie je ustanovené inak.
(7)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE bez obmedzenej platnosti aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.
(8)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(9)
Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 6, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(10)
Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 17.
25.
V § 105 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1, a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia, pričom podmienkou na uznanie skupiny takého vodičského oprávnenia je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.“.
26.
V § 105 ods. 2 sa slová „§ 104 ods. 2, 3, 7 až 9 a 12“ nahrádzajú slovami „§ 104 ods. 2, 3, 6 až 10, 12 až 14 a 17“.
27.
Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠106a
Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre skupinu vodičského oprávnenia
Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula platnosť vyznačená pre túto skupinu vodičského oprávnenia.“.
28.
V § 119 ods. 2 prvá veta znie: „Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V.“.
29.
V § 119 ods. 2 druhej vete a ods. 3 druhej vete sa slová „s evidenčným“ nahrádzajú slovami „so zvláštnym evidenčným“.
30.
V § 119 ods. 3 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „v takom prípade orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V.“.
31.
V § 123 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo musí byť na predpísané miesto pripevnená tabuľka s rovnakým evidenčným číslom, ako je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.“.
32.
V § 143a sa slová „31. mája 2011“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“.
33.
V § 143b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.
(3)
Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.
(4)
Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklady podľa prvej vety nesmú byť staršie ako päť rokov.
(5)
Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.
34.
V § 145 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
35.
Názov prílohy znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
36.
Príloha sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3.
Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 004) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 39/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v položke 6 sa doterajší text Oslobodenia označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 63 znie:
„Položka 63
a)
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ....................... 6,50 eura
b)
Vydanie vodičského preukazu z dôvodu výmeny vodičského preukazu ...................................... 3 eurá
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na dva roky, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 68a dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Doručenie osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ..................................................... 3 eurá“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 68a sa na konci pripája Oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 76 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla .... 16,50 eura“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem čl. I bodov 6 až 8, 10, 12, 15 až 27, 33 a položky 63 písm. b) v čl. II druhom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.