102/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZÁKON
z 23. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 26 znie:
㤠26
(1)
Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, je povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou vrátiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá, alebo zaplatiť do rozpočtu, do ktorého mala byť zaplatená. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu.
(2)
Rozhodnutie Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci je priamo vykonateľné voči príjemcovi dňom doručenia takého rozhodnutia Slovenskej republike. V prípadoch podľa odseku 4 je súčasťou exekučného titulu aj rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy podľa odseku 4.
(3)
Na základe rozhodnutia Komisie o poskytnutí neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu ministerstva financií je poskytovateľ povinný podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia podnetu ministerstva financií; poskytovateľ určený v podnete je oprávneným v exekučnom konaní.
(4)
Ak z rozhodnutia Komisie nevyplýva výška neoprávnenej štátnej pomoci alebo označenie osoby, ktorej sa taká neoprávnená štátna pomoc poskytla, poskytovateľ, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci, alebo osobu, ktorej sa poskytla. Ak poskytovateľ nie je ústredným orgánom štátnej správy, také rozhodnutie vydá ten ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. Súčasťou takého rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy môže byť aj určenie výšky úrokov podľa osobitného predpisu,24b) alebo sa vydá samostatné rozhodnutie o určení výšky úrokov. Ak ústredný orgán štátnej správy nevydáva rozhodnutie o určení výšky vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci alebo o označení osoby, ktorej sa poskytla, alebo v tomto rozhodnutí neurčí výšku úrokov, je oprávnený osobitne rozhodnúť o výške úrokov podľa osobitného predpisu.24b)
(5)
Rozklad proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nemá odkladný účinok.
(6)
Spory o právomoc na vydanie rozhodnutia podľa odseku 4 rozhoduje ministerstvo financií. Na takéto rozhodovanie ministerstva financií sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(7)
Ak poskytovateľ nepodá návrh na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci v lehote podľa odseku 3, je taký návrh oprávnený podať ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. V takom prípade je vymožená suma zodpovedajúca neoprávnenej štátnej pomoci príjmom rozpočtu tohto ústredného orgánu štátnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4, Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.
2.
Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Ak na základe rozhodnutia Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci vydaného do 31. mája 2011 nebola takáto neoprávnená štátna pomoc úplne alebo čiastočne vymožená, na jej vymáhanie sa použijú ustanovenia predpisu účinného od 1. júna 2011.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 41 ods. 2 písm. d) sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „rozhodcovských súdov a“.
3.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje ustanovenie § 39 ods. 3, § 42 ods. 2 a 4, § 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 56 ods. 2 až 5 a § 57 ods. 1 písm. g).“.
4.
V § 44 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava.“.
5.
V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušný súd je Okresný súd Malacky.“.
6.
V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 96 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.
8.
V § 107 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.
9.
V § 123 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie a doručí ho podľa § 118; ustanovenie § 122 sa použije primerane.“.
10.
V § 137 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.
11.
V § 168 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.