552/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 32 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 533/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlač kontrolnej známky, ktorý obsahuje minimálne dva druhy ochranných vlákien, z ktorých jeden druh je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra a druhý druh je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra.
(2)
Kontrolná známka sa vyhotovuje v rozmeroch 20 mm × 44 mm a je rozdelená na hlavné pole a voľné polia. Hlavné pole sa nachádza v strednej časti kontrolnej známky a voľné polia, ktoré sú rozmerovo rovnaké, sa nachádzajú v hornej časti kontrolnej známky a dolnej časti kontrolnej známky.
(3)
V hlavnom poli je umiestnený
a)
štátny znak Slovenskej republiky,
b)
text „Slovenská republika“,
c)
číselný údaj o počte kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,
d)
údaj o dĺžke jednej cigarety vyjadrený písmenom A a príslušným číslom, a to takto:
1.
A1 znamená dĺžku jednej cigarety do 80 mm vrátane,
2.
A2 dĺžku jednej cigarety viac ako 80 mm do 110 mm vrátane,
3.
A3 dĺžku jednej cigarety viac ako 110 mm do 140 mm vrátane,
4.
A spolu s ďalším číslom zvýšeným o jedna znamená každých ďalších 30 mm dĺžky cigarety,
e)
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet podľa § 6 ods. 5 zákona, a to v dolnej časti.
(4)
V každom voľnom poli kontrolnej známky je umiestnený údaj o
a)
registračnom odbernom čísle na odber kontrolných známok,
b)
cene cigariet.
(5)
Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošovými ochrannými prvkami, ochranným mikrotextom, prípadne ďalšími prvkami ochrany.
(6)
Na vyhotovovanie kontrolnej známky sa používajú ceninové farby, certifikované a vyrobené pre tlač kontrolnej známky, z ktorých najmenej jedna farba je kontrolovateľná v ultrafialovej oblasti spektra a jedna farba je kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra.
§ 2
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch v znení vyhlášky č. 645/2007 Z. z. a vyhlášky č. 631/2008 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Mikloš v. r.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.