55/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
ZÁKON
z 2. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 90/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „získavania“ vkladajú slová „štatistických údajov a“.
2.
V § 2 písm. a) sa za slovo „spracúvanie,“ vkladá slovo „šírenie,“.
3.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „program zisťovaní“)“.
4.
V § 2 písm. d) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „podľa periodicity sa štatistické zisťovanie delí na krátkodobé, dlhodobé a neperiodické štatistické zisťovanie,“.
5.
V § 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „dôverný údaj“)“.
6.
V § 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 3 ods. 1 sa doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „spracúvaní“ vkladá čiarka a slovo „šírení“.
9.
V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „je kontaktné miesto pre Európsku komisiu v rámci európskeho štatistického systému.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).“.
10.
V § 6 ods. 4 sa za slovom „majetku“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.“.
11.
V § 8 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spracovanie štatistických údajov na vnútroštátnej úrovni, aby sa získavanie údajov a informácií pri zabezpečovaní štatistických zisťovaní a pri získavaní štatistických údajov a štatistických informácií ministerstvami a štátnymi organizáciami vykonávalo hospodárne a bez duplicity,
g)
vyjadruje sa k metodike tvorby, obsahu a štruktúre štatistických údajov a štatistických informácií, ktoré ministerstvá a štátne organizácie získavajú pri výkone svojej činnosti,“.
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená h) až r).
12.
V § 12 ods. 3 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorých rozsah a obsah sú povinné vopred prerokovať s úradom.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 13 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Rovnakú povinnosť majú právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov.1) Požadované údaje a informácie sa poskytujú v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe.“.
14.
V § 13 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prípadne obchodná krajina,“ a slová „merné jednotky,“ sa nahrádzajú slovami „množstvo v dodatkových merných jednotkách, štatistická“.
15.
V § 13 ods. 2 písm. f) sa nad slová „zdravotného poistenia“ umiestňuje odkaz 3a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g)
údaje zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti3b) a doplnkového dôchodkového sporenia, najmä údaje o počtoch poistencov a sporiteľov, platiteľoch poistného, počte a sume dávok a o poberateľoch dávok,
h)
údaje z evidencie sociálnych dávok a o poskytovaných sociálnych službách,3c) najmä údaje o poberateľoch dávok a o ich jednotlivých druhoch,
i)
údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
j)
údaje a informácie z katastra nehnuteľností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:
„3b)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3c)
Napríklad zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Orgány územnej samosprávy a právnické osoby nimi zriadené alebo založené na požiadanie úradu bezplatne poskytnú pre potreby miestnej štatistiky a regionálnej štatistiky údaje a informácie zo svojich informačných systémov v určenom termíne, rozsahu a štruktúre.“.
18.
V § 14 písm. a) sa slová „o podnikaní fyzickej osoby, ktorá údaje poskytuje“ nahrádzajú slovami „štátnom občianstve“.
19.
§ 14 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
informačných a komunikačných technológiách používaných v domácnostiach.3d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv. 2; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.
20.
V § 16 druhá veta znie: „Obce zabezpečujú zber požadovaných údajov a informácií v písomnej podobe alebo elektronickej podobe na formulároch, ktoré im zašle orgán, ktorý súpis vykonáva alebo im oznámi, kde bude elektronický formulár na jeho webovom sídle prístupný; orgán vykonávajúci súpis uhrádza obciam oprávnené náklady, ktoré im v súvislosti s touto činnosťou vzniknú.“.
21.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Orgány zabezpečujúce výkon štátnej štatistiky sú povinné na vykonanie programom ustanovených štátnych štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je u nich na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára a poskytnúť spravodajskej jednotke potrebnú metodickú pomoc. Tieto orgány vytvoria na svojom webovom sídle prístup na podávanie elektronických formulárov. Podrobnosti o podávaní formulárov elektronickou formou zverejnia na svojom webovom sídle.“.
22.
V § 18 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na formulári v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe“.
23.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „organizácií“ umiestňuje odkaz 6a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5. 3. 2008), Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 76, 30. 3. 1993) v platnom znení a Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „(register fariem)“.
25.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
register subjektov zahraničného obchodu.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), čl. 5 a 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1915/2005 z 24. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2005), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009), nariadenie (ES) č. 223/2009, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 3 písm. m) a § 9 ods. 3 písm. s) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
26.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o organizačnej zložke a údaje o skupinách podnikov;6a) ak úrad o to požiada, je právnická osoba alebo podnikateľ povinný údaje potrebné na zápis organizačnej zložky alebo skupiny podnikov poskytnúť.“.
27.
V § 21 ods. 1 sa odkaz 3 nahrádza odkazom 7a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
28.
§ 21 odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7b znie:
„(2)
Do registra organizácií podľa odseku 1 sa zapisujú údaje podľa osobitných predpisov.7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 177/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 2; Ú. v. ES L 310, 30.11.1996) v platnom znení.“.
29.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
30.
V § 21 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Na aktualizáciu registra organizácií je úrad oprávnený požiadať právnickú osobu alebo podnikateľa, obec alebo vyšší územný celok o oznámenie údajov a informácií a tieto osoby sú povinné žiadosti úradu v určenom termíne vyhovieť.
(4)
Údaje uvedené v registri organizácií, okrem údajov uvedených v odseku 5, sú verejné údaje a možno ich poskytnúť každému, kto o ne požiada. Orgánom uvedeným v § 31 ods. 1, 2 a 5 sa tieto údaje poskytujú bezplatne, ostatným žiadateľom za odplatu.
(5)
Údaje o rodnom čísle, adrese trvalého pobytu a štátnej príslušnosti podnikateľa a o počte zamestnancov sú neverejné údaje. Možno ich poskytovať podľa osobitného predpisu.7c) Akékoľvek ďalšie poskytovanie týchto údajov musí výslovne schváliť úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 177/2008.“.
31.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
(1)
V registri subjektov zahraničného obchodu sa zapisujú všetky spravodajské jednotky uskutočňujúce obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie a ďalšie subjekty uskutočňujúce obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a nečlenskými krajinami Európskej únie podľa osobitných predpisov.6b)
(2)
Údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie poskytujú spravodajské jednotky v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní v elektronickej podobe formou hlásení do systému Intrastat;6b) ochrana poskytnutých dôverných štatistických údajov o zahraničnom obchode v hláseniach sa riadi osobitným predpisom.7d)
(3)
Spravodajská jednotka, ktorej hodnota obchodu s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie prevýši hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,7e) oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7d a 7e znejú:
„7d)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 638/2004.
7e)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1982/2004.“.
32.
§ 26 znie:
㤠26
Registre uvedené v § 22, 24 a 25a sú neverejné.“.
33.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Organizačným zložkám bez právnej subjektivity zriadeným právnickou osobou alebo podnikateľom a skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie osobitnú identifikáciu. Spôsob jej tvorby určuje úrad.“.
34.
V § 27 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Právnická osoba a podnikateľ, ktorí nemajú pridelené identifikačné číslo podľa odseku 5 písm. a), b), d) alebo f), sú povinní písomne nahlásiť úradu svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla pre zapísanie do registra organizácií, a to do desiatich dní od svojho vzniku. Rovnakú povinnosť majú, aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností.
(9)
Povinnosť ustanovenú v odseku 8 môže za právnickú osobu splniť jej zakladateľ, zriaďovateľ, obvodný úrad alebo vyšší územný celok na príslušnom formulári v písomnej alebo elektronickej podobe.
(10)
Podnikateľovi vykonávajúcemu podnikateľskú činnosť, ktorá nie je živnosťou, pridelí úrad identifikačné číslo na základe údajov získaných od právnických osôb, obcí, vyšších územných celkov8a) alebo orgánov štátnej správy, ktoré podľa osobitných zákonov vydávajú doklady o oprávnení na takú činnosť na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti podnikateľa o pridelenie identifikačného čísla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 27 ods. 11 sa slová „fyzickej osobe“ nahrádzajú slovom „podnikateľovi“.
36.
V § 29 ods. 1 sa za slovo „obcí“ vkladá čiarka a slová „predsedovia vyšších územných celkov“.
37.
V § 29 ods. 3 sa slovo „pracovného“ nahrádza slovami „pracovného,9a) služobného9b) a štátnozamestnaneckého9c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9c znejú:
„9a)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
9b)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
38.
V § 30 ods. 3 sa slová „do zahraničia“ nahrádzajú slovami „Európskej komisii, Eurostatu, národným štatistickým úradom členských štátov Európskej únie, Európskej centrálnej banke a centrálnym bankám členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu9d) a medzinárodným orgánom a organizáciám“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
Čl. 21 nariadenia (ES) č. 223/2009.“.
39.
V § 30 ods. 4 sa nad slovo „účely“ umiestňuje odkaz 9e a za slová „právnickým osobám“ sa vkladajú slová „alebo výskumným pracovníkom9f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9e a 9f znejú:
„9e)
Nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 133, 18. 5. 2002) v platnom znení.
9f)
Čl. 23 nariadenia (ES) č. 223/2009.“.
40.
V § 31 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev“.
41.
V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou jednotkou,“.
42.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.
43.
V § 32 ods. 1 písm. c) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „665 eur“.
44.
V § 33 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
45.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Zrušujú sa:
1.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.
2.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov v znení opatrenia č. 402/1998 Z. z.
3.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky.
4.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 156/1980 Zb.
5.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 47/1985 Zb. o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov.“.
46.
Slová „program zisťovaní“ alebo „dôverný údaj“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „program štátnych štatistických zisťovaní“ alebo „dôverný štatistický údaj“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 358/2007 Z. z., zákonom č. 90/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.