494/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom stálej prevádzkarne2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.
V § 4 ods. 7 prvá veta znie: „Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby.“.
3.
V § 7 ods. 3 posledná veta znie: „Pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód elektronickej registračnej pokladnice nemení.“.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) až l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.“.
5.
V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň.“.
6.
V § 18 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2011“.
7.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010
Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 289/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14c ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad (§ 3 ods. 13), môže zabezpečiť tovar podnikateľovi s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky,4aa) ktorý predáva tovar a nemá na predajnom mieste pokladnicu podľa osobitného predpisu.4aa)“.
2.
V § 15 ods. 1 prvá veta znie: „Daňovou kontrolou sa zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti, a to u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje; pri správe daní vykonávanej daňovým úradom alebo colným úradom daňovú kontrolu vykonáva zamestnanec správcu dane podľa § 1a písm. j) prvého alebo druhého bodu na základe poverenia miestne príslušného správcu dane.“.
3.
V § 23 sa odsek 5 dopĺňa písmenom zi), ktoré znie:
„zi) správe katastra nehnuteľností na účely podľa osobitného predpisu.8nc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8nc znie:
„8nc)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 23b ods. 2 sa slová „príslušný zoznam daňových dlžníkov“ nahrádzajú slovami „aktuálny zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka“.
5.
V § 32 ods. 12 sa slová „vo veciach daňového konania“ nahrádzajú slovami „na účely správy daní“.
6.
V § 32 ods. 16 sa za slová „daňovému riaditeľstvu“ vkladajú slová „a colnému riaditeľstvu“.
7.
V § 35 ods. 2 posledná veta znie: „Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pri výpočte pokuty sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije sadzba 10 %.“.
8.
V § 35 ods. 8 písm. b) druhom bode sa za slovo „doklad“ vkladajú čiarka a slovo „doklad“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11cc sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
10.
V § 35 ods. 8 písm. c) štvrtom bode sa slová „nepožiada servisnú organizáciu o“ nahrádzajú slovom „nezabezpečí“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ag znie:
„11ag)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 78a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 215/2007 Z. z.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 35b ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „z príjmov“.
13.
V § 110j ods. 1 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2011“.
14.
Za § 110j sa vkladá § 110k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010
Ak od 1. januára 2010 do 29. decembra 2010 nastala skutočnosť pre uloženie pokuty (§ 35), postupuje sa podľa zákona účinného do 29. decembra 2010.“.

Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.