486/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
ZÁKON
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 9 písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „a Európskych spoločenstiev“.
2.
V § 22 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok; ustanovenia odsekov 10 a 11 sa v takomto prípade nepoužijú.“.
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.
3.
V § 22 ods. 17 sa číslo „15“ nahrádza číslom „16“.
4.
V § 39c sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
5.
Za § 39g sa vkladá § 39h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2010
Ustanovenie § 22 ods. 12 v znení účinnom od 31. decembra 2010 sa prvýkrát použije pri posudzovaní povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ktoré sa zostavujú k 31. decembru 2010 a neskôr.“.
6.
V prílohe sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
7.
Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.