455/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2010
o zrušení Vojenského obvodu Javorina
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa Vojenský obvod Javorina (ďalej len „vojenský obvod“), ktorý je v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji a ktorého územie pozostáva z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková.
§ 2
Územie vojenského obvodu (ďalej len „územie“) s výmerou 316 384 415 m2 pripadne do územia obcí takto:
a)
územie s výmerou 4 244 785 m2 do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce,
b)
územie s výmerou 7 836 512 m2 do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica,
c)
územie s výmerou 730 921 m2 do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko,
d)
územie s výmerou 7 394 328 m2 do územia obce Ihľany, katastrálne územie Majerka,
e)
územie s výmerou 11 467 549 m2 do územia obce Ihľany, katastrálne územie Stotince,
f)
územie s výmerou 7 226 349 m2 do územia obce Jakubany ako pôvodné katastrálne územie Hniezdno,
g)
územie s výmerou 41 735 413 m2 do územia obce Jakubany, katastrálne územie Jakubany,
h)
územie s výmerou 3 535 681 m2 do územia obce Jurské, katastrálne územie Jurské,
i)
územie s výmerou 8 788 494 m2 do územia obce Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov,
j)
územie s výmerou 702 410 m2 do územia obce Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka,
k)
územie s výmerou 7 237 303 m2 do územia obce Levoča ako pôvodné katastrálne územie Dvorce,
l)
územie s výmerou 40 281 019 m2 do územia obce Levoča, katastrálne územie Levoča,
m)
územie s výmerou 3 207 194 m2 do územia obce Levoča, katastrálne územie Závada,
n)
územie s výmerou 21 277 882 m2 do územia obce Lomnička, katastrálne územie Lomnička,
o)
územie s výmerou 32 763 875 m2 do územia obce Ľubica, katastrálne územie Ľubica,
p)
územie s výmerou 17 362 671 m2 do územia obce Ľubica ako pôvodné katastrálne územie Ľubické Kúpele,
q)
územie s výmerou 1 748 364 m2 do územia obce Nižné Repaše, katastrálne územie Nižné Repaše,
r)
územie s výmerou 589 591 m2 do územia obce Podolínec, katastrálne územie Podolínec,
s)
územie s výmerou 2 875 674 m2 do územia obce Poloma, katastrálne územie Poloma,
t)
územie s výmerou 4 209 741 m2 do územia obce Šambron, katastrálne územie Šambron,
u)
územie s výmerou 46 096 341 m2 do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne územie Blažov,
v)
územie s výmerou 8 127 710 m2 do územia obce Tichý Potok, katastrálne územie Tichý Potok,
w)
územie s výmerou 10 732 694 m2 do územia obce Torysky, katastrálne územie Torysky,
x)
územie s výmerou 17 961 353 m2 do územia obce Tvarožná ako pôvodné katastrálne územie Ruskinovce,
y)
územie s výmerou 7 766 007 m2 do územia obce Tvarožná, katastrálne územie Tvarožná,
z)
územie s výmerou 484 554 m2 do územia obce Vyšné Repaše, katastrálne územie Vyšné Repaše.
§ 3
Rozdelenie územia do územia obcí podľa § 2 je podľa parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a katastrálnych území uvedené v prílohe č. 1. Grafické znázornenie rozdelenia územia do územia obcí podľa § 2 je uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 455/2010 Z. z.
ROZDELENIE ÚZEMIA DO ÚZEMIA OBCÍ
a)
obec Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
367 45 796 lesné pozemky Blažov
368 235 934 lesné pozemky Blažov
369 49 456 trvalé trávne porasty Blažov
370 102 749 lesné pozemky Blažov
371 596 545 lesné pozemky Blažov
372 352 184 lesné pozemky Blažov
373 21 100 lesné pozemky Blažov
374 180 347 lesné pozemky Blažov
375 43 434 lesné pozemky Blažov
376 470 781 lesné pozemky Blažov
377 567 104 lesné pozemky Blažov
378 712 069 lesné pozemky Blažov
379 17 126 lesné pozemky Blažov
391 133 445 lesné pozemky Blažov
392 7 286 lesné pozemky Blažov
428/2 117 749 lesné pozemky Blažov
450 5 117 lesné pozemky Blažov
451 31 186 lesné pozemky Blažov
453 10 288 lesné pozemky Blažov
454 538 179 lesné pozemky Blažov
455 6 910 lesné pozemky Blažov
Celkom do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce 4 244 785 m2
b)
obec Holumnica, katastrálne územie Holumnica
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
97/1 380 533 lesné pozemky Ihla
97/3 3 791 lesné pozemky Ihla
97/4 424 lesné pozemky Ihla
97/5 2 072 lesné pozemky Ihla
97/6 1 428 lesné pozemky Ihla
97/7 2 492 lesné pozemky Ihla
97/8 1 910 lesné pozemky Ihla
97/9 471 lesné pozemky Ihla
97/10 2 324 lesné pozemky Ihla
97/11 5 687 lesné pozemky Ihla
97/12 4 960 lesné pozemky Ihla
97/13 835 lesné pozemky Ihla
97/14 205 lesné pozemky Ihla
97/15 939 lesné pozemky Ihla
97/16 1 493 lesné pozemky Ihla
97/17 2 565 lesné pozemky Ihla
97/18 813 lesné pozemky Ihla
97/19 1 464 lesné pozemky Ihla
98 7 021 lesné pozemky Ihla
105/2 95 987 lesné pozemky Ihla
105/3 82 248 lesné pozemky Ihla
105/4 2 789 lesné pozemky Ihla
105/5 3 176 lesné pozemky Ihla
105/6 23 828 lesné pozemky Ihla
105/7 2 787 lesné pozemky Ihla
105/8 3 885 lesné pozemky Ihla
105/9 18 lesné pozemky Ihla
105/10 209 lesné pozemky Ihla
105/11 1 744 lesné pozemky Ihla
105/12 5 877 lesné pozemky Ihla
105/13 7 453 lesné pozemky Ihla
105/14 1 516 lesné pozemky Ihla
105/15 4 983 lesné pozemky Ihla
110/1 576 056 lesné pozemky Ihla
110/2 3 366 lesné pozemky Ihla
110/3 2 723 lesné pozemky Ihla
110/4 619 lesné pozemky Ihla
110/5 737 lesné pozemky Ihla
110/6 1 223 lesné pozemky Ihla
110/7 2 284 lesné pozemky Ihla
110/8 802 lesné pozemky Ihla
110/9 1 867 lesné pozemky Ihla
110/10 1 798 lesné pozemky Ihla
110/11 11 075 lesné pozemky Ihla
110/12 831 lesné pozemky Ihla
110/13 3 155 lesné pozemky Ihla
110/14 1 640 lesné pozemky Ihla
110/15 8 366 lesné pozemky Ihla
110/16 6 333 lesné pozemky Ihla
110/17 13 962 lesné pozemky Ihla
110/18 11 232 lesné pozemky Ihla
110/19 752 lesné pozemky Ihla
110/20 3 294 lesné pozemky Ihla
110/21 7 099 lesné pozemky Ihla
110/22 378 lesné pozemky Ihla
110/23 888 lesné pozemky Ihla
110/24 23 556 lesné pozemky Ihla
110/25 6 751 lesné pozemky Ihla
110/26 471 lesné pozemky Ihla
110/27 4 409 lesné pozemky Ihla
110/28 299 lesné pozemky Ihla
110/29 201 lesné pozemky Ihla
110/30 694 lesné pozemky Ihla
110/31 2 025 lesné pozemky Ihla
110/32 716 lesné pozemky Ihla
110/33 1 094 lesné pozemky Ihla
110/34 971 lesné pozemky Ihla
110/35 363 lesné pozemky Ihla
110/36 1 374 lesné pozemky Ihla
110/37 16 875 lesné pozemky Ihla
110/38 547 lesné pozemky Ihla
110/39 3 120 lesné pozemky Ihla
110/40 1 097 lesné pozemky Ihla
110/41 198 lesné pozemky Ihla
110/42 255 lesné pozemky Ihla
110/43 151 lesné pozemky Ihla
110/44 4 158 lesné pozemky Ihla
110/45 3 830 lesné pozemky Ihla
110/46 317 lesné pozemky Ihla
110/47 3 793 lesné pozemky Ihla
110/48 1 068 lesné pozemky Ihla
110/49 558 lesné pozemky Ihla
110/50 744 lesné pozemky Ihla
110/51 478 lesné pozemky Ihla
110/52 529 lesné pozemky Ihla
110/53 14 880 lesné pozemky Ihla
110/54 19 667 lesné pozemky Ihla
110/55 3 847 lesné pozemky Ihla
112/1 566 981 lesné pozemky Ihla
112/2 1 180 lesné pozemky Ihla
112/3 1 104 lesné pozemky Ihla
112/4 863 lesné pozemky Ihla
112/5 406 lesné pozemky Ihla
112/6 1 532 lesné pozemky Ihla
112/7 42 460 lesné pozemky Ihla
112/8 1 222 lesné pozemky Ihla
112/9 449 lesné pozemky Ihla
112/10 18 875 lesné pozemky Ihla
112/11 647 lesné pozemky Ihla
112/12 320 lesné pozemky Ihla
112/13 745 lesné pozemky Ihla
112/15 306 lesné pozemky Ihla
112/16 248 lesné pozemky Ihla
112/17 259 lesné pozemky Ihla
114/1 299 851 lesné pozemky Ihla
114/2 97 752 lesné pozemky Ihla
114/3 1 415 lesné pozemky Ihla
114/4 1 618 lesné pozemky Ihla
115/1 305 876 lesné pozemky Ihla
115/2 1 993 lesné pozemky Ihla
115/3 14 670 lesné pozemky Ihla
115/4 3 147 lesné pozemky Ihla
115/5 25 lesné pozemky Ihla
115/6 87 lesné pozemky Ihla
115/7 49 lesné pozemky Ihla
115/8 78 lesné pozemky Ihla
116/3 145 647 lesné pozemky Ihla
116/15 795 lesné pozemky Ihla
137/2 30 002 lesné pozemky Ihla
137/3 5 270 lesné pozemky Ihla
137/4 747 lesné pozemky Ihla
137/5 9 lesné pozemky Ihla
140/2 3 086 lesné pozemky Ihla
140/4 4 016 lesné pozemky Ihla
140/7 1 187 lesné pozemky Ihla
140/8 545 lesné pozemky Ihla
140/9 45 lesné pozemky Ihla
140/11 102 lesné pozemky Ihla
140/12 45 lesné pozemky Ihla
140/13 788 lesné pozemky Ihla
140/14 56 lesné pozemky Ihla
140/15 222 lesné pozemky Ihla
140/16 1 805 lesné pozemky Ihla
140/17 213 lesné pozemky Ihla
140/18 511 lesné pozemky Ihla
140/19 183 lesné pozemky Ihla
140/20 46 lesné pozemky Ihla
140/21 89 lesné pozemky Ihla
140/22 3 881 lesné pozemky Ihla
141/1 162 898 lesné pozemky Ihla
141/3 936 lesné pozemky Ihla
141/4 55 228 lesné pozemky Ihla
141/5 3 772 lesné pozemky Ihla
141/6 15 093 lesné pozemky Ihla
142/3 57 056 lesné pozemky Ihla
205/3 130 862 lesné pozemky Ihla
206/1 100 680 lesné pozemky Ihla
206/2 63 lesné pozemky Ihla
206/3 55 lesné pozemky Ihla
207 51 693 lesné pozemky Ihla
208/1 285 999 lesné pozemky Ihla
208/3 2 558 lesné pozemky Ihla
208/4 132 757 lesné pozemky Ihla
208/5 15 861 lesné pozemky Ihla
208/6 10 001 lesné pozemky Ihla
208/7 732 lesné pozemky Ihla
208/8 263 lesné pozemky Ihla
208/9 830 lesné pozemky Ihla
210/2 2 832 ostatné plochy Ihla
210/3 1 357 ostatné plochy Ihla
211 3 412 lesné pozemky Ihla
212/1 491 216 lesné pozemky Ihla
212/3 215 383 lesné pozemky Ihla
212/4 7 424 lesné pozemky Ihla
212/5 47 918 lesné pozemky Ihla
212/6 26 457 lesné pozemky Ihla
212/7 3 385 lesné pozemky Ihla
212/8 12 481 lesné pozemky Ihla
212/10 432 lesné pozemky Ihla
212/11 1 978 lesné pozemky Ihla
213/1 8 718 lesné pozemky Ihla
213/2 2 870 lesné pozemky Ihla
239/2 1 216 lesné pozemky Ihla
239/3 282 lesné pozemky Ihla
239/4 1 132 lesné pozemky Ihla
239/5 160 lesné pozemky Ihla
239/6 245 lesné pozemky Ihla
239/7 235 lesné pozemky Ihla
287/2 1 108 lesné pozemky Ihla
287/3 1 267 lesné pozemky Ihla
287/4 1 033 lesné pozemky Ihla
288/2 9 252 lesné pozemky Ihla
290/2 186 741 lesné pozemky Ihla
290/3 56 079 lesné pozemky Ihla
290/4 3 168 lesné pozemky Ihla
290/5 6 086 lesné pozemky Ihla
291/2 213 378 lesné pozemky Ihla
1/1 570 215 lesné pozemky Sypková
2 55 645 lesné pozemky Sypková
3 880 ostatné plochy Sypková
4/1 9 011 ostatné plochy Sypková
5 2 277 ostatné plochy Sypková
6/1 264 961 lesné pozemky Sypková
7/1 34 609 lesné pozemky Sypková
11 236 496 lesné pozemky Sypková
12 587 928 lesné pozemky Sypková
14/1 965 ostatné plochy Sypková
14/3 235 ostatné plochy Sypková
15/1 729 ostatné plochy Sypková
16/1 487 lesné pozemky Sypková
27/2 50 235 lesné pozemky Sypková
28/1 511 930 lesné pozemky Sypková
34/1 151 704 lesné pozemky Sypková
35/1 20 882 lesné pozemky Sypková
124/1 1 810 ostatné plochy Sypková
125 40 zastavané plochy a nádvoria Sypková
Celkom do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica 7 836 512 m2
c)
obec Hradisko, katastrálne územie Hradisko
parcelné
číslo
výmera  (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
1/3 25 683 lesné pozemky Levočská Dolina
86/3 613 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
157/2 123 725 lesné pozemky Ľubické Kúpele
274/2 40 601 lesné pozemky Ľubické Kúpele
275/3 466 320 lesné pozemky Ľubické Kúpele
304 2 923 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
305 6 550 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
306 5 061 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
429/2 653 lesné pozemky Ľubické Kúpele
430/3 58 792 lesné pozemky Ľubické Kúpele
Celkom do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko 730 921 m2
d)
obec Ihľany, katastrálne územie Majerka
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
7/2 58 117 lesné pozemky Ihla
8/7 2 815 ostatné plochy Ihla
12/3 10 102 lesné pozemky Ihla
13/1 520 938 ostatné plochy Ihla
13/2 38 792 ostatné plochy Ihla
13/3 113 zastavané plochy a nádvoria Ihla
13/4 194 ostatné plochy Ihla
13/5 30 498 zastavané plochy a nádvoria Ihla
13/6 118 509 ostatné plochy Ihla
13/7 202 zastavané plochy a nádvoria Ihla
13/8 2 682 ostatné plochy Ihla
13/9 4 618 ostatné plochy Ihla
13/10 897 zastavané plochy a nádvoria Ihla
13/11 11 547 ostatné plochy Ihla
13/12 9 351 ostatné plochy Ihla
13/13 337 zastavané plochy a nádvoria Ihla
13/14 2 916 ostatné plochy Ihla
13/19 133 ostatné plochy Ihla
13/20 77 zastavané plochy a nádvoria Ihla
14/1 5 444 zastavané plochy a nádvoria Ihla
15/1 2 512 zastavané plochy a nádvoria Ihla
15/5 5 zastavané plochy a nádvoria Ihla
16/2 176 ostatné plochy Ihla
25/1 2 245 lesné pozemky Ihla
25/2 3 927 lesné pozemky Ihla
25/3 755 lesné pozemky Ihla
27/2 29 852 lesné pozemky Ihla
27/3 21 709 lesné pozemky Ihla
27/4 4 957 lesné pozemky Ihla
28/1 7 612 ostatné plochy Ihla
29 42 725 trvalé trávne porasty Ihla
30 53 004 ostatné plochy Ihla
31 1 861 trvalé trávne porasty Ihla
32 31 zastavané plochy a nádvoria Ihla
34/1 57 836 lesné pozemky Ihla
34/4 643 lesné pozemky Ihla
34/5 1 321 lesné pozemky Ihla
34/6 38 392 lesné pozemky Ihla
35/1 293 142 lesné pozemky Ihla
35/3 33 358 lesné pozemky Ihla
35/4 74 497 lesné pozemky Ihla
35/5 5 085 lesné pozemky Ihla
35/6 7 356 lesné pozemky Ihla
35/7 123 809 lesné pozemky Ihla
35/8 129 610 lesné pozemky Ihla
35/9 22 165 lesné pozemky Ihla
35/10 1 198 lesné pozemky Ihla
35/11 667 lesné pozemky Ihla
35/12 20 795 lesné pozemky Ihla
35/13 1 203 lesné pozemky Ihla
35/14 459 lesné pozemky Ihla
35/15 140 lesné pozemky Ihla
35/16 119 lesné pozemky Ihla
35/17 122 lesné pozemky Ihla
35/18 3 554 lesné pozemky Ihla
35/19 2 487 lesné pozemky Ihla
36 67 585 trvalé trávne porasty Ihla
38 9 088 ostatné plochy Ihla
39/1 41 365 trvalé trávne porasty Ihla
39/2 2 628 trvalé trávne porasty Ihla
39/3 2 471 trvalé trávne porasty Ihla
39/4 996 trvalé trávne porasty Ihla
40 921 trvalé trávne porasty Ihla
41 2 016 trvalé trávne porasty Ihla
42 917 trvalé trávne porasty Ihla
43 43 232 trvalé trávne porasty Ihla
44 973 orná pôda Ihla
45 2 171 trvalé trávne porasty Ihla
46 1 773 trvalé trávne porasty Ihla
47 2 111 trvalé trávne porasty Ihla
48 1 369 trvalé trávne porasty Ihla
49/1 1 916 orná pôda Ihla
49/2 41 orná pôda Ihla
50 2 050 trvalé trávne porasty Ihla
51 2 590 trvalé trávne porasty Ihla
52 15 579 trvalé trávne porasty Ihla
53 1 296 ostatné plochy Ihla
54 655 ostatné plochy Ihla
55 10 234 trvalé trávne porasty Ihla
56/1 45 061 trvalé trávne porasty Ihla
57 1 538 trvalé trávne porasty Ihla
58 2 629 trvalé trávne porasty Ihla
59 1 218 trvalé trávne porasty Ihla
60 2 598 trvalé trávne porasty Ihla
61 4 255 trvalé trávne porasty Ihla
77/1 770 480 lesné pozemky Ihla
77/9 3 614 lesné pozemky Ihla
77/10 177 lesné pozemky Ihla
77/11 721 lesné pozemky Ihla
77/12 17 863 lesné pozemky Ihla
77/13 87 lesné pozemky Ihla
77/14 2 908 lesné pozemky Ihla
77/15 411 lesné pozemky Ihla
77/16 2 596 lesné pozemky Ihla
77/17 45 lesné pozemky Ihla
77/18 873 lesné pozemky Ihla
77/19 15 592 lesné pozemky Ihla
79/2 357 vodné plochy Ihla
79/4 307 vodné plochy Ihla
79/6 56 vodné plochy Ihla
79/8 248 vodné plochy Ihla
79/11 130 vodné plochy Ihla
79/12 36 vodné plochy Ihla
79/13 12 vodné plochy Ihla
79/14 458 vodné plochy Ihla
79/16 1 726 vodné plochy Ihla
79/18 2 055 vodné plochy Ihla
79/20 193 vodné plochy Ihla
79/21 34 vodné plochy Ihla
79/22 557 vodné plochy Ihla
79/26 101 vodné plochy Ihla
79/28 116 vodné plochy Ihla
79/29 31 vodné plochy Ihla
79/30 38 vodné plochy Ihla
79/31 227 vodné plochy Ihla
79/32 93 vodné plochy Ihla
79/33 10 vodné plochy Ihla
79/34 17 vodné plochy Ihla
79/35 190 vodné plochy Ihla
79/36 191 vodné plochy Ihla
79/37 70 vodné plochy Ihla
79/38 21 vodné plochy Ihla
79/39 28 vodné plochy Ihla
79/40 61 vodné plochy Ihla
79/41 46 vodné plochy Ihla
79/42 379 vodné plochy Ihla
79/43 59 vodné plochy Ihla
79/44 21 vodné plochy Ihla
79/45 44 vodné plochy Ihla
79/46 18 vodné plochy Ihla
79/47 289 vodné plochy Ihla
79/48 75 vodné plochy Ihla
79/49 1 232 vodné plochy Ihla
79/50 57 vodné plochy Ihla
79/51 154 vodné plochy Ihla
79/52 20 vodné plochy Ihla
80/2 278 lesné pozemky Ihla
80/3 32 lesné pozemky Ihla
80/4 147 lesné pozemky Ihla
85/2 53 ostatné plochy Ihla
85/4 13 825 ostatné plochy Ihla
85/8 2 862 ostatné plochy Ihla
85/9 20 ostatné plochy Ihla
85/10 270 ostatné plochy Ihla
85/11 29 ostatné plochy Ihla
85/12 52 ostatné plochy Ihla
85/14 3 757 ostatné plochy Ihla
85/15 55 ostatné plochy Ihla
85/16 735 ostatné plochy Ihla
85/18 7 010 ostatné plochy Ihla
85/19 185 ostatné plochy Ihla
170/2 17 ostatné plochy Ihla
171/2 262 lesné pozemky Ihla
171/3 112 lesné pozemky Ihla
171/4 1 564 lesné pozemky Ihla
171/5 166 lesné pozemky Ihla
171/6 86 lesné pozemky Ihla
171/7 284 lesné pozemky Ihla
171/8 103 lesné pozemky Ihla
171/9 143 lesné pozemky Ihla
172/2 1 179 lesné pozemky Ihla
172/3 6 691 lesné pozemky Ihla
172/4 322 lesné pozemky Ihla
172/5 820 lesné pozemky Ihla
180/1 992 547 lesné pozemky Ihla
180/5 76 lesné pozemky Ihla
180/6 421 lesné pozemky Ihla
180/7 388 lesné pozemky Ihla
180/8 29 lesné pozemky Ihla
180/9 309 lesné pozemky Ihla
180/10 173 lesné pozemky Ihla
180/11 11 298 lesné pozemky Ihla
180/12 1 903 lesné pozemky Ihla
182/1 669 216 lesné pozemky Ihla
182/6 113 lesné pozemky Ihla
182/7 407 lesné pozemky Ihla
182/8 1 293 lesné pozemky Ihla
182/9 824 lesné pozemky Ihla
182/10 1 113 lesné pozemky Ihla
182/11 327 lesné pozemky Ihla
183/2 1 219 lesné pozemky Ihla
183/3 33 lesné pozemky Ihla
183/4 1 061 lesné pozemky Ihla
183/5 279 lesné pozemky Ihla
183/6 484 lesné pozemky Ihla
183/7 8 lesné pozemky Ihla
184/2 80 lesné pozemky Ihla
184/3 71 lesné pozemky Ihla
184/4 184 lesné pozemky Ihla
225/1 560 196 lesné pozemky Ihla
225/4 1 082 lesné pozemky Ihla
225/5 70 lesné pozemky Ihla
225/6 610 lesné pozemky Ihla
225/7 30 lesné pozemky Ihla
225/8 47 lesné pozemky Ihla
225/9 1 395 lesné pozemky Ihla
225/10 1 947 lesné pozemky Ihla
284/2 2 012 lesné pozemky Ihla
284/3 19 lesné pozemky Ihla
284/4 820 lesné pozemky Ihla
284/5 2 162 lesné pozemky Ihla
284/6 305 lesné pozemky Ihla
315/1 25 841 lesné pozemky Ihla
315/2 1 749 lesné pozemky Ihla
315/3 1 656 lesné pozemky Ihla
316/1 47 990 lesné pozemky Ihla
316/2 1 822 lesné pozemky Ihla
317 422 706 lesné pozemky Ihla
318/1 566 091 lesné pozemky Ihla
318/3 1 349 lesné pozemky Ihla
318/4 5 133 lesné pozemky Ihla
318/5 4 254 lesné pozemky Ihla
318/6 1 119 lesné pozemky Ihla
318/7 1 245 lesné pozemky Ihla
319/1 7 409 ostatné plochy Ihla
319/2 400 ostatné plochy Ihla
320/1 73 006 lesné pozemky Ihla
320/2 1 449 lesné pozemky Ihla
321/1 328 667 lesné pozemky Ihla
321/2 7 634 lesné pozemky Ihla
321/3 84 037 lesné pozemky Ihla
321/4 2 999 lesné pozemky Ihla
322/1 304 075 lesné pozemky Ihla
322/2 725 lesné pozemky Ihla
322/3 672 lesné pozemky Ihla
322/4 350 lesné pozemky Ihla
322/5 241 lesné pozemky Ihla
323/1 124 673 lesné pozemky Ihla
323/8 116 lesné pozemky Ihla
323/9 1 390 lesné pozemky Ihla
323/10 1 652 lesné pozemky Ihla
323/12 10 lesné pozemky Ihla
329/2 8 624 lesné pozemky Ihla
336/1 163 500 lesné pozemky Ihla
336/2 2 123 lesné pozemky Ihla
Celkom do územia obce Ihľany, katastrálne územie Majerka 7 394 328 m2
e)
obec Ihľany, katastrálne územie Stotince
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
35/2 1 701 lesné pozemky Ihla
77/2 311 lesné pozemky Ihla
77/3 370 lesné pozemky Ihla
77/4 543 lesné pozemky Ihla
77/5 37 lesné pozemky Ihla
77/6 1 431 lesné pozemky Ihla
77/7 69 lesné pozemky Ihla
77/8 49 lesné pozemky Ihla
78 484 lesné pozemky Ihla
79/1 771 vodné plochy Ihla
79/3 896 vodné plochy Ihla
79/5 838 vodné plochy Ihla
79/7 436 vodné plochy Ihla
79/9 149 vodné plochy Ihla
79/10 2 292 vodné plochy Ihla
79/15 111 vodné plochy Ihla
79/17 605 vodné plochy Ihla
79/19 1 790 vodné plochy Ihla
79/23 246 vodné plochy Ihla
79/24 56 vodné plochy Ihla
79/25 232 vodné plochy Ihla
79/27 846 vodné plochy Ihla
80/1 16 317 lesné pozemky Ihla
81 2 648 trvalé trávne porasty Ihla
85/1 15 557 ostatné plochy Ihla
85/3 589 ostatné plochy Ihla
85/7 155 ostatné plochy Ihla
120/1 436 527 lesné pozemky Ihla
122 4 836 lesné pozemky Ihla
124/1 579 847 lesné pozemky Ihla
125 19 144 lesné pozemky Ihla
126 19 566 lesné pozemky Ihla
132 24 014 lesné pozemky Ihla
167 9 207 ostatné plochy Ihla
168/1 5 781 ostatné plochy Ihla
168/2 30 zastavané plochy a nádvoria Ihla
168/3 16 zastavané plochy a nádvoria Ihla
169 9 224 lesné pozemky Ihla
170/1 9 566 ostatné plochy Ihla
171/1 28 006 lesné pozemky Ihla
172/1 34 732 lesné pozemky Ihla
173 4 206 trvalé trávne porasty Ihla
174 18 406 ostatné plochy Ihla
175 820 vodné plochy Ihla
176 7 039 trvalé trávne porasty Ihla
177 644 439 lesné pozemky Ihla
178 701 084 lesné pozemky Ihla
179 3 722 lesné pozemky Ihla
180/2 1 018 lesné pozemky Ihla
180/3 55 lesné pozemky Ihla
180/4 224 lesné pozemky Ihla
180/13 29 lesné pozemky Ihla
182/2 484 lesné pozemky Ihla
182/3 12 735 lesné pozemky Ihla
182/4 71 lesné pozemky Ihla
182/5 91 lesné pozemky Ihla
183/1 27 755 lesné pozemky Ihla
184/1 10 691 lesné pozemky Ihla
185 749 lesné pozemky Ihla
186 7 873 lesné pozemky Ihla
187 739 174 lesné pozemky Ihla
188 34 541 trvalé trávne porasty Ihla
189 2 166 lesné pozemky Ihla
190 2 272 trvalé trávne porasty Ihla
191 438 942 lesné pozemky Ihla
192 1 917 lesné pozemky Ihla
193 5 571 trvalé trávne porasty Ihla
203 5 359 lesné pozemky Ihla
204 883 042 lesné pozemky Ihla
205/1 423 225 lesné pozemky Ihla
225/2 460 lesné pozemky Ihla
225/3 1 993 lesné pozemky Ihla
230 3 651 lesné pozemky Ihla
231 35 171 trvalé trávne porasty Ihla
232 19 141 lesné pozemky Ihla
233 15 999 trvalé trávne porasty Ihla
234 21 062 lesné pozemky Ihla
235 18 535 trvalé trávne porasty Ihla
236 740 645 lesné pozemky Ihla
237 461 275 lesné pozemky Ihla
238 7 476 trvalé trávne porasty Ihla
239/1 1 038 405 lesné pozemky Ihla
240 1 107 trvalé trávne porasty Ihla
241 39 zastavané plochy a nádvoria Ihla
242 20 461 lesné pozemky Ihla
243 22 513 trvalé trávne porasty Ihla
282 879 lesné pozemky Ihla
283 359 946 lesné pozemky Ihla
284/1 606 812 lesné pozemky Ihla
285 6 611 lesné pozemky Ihla
286 590 445 lesné pozemky Ihla
287/1 1 192 825 lesné pozemky Ihla
288/1 959 814 lesné pozemky Ihla
289 2 820 lesné pozemky Ihla
314 18 zastavané plochy a nádvoria Ihla
318/2 127 074 lesné pozemky Ihla
333 1 025 lesné pozemky Ihla
335 37 zastavané plochy a nádvoria Ihla
1/2 208 lesné pozemky Sypková
1/3 63 lesné pozemky Sypková
1/4 9 lesné pozemky Sypková
1/5 518 lesné pozemky Sypková
1/6 73 lesné pozemky Sypková
1/7 2 660 lesné pozemky Sypková
28/3 54 lesné pozemky Sypková
Celkom do územia obce Ihľany, katastrálne územie Stotince 11 467 549 m2
f)
obec Jakubany, katastrálne územie Hniezdno
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
100/1 188 398 lesné pozemky Sypková
106/2 17 406 ostatné plochy Sypková
129/1 307 053 lesné pozemky Sypková
134/1 37 584 trvalé trávne porasty Sypková
135/1 9 369 trvalé trávne porasty Sypková
138/2 956 ostatné plochy Sypková
139 1 928 lesné pozemky Sypková
143 519 384 lesné pozemky Sypková
144 3 439 ostatné plochy Sypková
145 33 zastavané plochy a nádvoria Sypková
185/2 198 ostatné plochy Sypková
188/1 16 352 lesné pozemky Sypková
189/1 9 316 ostatné plochy Sypková
190/2 2 460 ostatné plochy Sypková
190/3 595 ostatné plochy Sypková
191/2 7 051 ostatné plochy Sypková
192/26 1 858 vodné plochy Sypková
192/27 204 vodné plochy Sypková
192/28 534 vodné plochy Sypková
192/29 30 vodné plochy Sypková
192/30 7 vodné plochy Sypková
192/31 1 467 vodné plochy Sypková
192/32 43 vodné plochy Sypková
192/33 1 024 vodné plochy Sypková
192/34 7 vodné plochy Sypková
192/35 122 vodné plochy Sypková
192/36 82 vodné plochy Sypková
192/37 653 vodné plochy Sypková
192/38 13 vodné plochy Sypková
192/39 201 vodné plochy Sypková
192/40 53 vodné plochy Sypková
192/41 401 vodné plochy Sypková
192/42 144 vodné plochy Sypková
192/43 329 vodné plochy Sypková
192/44 90 vodné plochy Sypková
192/45 52 vodné plochy Sypková
192/46 2 vodné plochy Sypková
192/47 88 vodné plochy Sypková
192/48 470 vodné plochy Sypková
192/49 36 vodné plochy Sypková
192/50 792 vodné plochy Sypková
192/51 201 vodné plochy Sypková
192/52 12 vodné plochy Sypková
192/53 6 vodné plochy Sypková
193/2 970 lesné pozemky Sypková
193/3 37 lesné pozemky Sypková
194/2 78 lesné pozemky Sypková
199 328 000 lesné pozemky Sypková
200 620 769 lesné pozemky Sypková
201 21 910 trvalé trávne porasty Sypková
202 7 867 trvalé trávne porasty Sypková
212/2 7 lesné pozemky Sypková
212/3 10 lesné pozemky Sypková
214 365 140 lesné pozemky Sypková
215 455 448 lesné pozemky Sypková
216 2 058 trvalé trávne porasty Sypková
217 4 386 trvalé trávne porasty Sypková
218 486 873 lesné pozemky Sypková
219 5 590 trvalé trávne porasty Sypková
220 3 013 trvalé trávne porasty Sypková
221 5 624 trvalé trávne porasty Sypková
222 3 021 trvalé trávne porasty Sypková
223 406 690 lesné pozemky Sypková
224 401 842 lesné pozemky Sypková
227 437 986 lesné pozemky Sypková
228 1 970 ostatné plochy Sypková
229 535 137 lesné pozemky Sypková
230/1 397 150 lesné pozemky Sypková
232/2 209 ostatné plochy Sypková
232/4 33 ostatné plochy Sypková
232/6 104 ostatné plochy Sypková
232/8 27 ostatné plochy Sypková
233/2 34 lesné pozemky Sypková
233/3 57 lesné pozemky Sypková
234 12 443 trvalé trávne porasty Sypková
237/1 5 494 ostatné plochy Sypková
238/1 7 437 lesné pozemky Sypková
239/1 2 111 ostatné plochy Sypková
240/1 3 212 lesné pozemky Sypková
241/1 4 249 trvalé trávne porasty Sypková
242/1 790 lesné pozemky Sypková
244 90 zastavané plochy a nádvoria Sypková
255/2 241 ostatné plochy Sypková
255/3 59 ostatné plochy Sypková
255/4 107 ostatné plochy Sypková
255/5 343 ostatné plochy Sypková
255/6 369 ostatné plochy Sypková
255/7 800 ostatné plochy Sypková
255/8 477 ostatné plochy Sypková
255/9 393 ostatné plochy Sypková
255/10 332 ostatné plochy Sypková
256/1 410 589 lesné pozemky Sypková
257 380 432 lesné pozemky Sypková
258/1 437 526 lesné pozemky Sypková
259 220 433 lesné pozemky Sypková
260 1 299 trvalé trávne porasty Sypková
261 13 251 trvalé trávne porasty Sypková
262/2 491 lesné pozemky Sypková
262/3 170 lesné pozemky Sypková
262/4 62 lesné pozemky Sypková
263/2 33 ostatné plochy Sypková
270/1 2 237 lesné pozemky Sypková
271/1 13 480 lesné pozemky Sypková
272 2 154 ostatné plochy Sypková
273/1 346 ostatné plochy Sypková
274/1 5 701 lesné pozemky Sypková
275/1 14 180 lesné pozemky Sypková
282/1 51 452 trvalé trávne porasty Sypková
283/1 5 727 lesné pozemky Sypková
284 4 193 trvalé trávne porasty Sypková
305/2 825 lesné pozemky Sypková
305/3 20 lesné pozemky Sypková
306/3 154 trvalé trávne porasty Sypková
306/4 31 trvalé trávne porasty Sypková
306/5 46 trvalé trávne porasty Sypková
306/6 8 trvalé trávne porasty Sypková
317/2 79 trvalé trávne porasty Sypková
Celkom do územia obce Jakubany, katastrálne územie Hniezdno 7 226 349 m2
g)
obec Jakubany, katastrálne územie Jakubany
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
29 304 987 lesné pozemky Sypková
30 637 560 lesné pozemky Sypková
31 18 394 trvalé trávne porasty Sypková
32 474 029 lesné pozemky Sypková
33 1 634 trvalé trávne porasty Sypková
99/1 444 565 lesné pozemky Sypková
100/2 495 117 lesné pozemky Sypková
101 520 909 lesné pozemky Sypková
102 1 217 ostatné plochy Sypková
103 29 079 lesné pozemky Sypková
104 339 868 lesné pozemky Sypková
105 3 321 lesné pozemky Sypková
106/1 18 619 ostatné plochy Sypková
106/3 47 ostatné plochy Sypková
106/4 9 782 ostatné plochy Sypková
107 252 765 lesné pozemky Sypková
108 435 267 lesné pozemky Sypková
109 402 070 lesné pozemky Sypková
110 608 589 lesné pozemky Sypková
111 757 597 lesné pozemky Sypková
112 1 144 ostatné plochy Sypková
127 1 929 trvalé trávne porasty Sypková
128 7 301 trvalé trávne porasty Sypková
129/2 96 157 lesné pozemky Sypková
130 1 810 trvalé trávne porasty Sypková
131 3 503 trvalé trávne porasty Sypková
132 12 835 trvalé trávne porasty Sypková
133 3 934 trvalé trávne porasty Sypková
134/2 2 095 trvalé trávne porasty Sypková
135/2 3 707 trvalé trávne porasty Sypková
136 2 733 ostatné plochy Sypková
137 18 474 lesné pozemky Sypková
138/1 1 898 ostatné plochy Sypková
140 618 036 lesné pozemky Sypková
141 25 348 trvalé trávne porasty Sypková
157 954 891 lesné pozemky Sypková
159 3 764 trvalé trávne porasty Sypková
162 337 799 lesné pozemky Sypková
164 827 011 lesné pozemky Sypková
165 61 797 trvalé trávne porasty Sypková
166 108 955 trvalé trávne porasty Sypková
167 38 214 trvalé trávne porasty Sypková
168 1 108 trvalé trávne porasty Sypková
170 73 183 trvalé trávne porasty Sypková
173/1 772 760 lesné pozemky Sypková
181 12 409 trvalé trávne porasty Sypková
182 1 440 lesné pozemky Sypková
183 8 362 ostatné plochy Sypková
184 2 001 ostatné plochy Sypková
185/1 3 022 ostatné plochy Sypková
186 1 150 lesné pozemky Sypková
187 786 005 lesné pozemky Sypková
188/2 180 lesné pozemky Sypková
188/3 1 105 lesné pozemky Sypková
188/4 43 lesné pozemky Sypková
188/5 408 lesné pozemky Sypková
189/2 1 714 ostatné plochy Sypková
189/3 14 ostatné plochy Sypková
189/4 1 115 ostatné plochy Sypková
189/5 1 300 ostatné plochy Sypková
190/1 2 601 ostatné plochy Sypková
191/1 5 643 ostatné plochy Sypková
192/1 852 vodné plochy Sypková
192/2 26 vodné plochy Sypková
192/3 1 772 vodné plochy Sypková
192/4 884 vodné plochy Sypková
192/5 87 vodné plochy Sypková
192/6 48 vodné plochy Sypková
192/7 28 vodné plochy Sypková
192/8 20 vodné plochy Sypková
192/9 304 vodné plochy Sypková
192/10 1 416 vodné plochy Sypková
192/11 2 403 vodné plochy Sypková
192/12 184 vodné plochy Sypková
192/13 844 vodné plochy Sypková
192/14 99 vodné plochy Sypková
192/15 568 vodné plochy Sypková
192/16 606 vodné plochy Sypková
192/17 891 vodné plochy Sypková
192/18 148 vodné plochy Sypková
192/19 2 323 vodné plochy Sypková
192/20 1 511 vodné plochy Sypková
192/21 409 vodné plochy Sypková
192/22 85 vodné plochy Sypková
192/23 707 vodné plochy Sypková
192/24 793 vodné plochy Sypková
192/25 254 vodné plochy Sypková
192/54 7 974 vodné plochy Sypková
192/55 8 575 vodné plochy Sypková
192/56 2 494 vodné plochy Sypková
193/1 582 194 lesné pozemky Sypková
194/1 827 734 lesné pozemky Sypková
195 3 470 ostatné plochy Sypková
196 6 430 ostatné plochy Sypková
197 7 644 lesné pozemky Sypková
198 2 046 lesné pozemky Sypková
203 27 854 trvalé trávne porasty Sypková
204 165 zastavané plochy a nádvoria Sypková
205 41 433 trvalé trávne porasty Sypková
206 41 302 lesné pozemky Sypková
207 35 241 trvalé trávne porasty Sypková
208 26 513 trvalé trávne porasty Sypková
209 46 453 lesné pozemky Sypková
210 11 695 trvalé trávne porasty Sypková
211 6 758 trvalé trávne porasty Sypková
212/1 766 161 lesné pozemky Sypková
213 4 521 ostatné plochy Sypková
225 2 204 trvalé trávne porasty Sypková
226 3 136 lesné pozemky Sypková
230/2 721 lesné pozemky Sypková
231 7 020 lesné pozemky Sypková
232/1 1 998 ostatné plochy Sypková
232/3 515 ostatné plochy Sypková
232/5 865 ostatné plochy Sypková
232/7 2 987 ostatné plochy Sypková
233/1 661 439 lesné pozemky Sypková
233/4 9 568 lesné pozemky Sypková
235 354 772 lesné pozemky Sypková
236 17 648 trvalé trávne porasty Sypková
237/2 273 ostatné plochy Sypková
237/3 116 ostatné plochy Sypková
238/2 1 781 lesné pozemky Sypková
240/2 548 lesné pozemky Sypková
240/3 38 lesné pozemky Sypková
241/2 14 trvalé trávne porasty Sypková
242/2 144 lesné pozemky Sypková
245 871 881 lesné pozemky Sypková
246 551 vodné plochy Sypková
247 898 220 lesné pozemky Sypková
248 918 887 lesné pozemky Sypková
249 746 312 lesné pozemky Sypková
250 911 511 lesné pozemky Sypková
251 795 125 lesné pozemky Sypková
254 12 468 lesné pozemky Sypková
255/1 2 922 ostatné plochy Sypková
255/11 1 731 ostatné plochy Sypková
255/12 1 096 ostatné plochy Sypková
255/13 1 877 ostatné plochy Sypková
255/14 810 ostatné plochy Sypková
256/2 195 lesné pozemky Sypková
256/3 178 lesné pozemky Sypková
256/4 486 lesné pozemky Sypková
256/5 23 lesné pozemky Sypková
256/6 1 046 lesné pozemky Sypková
256/7 62 lesné pozemky Sypková
256/8 243 lesné pozemky Sypková
256/9 53 lesné pozemky Sypková
258/2 694 lesné pozemky Sypková
262/1 518 371 lesné pozemky Sypková
263/1 1 017 ostatné plochy Sypková
264 18 650 trvalé trávne porasty Sypková
265 673 436 lesné pozemky Sypková
266 38 420 lesné pozemky Sypková
267 9 539 trvalé trávne porasty Sypková
268 736 931 lesné pozemky Sypková
269 8 876 trvalé trávne porasty Sypková
270/2 390 lesné pozemky Sypková
271/2 186 lesné pozemky Sypková
271/3 93 lesné pozemky Sypková
271/4 4 lesné pozemky Sypková
273/2 8 125 ostatné plochy Sypková
274/2 1 663 lesné pozemky Sypková
274/3 150 lesné pozemky Sypková
275/2 945 lesné pozemky Sypková
275/3 120 lesné pozemky Sypková
275/4 1 730 lesné pozemky Sypková
276 1 063 190 lesné pozemky Sypková
277 23 838 trvalé trávne porasty Sypková
279 109 zastavané plochy a nádvoria Sypková
280 8 933 trvalé trávne porasty Sypková
281 18 710 trvalé trávne porasty Sypková
282/2 96 trvalé trávne porasty Sypková
282/3 67 trvalé trávne porasty Sypková
283/2 63 lesné pozemky Sypková
283/3 72 lesné pozemky Sypková
285 2 293 ostatné plochy Sypková
286 21 864 lesné pozemky Sypková
287 16 350 lesné pozemky Sypková
288 6 000 ostatné plochy Sypková
289 20 200 ostatné plochy Sypková
290 14 919 ostatné plochy Sypková
291 2 274 ostatné plochy Sypková
292 45 230 lesné pozemky Sypková
293/1 182 trvalé trávne porasty Sypková
293/2 194 trvalé trávne porasty Sypková
293/3 8 015 trvalé trávne porasty Sypková
294 63 ostatné plochy Sypková
296/1 4 189 ostatné plochy Sypková
296/2 99 ostatné plochy Sypková
296/3 870 ostatné plochy Sypková
297/1 6 trvalé trávne porasty Sypková
297/2 62 trvalé trávne porasty Sypková
297/3 58 trvalé trávne porasty Sypková
297/4 465 trvalé trávne porasty Sypková
297/5 10 428 trvalé trávne porasty Sypková
298 704 511 lesné pozemky Sypková
299 3 136 ostatné plochy Sypková
300 687 949 lesné pozemky Sypková
301 1 134 ostatné plochy Sypková
302 9 169 trvalé trávne porasty Sypková
303 5 519 lesné pozemky Sypková
304 3 766 ostatné plochy Sypková
305/1 10 525 lesné pozemky Sypková
306/1 27 359 trvalé trávne porasty Sypková
307 744 vodné plochy Sypková
308 14 368 ostatné plochy Sypková
309 497 016 lesné pozemky Sypková
310 44 280 trvalé trávne porasty Sypková
311 8 792 lesné pozemky Sypková
312 845 373 lesné pozemky Sypková
313 29 623 trvalé trávne porasty Sypková
314 3 571 lesné pozemky Sypková
315 10 489 lesné pozemky Sypková
316 4 966 lesné pozemky Sypková
317/1 26 433 trvalé trávne porasty Sypková
318 48 405 trvalé trávne porasty Sypková
319 861 583 lesné pozemky Sypková
320 497 243 lesné pozemky Sypková
321 529 397 lesné pozemky Sypková
322 841 271 lesné pozemky Sypková
323 740 024 lesné pozemky Sypková
324 11 491 vodné plochy Sypková
325 2 766 ostatné plochy Sypková
326 9 553 lesné pozemky Sypková
327 4 509 ostatné plochy Sypková
328 7 866 lesné pozemky Sypková
329 10 188 lesné pozemky Sypková
330 10 130 lesné pozemky Sypková
331 2 619 lesné pozemky Sypková
332 4 409 trvalé trávne porasty Sypková
333 18 854 lesné pozemky Sypková
334 1 299 ostatné plochy Sypková
335 5 464 trvalé trávne porasty Sypková
336 539 975 lesné pozemky Sypková
337 774 222 lesné pozemky Sypková
338 4 020 lesné pozemky Sypková
339 2 580 lesné pozemky Sypková
340 3 104 trvalé trávne porasty Sypková
341 114 zastavané plochy a nádvoria Sypková
342 1 130 ostatné plochy Sypková
343 4 358 lesné pozemky Sypková
344 5 853 lesné pozemky Sypková
345/1 672 928 lesné pozemky Sypková
345/2 189 lesné pozemky Sypková
375 796 230 lesné pozemky Sypková
376 5 455 ostatné plochy Sypková
377/2 462 140 lesné pozemky Sypková
378/1 120 510 lesné pozemky Sypková
378/2 53 zastavané plochy a nádvoria Sypková
379 48 864 trvalé trávne porasty Sypková
380 101 zastavané plochy a nádvoria Sypková
386 152 722 lesné pozemky Sypková
389 5 548 trvalé trávne porasty Sypková
390 21 606 trvalé trávne porasty Sypková
391 4 180 trvalé trávne porasty Sypková
392 28 zastavané plochy a nádvoria Sypková
393 5 134 trvalé trávne porasty Sypková
394 8 979 lesné pozemky Sypková
395 4 956 trvalé trávne porasty Sypková
396 407 649 lesné pozemky Sypková
397 891 lesné pozemky Sypková
398 4 014 trvalé trávne porasty Sypková
399 65 944 trvalé trávne porasty Sypková
400 560 256 lesné pozemky Sypková
401 636 593 lesné pozemky Sypková
402 640 810 lesné pozemky Sypková
403 2 312 trvalé trávne porasty Sypková
406 1 128 425 lesné pozemky Sypková
407 607 lesné pozemky Sypková
408 30 897 lesné pozemky Sypková
409 932 011 lesné pozemky Sypková
410 442 488 lesné pozemky Sypková
411 934 435 lesné pozemky Sypková
412 24 188 lesné pozemky Sypková
413 3 918 lesné pozemky Sypková
414 6 694 trvalé trávne porasty Sypková
415 9 517 trvalé trávne porasty Sypková
416 14 756 trvalé trávne porasty Sypková
417 5 083 lesné pozemky Sypková
418 18 889 trvalé trávne porasty Sypková
419 733 548 lesné pozemky Sypková
420 8 525 trvalé trávne porasty Sypková
421 3 413 trvalé trávne porasty Sypková
422 831 442 lesné pozemky Sypková
423 4 578 trvalé trávne porasty Sypková
424 948 trvalé trávne porasty Sypková
425 1 705 trvalé trávne porasty Sypková
426 1 184 trvalé trávne porasty Sypková
427 42 866 trvalé trávne porasty Sypková
428 6 125 trvalé trávne porasty Sypková
429 15 172 trvalé trávne porasty Sypková
430 18 433 trvalé trávne porasty Sypková
431 6 582 trvalé trávne porasty Sypková
432 44 403 trvalé trávne porasty Sypková
433 26 981 trvalé trávne porasty Sypková
434 17 109 trvalé trávne porasty Sypková
435 6 729 trvalé trávne porasty Sypková
436 8 933 trvalé trávne porasty Sypková
437 12 073 trvalé trávne porasty Sypková
438 447 151 lesné pozemky Sypková
439 1 852 trvalé trávne porasty Sypková
440 536 903 lesné pozemky Sypková
441 339 732 lesné pozemky Sypková
Celkom do územia obce Jakubany, katastrálne územie Jakubany 41 735 413 m2
h)
obec Jurské, katastrálne územie Jurské
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
90 359 466 lesné pozemky Ihla
94 6 582 lesné pozemky Ihla
95 6 960 lesné pozemky Ihla
96 7 820 lesné pozemky Ihla
97/2 145 293 lesné pozemky Ihla
103 9 878 lesné pozemky Ihla
104 20 289 ostatné plochy Ihla
105/1 732 813 lesné pozemky Ihla
106 6 105 lesné pozemky Ihla
107 944 652 lesné pozemky Ihla
108 4 889 lesné pozemky Ihla
120/2 56 205 lesné pozemky Ihla
124/2 72 127 lesné pozemky Ihla
134 796 772 lesné pozemky Ihla
135 76 111 lesné pozemky Ihla
136 15 920 lesné pozemky Ihla
137/1 165 197 lesné pozemky Ihla
138 4 866 lesné pozemky Ihla
139 14 548 lesné pozemky Ihla
140/3 495 lesné pozemky Ihla
140/5 667 lesné pozemky Ihla
205/2 87 015 lesné pozemky Ihla
206/4 605 lesné pozemky Ihla
208/10 97 lesné pozemky Ihla
212/2 309 lesné pozemky Ihla
Celkom do územia obce Jurské, katastrálne územie Jurské 3 535 681 m2
i)
obec Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
305/2 2 478 lesné pozemky Ihla
4/3 4 792 ostatné plochy Sypková
21/2 4 691 vodné plochy Sypková
53/2 258 053 lesné pozemky Sypková
54/2 478 trvalé trávne porasty Sypková
68 452 195 lesné pozemky Sypková
69 10 505 trvalé trávne porasty Sypková
70/1 35 349 trvalé trávne porasty Sypková
71 131 zastavané plochy a nádvoria Sypková
72 4 083 trvalé trávne porasty Sypková
74 5 695 trvalé trávne porasty Sypková
75/1 18 768 ostatné plochy Sypková
75/2 6 ostatné plochy Sypková
75/3 1 ostatné plochy Sypková
76 941 lesné pozemky Sypková
77/2 620 lesné pozemky Sypková
77/3 668 lesné pozemky Sypková
77/4 276 lesné pozemky Sypková
77/5 2 499 lesné pozemky Sypková
77/7 6 762 lesné pozemky Sypková
77/8 256 lesné pozemky Sypková
77/9 334 lesné pozemky Sypková
79 203 121 lesné pozemky Sypková
80/2 200 vodné plochy Sypková
80/4 160 vodné plochy Sypková
80/6 476 vodné plochy Sypková
80/8 90 vodné plochy Sypková
80/10 272 vodné plochy Sypková
80/12 23 vodné plochy Sypková
80/14 874 vodné plochy Sypková
80/16 429 vodné plochy Sypková
80/18 946 vodné plochy Sypková
80/20 3 402 vodné plochy Sypková
80/21 149 vodné plochy Sypková
80/22 13 vodné plochy Sypková
80/23 146 vodné plochy Sypková
80/26 90 vodné plochy Sypková
80/27 1 868 vodné plochy Sypková
80/28 164 vodné plochy Sypková
80/29 1 876 vodné plochy Sypková
80/30 96 vodné plochy Sypková
80/31 37 vodné plochy Sypková
82/1 13 859 lesné pozemky Sypková
82/2 1 001 lesné pozemky Sypková
82/3 2 465 lesné pozemky Sypková
82/4 1 678 lesné pozemky Sypková
82/5 16 910 lesné pozemky Sypková
82/6 1 828 lesné pozemky Sypková
82/7 113 lesné pozemky Sypková
84 8 520 trvalé trávne porasty Sypková
85 322 935 lesné pozemky Sypková
86/2 194 770 lesné pozemky Sypková
95/2 7 792 ostatné plochy Sypková
96/1 9 685 ostatné plochy Sypková
97/1 378 086 lesné pozemky Sypková
97/3 21 172 lesné pozemky Sypková
113/1 3 492 ostatné plochy Sypková
113/2 13 174 ostatné plochy Sypková
113/3 2 129 ostatné plochy Sypková
114/1 352 vodné plochy Sypková
114/2 183 vodné plochy Sypková
115/1 561 ostatné plochy Sypková
115/2 36 ostatné plochy Sypková
115/3 3 761 ostatné plochy Sypková
115/4 881 ostatné plochy Sypková
116/1 281 trvalé trávne porasty Sypková
116/2 688 trvalé trávne porasty Sypková
117 3 367 trvalé trávne porasty Sypková
118 420 209 lesné pozemky Sypková
119 7 005 trvalé trávne porasty Sypková
120/1 1 516 042 lesné pozemky Sypková
120/2 592 lesné pozemky Sypková
148 705 377 lesné pozemky Sypková
149 20 256 trvalé trávne porasty Sypková
150 2 338 lesné pozemky Sypková
151 541 582 lesné pozemky Sypková
152 3 780 trvalé trávne porasty Sypková
153/1 743 282 lesné pozemky Sypková
153/4 133 492 lesné pozemky Sypková
153/5 2 185 lesné pozemky Sypková
153/6 469 lesné pozemky Sypková
153/7 153 lesné pozemky Sypková
154/1 428 412 lesné pozemky Sypková
155 278 377 lesné pozemky Sypková
156 526 775 lesné pozemky Sypková
160/1 464 383 lesné pozemky Sypková
160/2 38 448 lesné pozemky Sypková
161 496 645 lesné pozemky Sypková
163 265 657 lesné pozemky Sypková
169/1 46 177 trvalé trávne porasty Sypková
173/2 106 628 lesné pozemky Sypková
173/3 6 498 lesné pozemky Sypková
Celkom do územia obce Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov 8 788 494 m2
j)
obec Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
456/1 694 869 lesné pozemky Blažov
462 7 541 ostatné plochy Blažov
Celkom do územia obce Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka 702 410 m2
k)
obec Levoča, katastrálne územie Dvorce
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
1/2 26 lesné pozemky Levočská Dolina
2/2 104 965 lesné pozemky Levočská Dolina
3/1 2 770 lesné pozemky Levočská Dolina
4/5 2 198 ostatné plochy Levočská Dolina
6/2 96 400 lesné pozemky Levočská Dolina
6/3 2 402 lesné pozemky Levočská Dolina
7 117 206 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
8/1 88 960 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
8/2 4 478 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
8/3 2 517 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
8/4 113 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
8/5 44 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
9 14 354 ostatné plochy Levočská Dolina
10 39 669 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
11 12 530 ostatné plochy Levočská Dolina
12 25 675 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
13 112 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
16/4 50 550 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
16/5 10 978 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
17/2 25 043 ostatné plochy Levočská Dolina
18 36 745 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
19 622 684 lesné pozemky Levočská Dolina
20 5 912 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
24 62 822 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
47 62 806 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
48 6 487 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
49 32 524 orná pôda Levočská Dolina
50 5 075 ostatné plochy Levočská Dolina
51 80 101 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
52 12 370 ostatné plochy Levočská Dolina
53 384 426 lesné pozemky Levočská Dolina
54/1 294 862 lesné pozemky Levočská Dolina
55 32 089 lesné pozemky Levočská Dolina
56 12 185 lesné pozemky Levočská Dolina
57 32 182 lesné pozemky Levočská Dolina
58 258 893 lesné pozemky Levočská Dolina
59/2 456 942 lesné pozemky Levočská Dolina
60 496 908 lesné pozemky Levočská Dolina
61 209 588 lesné pozemky Levočská Dolina
62 76 294 ostatné plochy Levočská Dolina
63 35 064 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
64 35 370 ostatné plochy Levočská Dolina
65 48 331 ostatné plochy Levočská Dolina
66 65 782 ostatné plochy Levočská Dolina
67 37 629 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
68 198 707 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
69 48 786 ostatné plochy Levočská Dolina
70 56 178 ostatné plochy Levočská Dolina
71 66 095 lesné pozemky Levočská Dolina
72 63 840 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
73 102 043 orná pôda Levočská Dolina
74/1 131 268 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
74/2 49 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
75/1 304 798 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
75/2 10 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
75/3 61 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
75/4 257 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
76/2 15 278 lesné pozemky Levočská Dolina
76/3 4 048 lesné pozemky Levočská Dolina
76/9 754 lesné pozemky Levočská Dolina
76/10 800 lesné pozemky Levočská Dolina
76/11 117 lesné pozemky Levočská Dolina
114/3 1 752 lesné pozemky Levočská Dolina
115/2 357 lesné pozemky Levočská Dolina
115/3 42 295 lesné pozemky Levočská Dolina
116/1 343 327 lesné pozemky Levočská Dolina
117 10 268 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
118/2 26 845 lesné pozemky Levočská Dolina
119/2 30 200 lesné pozemky Levočská Dolina
120 12 799 lesné pozemky Levočská Dolina
122/2 1 335 ostatné plochy Levočská Dolina
123/1 335 286 lesné pozemky Levočská Dolina
123/3 14 566 lesné pozemky Levočská Dolina
124 7 487 lesné pozemky Levočská Dolina
125 37 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
126 46 744 lesné pozemky Levočská Dolina
127 2 752 lesné pozemky Levočská Dolina
133 5 599 ostatné plochy Levočská Dolina
134 3 757 ostatné plochy Levočská Dolina
159/2 2 665 lesné pozemky Levočská Dolina
160/2 21 490 lesné pozemky Levočská Dolina
86/1 445 ostatné plochy Ľubické Kúpele
289/2 2 547 ostatné plochy Ľubické Kúpele
430/2 102 813 lesné pozemky Ľubické Kúpele
431/2 26 409 ostatné plochy Ľubické Kúpele
432/4 315 ostatné plochy Ľubické Kúpele
432/5 493 ostatné plochy Ľubické Kúpele
432/9 1 530 ostatné plochy Ľubické Kúpele
432/30 153 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
432/31 48 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
432/32 6 750 ostatné plochy Ľubické Kúpele
432/33 3 029 ostatné plochy Ľubické Kúpele
432/34 1 684 ostatné plochy Ľubické Kúpele
434/4 7 356 lesné pozemky Ľubické Kúpele
435 2 829 ostatné plochy Ľubické Kúpele
438/2 5 535 ostatné plochy Ľubické Kúpele
440/2 31 797 lesné pozemky Ľubické Kúpele
443 377 127 lesné pozemky Ľubické Kúpele
444/2 626 lesné pozemky Ľubické Kúpele
450/1 232 469 ostatné plochy Ľubické Kúpele
451/2 40 792 ostatné plochy Ľubické Kúpele
452/2 8 696 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
453 161 827 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
454 7 580 ostatné plochy Ľubické Kúpele
455 6 484 lesné pozemky Ľubické Kúpele
523/2 40 lesné pozemky Ľubické Kúpele
524/2 31 727 lesné pozemky Ľubické Kúpele
556/2 109 541 lesné pozemky Ľubické Kúpele
557 158 950 lesné pozemky Ľubické Kúpele
Celkom do územia obce Levoča, katastrálne územie Dvorce 7 237 303 m2
l)
obec Levoča, katastrálne územie Levoča
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
1 387 420 lesné pozemky Blažov
2 630 322 lesné pozemky Blažov
3/2 11 440 ostatné plochy Blažov
3/3 111 ostatné plochy Blažov
3/4 74 ostatné plochy Blažov
4/1 836 880 lesné pozemky Blažov
4/3 141 lesné pozemky Blažov
4/4 111 lesné pozemky Blažov
4/5 430 lesné pozemky Blažov
4/6 262 lesné pozemky Blažov
4/7 1 045 lesné pozemky Blažov
4/8 139 lesné pozemky Blažov
12/2 77 519 lesné pozemky Blažov
13/1 411 527 lesné pozemky Blažov
14/2 82 472 lesné pozemky Blažov
70/2 5 830 ostatné plochy Ihla
70/29 108 ostatné plochy Ihla
70/30 167 ostatné plochy Ihla
85/6 5 018 ostatné plochy Ihla
331/1 21 595 lesné pozemky Ihla
332 345 879 lesné pozemky Ihla
337/1 873 073 lesné pozemky Ihla
337/3 773 lesné pozemky Ihla
337/4 7 999 lesné pozemky Ihla
337/5 1 953 lesné pozemky Ihla
337/6 4 820 lesné pozemky Ihla
338/1 135 374 lesné pozemky Ihla
338/2 566 lesné pozemky Ihla
338/3 2 171 lesné pozemky Ihla
339/1 306 930 lesné pozemky Ihla
339/3 114 lesné pozemky Ihla
339/4 2 893 lesné pozemky Ihla
339/5 246 lesné pozemky Ihla
339/6 282 lesné pozemky Ihla
1/1 1 398 lesné pozemky Levočská Dolina
1/4 2 359 lesné pozemky Levočská Dolina
1/5 3 267 lesné pozemky Levočská Dolina
1/6 4 884 lesné pozemky Levočská Dolina
1/7 414 lesné pozemky Levočská Dolina
1/8 580 lesné pozemky Levočská Dolina
1/9 20 043 lesné pozemky Levočská Dolina
1/10 762 534 lesné pozemky Levočská Dolina
2/3 9 066 lesné pozemky Levočská Dolina
2/4 317 lesné pozemky Levočská Dolina
2/5 649 lesné pozemky Levočská Dolina
2/6 664 lesné pozemky Levočská Dolina
2/7 1 848 lesné pozemky Levočská Dolina
2/8 336 656 lesné pozemky Levočská Dolina
2/9 29 lesné pozemky Levočská Dolina
4/1 30 635 ostatné plochy Levočská Dolina
4/2 166 ostatné plochy Levočská Dolina
4/3 29 ostatné plochy Levočská Dolina
4/4 12 ostatné plochy Levočská Dolina
5/1 9 226 lesné pozemky Levočská Dolina
5/2 808 lesné pozemky Levočská Dolina
5/3 213 lesné pozemky Levočská Dolina
5/4 134 lesné pozemky Levočská Dolina
5/5 2 289 lesné pozemky Levočská Dolina
5/6 62 lesné pozemky Levočská Dolina
5/7 286 lesné pozemky Levočská Dolina
5/8 431 lesné pozemky Levočská Dolina
5/9 108 562 lesné pozemky Levočská Dolina
6/1 18 952 lesné pozemky Levočská Dolina
6/4 1 569 lesné pozemky Levočská Dolina
6/5 387 lesné pozemky Levočská Dolina
6/6 38 694 lesné pozemky Levočská Dolina
6/7 21 183 lesné pozemky Levočská Dolina
14 3 849 lesné pozemky Levočská Dolina
15 7 203 ostatné plochy Levočská Dolina
16/1 11 284 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
16/2 98 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
16/3 246 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
16/6 30 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
17/1 803 ostatné plochy Levočská Dolina
21/1 623 lesné pozemky Levočská Dolina
21/2 1 568 lesné pozemky Levočská Dolina
22/1 23 009 ostatné plochy Levočská Dolina
22/2 10 ostatné plochy Levočská Dolina
22/3 306 ostatné plochy Levočská Dolina
22/4 2 803 ostatné plochy Levočská Dolina
22/5 18 ostatné plochy Levočská Dolina
22/6 147 ostatné plochy Levočská Dolina
22/7 791 ostatné plochy Levočská Dolina
23/1 1 487 ostatné plochy Levočská Dolina
23/2 1 694 ostatné plochy Levočská Dolina
25 206 ostatné plochy Levočská Dolina
26/1 682 264 lesné pozemky Levočská Dolina
26/2 102 330 lesné pozemky Levočská Dolina
26/3 987 lesné pozemky Levočská Dolina
26/4 35 lesné pozemky Levočská Dolina
26/5 1 693 lesné pozemky Levočská Dolina
26/6 4 489 lesné pozemky Levočská Dolina
26/7 14 060 lesné pozemky Levočská Dolina
27 37 349 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
28/1 23 881 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
28/2 176 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
29 14 866 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
30/1 8 525 lesné pozemky Levočská Dolina
30/2 252 lesné pozemky Levočská Dolina
30/3 792 lesné pozemky Levočská Dolina
31/1 4 480 lesné pozemky Levočská Dolina
31/2 6 882 lesné pozemky Levočská Dolina
32 5 452 lesné pozemky Levočská Dolina
33 3 333 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
34 215 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
35/1 241 436 lesné pozemky Levočská Dolina
35/2 448 lesné pozemky Levočská Dolina
35/3 210 lesné pozemky Levočská Dolina
35/4 451 lesné pozemky Levočská Dolina
35/5 907 lesné pozemky Levočská Dolina
35/6 775 lesné pozemky Levočská Dolina
36 5 345 lesné pozemky Levočská Dolina
37 2 922 ostatné plochy Levočská Dolina
38 3 245 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
39 441 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
40 578 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
41 572 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
42 369 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
43 208 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
44 224 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
45 449 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
46 369 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
59/1 583 871 lesné pozemky Levočská Dolina
76/1 784 891 lesné pozemky Levočská Dolina
76/4 2 081 lesné pozemky Levočská Dolina
76/5 1 498 lesné pozemky Levočská Dolina
76/6 389 lesné pozemky Levočská Dolina
76/7 772 lesné pozemky Levočská Dolina
76/8 2 256 lesné pozemky Levočská Dolina
77/1 304 824 lesné pozemky Levočská Dolina
77/2 994 lesné pozemky Levočská Dolina
77/3 89 lesné pozemky Levočská Dolina
77/4 1 460 lesné pozemky Levočská Dolina
77/5 2 815 lesné pozemky Levočská Dolina
77/6 2 165 lesné pozemky Levočská Dolina
77/7 3 015 lesné pozemky Levočská Dolina
77/8 1 997 lesné pozemky Levočská Dolina
77/9 667 lesné pozemky Levočská Dolina
77/10 207 lesné pozemky Levočská Dolina
77/11 103 lesné pozemky Levočská Dolina
77/12 64 lesné pozemky Levočská Dolina
77/13 15 lesné pozemky Levočská Dolina
77/14 5 330 lesné pozemky Levočská Dolina
78/1 14 990 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
78/2 38 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
78/3 112 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
78/4 323 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
79 12 036 lesné pozemky Levočská Dolina
80 87 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
81 33 562 ostatné plochy Levočská Dolina
82 1 661 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
83 165 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
84 7 347 lesné pozemky Levočská Dolina
85/1 45 541 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
85/2 14 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
85/3 14 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
85/4 315 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
86/1 48 529 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
86/2 303 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
87/1 154 173 lesné pozemky Levočská Dolina
87/2 13 988 lesné pozemky Levočská Dolina
87/3 29 lesné pozemky Levočská Dolina
87/4 7 096 lesné pozemky Levočská Dolina
87/5 1 286 lesné pozemky Levočská Dolina
87/6 190 lesné pozemky Levočská Dolina
87/7 44 lesné pozemky Levočská Dolina
87/8 212 lesné pozemky Levočská Dolina
87/9 295 lesné pozemky Levočská Dolina
87/10 129 lesné pozemky Levočská Dolina
87/11 30 lesné pozemky Levočská Dolina
87/12 60 lesné pozemky Levočská Dolina
87/13 736 lesné pozemky Levočská Dolina
87/14 3 996 lesné pozemky Levočská Dolina
88 15 326 lesné pozemky Levočská Dolina
89/1 2 909 ostatné plochy Levočská Dolina
89/2 81 ostatné plochy Levočská Dolina
89/3 69 ostatné plochy Levočská Dolina
89/4 38 ostatné plochy Levočská Dolina
90/1 1 595 ostatné plochy Levočská Dolina
90/2 47 ostatné plochy Levočská Dolina
90/3 8 ostatné plochy Levočská Dolina
90/4 90 ostatné plochy Levočská Dolina
90/5 36 ostatné plochy Levočská Dolina
90/6 668 ostatné plochy Levočská Dolina
90/7 63 ostatné plochy Levočská Dolina
90/8 26 ostatné plochy Levočská Dolina
90/9 492 ostatné plochy Levočská Dolina
90/10 294 ostatné plochy Levočská Dolina
90/11 28 ostatné plochy Levočská Dolina
90/12 22 ostatné plochy Levočská Dolina
90/13 434 ostatné plochy Levočská Dolina
90/14 52 ostatné plochy Levočská Dolina
90/15 1 325 ostatné plochy Levočská Dolina
91/1 3 008 ostatné plochy Levočská Dolina
91/2 36 ostatné plochy Levočská Dolina
93/1 14 072 lesné pozemky Levočská Dolina
93/2 4 675 lesné pozemky Levočská Dolina
93/3 504 lesné pozemky Levočská Dolina
93/4 514 lesné pozemky Levočská Dolina
94/1 116 495 lesné pozemky Levočská Dolina
94/2 456 lesné pozemky Levočská Dolina
94/3 393 lesné pozemky Levočská Dolina
94/4 190 lesné pozemky Levočská Dolina
94/5 10 lesné pozemky Levočská Dolina
94/6 295 lesné pozemky Levočská Dolina
97/1 4 982 lesné pozemky Levočská Dolina
97/2 3 132 lesné pozemky Levočská Dolina
98 4 347 lesné pozemky Levočská Dolina
99/1 3 059 ostatné plochy Levočská Dolina
99/2 14 ostatné plochy Levočská Dolina
100/1 10 092 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
100/2 31 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
100/3 60 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
100/4 200 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
100/5 94 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
101/1 21 975 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
101/2 1 028 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
102 13 908 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
103/1 3 087 lesné pozemky Levočská Dolina
103/2 919 lesné pozemky Levočská Dolina
103/3 4 306 lesné pozemky Levočská Dolina
104 9 024 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
105 2 984 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
106 2 116 lesné pozemky Levočská Dolina
108 15 485 lesné pozemky Levočská Dolina
109/1 1 659 ostatné plochy Levočská Dolina
109/2 62 ostatné plochy Levočská Dolina
109/3 112 ostatné plochy Levočská Dolina
109/4 46 ostatné plochy Levočská Dolina
109/5 36 ostatné plochy Levočská Dolina
109/6 128 ostatné plochy Levočská Dolina
109/7 65 ostatné plochy Levočská Dolina
109/8 37 ostatné plochy Levočská Dolina
109/9 37 ostatné plochy Levočská Dolina
109/10 33 ostatné plochy Levočská Dolina
110/1 1 392 lesné pozemky Levočská Dolina
110/2 37 lesné pozemky Levočská Dolina
110/3 164 lesné pozemky Levočská Dolina
111/1 701 lesné pozemky Levočská Dolina
111/2 98 lesné pozemky Levočská Dolina
111/3 59 lesné pozemky Levočská Dolina
111/4 29 lesné pozemky Levočská Dolina
112/1 19 508 ostatné plochy Levočská Dolina
112/2 166 ostatné plochy Levočská Dolina
112/3 381 ostatné plochy Levočská Dolina
112/4 152 ostatné plochy Levočská Dolina
112/5 114 ostatné plochy Levočská Dolina
113/1 385 ostatné plochy Levočská Dolina
113/2 72 ostatné plochy Levočská Dolina
113/3 521 ostatné plochy Levočská Dolina
113/4 58 ostatné plochy Levočská Dolina
113/5 177 ostatné plochy Levočská Dolina
113/6 158 ostatné plochy Levočská Dolina
113/7 218 ostatné plochy Levočská Dolina
114/1 750 352 lesné pozemky Levočská Dolina
114/2 76 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
114/4 1 996 lesné pozemky Levočská Dolina
114/5 1 372 lesné pozemky Levočská Dolina
114/6 639 lesné pozemky Levočská Dolina
114/7 104 lesné pozemky Levočská Dolina
114/8 106 lesné pozemky Levočská Dolina
114/9 1 210 lesné pozemky Levočská Dolina
114/10 6 323 lesné pozemky Levočská Dolina
114/11 89 lesné pozemky Levočská Dolina
114/12 50 lesné pozemky Levočská Dolina
114/13 40 lesné pozemky Levočská Dolina
114/14 14 169 lesné pozemky Levočská Dolina
114/15 705 lesné pozemky Levočská Dolina
114/16 71 lesné pozemky Levočská Dolina
115/1 286 203 lesné pozemky Levočská Dolina
115/4 88 lesné pozemky Levočská Dolina
115/5 102 lesné pozemky Levočská Dolina
115/6 236 lesné pozemky Levočská Dolina
115/7 54 lesné pozemky Levočská Dolina
115/8 193 lesné pozemky Levočská Dolina
115/9 100 lesné pozemky Levočská Dolina
115/10 8 507 lesné pozemky Levočská Dolina
115/11 1 538 lesné pozemky Levočská Dolina
115/12 785 lesné pozemky Levočská Dolina
115/13 81 lesné pozemky Levočská Dolina
115/14 644 lesné pozemky Levočská Dolina
115/15 8 892 lesné pozemky Levočská Dolina
115/16 6 651 lesné pozemky Levočská Dolina
115/17 1 003 lesné pozemky Levočská Dolina
115/18 1 117 lesné pozemky Levočská Dolina
115/19 59 lesné pozemky Levočská Dolina
115/20 37 lesné pozemky Levočská Dolina
116/2 76 918 lesné pozemky Levočská Dolina
116/3 280 lesné pozemky Levočská Dolina
116/4 137 lesné pozemky Levočská Dolina
118/1 1 012 699 lesné pozemky Levočská Dolina
118/3 206 lesné pozemky Levočská Dolina
118/4 13 lesné pozemky Levočská Dolina
118/5 266 lesné pozemky Levočská Dolina
118/6 289 lesné pozemky Levočská Dolina
118/7 131 lesné pozemky Levočská Dolina
118/8 48 lesné pozemky Levočská Dolina
118/9 353 lesné pozemky Levočská Dolina
118/10 257 lesné pozemky Levočská Dolina
118/11 94 lesné pozemky Levočská Dolina
118/12 213 lesné pozemky Levočská Dolina
118/13 17 lesné pozemky Levočská Dolina
118/14 72 lesné pozemky Levočská Dolina
118/15 40 lesné pozemky Levočská Dolina
118/16 1 085 lesné pozemky Levočská Dolina
118/17 500 lesné pozemky Levočská Dolina
118/18 346 lesné pozemky Levočská Dolina
118/19 183 lesné pozemky Levočská Dolina
118/20 92 lesné pozemky Levočská Dolina
118/21 112 lesné pozemky Levočská Dolina
118/22 83 lesné pozemky Levočská Dolina
118/24 68 lesné pozemky Levočská Dolina
118/25 57 lesné pozemky Levočská Dolina
119/1 833 418 lesné pozemky Levočská Dolina
119/3 10 lesné pozemky Levočská Dolina
119/4 110 lesné pozemky Levočská Dolina
119/5 44 lesné pozemky Levočská Dolina
119/6 185 lesné pozemky Levočská Dolina
119/7 244 lesné pozemky Levočská Dolina
119/8 49 lesné pozemky Levočská Dolina
119/9 25 lesné pozemky Levočská Dolina
121 11 546 lesné pozemky Levočská Dolina
122/1 6 480 ostatné plochy Levočská Dolina
122/3 31 ostatné plochy Levočská Dolina
122/4 329 ostatné plochy Levočská Dolina
123/2 241 361 lesné pozemky Levočská Dolina
128/1 8 542 ostatné plochy Levočská Dolina
128/2 247 ostatné plochy Levočská Dolina
128/3 160 ostatné plochy Levočská Dolina
128/4 532 ostatné plochy Levočská Dolina
128/5 101 ostatné plochy Levočská Dolina
128/6 213 ostatné plochy Levočská Dolina
129/1 25 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
129/2 3 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
130 8 120 lesné pozemky Levočská Dolina
131 3 820 lesné pozemky Levočská Dolina
132/1 4 409 lesné pozemky Levočská Dolina
132/2 334 lesné pozemky Levočská Dolina
132/3 160 lesné pozemky Levočská Dolina
132/4 79 lesné pozemky Levočská Dolina
137 4 834 ostatné plochy Levočská Dolina
138/1 480 861 lesné pozemky Levočská Dolina
138/2 54 lesné pozemky Levočská Dolina
138/3 497 lesné pozemky Levočská Dolina
138/4 552 lesné pozemky Levočská Dolina
138/5 231 lesné pozemky Levočská Dolina
138/6 255 lesné pozemky Levočská Dolina
138/7 83 lesné pozemky Levočská Dolina
138/8 625 lesné pozemky Levočská Dolina
138/9 298 lesné pozemky Levočská Dolina
138/10 767 lesné pozemky Levočská Dolina
139 28 660 ostatné plochy Levočská Dolina
140/1 8 843 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
140/2 260 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
142 5 556 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
143 2 309 ostatné plochy Levočská Dolina
144 12 205 ostatné plochy Levočská Dolina
145/1 8 226 ostatné plochy Levočská Dolina
145/2 17 ostatné plochy Levočská Dolina
145/3 17 ostatné plochy Levočská Dolina
145/4 18 ostatné plochy Levočská Dolina
145/5 18 ostatné plochy Levočská Dolina
145/6 18 ostatné plochy Levočská Dolina
145/7 18 ostatné plochy Levočská Dolina
145/8 18 ostatné plochy Levočská Dolina
146 35 515 lesné pozemky Levočská Dolina
147 3 471 lesné pozemky Levočská Dolina
148/1 20 571 ostatné plochy Levočská Dolina
148/2 325 ostatné plochy Levočská Dolina
148/3 247 ostatné plochy Levočská Dolina
148/4 70 ostatné plochy Levočská Dolina
148/5 151 ostatné plochy Levočská Dolina
149 43 ostatné plochy Levočská Dolina
150 111 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
151/1 44 ostatné plochy Levočská Dolina
151/2 35 ostatné plochy Levočská Dolina
152/1 41 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
152/2 60 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
154/1 1 232 ostatné plochy Levočská Dolina
154/2 82 ostatné plochy Levočská Dolina
155/1 560 vodné plochy Levočská Dolina
155/2 113 vodné plochy Levočská Dolina
155/3 32 vodné plochy Levočská Dolina
155/4 42 vodné plochy Levočská Dolina
155/5 166 vodné plochy Levočská Dolina
155/6 536 vodné plochy Levočská Dolina
155/7 319 vodné plochy Levočská Dolina
155/8 36 vodné plochy Levočská Dolina
155/9 387 vodné plochy Levočská Dolina
155/10 340 vodné plochy Levočská Dolina
155/11 35 vodné plochy Levočská Dolina
155/12 93 vodné plochy Levočská Dolina
155/13 40 vodné plochy Levočská Dolina
155/14 174 vodné plochy Levočská Dolina
155/15 40 vodné plochy Levočská Dolina
155/16 185 vodné plochy Levočská Dolina
155/17 547 vodné plochy Levočská Dolina
155/18 45 vodné plochy Levočská Dolina
155/19 103 vodné plochy Levočská Dolina
155/20 28 vodné plochy Levočská Dolina
155/21 141 vodné plochy Levočská Dolina
155/22 68 vodné plochy Levočská Dolina
155/23 129 vodné plochy Levočská Dolina
155/24 60 vodné plochy Levočská Dolina
155/25 280 vodné plochy Levočská Dolina
155/26 146 vodné plochy Levočská Dolina
155/27 16 vodné plochy Levočská Dolina
156/1 4 118 lesné pozemky Levočská Dolina
156/2 10 lesné pozemky Levočská Dolina
156/3 355 lesné pozemky Levočská Dolina
156/4 133 lesné pozemky Levočská Dolina
156/5 221 lesné pozemky Levočská Dolina
156/6 30 lesné pozemky Levočská Dolina
156/7 26 lesné pozemky Levočská Dolina
156/8 612 lesné pozemky Levočská Dolina
156/9 381 lesné pozemky Levočská Dolina
156/10 213 lesné pozemky Levočská Dolina
156/11 10 465 lesné pozemky Levočská Dolina
156/12 675 lesné pozemky Levočská Dolina
156/13 560 lesné pozemky Levočská Dolina
156/14 145 lesné pozemky Levočská Dolina
156/15 46 lesné pozemky Levočská Dolina
156/16 79 lesné pozemky Levočská Dolina
156/17 818 lesné pozemky Levočská Dolina
156/18 5 lesné pozemky Levočská Dolina
156/19 145 lesné pozemky Levočská Dolina
157/1 5 525 lesné pozemky Levočská Dolina
157/2 7 lesné pozemky Levočská Dolina
158/2 2 066 ostatné plochy Levočská Dolina
158/3 3 232 ostatné plochy Levočská Dolina
158/4 214 ostatné plochy Levočská Dolina
158/5 332 ostatné plochy Levočská Dolina
158/6 2 201 ostatné plochy Levočská Dolina
158/7 603 ostatné plochy Levočská Dolina
158/8 285 ostatné plochy Levočská Dolina
158/10 3 067 ostatné plochy Levočská Dolina
158/11 1 413 ostatné plochy Levočská Dolina
158/12 106 ostatné plochy Levočská Dolina
158/13 44 ostatné plochy Levočská Dolina
158/14 190 ostatné plochy Levočská Dolina
158/15 536 ostatné plochy Levočská Dolina
158/16 146 ostatné plochy Levočská Dolina
158/17 837 ostatné plochy Levočská Dolina
158/18 174 ostatné plochy Levočská Dolina
158/19 363 ostatné plochy Levočská Dolina
158/20 498 ostatné plochy Levočská Dolina
158/21 350 ostatné plochy Levočská Dolina
158/22 367 ostatné plochy Levočská Dolina
158/23 659 ostatné plochy Levočská Dolina
158/24 57 ostatné plochy Levočská Dolina
158/25 84 ostatné plochy Levočská Dolina
158/26 20 ostatné plochy Levočská Dolina
158/27 49 ostatné plochy Levočská Dolina
158/28 434 ostatné plochy Levočská Dolina
158/29 301 ostatné plochy Levočská Dolina
158/30 22 ostatné plochy Levočská Dolina
158/31 146 ostatné plochy Levočská Dolina
158/32 2 023 ostatné plochy Levočská Dolina
158/33 913 ostatné plochy Levočská Dolina
158/34 113 ostatné plochy Levočská Dolina
158/35 23 ostatné plochy Levočská Dolina
158/36 72 ostatné plochy Levočská Dolina
158/37 39 ostatné plochy Levočská Dolina
158/38 75 ostatné plochy Levočská Dolina
158/39 279 ostatné plochy Levočská Dolina
158/40 603 ostatné plochy Levočská Dolina
158/41 94 ostatné plochy Levočská Dolina
158/42 500 ostatné plochy Levočská Dolina
158/43 412 ostatné plochy Levočská Dolina
158/44 5 ostatné plochy Levočská Dolina
158/45 485 ostatné plochy Levočská Dolina
158/46 196 ostatné plochy Levočská Dolina
 158/47 180 ostatné plochy Levočská Dolina
158/48 61 ostatné plochy Levočská Dolina
158/49 509 ostatné plochy Levočská Dolina
158/50 1 421 ostatné plochy Levočská Dolina
158/51 262 ostatné plochy Levočská Dolina
158/52 139 ostatné plochy Levočská Dolina
158/53 27 ostatné plochy Levočská Dolina
158/54 172 ostatné plochy Levočská Dolina
158/55 1 115 ostatné plochy Levočská Dolina
158/56 88 ostatné plochy Levočská Dolina
158/57 139 ostatné plochy Levočská Dolina
158/58 33 ostatné plochy Levočská Dolina
158/59 6 366 ostatné plochy Levočská Dolina
158/61 5 714 ostatné plochy Levočská Dolina
159/1 181 497 lesné pozemky Levočská Dolina
159/3 4 099 lesné pozemky Levočská Dolina
159/4 179 567 lesné pozemky Levočská Dolina
159/5 1 560 lesné pozemky Levočská Dolina
159/6 38 lesné pozemky Levočská Dolina
159/7 380 lesné pozemky Levočská Dolina
159/8 220 lesné pozemky Levočská Dolina
159/9 28 lesné pozemky Levočská Dolina
159/10 79 lesné pozemky Levočská Dolina
159/11 5 lesné pozemky Levočská Dolina
160/1 1 214 321 lesné pozemky Levočská Dolina
160/3 838 lesné pozemky Levočská Dolina
160/4 571 lesné pozemky Levočská Dolina
160/5 25 lesné pozemky Levočská Dolina
161 336 187 lesné pozemky Levočská Dolina
162/1 134 161 lesné pozemky Levočská Dolina
162/2 17 lesné pozemky Levočská Dolina
162/3 104 lesné pozemky Levočská Dolina
162/4 188 lesné pozemky Levočská Dolina
163/1 244 599 lesné pozemky Levočská Dolina
163/2 270 lesné pozemky Levočská Dolina
163/3 26 lesné pozemky Levočská Dolina
163/4 10 lesné pozemky Levočská Dolina
163/5 243 lesné pozemky Levočská Dolina
163/6 1 314 lesné pozemky Levočská Dolina
163/7 123 lesné pozemky Levočská Dolina
163/8 34 lesné pozemky Levočská Dolina
163/9 1 113 lesné pozemky Levočská Dolina
163/10 525 lesné pozemky Levočská Dolina
163/11 162 lesné pozemky Levočská Dolina
164/1 733 587 lesné pozemky Levočská Dolina
164/2 11 624 lesné pozemky Levočská Dolina
164/3 3 102 lesné pozemky Levočská Dolina
164/4 28 lesné pozemky Levočská Dolina
165 1 649 lesné pozemky Levočská Dolina
166 18 059 lesné pozemky Levočská Dolina
167/1 633 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
167/2 267 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
167/3 227 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
167/4 738 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
168 8 890 lesné pozemky Levočská Dolina
169/1 6 659 lesné pozemky Levočská Dolina
169/2 1 951 lesné pozemky Levočská Dolina
169/3 564 019 lesné pozemky Levočská Dolina
169/4 3 348 lesné pozemky Levočská Dolina
170/1 626 587 lesné pozemky Levočská Dolina
170/2 80 lesné pozemky Levočská Dolina
170/3 102 lesné pozemky Levočská Dolina
170/4 617 lesné pozemky Levočská Dolina
170/5 200 lesné pozemky Levočská Dolina
170/6 162 lesné pozemky Levočská Dolina
170/7 57 lesné pozemky Levočská Dolina
170/8 1 091 lesné pozemky Levočská Dolina
170/9 81 lesné pozemky Levočská Dolina
170/10 20 lesné pozemky Levočská Dolina
170/11 38 lesné pozemky Levočská Dolina
170/12 1 770 lesné pozemky Levočská Dolina
170/13 3 993 lesné pozemky Levočská Dolina
170/14 1 993 lesné pozemky Levočská Dolina
170/15 25 lesné pozemky Levočská Dolina
170/16 25 lesné pozemky Levočská Dolina
170/17 25 lesné pozemky Levočská Dolina
170/18 25 lesné pozemky Levočská Dolina
170/19 25 lesné pozemky Levočská Dolina
170/20 25 lesné pozemky Levočská Dolina
170/21 25 lesné pozemky Levočská Dolina
171/1 400 484 lesné pozemky Levočská Dolina
171/2 10 lesné pozemky Levočská Dolina
171/3 580 lesné pozemky Levočská Dolina
171/4 374 lesné pozemky Levočská Dolina
171/5 152 lesné pozemky Levočská Dolina
171/6 11 lesné pozemky Levočská Dolina
171/7 4 lesné pozemky Levočská Dolina
171/8 156 lesné pozemky Levočská Dolina
171/9 1 923 lesné pozemky Levočská Dolina
171/10 15 lesné pozemky Levočská Dolina
171/11 112 lesné pozemky Levočská Dolina
171/12 928 lesné pozemky Levočská Dolina
171/13 115 lesné pozemky Levočská Dolina
172 10 611 ostatné plochy Levočská Dolina
173/1 127 916 lesné pozemky Levočská Dolina
173/2 175 lesné pozemky Levočská Dolina
173/3 151 lesné pozemky Levočská Dolina
173/4 211 lesné pozemky Levočská Dolina
173/5 747 lesné pozemky Levočská Dolina
173/6 103 lesné pozemky Levočská Dolina
174 80 973 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
175/1 991 ostatné plochy Levočská Dolina
175/2 132 ostatné plochy Levočská Dolina
176/1 16 514 lesné pozemky Levočská Dolina
176/2 1 287 lesné pozemky Levočská Dolina
176/3 143 lesné pozemky Levočská Dolina
176/4 612 lesné pozemky Levočská Dolina
176/5 25 lesné pozemky Levočská Dolina
177/1 446 925 lesné pozemky Levočská Dolina
177/2 30 lesné pozemky Levočská Dolina
177/3 147 lesné pozemky Levočská Dolina
177/4 117 lesné pozemky Levočská Dolina
178/1 10 801 lesné pozemky Levočská Dolina
178/2 59 lesné pozemky Levočská Dolina
179/2 78 ostatné plochy Levočská Dolina
179/3 30 ostatné plochy Levočská Dolina
179/4 202 ostatné plochy Levočská Dolina
179/5 7 ostatné plochy Levočská Dolina
179/6 13 ostatné plochy Levočská Dolina
179/7 3 003 ostatné plochy Levočská Dolina
179/8 6 762 ostatné plochy Levočská Dolina
179/9 5 017 ostatné plochy Levočská Dolina
180/1 861 lesné pozemky Levočská Dolina
180/2 83 lesné pozemky Levočská Dolina
180/3 102 lesné pozemky Levočská Dolina
180/4 98 lesné pozemky Levočská Dolina
180/5 147 lesné pozemky Levočská Dolina
180/6 1 032 lesné pozemky Levočská Dolina
180/7 64 lesné pozemky Levočská Dolina
180/8 88 lesné pozemky Levočská Dolina
180/9 384 lesné pozemky Levočská Dolina
180/10 104 lesné pozemky Levočská Dolina
180/11 172 lesné pozemky Levočská Dolina
180/12 855 lesné pozemky Levočská Dolina
180/13 9 142 lesné pozemky Levočská Dolina
180/14 181 lesné pozemky Levočská Dolina
180/15 1 776 lesné pozemky Levočská Dolina
181 2 133 lesné pozemky Levočská Dolina
182 45 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
183 5 002 lesné pozemky Levočská Dolina
184 1 896 lesné pozemky Levočská Dolina
185/1 3 422 lesné pozemky Levočská Dolina
185/2 3 005 lesné pozemky Levočská Dolina
185/3 201 lesné pozemky Levočská Dolina
185/4 2 527 lesné pozemky Levočská Dolina
185/5 3 462 lesné pozemky Levočská Dolina
185/6 161 lesné pozemky Levočská Dolina
185/7 101 lesné pozemky Levočská Dolina
185/8 17 lesné pozemky Levočská Dolina
185/9 884 193 lesné pozemky Levočská Dolina
185/10 3 154 lesné pozemky Levočská Dolina
185/11 3 434 lesné pozemky Levočská Dolina
185/12 37 lesné pozemky Levočská Dolina
185/13 33 lesné pozemky Levočská Dolina
185/14 322 lesné pozemky Levočská Dolina
185/15 953 lesné pozemky Levočská Dolina
186/1 6 675 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
186/2 2 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
187/1 457 316 lesné pozemky Levočská Dolina
187/2 34 lesné pozemky Levočská Dolina
187/3 44 lesné pozemky Levočská Dolina
187/4 2 005 lesné pozemky Levočská Dolina
187/5 282 lesné pozemky Levočská Dolina
187/6 22 lesné pozemky Levočská Dolina
187/7 382 lesné pozemky Levočská Dolina
187/8 9 670 lesné pozemky Levočská Dolina
187/9 290 lesné pozemky Levočská Dolina
187/10 123 lesné pozemky Levočská Dolina
187/11 39 lesné pozemky Levočská Dolina
187/12 1 336 lesné pozemky Levočská Dolina
187/13 5 767 lesné pozemky Levočská Dolina
188/1 267 ostatné plochy Levočská Dolina
188/2 203 ostatné plochy Levočská Dolina
188/3 1 217 ostatné plochy Levočská Dolina
188/4 112 ostatné plochy Levočská Dolina
188/5 24 ostatné plochy Levočská Dolina
188/6 23 ostatné plochy Levočská Dolina
188/7 124 ostatné plochy Levočská Dolina
188/8 170 ostatné plochy Levočská Dolina
188/9 7 ostatné plochy Levočská Dolina
188/10 686 ostatné plochy Levočská Dolina
188/11 25 ostatné plochy Levočská Dolina
188/12 211 ostatné plochy Levočská Dolina
188/13 778 ostatné plochy Levočská Dolina
188/14 30 ostatné plochy Levočská Dolina
188/15 144 ostatné plochy Levočská Dolina
188/16 10 ostatné plochy Levočská Dolina
189/1 169 017 lesné pozemky Levočská Dolina
189/2 168 lesné pozemky Levočská Dolina
189/3 169 lesné pozemky Levočská Dolina
189/4 72 lesné pozemky Levočská Dolina
190 444 538 lesné pozemky Levočská Dolina
191 8 417 lesné pozemky Levočská Dolina
192 255 445 lesné pozemky Levočská Dolina
193 21 366 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
194 279 724 lesné pozemky Levočská Dolina
195 470 202 lesné pozemky Levočská Dolina
196 1 132 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
197 5 029 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
198 704 391 lesné pozemky Levočská Dolina
199/1 1 346 lesné pozemky Levočská Dolina
199/2 871 003 lesné pozemky Levočská Dolina
199/3 2 649 lesné pozemky Levočská Dolina
200/1 6 184 lesné pozemky Levočská Dolina
200/3 4 lesné pozemky Levočská Dolina
200/4 74 lesné pozemky Levočská Dolina
200/5 285 lesné pozemky Levočská Dolina
200/6 147 lesné pozemky Levočská Dolina
200/7 888 lesné pozemky Levočská Dolina
200/8 346 lesné pozemky Levočská Dolina
200/9 106 lesné pozemky Levočská Dolina
200/10 339 lesné pozemky Levočská Dolina
200/11 505 lesné pozemky Levočská Dolina
200/12 129 lesné pozemky Levočská Dolina
200/13 209 295 lesné pozemky Levočská Dolina
200/14 246 190 lesné pozemky Levočská Dolina
200/15 146 lesné pozemky Levočská Dolina
200/16 33 lesné pozemky Levočská Dolina
200/17 217 lesné pozemky Levočská Dolina
200/18 98 lesné pozemky Levočská Dolina
200/19 327 lesné pozemky Levočská Dolina
201/1 201 ostatné plochy Levočská Dolina
201/4 2 764 ostatné plochy Levočská Dolina
201/5 869 ostatné plochy Levočská Dolina
201/6 935 ostatné plochy Levočská Dolina
201/7 1 224 ostatné plochy Levočská Dolina
201/8 132 ostatné plochy Levočská Dolina
201/9 1 021 ostatné plochy Levočská Dolina
201/10 431 ostatné plochy Levočská Dolina
201/11 77 ostatné plochy Levočská Dolina
201/12 811 ostatné plochy Levočská Dolina
201/13 180 ostatné plochy Levočská Dolina
201/14 596 ostatné plochy Levočská Dolina
201/16 3 372 ostatné plochy Levočská Dolina
201/17 404 ostatné plochy Levočská Dolina
201/19 4 472 ostatné plochy Levočská Dolina
201/20 517 ostatné plochy Levočská Dolina
201/21 971 ostatné plochy Levočská Dolina
201/22 45 ostatné plochy Levočská Dolina
201/23 9 ostatné plochy Levočská Dolina
201/24 127 ostatné plochy Levočská Dolina
201/25 6 296 ostatné plochy Levočská Dolina
201/27 211 ostatné plochy Levočská Dolina
201/28 119 ostatné plochy Levočská Dolina
201/29 5 994 ostatné plochy Levočská Dolina
201/31 48 ostatné plochy Levočská Dolina
201/32 122 ostatné plochy Levočská Dolina
201/33 882 ostatné plochy Levočská Dolina
201/34 663 ostatné plochy Levočská Dolina
201/35 184 ostatné plochy Levočská Dolina
201/36 191 ostatné plochy Levočská Dolina
201/37 40 ostatné plochy Levočská Dolina
201/38 73 ostatné plochy Levočská Dolina
201/39 56 ostatné plochy Levočská Dolina
201/40 1 018 ostatné plochy Levočská Dolina
201/41 400 ostatné plochy Levočská Dolina
201/42 934 ostatné plochy Levočská Dolina
201/43 9 ostatné plochy Levočská Dolina
201/44 144 ostatné plochy Levočská Dolina
201/45 6 ostatné plochy Levočská Dolina
201/46 53 ostatné plochy Levočská Dolina
201/47 113 ostatné plochy Levočská Dolina
201/48 336 ostatné plochy Levočská Dolina
201/49 325 ostatné plochy Levočská Dolina
201/50 279 ostatné plochy Levočská Dolina
201/51 117 ostatné plochy Levočská Dolina
201/52 118 ostatné plochy Levočská Dolina
201/53 618 ostatné plochy Levočská Dolina
201/54 307 ostatné plochy Levočská Dolina
201/55 198 ostatné plochy Levočská Dolina
201/56 163 ostatné plochy Levočská Dolina
201/57 24 ostatné plochy Levočská Dolina
201/58 129 ostatné plochy Levočská Dolina
201/59 29 ostatné plochy Levočská Dolina
201/60 19 ostatné plochy Levočská Dolina
201/61 357 ostatné plochy Levočská Dolina
201/62 29 ostatné plochy Levočská Dolina
201/63 384 ostatné plochy Levočská Dolina
201/64 16 ostatné plochy Levočská Dolina
201/65 2 603 ostatné plochy Levočská Dolina
202/1 435 lesné pozemky Levočská Dolina
202/2 16 lesné pozemky Levočská Dolina
203 5 695 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
204 25 891 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
205 45 351 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
206 97 285 lesné pozemky Levočská Dolina
207 785 648 lesné pozemky Levočská Dolina
208 12 907 lesné pozemky Levočská Dolina
209 834 887 lesné pozemky Levočská Dolina
210 613 064 lesné pozemky Levočská Dolina
211/1 1 100 lesné pozemky Levočská Dolina
211/2 459 152 lesné pozemky Levočská Dolina
211/3 5 392 lesné pozemky Levočská Dolina
212/2 602 ostatné plochy Levočská Dolina
213/2 22 ostatné plochy Levočská Dolina
220/1 831 649 lesné pozemky Levočská Dolina
220/2 120 lesné pozemky Levočská Dolina
221 20 100 lesné pozemky Levočská Dolina
222 21 070 lesné pozemky Levočská Dolina
223 53 743 lesné pozemky Levočská Dolina
224/1 988 430 lesné pozemky Levočská Dolina
224/2 138 lesné pozemky Levočská Dolina
225 11 439 lesné pozemky Levočská Dolina
226 5 748 lesné pozemky Levočská Dolina
227 6 099 lesné pozemky Levočská Dolina
228/1 501 462 lesné pozemky Levočská Dolina
228/2 45 901 lesné pozemky Levočská Dolina
228/3 5 096 lesné pozemky Levočská Dolina
229 569 474 lesné pozemky Levočská Dolina
230/1 2 644 ostatné plochy Levočská Dolina
230/3 2 117 ostatné plochy Levočská Dolina
230/4 63 ostatné plochy Levočská Dolina
230/5 971 ostatné plochy Levočská Dolina
230/6 108 ostatné plochy Levočská Dolina
230/7 464 ostatné plochy Levočská Dolina
230/8 354 ostatné plochy Levočská Dolina
230/9 512 ostatné plochy Levočská Dolina
230/10 326 ostatné plochy Levočská Dolina
230/11 29 ostatné plochy Levočská Dolina
230/12 8 ostatné plochy Levočská Dolina
230/13 31 ostatné plochy Levočská Dolina
230/14 16 ostatné plochy Levočská Dolina
230/15 61 ostatné plochy Levočská Dolina
230/16 35 ostatné plochy Levočská Dolina
230/17 36 ostatné plochy Levočská Dolina
230/18 14 ostatné plochy Levočská Dolina
230/19 190 ostatné plochy Levočská Dolina
230/20 2 061 ostatné plochy Levočská Dolina
230/21 32 ostatné plochy Levočská Dolina
231 1 357 lesné pozemky Levočská Dolina
232/1 801 139 lesné pozemky Levočská Dolina
232/2 48 lesné pozemky Levočská Dolina
232/3 4 099 lesné pozemky Levočská Dolina
232/4 97 lesné pozemky Levočská Dolina
232/5 360 lesné pozemky Levočská Dolina
232/6 367 lesné pozemky Levočská Dolina
232/7 46 lesné pozemky Levočská Dolina
232/8 70 lesné pozemky Levočská Dolina
232/9 1 079 lesné pozemky Levočská Dolina
233/1 8 623 lesné pozemky Levočská Dolina
233/2 492 lesné pozemky Levočská Dolina
233/3 175 lesné pozemky Levočská Dolina
233/4 140 lesné pozemky Levočská Dolina
233/5 884 lesné pozemky Levočská Dolina
234/1 135 ostatné plochy Levočská Dolina
234/2 241 ostatné plochy Levočská Dolina
234/3 3 394 ostatné plochy Levočská Dolina
234/4 548 ostatné plochy Levočská Dolina
236/1 4 825 lesné pozemky Levočská Dolina
236/2 44 lesné pozemky Levočská Dolina
236/3 194 lesné pozemky Levočská Dolina
236/4 247 lesné pozemky Levočská Dolina
236/5 265 lesné pozemky Levočská Dolina
236/6 14 lesné pozemky Levočská Dolina
236/7 115 lesné pozemky Levočská Dolina
236/8 508 lesné pozemky Levočská Dolina
236/9 119 929 lesné pozemky Levočská Dolina
236/10 57 688 lesné pozemky Levočská Dolina
236/11 99 lesné pozemky Levočská Dolina
236/12 118 lesné pozemky Levočská Dolina
236/13 13 lesné pozemky Levočská Dolina
238/1 1 035 lesné pozemky Levočská Dolina
238/2 3 lesné pozemky Levočská Dolina
238/3 285 lesné pozemky Levočská Dolina
238/4 1 008 lesné pozemky Levočská Dolina
238/5 59 444 lesné pozemky Levočská Dolina
238/6 95 lesné pozemky Levočská Dolina
238/7 64 lesné pozemky Levočská Dolina
249 23 237 ostatné plochy Levočská Dolina
250 33 616 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
251 7 541 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
252 7 162 lesné pozemky Levočská Dolina
253/2 45 400 lesné pozemky Levočská Dolina
254 21 748 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
255 32 502 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
256/1 14 454 lesné pozemky Levočská Dolina
256/2 6 030 lesné pozemky Levočská Dolina
256/3 997 lesné pozemky Levočská Dolina
256/4 191 lesné pozemky Levočská Dolina
256/5 921 lesné pozemky Levočská Dolina
256/6 306 lesné pozemky Levočská Dolina
257 12 074 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
258/1 6 704 ostatné plochy Levočská Dolina
258/2 63 ostatné plochy Levočská Dolina
259/1 39 183 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
259/2 36 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
259/3 109 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
260/1 17 459 lesné pozemky Levočská Dolina
260/2 14 901 lesné pozemky Levočská Dolina
260/3 1 434 lesné pozemky Levočská Dolina
261/1 6 728 lesné pozemky Levočská Dolina
261/2 153 lesné pozemky Levočská Dolina
261/3 130 lesné pozemky Levočská Dolina
262 44 052 lesné pozemky Levočská Dolina
263 76 405 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
264 2 028 lesné pozemky Levočská Dolina
265/1 3 285 lesné pozemky Levočská Dolina
265/3 182 lesné pozemky Levočská Dolina
265/4 78 lesné pozemky Levočská Dolina
265/5 46 lesné pozemky Levočská Dolina
266/1 3 681 lesné pozemky Levočská Dolina
266/3 114 148 lesné pozemky Levočská Dolina
266/4 19 160 lesné pozemky Levočská Dolina
266/5 31 lesné pozemky Levočská Dolina
268/2 412 319 lesné pozemky Levočská Dolina
268/5 2 091 lesné pozemky Levočská Dolina
269/1 464 vodné plochy Levočská Dolina
270/1 2 381 ostatné plochy Levočská Dolina
273/1 13 380 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
273/2 660 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
273/3 330 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
273/4 27 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
274 5 617 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
275/1 1 078 840 ostatné plochy Levočská Dolina
275/8 148 ostatné plochy Levočská Dolina
275/9 346 ostatné plochy Levočská Dolina
275/10 205 ostatné plochy Levočská Dolina
275/11 8 ostatné plochy Levočská Dolina
275/12 290 ostatné plochy Levočská Dolina
275/13 187 ostatné plochy Levočská Dolina
275/14 75 ostatné plochy Levočská Dolina
276/1 5 140 ostatné plochy Levočská Dolina
276/4 917 ostatné plochy Levočská Dolina
276/5 232 ostatné plochy Levočská Dolina
276/6 16 ostatné plochy Levočská Dolina
276/7 29 ostatné plochy Levočská Dolina
276/8 38 ostatné plochy Levočská Dolina
276/9 2 105 ostatné plochy Levočská Dolina
277/1 3 165 ostatné plochy Levočská Dolina
277/2 1 060 ostatné plochy Levočská Dolina
277/3 560 ostatné plochy Levočská Dolina
277/4 126 ostatné plochy Levočská Dolina
278/1 1 531 vodné plochy Levočská Dolina
278/3 30 vodné plochy Levočská Dolina
278/6 628 vodné plochy Levočská Dolina
278/7 130 vodné plochy Levočská Dolina
278/8 13 vodné plochy Levočská Dolina
278/9 28 vodné plochy Levočská Dolina
278/10 37 vodné plochy Levočská Dolina
278/11 75 vodné plochy Levočská Dolina
278/12 52 vodné plochy Levočská Dolina
278/13 10 vodné plochy Levočská Dolina
279/1 897 274 lesné pozemky Levočská Dolina
279/2 272 lesné pozemky Levočská Dolina
279/3 826 lesné pozemky Levočská Dolina
279/4 466 lesné pozemky Levočská Dolina
279/5 307 lesné pozemky Levočská Dolina
279/6 326 lesné pozemky Levočská Dolina
280 716 878 lesné pozemky Levočská Dolina
281 26 087 lesné pozemky Levočská Dolina
282/1 4 636 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
282/2 18 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
283 124 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
284 154 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
285/1 632 075 lesné pozemky Levočská Dolina
285/2 146 lesné pozemky Levočská Dolina
285/3 63 lesné pozemky Levočská Dolina
285/4 41 lesné pozemky Levočská Dolina
285/5 1 178 lesné pozemky Levočská Dolina
285/6 22 lesné pozemky Levočská Dolina
285/7 214 lesné pozemky Levočská Dolina
285/8 1 225 lesné pozemky Levočská Dolina
286/1 2 504 lesné pozemky Levočská Dolina
286/2 29 lesné pozemky Levočská Dolina
286/3 35 lesné pozemky Levočská Dolina
286/4 30 lesné pozemky Levočská Dolina
286/5 1 818 lesné pozemky Levočská Dolina
286/6 248 lesné pozemky Levočská Dolina
286/7 231 lesné pozemky Levočská Dolina
286/8 16 lesné pozemky Levočská Dolina
286/9 65 lesné pozemky Levočská Dolina
286/10 33 lesné pozemky Levočská Dolina
286/11 1 004 lesné pozemky Levočská Dolina
286/12 175 lesné pozemky Levočská Dolina
286/13 79 lesné pozemky Levočská Dolina
287/1 17 098 lesné pozemky Levočská Dolina
287/2 697 lesné pozemky Levočská Dolina
287/3 317 lesné pozemky Levočská Dolina
287/4 211 lesné pozemky Levočská Dolina
287/5 772 lesné pozemky Levočská Dolina
287/6 52 lesné pozemky Levočská Dolina
312/4 108 796 lesné pozemky Levočská Dolina
322 2 946 vodné plochy Levočská Dolina
356/1 869 262 lesné pozemky Levočská Dolina
356/2 428 lesné pozemky Levočská Dolina
356/3 1 559 lesné pozemky Levočská Dolina
356/4 560 lesné pozemky Levočská Dolina
357 27 574 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
358 16 112 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
359 1 790 lesné pozemky Levočská Dolina
360 749 838 lesné pozemky Levočská Dolina
361 30 608 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
362 1 851 ostatné plochy Levočská Dolina
363/1 18 478 ostatné plochy Levočská Dolina
363/4 6 894 ostatné plochy Levočská Dolina
364 13 273 lesné pozemky Levočská Dolina
365 8 493 lesné pozemky Levočská Dolina
366 8 710 lesné pozemky Levočská Dolina
367 1 481 lesné pozemky Levočská Dolina
368/1 42 654 lesné pozemky Levočská Dolina
368/2 15 lesné pozemky Levočská Dolina
369 702 539 lesné pozemky Levočská Dolina
370 630 998 lesné pozemky Levočská Dolina
371 1 954 lesné pozemky Levočská Dolina
372/1 640 695 lesné pozemky Levočská Dolina
373/2 5 183 lesné pozemky Levočská Dolina
377 2 854 lesné pozemky Levočská Dolina
378/2 7 144 lesné pozemky Levočská Dolina
378/3 21 lesné pozemky Levočská Dolina
378/4 4 347 lesné pozemky Levočská Dolina
378/5 117 lesné pozemky Levočská Dolina
378/6 1 045 lesné pozemky Levočská Dolina
379/2 23 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
383/2 12 ostatné plochy Levočská Dolina
383/3 66 ostatné plochy Levočská Dolina
399/2 141 446 lesné pozemky Levočská Dolina
399/3 4 758 lesné pozemky Levočská Dolina
430/4 131 lesné pozemky Ľubické Kúpele
430/5 5 068 lesné pozemky Ľubické Kúpele
430/6 288 lesné pozemky Ľubické Kúpele
558 98 883 lesné pozemky Ľubické Kúpele
561/2 77 666 lesné pozemky Ľubické Kúpele
574/1 2 245 lesné pozemky Ľubické Kúpele
574/3 519 324 lesné pozemky Ľubické Kúpele
574/4 228 lesné pozemky Ľubické Kúpele
574/5 369 lesné pozemky Ľubické Kúpele
575/1 419 498 lesné pozemky Ľubické Kúpele
575/2 4 208 lesné pozemky Ľubické Kúpele
575/3 5 685 lesné pozemky Ľubické Kúpele
Celkom do územia obce Levoča, katastrálne územie Levoča 40 281 019 m2
m)
obec Levoča, katastrálne územie Závada
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
200/2 12 105 lesné pozemky Levočská Dolina
201/2 13 445 ostatné plochy Levočská Dolina
212/1 4 931 ostatné plochy Levočská Dolina
213/1 5 281 ostatné plochy Levočská Dolina
214 179 554 lesné pozemky Levočská Dolina
215 2 366 ostatné plochy Levočská Dolina
216 1 103 ostatné plochy Levočská Dolina
217 106 ostatné plochy Levočská Dolina
218 2 890 lesné pozemky Levočská Dolina
219 12 019 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
239 31 759 lesné pozemky Levočská Dolina
240 26 968 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
241 1 021 409 lesné pozemky Levočská Dolina
243 286 707 lesné pozemky Levočská Dolina
244 10 118 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
245 6 145 ostatné plochy Levočská Dolina
246 19 860 lesné pozemky Levočská Dolina
247 1 107 ostatné plochy Levočská Dolina
248 2 321 lesné pozemky Levočská Dolina
253/1 322 172 lesné pozemky Levočská Dolina
268/1 220 515 lesné pozemky Levočská Dolina
268/3 1 016 lesné pozemky Levočská Dolina
269/2 1 825 vodné plochy Levočská Dolina
270/2 1 633 ostatné plochy Levočská Dolina
271 5 639 lesné pozemky Levočská Dolina
272 607 ostatné plochy Levočská Dolina
308/2 400 562 lesné pozemky Levočská Dolina
309 59 121 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
310 5 761 ostatné plochy Levočská Dolina
311 2 126 ostatné plochy Levočská Dolina
312/1 320 466 lesné pozemky Levočská Dolina
314 2 918 ostatné plochy Levočská Dolina
315 109 307 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
316 10 581 ostatné plochy Levočská Dolina
317 38 125 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
318 22 428 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
319 22 466 lesné pozemky Levočská Dolina
320 7 289 trvalé trávne porasty Levočská Dolina
321 12 362 lesné pozemky Levočská Dolina
355 81 zastavané plochy a nádvoria Levočská Dolina
Celkom do územia obce Levoča, katastrálne územie Závada 3 207 194 m2
n)
obec Lomnička, katastrálne územie Lomnička
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
116/2 192 125 lesné pozemky Ihla
140/1 13 367 ostatné plochy Ihla
141/2 21 415 lesné pozemky Ihla
142/1 356 747 lesné pozemky Ihla
143 3 734 trvalé trávne porasty Ihla
144 31 019 trvalé trávne porasty Ihla
145 2 497 ostatné plochy Ihla
146 249 560 trvalé trávne porasty Ihla
147 131 998 trvalé trávne porasty Ihla
148 185 333 trvalé trávne porasty Ihla
149 104 124 trvalé trávne porasty Ihla
150 21 617 lesné pozemky Ihla
152 39 454 trvalé trávne porasty Ihla
154 29 835 lesné pozemky Ihla
155 10 063 lesné pozemky Ihla
156 44 707 lesné pozemky Ihla
157 50 326 trvalé trávne porasty Ihla
158 33 621 trvalé trávne porasty Ihla
166 3 996 ostatné plochy Ihla
194 4 114 lesné pozemky Ihla
195 22 zastavané plochy a nádvoria Ihla
196 6 770 ostatné plochy Ihla
197 2 294 ostatné plochy Ihla
198 61 128 trvalé trávne porasty Ihla
199 15 719 ostatné plochy Ihla
200 66 697 trvalé trávne porasty Ihla
201 237 653 lesné pozemky Ihla
202 37 432 trvalé trávne porasty Ihla
208/2 160 006 lesné pozemky Ihla
209 33 753 lesné pozemky Ihla
210/1 11 497 ostatné plochy Ihla
214 169 662 lesné pozemky Ihla
215 5 634 ostatné plochy Ihla
216 16 318 ostatné plochy Ihla
217 10 633 ostatné plochy Ihla
218 1 048 374 lesné pozemky Ihla
219/1 23 520 lesné pozemky Ihla
219/2 32 zastavané plochy a nádvoria Ihla
220 12 027 ostatné plochy Ihla
221 14 598 ostatné plochy Ihla
252 3 812 ostatné plochy Ihla
271/1 31 ostatné plochy Ihla
271/2 4 629 ostatné plochy Ihla
272 522 vodné plochy Ihla
273 597 440 lesné pozemky Ihla
275 1 060 341 lesné pozemky Ihla
276 13 232 ostatné plochy Ihla
277 1 176 737 lesné pozemky Ihla
278 19 559 trvalé trávne porasty Ihla
279 1 126 228 lesné pozemky Ihla
280 9 200 ostatné plochy Ihla
281 12 314 trvalé trávne porasty Ihla
290/1 172 953 lesné pozemky Ihla
291/1 358 133 lesné pozemky Ihla
292 922 574 lesné pozemky Ihla
293 471 244 lesné pozemky Ihla
296 72 151 trvalé trávne porasty Ihla
297 318 693 lesné pozemky Ihla
299 3 517 trvalé trávne porasty Ihla
305/1 658 934 lesné pozemky Ihla
4/2 19 850 ostatné plochy Sypková
6/2 111 153 lesné pozemky Sypková
7/2 354 866 lesné pozemky Sypková
8 368 268 lesné pozemky Sypková
9 12 484 trvalé trávne porasty Sypková
10 26 562 trvalé trávne porasty Sypková
13 3 868 lesné pozemky Sypková
14/2 983 ostatné plochy Sypková
15/2 73 ostatné plochy Sypková
15/3 366 ostatné plochy Sypková
16/2 4 743 lesné pozemky Sypková
17 11 177 lesné pozemky Sypková
18 5 113 lesné pozemky Sypková
19 6 575 ostatné plochy Sypková
20 9 077 ostatné plochy Sypková
21/1 17 218 vodné plochy Sypková
22 16 422 trvalé trávne porasty Sypková
23 6 826 lesné pozemky Sypková
24 814 197 lesné pozemky Sypková
25 2 917 trvalé trávne porasty Sypková
26 5 633 trvalé trávne porasty Sypková
27/1 654 198 lesné pozemky Sypková
28/2 98 442 lesné pozemky Sypková
34/2 21 200 lesné pozemky Sypková
35/2 16 062 lesné pozemky Sypková
36 4 717 ostatné plochy Sypková
37 11 130 trvalé trávne porasty Sypková
38 2 122 trvalé trávne porasty Sypková
39 649 475 lesné pozemky Sypková
40 6 964 trvalé trávne porasty Sypková
41 5 957 trvalé trávne porasty Sypková
42 13 177 ostatné plochy Sypková
43 12 421 lesné pozemky Sypková
44 17 803 trvalé trávne porasty Sypková
45 2 336 lesné pozemky Sypková
46 724 753 lesné pozemky Sypková
47 12 214 trvalé trávne porasty Sypková
48 15 zastavané plochy a nádvoria Sypková
49 1 245 trvalé trávne porasty Sypková
50 637 858 lesné pozemky Sypková
51 877 464 lesné pozemky Sypková
52 606 562 lesné pozemky Sypková
53/1 346 246 lesné pozemky Sypková
54/1 4 396 trvalé trávne porasty Sypková
55 34 044 lesné pozemky Sypková
56 4 874 lesné pozemky Sypková
57 5 147 lesné pozemky Sypková
58 715 289 lesné pozemky Sypková
59 1 139 lesné pozemky Sypková
60 13 411 trvalé trávne porasty Sypková
61 6 107 trvalé trávne porasty Sypková
62 4 021 ostatné plochy Sypková
63 12 238 lesné pozemky Sypková
64 2 946 ostatné plochy Sypková
65 9 626 lesné pozemky Sypková
66 11 935 ostatné plochy Sypková
67 15 452 trvalé trávne porasty Sypková
70/2 8 669 trvalé trávne porasty Sypková
77/1 16 815 lesné pozemky Sypková
77/6 6 863 lesné pozemky Sypková
78/1 27 802 lesné pozemky Sypková
78/2 397 lesné pozemky Sypková
80/1 9 vodné plochy Sypková
80/3 265 vodné plochy Sypková
80/5 583 vodné plochy Sypková
80/7 396 vodné plochy Sypková
80/9 121 vodné plochy Sypková
80/11 161 vodné plochy Sypková
80/13 179 vodné plochy Sypková
80/15 385 vodné plochy Sypková
80/17 291 vodné plochy Sypková
80/19 192 vodné plochy Sypková
86/1 570 953 lesné pozemky Sypková
87 623 646 lesné pozemky Sypková
88 362 158 lesné pozemky Sypková
89 4 283 trvalé trávne porasty Sypková
90 10 242 trvalé trávne porasty Sypková
91 3 936 lesné pozemky Sypková
92 695 313 lesné pozemky Sypková
93 5 610 trvalé trávne porasty Sypková
94 6 608 trvalé trávne porasty Sypková
95/1 4 829 ostatné plochy Sypková
96/2 6 074 ostatné plochy Sypková
97/2 329 310 lesné pozemky Sypková
98/1 656 960 lesné pozemky Sypková
98/2 36 zastavané plochy a nádvoria Sypková
99/2 175 lesné pozemky Sypková
122 2 037 trvalé trávne porasty Sypková
123 85 zastavané plochy a nádvoria Sypková
124/2 730 ostatné plochy Sypková
126 5 110 lesné pozemky Sypková
142 28 511 trvalé trávne porasty Sypková
153/2 694 lesné pozemky Sypková
153/3 319 lesné pozemky Sypková
154/2 602 lesné pozemky Sypková
158 3 140 trvalé trávne porasty Sypková
169/2 63 433 trvalé trávne porasty Sypková
243 2 938 lesné pozemky Sypková
Celkom do územia obce Lomnička, katastrálne územie Lomnička 21 277 882 m2
o)
obec Ľubica, katastrálne územie Ľubica
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
34/3 1 232 lesné pozemky Ihla
34/11 1 830 lesné pozemky Ihla
34/12 382 lesné pozemky Ihla
34/13 183 lesné pozemky Ihla
68/2 8 171 lesné pozemky Ihla
68/12 3 410 lesné pozemky Ihla
68/13 4 014 lesné pozemky Ihla
68/14 1 786 lesné pozemky Ihla
68/15 234 lesné pozemky Ihla
68/16 215 lesné pozemky Ihla
69/1 373 ostatné plochy Ihla
69/2 368 ostatné plochy Ihla
69/3 121 ostatné plochy Ihla
70/1 1 116 ostatné plochy Ihla
70/3 118 ostatné plochy Ihla
70/5 1 110 ostatné plochy Ihla
70/7 868 ostatné plochy Ihla
70/9 293 ostatné plochy Ihla
70/11 262 ostatné plochy Ihla
70/13 1 372 ostatné plochy Ihla
70/15 303 ostatné plochy Ihla
70/16 3 490 ostatné plochy Ihla
70/19 256 ostatné plochy Ihla
70/22 105 ostatné plochy Ihla
70/23 387 ostatné plochy Ihla
70/25 5 518 ostatné plochy Ihla
70/27 1 055 ostatné plochy Ihla
70/31 807 ostatné plochy Ihla
70/32 10 ostatné plochy Ihla
70/33 33 ostatné plochy Ihla
70/39 1 871 ostatné plochy Ihla
70/40 173 ostatné plochy Ihla
70/41 191 ostatné plochy Ihla
70/42 476 ostatné plochy Ihla
70/43 312 ostatné plochy Ihla
70/44 318 ostatné plochy Ihla
70/45 56 ostatné plochy Ihla
71/1 473 062 lesné pozemky Ihla
71/3 6 579 lesné pozemky Ihla
71/4 9 823 lesné pozemky Ihla
71/5 7 410 lesné pozemky Ihla
71/6 4 859 lesné pozemky Ihla
71/7 30 lesné pozemky Ihla
72/1 945 191 lesné pozemky Ihla
72/3 205 lesné pozemky Ihla
72/4 14 lesné pozemky Ihla
72/5 36 lesné pozemky Ihla
73/1 818 593 lesné pozemky Ihla
74 13 961 lesné pozemky Ihla
85/5 5 229 ostatné plochy Ihla
181/1 335 176 lesné pozemky Ihla
181/4 11 146 lesné pozemky Ihla
181/12 28 lesné pozemky Ihla
181/13 5 528 lesné pozemky Ihla
224/1 766 361 lesné pozemky Ihla
224/3 23 366 lesné pozemky Ihla
226/1 379 169 lesné pozemky Ihla
227/1 1 850 lesné pozemky Ihla
227/3 25 lesné pozemky Ihla
228/1 469 114 lesné pozemky Ihla
228/2 119 lesné pozemky Ihla
228/4 17 307 lesné pozemky Ihla
229 2 133 lesné pozemky Ihla
323/2 850 596 lesné pozemky Ihla
323/4 5 350 lesné pozemky Ihla
323/6 4 685 lesné pozemky Ihla
324 41 zastavané plochy a nádvoria Ihla
325/1 1 130 910 lesné pozemky Ihla
325/3 321 lesné pozemky Ihla
325/4 154 lesné pozemky Ihla
325/6 228 lesné pozemky Ihla
325/12 344 lesné pozemky Ihla
325/13 133 lesné pozemky Ihla
325/14 36 lesné pozemky Ihla
326 10 817 lesné pozemky Ihla
327 18 851 lesné pozemky Ihla
328 22 664 lesné pozemky Ihla
329/1 781 475 lesné pozemky Ihla
330/1 932 993 lesné pozemky Ihla
330/4 3 113 lesné pozemky Ihla
330/5 1 376 lesné pozemky Ihla
330/6 4 lesné pozemky Ihla
331/2 5 290 lesné pozemky Ihla
331/3 446 lesné pozemky Ihla
331/4 461 lesné pozemky Ihla
337/2 32 794 lesné pozemky Ihla
339/2 9 528 lesné pozemky Ihla
2 43 615 lesné pozemky Ľubické Kúpele
4/1 144 828 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/3 126 364 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/4 19 711 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/5 1 852 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/6 1 230 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/7 118 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/8 463 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
4/9 15 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
6/1 90 460 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
6/2 26 111 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
6/3 817 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
6/4 2 076 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
8/2 4 118 lesné pozemky Ľubické Kúpele
8/3 22 lesné pozemky Ľubické Kúpele
8/5 113 lesné pozemky Ľubické Kúpele
8/6 1 700 lesné pozemky Ľubické Kúpele
8/7 1 085 lesné pozemky Ľubické Kúpele
11/1 357 950 lesné pozemky Ľubické Kúpele
11/4 6 974 lesné pozemky Ľubické Kúpele
11/5 5 lesné pozemky Ľubické Kúpele
12/1 7 595 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
12/2 544 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
12/3 883 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
13/1 37 839 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
13/2 11 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
13/3 2 682 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
15/1 23 524 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
15/2 9 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
15/3 527 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
15/4 2 900 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
16/1 43 205 lesné pozemky Ľubické Kúpele
16/2 691 lesné pozemky Ľubické Kúpele
16/3 811 lesné pozemky Ľubické Kúpele
20/1 228 252 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
20/2 37 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
20/3 251 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
20/4 100 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
20/5 706 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
22 10 362 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
24/2 41 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
33 16 392 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
36 43 243 lesné pozemky Ľubické Kúpele
55/1 64 031 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
55/3 1 971 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
55/4 7 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
55/5 820 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
61/2 18 242 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/2 375 883 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/3 2 011 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/4 17 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/5 2 010 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/6 8 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/7 1 885 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/8 461 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/9 3 109 lesné pozemky Ľubické Kúpele
65/10 849 lesné pozemky Ľubické Kúpele
66 9 655 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
67/1 1 889 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/3 337 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/4 1 489 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/5 31 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/6 229 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/7 417 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/8 50 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/9 301 ostatné plochy Ľubické Kúpele
67/10 223 ostatné plochy Ľubické Kúpele
69 73 593 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
70/1 144 209 lesné pozemky Ľubické Kúpele
70/2 31 lesné pozemky Ľubické Kúpele
70/3 285 lesné pozemky Ľubické Kúpele
70/4 266 lesné pozemky Ľubické Kúpele
71 4 686 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
77/3 118 627 lesné pozemky Ľubické Kúpele
77/8 4 110 lesné pozemky Ľubické Kúpele
77/9 454 lesné pozemky Ľubické Kúpele
77/10 14 588 lesné pozemky Ľubické Kúpele
77/11 22 231 lesné pozemky Ľubické Kúpele
78/1 389 994 lesné pozemky Ľubické Kúpele
78/3 322 073 lesné pozemky Ľubické Kúpele
78/4 533 lesné pozemky Ľubické Kúpele
78/5 290 lesné pozemky Ľubické Kúpele
79 21 811 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
80 6 221 lesné pozemky Ľubické Kúpele
81/1 5 718 ostatné plochy Ľubické Kúpele
81/3 99 ostatné plochy Ľubické Kúpele
81/4 5 058 ostatné plochy Ľubické Kúpele
82 13 509 ostatné plochy Ľubické Kúpele
83/1 47 361 ostatné plochy Ľubické Kúpele
83/2 8 427 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
83/3 245 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
83/4 448 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
83/5 67 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
83/6 62 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
84/1 24 531 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
84/2 385 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
85/1 4 996 lesné pozemky Ľubické Kúpele
85/2 735 lesné pozemky Ľubické Kúpele
85/3 68 lesné pozemky Ľubické Kúpele
85/4 22 870 lesné pozemky Ľubické Kúpele
86/7 3 508 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
86/9 13 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
86/10 10 515 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
86/11 146 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
87/1 15 499 ostatné plochy Ľubické Kúpele
87/2 918 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
87/3 391 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
87/4 4 230 ostatné plochy Ľubické Kúpele
88/2 1 389 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/1 57 815 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/3 93 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/4 74 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/5 88 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/6 38 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/7 564 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/8 549 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/9 550 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/10 784 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/11 782 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/12 779 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/13 524 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/14 129 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/15 21 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/16 32 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/17 58 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/18 115 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/19 42 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/20 41 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/21 92 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/22 6 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/23 136 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/24 228 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/25 5 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/26 1 523 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/28 196 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/30 368 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/33 41 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/35 17 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/39 380 ostatné plochy Ľubické Kúpele
90/1 6 128 vodné plochy Ľubické Kúpele
90/3 248 vodné plochy Ľubické Kúpele
90/4 222 vodné plochy Ľubické Kúpele
91/1 35 205 ostatné plochy Ľubické Kúpele
91/2 64 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
91/3 622 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
91/4 147 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
91/5 3 431 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
91/6 792 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
91/7 599 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
91/8 2 230 ostatné plochy Ľubické Kúpele
91/9 909 ostatné plochy Ľubické Kúpele
91/10 913 ostatné plochy Ľubické Kúpele
92 8 062 lesné pozemky Ľubické Kúpele
93/1 1 897 lesné pozemky Ľubické Kúpele
93/2 1 910 lesné pozemky Ľubické Kúpele
93/3 839 lesné pozemky Ľubické Kúpele
94/1 18 723 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
94/2 271 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
94/3 9 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
94/4 215 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
95/1 4 196 ostatné plochy Ľubické Kúpele
95/2 100 ostatné plochy Ľubické Kúpele
95/3 83 ostatné plochy Ľubické Kúpele
96 9 798 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
97/1 54 544 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
98/1 395 ostatné plochy Ľubické Kúpele
98/5 2 662 ostatné plochy Ľubické Kúpele
98/6 35 ostatné plochy Ľubické Kúpele
99/1 11 153 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
99/3 1 783 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
99/5 219 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
101 12 247 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
115/1 2 480 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
115/3 1 023 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
121/2 257 444 lesné pozemky Ľubické Kúpele
122 5 398 lesné pozemky Ľubické Kúpele
123/1 4 821 orná pôda Ľubické Kúpele
123/2 777 orná pôda Ľubické Kúpele
124/1 2 109 vodné plochy Ľubické Kúpele
124/5 98 vodné plochy Ľubické Kúpele
125/2 7 245 ostatné plochy Ľubické Kúpele
126/2 7 734 orná pôda Ľubické Kúpele
129 53 512 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
131 32 568 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
132/2 34 053 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
134 1 677 lesné pozemky Ľubické Kúpele
136/2 10 070 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
136/3 140 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
136/4 53 ostatné plochy Ľubické Kúpele
138/1 17 762 ostatné plochy Ľubické Kúpele
138/2 1 ostatné plochy Ľubické Kúpele
138/3 2 ostatné plochy Ľubické Kúpele
138/4 11 ostatné plochy Ľubické Kúpele
138/5 23 547 ostatné plochy Ľubické Kúpele
139 22 505 ostatné plochy Ľubické Kúpele
140/1 10 994 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
140/3 53 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
141/1 1 204 vodné plochy Ľubické Kúpele
141/4 217 vodné plochy Ľubické Kúpele
142 5 587 ostatné plochy Ľubické Kúpele
143/1 8 188 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/4 27 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/5 2 754 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/6 3 773 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/7 1 155 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/8 18 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/9 995 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/10 709 907 lesné pozemky Ľubické Kúpele
162/2 13 073 ostatné plochy Ľubické Kúpele
175/1 862 lesné pozemky Ľubické Kúpele
175/3 3 383 lesné pozemky Ľubické Kúpele
193/1 1 723 ostatné plochy Ľubické Kúpele
193/3 47 ostatné plochy Ľubické Kúpele
193/4 354 ostatné plochy Ľubické Kúpele
193/5 993 ostatné plochy Ľubické Kúpele
205/1 6 215 lesné pozemky Ľubické Kúpele
316/2 2 135 ostatné plochy Ľubické Kúpele
318/1 588 770 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/7 21 106 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/8 12 545 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/9 401 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/10 3 841 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/11 2 054 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/12 3 059 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/13 926 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/14 1 070 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/15 516 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/16 4 316 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/17 607 lesné pozemky Ľubické Kúpele
318/18 216 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/1 268 542 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/2 53 232 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/3 69 250 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/4 11 229 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/5 14 900 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/6 17 195 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/7 4 955 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/8 551 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/9 2 126 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/10 3 774 lesné pozemky Ľubické Kúpele
320/11 13 lesné pozemky Ľubické Kúpele
321/1 11 608 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
321/2 65 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
321/3 207 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
322 9 457 ostatné plochy Ľubické Kúpele
323 2 934 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
324/2 4 652 ostatné plochy Ľubické Kúpele
324/7 395 ostatné plochy Ľubické Kúpele
325/1 8 386 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/2 131 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/5 129 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/6 48 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/7 111 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/8 139 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/9 2 014 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/10 133 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/11 105 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/12 1 741 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/13 33 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/19 2 459 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/20 4 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/21 24 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/22 58 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/23 60 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/24 97 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/26 455 vodné plochy Ľubické Kúpele
325/27 1 146 vodné plochy Ľubické Kúpele
331/2 3 537 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/6 77 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/7 3 052 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/8 452 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/9 2 798 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/10 834 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/11 2 834 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/12 150 lesné pozemky Ľubické Kúpele
331/13 38 lesné pozemky Ľubické Kúpele
332/2 14 834 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
332/3 187 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
332/4 239 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
332/5 28 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
333/1 9 009 lesné pozemky Ľubické Kúpele
333/2 3 792 lesné pozemky Ľubické Kúpele
333/3 59 lesné pozemky Ľubické Kúpele
333/4 224 lesné pozemky Ľubické Kúpele
333/5 6 lesné pozemky Ľubické Kúpele
333/6 159 lesné pozemky Ľubické Kúpele
334/1 5 795 lesné pozemky Ľubické Kúpele
334/2 4 331 lesné pozemky Ľubické Kúpele
334/3 1 283 lesné pozemky Ľubické Kúpele
335/1 5 665 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/3 120 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/5 730 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/7 23 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/8 1 745 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/11 27 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/12 9 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/13 27 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/14 19 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/15 23 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/16 63 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/17 30 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/18 111 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/19 162 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/20 621 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/21 23 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/22 54 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/23 31 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/24 13 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/25 224 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/26 198 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/27 40 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/28 511 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/30 27 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/31 88 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/33 26 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/34 239 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/35 269 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/36 718 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/37 331 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/39 221 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/40 129 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/41 199 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/42 332 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/43 30 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/44 9 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/50 11 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/51 203 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/54 5 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/58 161 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/60 736 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/61 57 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/63 882 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/64 18 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/71 99 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/72 41 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/73 1 207 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/78 840 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/79 93 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/80 84 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/81 389 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/82 83 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/83 20 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/84 9 ostatné plochy Ľubické Kúpele
335/85 2 340 ostatné plochy Ľubické Kúpele
338/1 616 958 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/3 70 306 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/4 813 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/5 10 258 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/6 15 730 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/7 39 316 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/8 304 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/9 28 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/10 140 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/11 66 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/12 102 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/13 9 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/14 165 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/15 40 561 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/16 130 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/17 8 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/18 921 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/19 3 255 lesné pozemky Ľubické Kúpele
338/20 38 047 lesné pozemky Ľubické Kúpele
396/1 896 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/3 83 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/5 1 116 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/9 928 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/10 366 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/11 7 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/12 20 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/13 122 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/14 119 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/15 323 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/16 138 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/18 17 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/19 1 245 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/20 33 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/21 60 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/22 168 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/23 60 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/24 397 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/26 54 ostatné plochy Ľubické Kúpele
396/27 13 ostatné plochy Ľubické Kúpele
406/1 7 000 lesné pozemky Ľubické Kúpele
406/3 18 650 lesné pozemky Ľubické Kúpele
406/4 1 224 lesné pozemky Ľubické Kúpele
406/5 49 lesné pozemky Ľubické Kúpele
406/6 30 lesné pozemky Ľubické Kúpele
406/7 719 lesné pozemky Ľubické Kúpele
414/2 121 429 lesné pozemky Ľubické Kúpele
414/10 324 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/1 469 936 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/7 384 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/8 473 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/9 505 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/10 158 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/11 8 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/12 577 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/13 3 059 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/14 31 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/15 71 470 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/16 2 309 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/17 15 556 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/18 2 328 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
415/19 14 961 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/20 821 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/21 6 333 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/22 5 511 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/23 2 061 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/24 8 064 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/25 31 998 lesné pozemky Ľubické Kúpele
415/26 3 084 lesné pozemky Ľubické Kúpele
424/1 24 442 lesné pozemky Ľubické Kúpele
424/3 17 901 lesné pozemky Ľubické Kúpele
424/4 143 lesné pozemky Ľubické Kúpele
424/5 54 lesné pozemky Ľubické Kúpele
424/6 537 829 lesné pozemky Ľubické Kúpele
425/1 24 343 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/2 219 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/3 470 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/4 161 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/5 91 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/6 125 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/7 251 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/8 29 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
425/9 7 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
426/1 610 lesné pozemky Ľubické Kúpele
426/2 626 lesné pozemky Ľubické Kúpele
426/3 83 lesné pozemky Ľubické Kúpele
445/1 25 041 lesné pozemky Ľubické Kúpele
445/3 171 778 lesné pozemky Ľubické Kúpele
445/4 1 545 lesné pozemky Ľubické Kúpele
445/5 7 983 lesné pozemky Ľubické Kúpele
445/6 511 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/1 38 373 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/2 215 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/3 1 493 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/4 310 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/5 55 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/7 9 lesné pozemky Ľubické Kúpele
446/8 15 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/2 41 548 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/3 14 887 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/4 1 607 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/5 94 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/6 331 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/7 271 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/8 1 726 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/9 41 777 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/10 3 072 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/11 30 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/12 21 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/15 46 lesné pozemky Ľubické Kúpele
447/16 29 lesné pozemky Ľubické Kúpele
448 4 000 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
449 87 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
468/2 27 607 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/3 19 076 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/22 645 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/23 1 022 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/24 2 483 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/25 225 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/26 28 lesné pozemky Ľubické Kúpele
468/27 28 898 lesné pozemky Ľubické Kúpele
471/1 131 612 ostatné plochy Ľubické Kúpele
471/2 15 985 ostatné plochy Ľubické Kúpele
471/3 17 ostatné plochy Ľubické Kúpele
471/4 1 881 ostatné plochy Ľubické Kúpele
472/1 4 080 lesné pozemky Ľubické Kúpele
472/2 27 lesné pozemky Ľubické Kúpele
472/6 2 713 lesné pozemky Ľubické Kúpele
472/7 414 178 lesné pozemky Ľubické Kúpele
474/1 4 214 ostatné plochy Ľubické Kúpele
475/1 66 660 ostatné plochy Ľubické Kúpele
477/2 4 236 ostatné plochy Ľubické Kúpele
478/2 1 132 ostatné plochy Ľubické Kúpele
479/1 6 446 lesné pozemky Ľubické Kúpele
479/4 7 628 lesné pozemky Ľubické Kúpele
479/5 375 285 lesné pozemky Ľubické Kúpele
480/1 54 021 ostatné plochy Ľubické Kúpele
481/1 5 012 lesné pozemky Ľubické Kúpele
481/2 148 706 lesné pozemky Ľubické Kúpele
482/1 452 708 lesné pozemky Ľubické Kúpele
482/2 57 647 lesné pozemky Ľubické Kúpele
482/3 1 331 lesné pozemky Ľubické Kúpele
482/4 318 lesné pozemky Ľubické Kúpele
483/1 21 132 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
483/2 663 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
483/3 83 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
483/4 121 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
484/2 791 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/3 54 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/4 193 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/5 126 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/6 289 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/7 5 444 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/10 3 209 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/11 1 597 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/12 43 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/13 30 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/15 554 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/16 1 251 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/17 106 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/18 89 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/19 58 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/20 131 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/21 251 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/22 55 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/23 239 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/24 193 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/25 102 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/26 86 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/27 3 425 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/28 191 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/29 259 ostatné plochy Ľubické Kúpele
484/30 180 ostatné plochy Ľubické Kúpele
485/1 3 179 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
485/2 61 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
485/3 306 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
485/4 46 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
486/1 285 065 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/2 1 264 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/3 1 148 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/4 550 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/5 615 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/6 49 640 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/7 2 553 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/8 1 111 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/9 893 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/10 13 734 lesné pozemky Ľubické Kúpele
486/11 5 209 lesné pozemky Ľubické Kúpele
487/1 8 014 ostatné plochy Ľubické Kúpele
487/2 925 ostatné plochy Ľubické Kúpele
487/3 606 ostatné plochy Ľubické Kúpele
487/4 16 ostatné plochy Ľubické Kúpele
488/1 556 010 lesné pozemky Ľubické Kúpele
488/2 7 086 lesné pozemky Ľubické Kúpele
489 528 128 lesné pozemky Ľubické Kúpele
490 319 034 lesné pozemky Ľubické Kúpele
491 367 787 lesné pozemky Ľubické Kúpele
492/1 561 950 lesné pozemky Ľubické Kúpele
492/2 7 045 lesné pozemky Ľubické Kúpele
492/3 1 803 lesné pozemky Ľubické Kúpele
492/4 7 594 lesné pozemky Ľubické Kúpele
492/5 10 138 lesné pozemky Ľubické Kúpele
492/6 7 024 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/1 5 857 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/3 317 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/4 22 643 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/5 4 173 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/6 135 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/7 19 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/8 252 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/9 13 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/10 11 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/11 34 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/12 197 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/15 1 075 908 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/16 53 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/17 211 lesné pozemky Ľubické Kúpele
493/18 84 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/1 655 661 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/2 859 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/3 2 177 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/4 4 218 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/5 58 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/6 59 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/7 220 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/8 342 lesné pozemky Ľubické Kúpele
494/9 125 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/1 545 090 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/8 992 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/9 39 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/10 4 398 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/11 155 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/12 403 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/13 50 866 lesné pozemky Ľubické Kúpele
495/14 120 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/2 398 218 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/3 52 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/12 24 973 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/13 3 709 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/14 807 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/15 772 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/16 1 071 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/17 15 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/18 15 297 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/19 173 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/20 343 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/21 20 lesné pozemky Ľubické Kúpele
496/22 13 lesné pozemky Ľubické Kúpele
497/1 4 716 lesné pozemky Ľubické Kúpele
497/2 445 lesné pozemky Ľubické Kúpele
497/3 58 lesné pozemky Ľubické Kúpele
497/4 14 lesné pozemky Ľubické Kúpele
500 1 103 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/1 415 368 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/5 11 253 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/6 292 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/8 39 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/9 71 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/10 211 lesné pozemky Ľubické Kúpele
501/11 245 lesné pozemky Ľubické Kúpele
502/2 5 055 lesné pozemky Ľubické Kúpele
503/4 125 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/2 64 781 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/7 419 922 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/8 11 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/9 219 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/10 736 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/11 11 678 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/12 13 809 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/13 9 895 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/14 10 481 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/15 9 318 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/16 57 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/17 337 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/18 680 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/19 56 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/20 30 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/21 22 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/22 169 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/23 201 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/24 1 299 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/25 354 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/26 12 628 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/27 57 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/28 11 332 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/29 21 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/30 4 lesné pozemky Ľubické Kúpele
504/31 40 lesné pozemky Ľubické Kúpele
505/1 12 600 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
505/2 26 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
505/3 1 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
506/1 14 547 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/2 3 278 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/3 590 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/4 519 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/5 749 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/6 59 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/7 594 ostatné plochy Ľubické Kúpele
506/8 615 ostatné plochy Ľubické Kúpele
507 11 337 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
508/1 3 695 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/3 826 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/5 292 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/6 12 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/7 110 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/8 50 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/9 2 489 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/10 75 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/11 110 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/12 54 lesné pozemky Ľubické Kúpele
508/13 10 lesné pozemky Ľubické Kúpele
510/1 51 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
510/2 6 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
510/3 8 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
510/4 3 931 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
511 3 504 lesné pozemky Ľubické Kúpele
512/1 6 591 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
512/2 32 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
512/3 149 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
512/4 54 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
513/1 7 139 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
513/2 17 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
514/2 43 914 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/3 1 418 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/6 1 021 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/7 278 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/8 5 218 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/9 169 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/10 43 286 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/11 397 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/12 12 667 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/20 193 821 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/21 560 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/22 944 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/23 150 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/24 35 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/25 500 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/26 845 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/27 4 700 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/28 238 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/29 320 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/30 8 510 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/31 415 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/34 16 395 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/35 38 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/36 3 217 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/37 15 090 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/38 89 734 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/40 97 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/41 321 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/42 1 820 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/43 11 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/44 28 lesné pozemky Ľubické Kúpele
514/45 5 001 lesné pozemky Ľubické Kúpele
515/1 21 313 ostatné plochy Ľubické Kúpele
515/2 30 ostatné plochy Ľubické Kúpele
516/1 17 333 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
516/2 4 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
517/1 7 338 ostatné plochy Ľubické Kúpele
517/2 140 ostatné plochy Ľubické Kúpele
517/3 9 ostatné plochy Ľubické Kúpele
517/5 84 ostatné plochy Ľubické Kúpele
517/6 10 ostatné plochy Ľubické Kúpele
518/1 299 047 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/2 260 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/3 8 793 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/4 19 515 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/5 8 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/6 847 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/7 276 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/8 113 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/12 27 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/13 166 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/14 154 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/15 8 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/16 6 lesné pozemky Ľubické Kúpele
518/17 1 474 lesné pozemky Ľubické Kúpele
519/1 932 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/2 1 083 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/3 250 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/4 135 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/5 14 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/6 20 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/7 4 541 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/8 108 ostatné plochy Ľubické Kúpele
519/9 101 ostatné plochy Ľubické Kúpele
520/1 389 096 lesné pozemky Ľubické Kúpele
520/5 36 lesné pozemky Ľubické Kúpele
520/6 122 lesné pozemky Ľubické Kúpele
520/7 61 lesné pozemky Ľubické Kúpele
520/8 92 lesné pozemky Ľubické Kúpele
520/9 86 lesné pozemky Ľubické Kúpele
521/1 5 803 ostatné plochy Ľubické Kúpele
521/2 56 ostatné plochy Ľubické Kúpele
522 4 724 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
526/1 3 214 ostatné plochy Ľubické Kúpele
527/1 1 277 lesné pozemky Ľubické Kúpele
527/2 134 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/1 320 547 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/2 91 878 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/3 1 418 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/4 227 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/5 37 029 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/6 286 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/7 1 549 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/8 312 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/9 686 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/10 44 lesné pozemky Ľubické Kúpele
529/11 275 lesné pozemky Ľubické Kúpele
530/2 179 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/3 562 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/4 798 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/5 31 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/6 25 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/7 1 873 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/8 28 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/9 58 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/10 1 895 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/11 492 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/12 301 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/13 17 ostatné plochy Ľubické Kúpele
530/14 79 ostatné plochy Ľubické Kúpele
531/1 442 655 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/2 71 432 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/3 185 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/4 346 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/5 196 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/6 286 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/7 94 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/8 17 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/9 1 120 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/10 774 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/11 691 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/12 157 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/13 1 384 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/14 739 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/15 37 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/16 267 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/17 141 lesné pozemky Ľubické Kúpele
531/18 28 lesné pozemky Ľubické Kúpele
532/1 271 476 lesné pozemky Ľubické Kúpele
532/2 161 lesné pozemky Ľubické Kúpele
532/3 537 lesné pozemky Ľubické Kúpele
532/4 12 535 lesné pozemky Ľubické Kúpele
532/5 337 lesné pozemky Ľubické Kúpele
532/6 112 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/1 43 521 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/2 32 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/3 197 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/4 204 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/5 109 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/6 703 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/7 57 lesné pozemky Ľubické Kúpele
533/8 227 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/1 16 432 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/2 36 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/3 216 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/4 1 930 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/5 86 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/6 291 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/7 603 lesné pozemky Ľubické Kúpele
534/8 151 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/1 318 503 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/2 107 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/3 192 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/4 344 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/5 80 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/6 91 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/7 308 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/8 69 lesné pozemky Ľubické Kúpele
535/9 329 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/1 2 797 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/2 2 319 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/3 1 956 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/4 90 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/5 217 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/6 604 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/7 576 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/8 121 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/9 414 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/10 401 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/11 492 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/12 439 lesné pozemky Ľubické Kúpele
536/13 423 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/1 6 594 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/2 4 164 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/3 1 193 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/4 211 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/5 223 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/6 286 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/7 174 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/8 157 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/9 107 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/10 916 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/11 486 lesné pozemky Ľubické Kúpele
537/12 333 lesné pozemky Ľubické Kúpele
538/1 255 753 lesné pozemky Ľubické Kúpele
538/2 1 111 lesné pozemky Ľubické Kúpele
538/3 591 lesné pozemky Ľubické Kúpele
538/4 124 lesné pozemky Ľubické Kúpele
538/5 205 lesné pozemky Ľubické Kúpele
539/1 339 434 lesné pozemky Ľubické Kúpele
539/2 734 lesné pozemky Ľubické Kúpele
539/3 138 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/1 50 715 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/2 1 764 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/3 1 214 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/4 3 526 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/5 693 565 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/6 873 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/7 720 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/8 458 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/9 137 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/10 117 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/11 1 137 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/12 25 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/13 128 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/14 2 086 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/15 379 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/16 1 642 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/17 57 lesné pozemky Ľubické Kúpele
540/18 189 lesné pozemky Ľubické Kúpele
541 2 784 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/3 335 872 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/4 543 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/7 461 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/8 591 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/9 798 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/10 14 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/11 122 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/12 1 125 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/13 18 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/14 173 lesné pozemky Ľubické Kúpele
542/15 30 lesné pozemky Ľubické Kúpele
546/1 407 752 lesné pozemky Ľubické Kúpele
546/4 721 lesné pozemky Ľubické Kúpele
546/7 832 lesné pozemky Ľubické Kúpele
546/8 30 lesné pozemky Ľubické Kúpele
548/2 1 309 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/2 5 118 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/3 73 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/4 4 249 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/5 1 132 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/6 104 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/7 804 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/8 59 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/9 450 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/10 699 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/11 1 137 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/12 176 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/13 25 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/14 512 lesné pozemky Ľubické Kúpele
550/16 1 003 lesné pozemky Ľubické Kúpele
562/1 518 335 lesné pozemky Ľubické Kúpele
562/2 696 lesné pozemky Ľubické Kúpele
562/3 347 lesné pozemky Ľubické Kúpele
562/4 3 040 lesné pozemky Ľubické Kúpele
562/5 230 lesné pozemky Ľubické Kúpele
563/1 438 931 lesné pozemky Ľubické Kúpele
563/3 841 lesné pozemky Ľubické Kúpele
563/4 59 lesné pozemky Ľubické Kúpele
564/1 330 721 lesné pozemky Ľubické Kúpele
564/3 20 lesné pozemky Ľubické Kúpele
564/4 928 lesné pozemky Ľubické Kúpele
567/2 6 818 lesné pozemky Ľubické Kúpele
567/3 932 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/1 50 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/2 5 214 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/4 890 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/5 538 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/6 1 151 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/7 9 lesné pozemky Ľubické Kúpele
568/10 93 lesné pozemky Ľubické Kúpele
570 2 982 lesné pozemky Ľubické Kúpele
571/1 3 756 lesné pozemky Ľubické Kúpele
571/2 1 978 lesné pozemky Ľubické Kúpele
571/3 866 lesné pozemky Ľubické Kúpele
571/4 640 lesné pozemky Ľubické Kúpele
571/5 135 lesné pozemky Ľubické Kúpele
571/6 117 lesné pozemky Ľubické Kúpele
572/1 407 214 lesné pozemky Ľubické Kúpele
572/2 591 lesné pozemky Ľubické Kúpele
572/3 579 lesné pozemky Ľubické Kúpele
573 29 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
576 539 301 lesné pozemky Ľubické Kúpele
577 54 855 lesné pozemky Ľubické Kúpele
578 32 007 lesné pozemky Ľubické Kúpele
5838/1 532 záhrady Ľubické Kúpele
5838/2 512 záhrady Ľubické Kúpele
5838/3 490 záhrady Ľubické Kúpele
5838/4 512 záhrady Ľubické Kúpele
5838/5 505 záhrady Ľubické Kúpele
5838/6 592 záhrady Ľubické Kúpele
5838/7 481 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
5838/8 400 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
5838/9 401 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
5838/10 464 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
5838/11 337 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/12 85 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/13 218 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/14 74 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/15 231 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/16 87 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/17 226 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/18 259 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/19 235 ostatné plochy Ľubické Kúpele
5838/20 403 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
5838/21 398 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/1 540 záhrady Ľubické Kúpele
7545/2 521 záhrady Ľubické Kúpele
7545/3 545 záhrady Ľubické Kúpele
7545/4 535 záhrady Ľubické Kúpele
7545/5 527 záhrady Ľubické Kúpele
7545/6 542 záhrady Ľubické Kúpele
7545/7 283 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/8 282 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/9 298 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/10 275 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/11 276 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/12 84 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/13 265 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/14 88 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/15 285 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/16 75 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/17 540 záhrady Ľubické Kúpele
7545/18 549 záhrady Ľubické Kúpele
7545/19 469 záhrady Ľubické Kúpele
7545/20 279 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/21 500 záhrady Ľubické Kúpele
7545/22 491 záhrady Ľubické Kúpele
7545/23 297 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/24 535 záhrady Ľubické Kúpele
7545/25 324 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/26 265 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/27 287 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/28 255 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/29 76 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/30 64 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/31 55 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/32 7 446 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/33 2 749 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/34 1 096 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/35 277 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/36 258 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/37 266 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/38 265 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/39 276 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/40 234 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/41 229 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/42 264 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/43 274 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/44 268 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/45 224 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7545/46 181 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/47 235 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7545/48 15 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/1 29 089 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/3 1 003 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/4 471 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/5 184 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/7 298 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/8 323 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/10 424 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/12 343 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/14 1 472 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/17 718 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/18 1 366 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/23 55 449 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/25 266 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/26 2 741 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/27 17 642 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
7871/28 27 930 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/29 4 708 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/30 6 905 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/31 68 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/34 364 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/35 53 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/36 73 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/37 5 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/38 2 123 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/39 751 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/40 691 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/41 312 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/42 39 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/43 1 121 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/44 752 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/45 118 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/46 475 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/48 299 vodné plochy Ľubické Kúpele
7871/49 1 475 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/50 110 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/51 1 022 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/52 440 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/53 5 819 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/54 286 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/55 155 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/56 2 335 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/57 10 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/58 20 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/59 3 758 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/60 257 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/61 209 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/62 3 963 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/63 370 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/64 125 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/65 1 297 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/66 2 237 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/67 29 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/70 3 864 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/71 86 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/72 57 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/73 86 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/74 38 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/75 630 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/78 332 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/79 262 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/80 1 161 záhrady Ľubické Kúpele
7871/81 19 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/82 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/83 31 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/84 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/85 21 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/86 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/87 23 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/88 28 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/89 23 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/90 24 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/91 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/92 21 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/93 21 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/94 109 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/95 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/96 1 291 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/97 782 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/98 747 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/99 480 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/100 49 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/101 16 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/102 23 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/103 4 223 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/104 630 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/105 6 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/106 13 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/107 37 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/108 42 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/109 124 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/110 416 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/111 378 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/112 374 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/113 363 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/114 362 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/115 360 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/116 366 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/117 368 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/118 359 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/119 363 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/120 364 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/121 369 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/122 370 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/123 371 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/124 368 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/125 371 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/126 367 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/127 378 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/128 311 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/129 330 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/130 306 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/131 316 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/132 310 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/133 297 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/134 301 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/135 285 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/136 297 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/137 285 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/138 281 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/139 271 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/140 263 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/141 268 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/142 256 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/143 266 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/144 285 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/145 274 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/146 460 záhrady Ľubické Kúpele
7871/147 485 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/148 484 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/149 514 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/150 514 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/151 551 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/152 523 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/153 547 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/154 602 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/155 617 orná pôda Ľubické Kúpele
7871/156 615 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/157 690 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/158 813 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/159 792 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/160 508 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/161 763 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/162 808 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/163 818 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/164 795 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/165 135 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/166 617 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/167 181 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/168 531 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/169 904 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/170 240 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/171 1 039 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/172 22 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/173 5 666 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7871/175 26 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7871/178 20 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/1 3 004 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/2 158 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/4 172 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/5 334 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/6 1 195 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7875/7 3 892 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/8 101 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/9 54 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7875/10 2 022 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/11 310 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/12 2 992 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/15 795 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/16 70 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/18 540 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/20 136 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/21 962 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7875/22 20 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7875/23 23 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7875/24 47 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7875/25 395 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/1 14 160 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/3 158 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/4 252 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/5 948 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/7 1 217 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/8 118 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/9 31 vodné plochy Ľubické Kúpele
7880/10 39 vodné plochy Ľubické Kúpele
7880/11 92 vodné plochy Ľubické Kúpele
7880/12 22 vodné plochy Ľubické Kúpele
7880/13 137 vodné plochy Ľubické Kúpele
7880/14 448 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/15 128 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/16 230 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/17 19 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/18 18 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/19 982 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/20 136 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/21 381 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/22 87 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/23 259 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/24 392 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/25 131 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/26 12 497 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/27 753 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/28 50 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/29 26 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/30 38 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/31 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/32 15 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/33 178 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/34 225 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/35 83 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/36 134 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/37 69 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/38 136 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/39 338 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7880/40 284 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/41 83 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/42 15 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/43 95 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/44 12 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/45 11 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/46 25 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/47 136 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/48 22 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/49 225 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/50 23 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/51 11 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/52 50 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/53 23 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/54 15 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/55 65 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/56 23 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/57 144 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/58 20 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/59 81 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/60 113 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/61 24 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/62 13 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/63 94 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/64 149 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/65 52 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/66 89 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/67 15 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/68 1 291 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/69 129 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/70 22 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/71 91 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/72 88 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/73 35 ostatné plochy Ľubické Kúpele
7880/74 835 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/75 1 019 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/77 67 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/78 17 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/79 745 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/81 67 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/83 174 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/84 37 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/85 2 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/86 95 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
7880/87 64 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
13636 567 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
13638/2 3 978 ostatné plochy Ľubické Kúpele
13638/3 6 167 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
13638/4 7 ostatné plochy Ľubické Kúpele
13638/5 24 ostatné plochy Ľubické Kúpele
13642 453 ostatné plochy Ľubické Kúpele
13750/2 6 536 ostatné plochy Ľubické Kúpele
13750/7 253 vodné plochy Ľubické Kúpele
13750/8 7 724 vodné plochy Ľubické Kúpele
Celkom do územia obce Ľubica, katastrálne územie Ľubica 32 763 875 m2
p)
obec Ľubica, katastrálne územie Ľubické Kúpele
parcelné
číslo
výmera (m2) druh pozemku katastrálne územie
vojenského obvodu
1/1 42 799 lesné pozemky Ihla
1/2 18 694 lesné pozemky Ihla
1/3 21 lesné pozemky Ihla
1/4 23 lesné pozemky Ihla
1/5 46 254 lesné pozemky Ihla
2/1 162 029 ostatné plochy Ihla
2/2 134 ostatné plochy Ihla
2/3 255 ostatné plochy Ihla
2/4 136 ostatné plochy Ihla
3 95 754 zastavané plochy a nádvoria Ihla
5/1 435 629 lesné pozemky Ihla
5/2 117 781 lesné pozemky Ihla
5/3 1 040 lesné pozemky Ihla
6/1 58 847 ostatné plochy Ihla
6/2 116 ostatné plochy Ihla
7/1 524 165 lesné pozemky Ihla
7/3 848 lesné pozemky Ihla
7/4 9 912 lesné pozemky Ihla
8/1 474 380 ostatné plochy Ihla
8/2 7 859 zastavané plochy a nádvoria Ihla
8/3 526 zastavané plochy a nádvoria Ihla
8/4 72 zastavané plochy a nádvoria Ihla
8/5 549 zastavané plochy a nádvoria Ihla
8/6 4 060 ostatné plochy Ihla
8/8 200 ostatné plochy Ihla
9 10 073 lesné pozemky Ihla
10 2 273 lesné pozemky Ihla
11/1 264 047 ostatné plochy Ihla
11/2 16 039 ostatné plochy Ihla
11/3 17 zastavané plochy a nádvoria Ihla
11/4 34 zastavané plochy a nádvoria Ihla
11/5 42 zastavané plochy a nádvoria Ihla
11/6 17 zastavané plochy a nádvoria Ihla
11/7 16 zastavané plochy a nádvoria Ihla
11/8 9 182 ostatné plochy Ihla
11/9 7 zastavané plochy a nádvoria Ihla
12/1 328 286 lesné pozemky Ihla
12/2 10 lesné pozemky Ihla
12/4 93 091 lesné pozemky Ihla
12/5 370 lesné pozemky Ihla
12/6 9 139 lesné pozemky Ihla
12/7 1 683 lesné pozemky Ihla
12/8 1 903 lesné pozemky Ihla
13/15 26 ostatné plochy Ihla
13/16 678 ostatné plochy Ihla
13/17 6 ostatné plochy Ihla
13/18 1 329 ostatné plochy Ihla
14/2 17 zastavané plochy a nádvoria Ihla
14/3 2 378 zastavané plochy a nádvoria Ihla
14/4 14 zastavané plochy a nádvoria Ihla
14/5 4 194 zastavané plochy a nádvoria Ihla
15/2 83 zastavané plochy a nádvoria Ihla
15/3 2 148 zastavané plochy a nádvoria Ihla
15/4 69 zastavané plochy a nádvoria Ihla
16/1 1 452 ostatné plochy Ihla
18 30 zastavané plochy a nádvoria Ihla
19 91 zastavané plochy a nádvoria Ihla
27/1 244 746 lesné pozemky Ihla
27/5 3 581 lesné pozemky Ihla
27/6 1 896 lesné pozemky Ihla
27/7 257 559 lesné pozemky Ihla
28/2 2 571 ostatné plochy Ihla
28/3 924 ostatné plochy Ihla
28/4 313 ostatné plochy Ihla
33/1 62 403 zastavané plochy a nádvoria Ihla
33/2 207 381 ostatné plochy Ihla
33/3 493 ostatné plochy Ihla
34/2 5 475 lesné pozemky Ihla
34/7 3 253 lesné pozemky Ihla
34/8 469 788 lesné pozemky Ihla
34/9 65 lesné pozemky Ihla
34/10 19 lesné pozemky Ihla
56/2 315 trvalé trávne porasty Ihla
62 12 062 trvalé trávne porasty Ihla
68/1 325 714 lesné pozemky Ihla
68/3 105 lesné pozemky Ihla
68/4 2 401 lesné pozemky Ihla
68/5 9 664 lesné pozemky Ihla
68/6 6 044 lesné pozemky Ihla
68/7 34 526 lesné pozemky Ihla
68/8 59 lesné pozemky Ihla
68/9 1 050 lesné pozemky Ihla
68/10 3 394 lesné pozemky Ihla
68/11 2 709 lesné pozemky Ihla
70/4 106 ostatné plochy Ihla
70/6 129 ostatné plochy Ihla
70/8 228 ostatné plochy Ihla
70/10 1 048 ostatné plochy Ihla
70/12 50 ostatné plochy Ihla
70/14 429 ostatné plochy Ihla
70/17 29 ostatné plochy Ihla
70/18 30 ostatné plochy Ihla
70/20 14 ostatné plochy Ihla
70/21 837 ostatné plochy Ihla
70/24 27 ostatné plochy Ihla
70/26 460 ostatné plochy Ihla
70/28 153 ostatné plochy Ihla
70/34 41 ostatné plochy Ihla
70/35 42 ostatné plochy Ihla
70/36 62 ostatné plochy Ihla
70/37 165 ostatné plochy Ihla
70/38 500 ostatné plochy Ihla
70/46 36 ostatné plochy Ihla
70/47 35 ostatné plochy Ihla
71/2 974 lesné pozemky Ihla
72/2 4 887 lesné pozemky Ihla
72/6 298 lesné pozemky Ihla
72/7 7 992 lesné pozemky Ihla
73/2 1 675 lesné pozemky Ihla
73/3 739 lesné pozemky Ihla
75 9 276 trvalé trávne porasty Ihla
76/1 4 260 trvalé trávne porasty Ihla
76/2 131 trvalé trávne porasty Ihla
181/2 7 304 lesné pozemky Ihla
181/3 62 675 lesné pozemky Ihla
181/5 3 171 lesné pozemky Ihla
181/6 16 479 lesné pozemky Ihla
181/7 4 414 lesné pozemky Ihla
181/8 1 184 lesné pozemky Ihla
181/9 856 lesné pozemky Ihla
181/10 2 176 lesné pozemky Ihla
181/11 877 lesné pozemky Ihla
224/2 30 002 lesné pozemky Ihla
224/4 2 654 lesné pozemky Ihla
224/5 1 314 lesné pozemky Ihla
226/2 199 lesné pozemky Ihla
227/2 126 lesné pozemky Ihla
228/3 4 175 lesné pozemky Ihla
323/3 2 214 lesné pozemky Ihla
323/5 1 641 lesné pozemky Ihla
323/7 33 lesné pozemky Ihla
323/11 14 lesné pozemky Ihla
325/2 2 959 lesné pozemky Ihla
325/5 10 166 lesné pozemky Ihla
325/7 2 574 lesné pozemky Ihla
325/8 4 737 lesné pozemky Ihla
325/9 1 349 lesné pozemky Ihla
325/10 5 641 lesné pozemky Ihla
325/11 1 928 lesné pozemky Ihla
329/3 59 lesné pozemky Ihla
329/4 1 799 lesné pozemky Ihla
329/5 24 lesné pozemky Ihla
330/2 113 lesné pozemky Ihla
330/3 86 lesné pozemky Ihla
334 104 zastavané plochy a nádvoria Ihla
87/6 1 778 ostatné plochy Ľubické Kúpele
87/7 30 ostatné plochy Ľubické Kúpele
88/1 558 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/2 2 123 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
89/27 465 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/29 24 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/31 922 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/32 171 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/34 33 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/36 1 133 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/37 209 ostatné plochy Ľubické Kúpele
89/38 1 101 ostatné plochy Ľubické Kúpele
90/2 780 vodné plochy Ľubické Kúpele
90/5 250 vodné plochy Ľubické Kúpele
90/6 512 vodné plochy Ľubické Kúpele
90/7 691 vodné plochy Ľubické Kúpele
91/11 5 724 ostatné plochy Ľubické Kúpele
97/2 39 256 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
98/2 136 ostatné plochy Ľubické Kúpele
98/3 1 260 ostatné plochy Ľubické Kúpele
98/4 356 ostatné plochy Ľubické Kúpele
98/7 57 ostatné plochy Ľubické Kúpele
98/8 179 ostatné plochy Ľubické Kúpele
99/2 204 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
99/4 142 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
115/2 14 933 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
115/4 15 059 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
115/5 10 059 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
115/6 13 239 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
116/1 27 112 ostatné plochy Ľubické Kúpele
116/2 2 760 ostatné plochy Ľubické Kúpele
116/3 50 ostatné plochy Ľubické Kúpele
116/4 561 ostatné plochy Ľubické Kúpele
117 13 760 ostatné plochy Ľubické Kúpele
118 94 951 ostatné plochy Ľubické Kúpele
119 13 426 ostatné plochy Ľubické Kúpele
120 24 037 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
121/1 327 433 lesné pozemky Ľubické Kúpele
121/3 71 lesné pozemky Ľubické Kúpele
123/3 70 orná pôda Ľubické Kúpele
123/4 20 orná pôda Ľubické Kúpele
124/2 3 080 vodné plochy Ľubické Kúpele
124/3 8 031 vodné plochy Ľubické Kúpele
124/4 44 676 vodné plochy Ľubické Kúpele
125/1 55 996 ostatné plochy Ľubické Kúpele
125/3 113 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
126/1 267 742 orná pôda Ľubické Kúpele
126/3 80 orná pôda Ľubické Kúpele
127 6 778 ostatné plochy Ľubické Kúpele
132/1 95 222 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
132/3 9 881 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
135 7 444 ostatné plochy Ľubické Kúpele
136/1 164 554 ostatné plochy Ľubické Kúpele
136/5 334 ostatné plochy Ľubické Kúpele
136/6 1 947 ostatné plochy Ľubické Kúpele
136/7 753 ostatné plochy Ľubické Kúpele
136/8 747 ostatné plochy Ľubické Kúpele
136/9 429 ostatné plochy Ľubické Kúpele
137/1 98 536 ostatné plochy Ľubické Kúpele
137/2 3 564 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/3 2 296 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/4 2 297 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/5 717 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/6 810 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/7 537 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/8 46 ostatné plochy Ľubické Kúpele
137/9 243 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/10 1 361 ostatné plochy Ľubické Kúpele
137/11 123 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/12 334 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/13 121 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/14 706 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/15 559 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/16 1 146 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/17 1 153 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/18 556 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/42 5 707 ostatné plochy Ľubické Kúpele
137/43 680 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
137/44 26 ostatné plochy Ľubické Kúpele
143/2 29 797 lesné pozemky Ľubické Kúpele
143/3 462 lesné pozemky Ľubické Kúpele
144 58 210 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
145 137 571 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
146 15 092 lesné pozemky Ľubické Kúpele
147 16 868 lesné pozemky Ľubické Kúpele
148 9 676 lesné pozemky Ľubické Kúpele
162/1 185 027 ostatné plochy Ľubické Kúpele
163/1 26 872 lesné pozemky Ľubické Kúpele
163/2 166 lesné pozemky Ľubické Kúpele
207/1 361 797 lesné pozemky Ľubické Kúpele
207/2 3 697 lesné pozemky Ľubické Kúpele
207/3 773 lesné pozemky Ľubické Kúpele
208/1 487 046 lesné pozemky Ľubické Kúpele
208/2 242 lesné pozemky Ľubické Kúpele
208/3 14 lesné pozemky Ľubické Kúpele
208/4 16 386 lesné pozemky Ľubické Kúpele
209 4 492 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
210 1 777 ostatné plochy Ľubické Kúpele
211 72 748 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
213 5 232 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
214/1 115 578 ostatné plochy Ľubické Kúpele
214/2 1 455 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
214/3 209 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
214/4 16 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
214/5 10 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
215/1 467 318 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/2 30 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
215/3 22 zastavané plochy a nádvoria Ľubické Kúpele
215/4 69 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/5 6 454 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/6 140 914 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/7 276 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/8 2 035 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/9 15 521 lesné pozemky Ľubické Kúpele
215/10 15 505 lesné pozemky Ľubické Kúpele
216 2 209 ostatné plochy Ľubické Kúpele
217/1 3 658 ostatné plochy Ľubické Kúpele
217/2 67 ostatné plochy Ľubické Kúpele
217/3 963 ostatné plochy Ľubické Kúpele
218/1 8 894 ostatné plochy Ľubické Kúpele
218/2 390 ostatné plochy Ľubické Kúpele
218/3 334 ostatné plochy Ľubické Kúpele
218/4 2 074 ostatné plochy Ľubické Kúpele
218/5 51 ostatné plochy Ľubické Kúpele
219/1 137 107 lesné pozemky Ľubické Kúpele
219/2 45 lesné pozemky Ľubické Kúpele
219/3 1 966 lesné pozemky Ľubické Kúpele
220 2 933 ostatné plochy Ľubické Kúpele
221 48 963 trvalé trávne porasty Ľubické Kúpele
222/1