443/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
ZÁKON
z 26. októbra 2010
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania (ďalej len „dotácia“),
b)
vymedzenie sociálneho bývania.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona
a)
bytový dom je stavba, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva zo štyroch alebo z viacerých bytov,1)
b)
rodinný dom je stavba, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na rodinné bývanie a ktorá má najviac tri byty, najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie,
c)
obytná miestnosť je miestnosť priamo osvetlená a priamo vetrateľná, s podlahovou plochou aspoň 8 m2, ktorá je priamo alebo dostatočne nepriamo vykurovaná a ktorá je vzhľadom na svoje stavebno-technické usporiadanie a vybavenie určená na celoročné bývanie; za uvedených podmienok sa považuje za obytnú miestnosť aj kuchyňa s podlahovou plochou nad 12 m2,
d)
príslušenstvo bytu je najmä miestnosť určená ako vstupný priestor bytu, kuchyňa s podlahovou plochou do 12 m2, priestor na uskladnenie potravín, priestor na osobnú hygienu, priestor na umiestnenie záchodovej misy a priestor na uloženie predmetov na upratovanie, ak sú tieto miestnosti umiestnené v rámci bytu,
e)
byt bežného štandardu je byt, ktorého plošná výmera a vybavenie zodpovedajú technickej norme a povrchové úpravy sú v konečnej úprave,
f)
byt nižšieho štandardu je byt, ktorého plošná výmera a vybavenie sú odlišné od bežného štandardu zodpovedajú technickej norme, spĺňajú podmienky osobitného predpisu2) a povrchové úpravy sú v konečnej úprave,
g)
podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho obytných miestností, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás,
h)
plocha obytných miestností je plocha miestností okrem plôch, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1,30 m,
i)
plocha príslušenstva bytu je plocha miestnosti určenej najmä ako vstupný priestor bytu, kuchyne s podlahovou plochou do 12 m2, priestoru na uskladnenie potravín, priestoru na osobnú hygienu, priestoru na umiestnenie záchodovej misy a priestoru na uloženie predmetov na upratovanie, ak sú tieto miestnosti umiestnené v rámci bytu,
j)
celková podlahová plocha bytovej budovy3) je súčet podlahovej plochy bytov, spoločných priestorov, pivníc, lodžií, balkónov, terás, garáží a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove a súvisiacich s bývaním; do plochy sa nezapočítava plocha výťahov a schodiskových ramien,
k)
spoločným priestorom sú priestory určené na spoločné užívanie obyvateľmi domu a priestory na technické zariadenie domu,
l)
priemerná podlahová plocha bytov je podielom celkovej podlahovej plochy bytov a počtu bytov,
m)
základné funkcie bývania sú funkcie zabezpečujúce potreby spánku, odpočinku, prípravy potravy, osobnej hygieny a úschovy osobných vecí,
n)
systémová porucha bytového domu je porucha, ktorú nezavinili užívatelia bytov, ale má pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby,
o)
nebytový priestor je priestor, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený na iný účel ako bývanie,
p)
technickou vybavenosťou je
1.
verejný vodovod4) a vodovodná prípojka,
2.
verejná kanalizácia5) vrátane čistiarne odpadových vôd6) a kanalizačná prípojka,
3.
miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia alebo pozdĺžnych odstavných plôch (ďalej len „miestna komunikácia“).
(2)
Do plochy obytných miestností podľa odseku 1 písm. h) a plochy príslušenstva bytu podľa odseku 1 písm. i) sa
a)
započítava plocha
1.
zastavaná kuchynskou linkou,
2.
zastavaná zariaďovacími predmetmi,
3.
zastavaná kachľami alebo inými vykurovacími telesami,
4.
arkierov,
5.
výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké,
6.
nevyplnených otvorov, ak sú aspoň 1 m široké a 2 m vysoké,
b)
nezapočítava plocha
1.
schodiskových ramien nachádzajúcich sa v byte,
2.
pod schodiskom, nad ktorou je svetlá výška menšia ako 1,30 m, a
3.
pod nábytkom vstavaným do steny; avšak táto plocha nesmie presiahnuť 1,5 % z podlahovej plochy bytu.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH, PODMIENKY A SPÔSOB POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Rozsah poskytovania dotácií
§ 3
Účel dotácií
Dotáciu možno poskytnúť na
a)
obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa tohto zákona,
b)
obstaranie technickej vybavenosti,
c)
odstránenie systémovej poruchy bytového domu.
§ 4
Obstaranie nájomného bytu
(1)
Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 3 písm. a) možno poskytnúť na
a)
výstavbu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome7) alebo v rodinnom dome,
b)
výstavbu nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome alebo v nebytovej budove,8)
c)
stavebné úpravy ostatných budov na bývanie9) alebo stavebné úpravy nebytového priestoru, ktorými sa získa nájomný byt,
d)
kúpu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
e)
kúpu a dokončenie rozostavaného nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
f)
stavebné úpravy nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou10) a nachádza sa v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva.11)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) a c) možno poskytnúť, ak nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budove, alebo stavebnými úpravami ostatných budov na bývanie,9) alebo stavebnými úpravami nebytového priestoru vzniknú najmenej štyri nájomné byty.
§ 5
Obstaranie technickej vybavenosti
Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti možno poskytnúť na
a)
výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie sa poskytla dotácia podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,12)
b)
výstavbu technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne rómskej osady,
c)
kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie sa poskytla dotácia podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.13)
§ 6
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy
a)
keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu,
b)
troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu,
c)
vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
d)
predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
e)
predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
f)
balkónov a lodžií bytového domu,
g)
vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu,
h)
obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu,
i)
stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu,
j)
atiky bytového domu,
k)
obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu,
l)
predsadenej lodžie bytového domu a obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
(2)
Druh systémovej poruchy bytového domu podľa odseku 1 vrátane popisu jej výskytu, sprievodného znaku a povinného spôsobu jej odstránenia je uvedený v prílohe č. 1.
§ 7
Žiadateľ
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť
a)
obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
b)
vyšší územný celok,
c)
bytové družstvo,14)
d)
správca15) bytového domu alebo
e)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.16)
Výška dotácie
§ 8
(1)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu
a)
30 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 900 eur,
b)
25 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 890 eur,
c)
20 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 880 eur.
(2)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu
a)
75 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 525 eur,
b)
70 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 510 eur.
(3)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu
a)
30 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 650 eur,
b)
25 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 640 eur,
c)
20 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 630 eur.
(4)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu
a)
75 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 375 eur,
b)
70 % oprávnených nákladov, ak
1.
priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2 a
2.
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 365 eur.
(5)
Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do 80 % oprávnených nákladov, najviac však 55 890 eur na nájomný byt.
(6)
Ak sa v rámci obstarávania nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu, dotácia podľa odsekov 1 až 4 sa určí osobitne pre nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu.
(7)
Dotáciu vypočítanú podľa odsekov 1 až 4 možno
a)
zvýšiť o 5 %, ak výpočtovo určená potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody je nižšia o 10 % ako potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody podľa technickej normy,
b)
znížiť o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy na bývanie.
(8)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) možno poskytnúť dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti, najviac však
a)
420 eur na nájomný byt na verejný vodovod,
b)
830 eur na nájomný byt na verejnú kanalizáciu,
c)
810 eur na nájomný byt na miestnu komunikáciu.
(9)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti, najviac však
a)
85 eur na 1 m verejného vodovodu,
b)
170 eur na 1 m verejnej kanalizácie,
c)
80 eur na 1 m miestnej komunikácie.
(10)
Na odstránenie systémovej poruchy podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a j) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do výšky 50 % oprávnených nákladov, najviac však 19 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
b)
§ 6 ods. 1 písm. g), h), i), k) a l) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do výšky 30 % oprávnených nákladov, najviac však 13 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu.
(11)
Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch podľa § 6 ods. 1 na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie vypočítanej podľa odseku 10 na jednotlivé systémové poruchy.
(12)
Sumy dotácie vypočítané podľa odsekov 1 až 10 sa zaokrúhlia na celé desiatky eur smerom nadol.
(13)
Oprávneným nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c) a f), § 5 písm. a) a b) a § 6 ods. 1 sú náklady na realizáciu stavby vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác,17) ktorej súčasťou je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom. Do oprávnených nákladov sa zahŕňajú aj náklady na projektové práce.
(14)
Oprávneným nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve vrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou.18)
(15)
Oprávneným nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve a náklady na dokončenie stavby vrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou, rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác, ktorej súčasťou je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom. Do oprávnených nákladov sa zahŕňajú aj náklady na projektové práce.
(16)
Do oprávnených nákladov podľa odsekov 13 až 15 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne posudky, obstaranie pozemkov, výstavbu garáže, výstavbu nebytového priestoru alebo ich podielu a ani žiadne ďalšie súvisiace náklady, najmä na prekládku sietí a správne poplatky.
§ 9
(1)
Sumy dotácie a výšky limitov oprávnených nákladov uvedené v § 8 v eurách sa upravia vždy k 1. januáru kalendárneho roka.
(2)
Ak index zmeny cien stavebných prác príslušnej skupiny klasifikácie stavieb zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. polroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. polrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je vyšší ako 101,0 alebo nižší ako 99,0, vykoná sa úprava podľa odseku 1 tak, že sa sumy dotácií a výšky limitov oprávnených nákladov uvedené v § 8 upravia indexom zmeny cien stavebných prác príslušnej skupiny klasifikácie stavieb zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. polroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. polrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Sumy dotácie a výšky limitov oprávnených nákladov vypočítané podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na celé eurá nadol.
(4)
Sumy dotácie a výšky limitov oprávnených nákladov podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 10
Všeobecné podmienky na poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť, ak
a)
žiadateľ preukáže, že má zabezpečené zdroje vo výške rozdielu medzi oprávnenými nákladmi a požadovanou dotáciou,
b)
žiadateľ nezačal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie s výnimkou žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti,19)
c)
sa žiadateľ zaviaže, že pri realizácii zabezpečí na stavbe dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená vykonávať funkciu stavebného dozoru podľa osobitného predpisu;20) pričom ide o fyzickú osobu, ktorá nemá zmluvný vzťah, pracovný vzťah alebo iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby,
d)
žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom.21)
(2)
Dotáciu podľa § 3 písm. a) a b) možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a), ak je schválený program rozvoja bývania obce22) alebo program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,23) ktorý obsahuje aj časť o rozvoji bývania.
(3)
Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) možno poskytnúť dotáciu len na účel podľa § 3 písm. a) a b), ak ide o riešenie bytových problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja a ide o zabezpečenie činností ustanovených v osobitnom predpise.24)
Podmienky na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu
§ 11
(1)
Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b), ak
a)
sa v zmluve o poskytnutí dotácie zaviaže, že
1.
nájomný byt prenajme fyzickej osobe podľa § 22 ods. 3,
2.
fyzickým osobám podľa § 22 ods. 3 písm. b) tretieho bodu prenajme maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov; ak sa obstaráva menej ako desať nájomných bytov, podmienka sa považuje za dodržanú, ak sa prenajme najviac jeden nájomný byt,
3.
pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu dodrží podmienky ustanovené v tomto zákone,
4.
zachová nájomný charakter bytov obstaraných podľa tohto zákona najmenej 30 rokov,
5.
zriadi záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa tohto zákona v prospech ministerstva,
6.
súčasne s kolaudačným rozhodnutím predloží ministerstvu záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby,
b)
priemerná podlahová plocha nájomných bytov vypočítaná z obstarávaných nájomných bytov pri
1.
bežnom štandarde nepresiahne 60 m2,
2.
nižšom štandarde nepresiahne 55 m2.
(2)
Ak sa pri obstarávaní nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu, splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. b) sa posudzuje osobitne pre nájomné byty bežného štandardu a osobitne pre nájomné byty nižšieho štandardu.
§ 12
Nájomná zmluva
(1)
Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto zákonom, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä
a)
začiatok nájmu,
b)
dobu nájmu,
c)
výšku mesačného nájomného,
d)
podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
e)
výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,
f)
opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
g)
podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
h)
skončenie nájmu,
i)
zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
(2)
Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov,
a)
ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2, ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom;25) pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov alebo
b)
ak nájomcom je osoba podľa § 22 ods. 3 písm. d), ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov.
(3)
V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto zákone. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
(4)
Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu
a)
nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. a),
b)
nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. b).
(5)
Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,25) uzavrie len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2, a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 22 ods. 3 najviac na jeden rok.
(6)
Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3, môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
(7)
Nájomná zmluva môže ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného; lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je žiadateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Žiadateľ v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu.
(8)
Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
(9)
Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.
(10)
Pred uzavretím nájomnej zmluvy je žiadateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.
§ 13
Podmienky na obstaranie technickej vybavenosti
(1)
Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b).
(2)
Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 možno poskytnúť, ak táto súvisí s obstarávaním nájomných bytov; túto dotáciu možno poskytnúť len jedenkrát.
(3)
Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c), ktorá podmieňuje obstarávanie nájomných bytov podľa § 4 ods. 1, možno poskytnúť, len ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov podľa tohto zákona alebo úveru podľa osobitného predpisu.26)
§ 14
Podmienky na odstránenie systémových porúch bytových domov
(1)
Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a), c), d) a e), ak
a)
existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovanou osobou27) uvedenou v zozname podľa osobitného predpisu,28) ktorý obsahuje
1.
výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia,
2.
návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3.
orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
b)
sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 1,
c)
na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
d)
pri odstraňovaní systémovej poruchy zateplením obvodového plášťa alebo štítovej steny
1.
sa stavba navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému,
2.
stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa prvého bodu potvrdenie vydané akreditovanou osobou,29) a
3.
súčasťou projektového riešenia zateplenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a z opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupných a schodiskových priestorov stavby.
(2)
Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť,
a)
ak už nemožno uplatniť právo zo zodpovednosti za poruchy u zhotoviteľa stavby,
b)
jedenkrát počas životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu,
c)
ak na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora podľa osobitného predpisu.30)
(3)
Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne.
Spôsob poskytnutia dotácie
§ 15
Žiadosť
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predkladá žiadateľ ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby (ďalej len „úrad“). Úrad overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
údaje o stavbe,
c)
výpočet požadovanej výšky dotácie,
d)
preukázanie finančného krytia na realizáciu účelu,
e)
dokladovanie splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom,
f)
súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v žiadosti podľa osobitného zákona.31)
(2)
Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo opatrením vydaným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Prílohou k žiadosti sú doklady uvedené v príslušnom tlačive. Doklady sa prikladajú v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.32)
(3)
Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 28. februára príslušného roka; to neplatí na predkladanie žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti.19) Žiadosti na riešenie odstránenie následkov živelnej udalosti možno predkladať v priebehu roka. Ministerstvo je povinné na žiadosti, ktorými sa rieši odstránenie následkov živelných udalostí, zabezpečiť finančné prostriedky do 7 % ročného rozpočtu objemu dotácií na účely podľa § 3.
(4)
Ak obstarávanie nájomných bytov podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, predloží sa súčasne so žiadosťou na obstarávanie nájomných bytov aj žiadosť na obstaranie technickej vybavenosti; to neplatí, ak žiadateľ vyhlási, že obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti zabezpečí bez dotácie podľa tohto zákona.
(5)
Úrad odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zodpovedných zamestnancov vyznačí na žiadosti overenie splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie.
(6)
Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, úrad zoradí podľa výberových kritérií stanovených ministerstvom. Výberové kritériá uverejní v plnom znení ministerstvo do 15. januára príslušného roka na svojom webovom sídle.
(7)
V lehote do 31. marca príslušného roka zašle úrad ministerstvu žiadosti do výšky limitu stanoveného ministerstvom pri dodržaní poradia stanoveného podľa odseku 6.
(8)
Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, ale boli nad výšku limitu, si úrad ponechá v evidencii a žiadateľovi ich vráti až na základe pokynu ministerstva alebo žiadosti žiadateľa.
(9)
Žiadosti, ktoré nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie, vráti úrad žiadateľovi v lehote do 30. apríla príslušného roka.
(10)
Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 9, môže podať podnet na preskúmanie postupu úradu. Podnet sa predkladá ministerstvu prostredníctvom úradu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti.
(11)
Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu postup úradu pri posudzovaní žiadostí a v prípade zistenia jeho nesprávneho postupu vyzve úrad na úpravu stanoveného poradia žiadostí.
(12)
Ministerstvo po posúdení žiadostí poskytuje dotácie, a to do výšky sumy vyčlenenej na účely podľa § 3 v štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(13)
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) môže udeliť výnimku z výberových kritérií pre žiadosť, ktorá sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti.
(14)
Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok.
(15)
Posudzovateľ nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Posudzovateľ ani jemu blízka osoba33) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Posudzovateľ je pri vyhodnocovaní žiadosti nezávislý a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)
Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.
(2)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
údaje o stavbe,
c)
výšku poskytnutej dotácie a podmienky jej čerpania,
d)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e)
spôsob čerpania dotácie podľa osobitného predpisu,34)
f)
pravidlá pre nakladanie s nájomnými bytmi obstaranými podľa tohto zákona.
§ 17
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy vykonáva ministerstvo a príslušný úrad. Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.35)
(2)
Ministerstvo v prípade pochybnosti môže overiť záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby predložené podľa § 11 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu, pričom na overenie menuje minister komisiu zloženú zo zástupcov ministerstva, úradu, profesijného združenia alebo profesijnej komory.
§ 18
Starostlivosť o nájomný byt
(1)
Vlastník nájomného bytu obstaraného podľa tohto zákona (ďalej len „vlastník“) je povinný počas lehoty uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do nájomných bytov zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu; to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona.
(2)
Vlastník tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
§ 19
Informačný systém
(1)
Ministerstvo vytvára a spravuje informačný systém, ktorý obsahuje najmä
a)
údaje uvádzané v žiadosti a prílohách k žiadosti,
b)
výšku poskytnutej dotácie,
c)
plnenie zmluvných podmienok.
(2)
Informácie podľa odseku 1 je ministerstvo oprávnené zbierať a uchovávať najmenej desať rokov po skončení zmluvného záväzku.
(3)
Ministerstvo vytvorí také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu a zneužitiu údajov v ňom.
§ 20
Zverejňovanie informácií
(1)
Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky,
c)
do 31. decembra kalendárneho roka informačný materiál obsahujúci informácie pre žiadateľa nevyhnutné pre podanie žiadosti,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky, účelu dotácie a identifikácie žiadateľa, a to do 60 dní od schválenia žiadosti,
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 60 dní od neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami,
h)
zoznam uzavretých zmlúv o poskytnutí dotácie.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu36) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
TRETIA ČASŤ
VYMEDZENIE SOCIÁLNEHO BÝVANIA
§ 21
Sociálne bývanie
(1)
Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov.37)
(2)
Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie podľa odseku 1 sa považuje bývanie, ktoré spĺňa základné funkcie bývania.
(3)
Verejné prostriedky na účely podpory sociálneho bývania možno poskytnúť najmä formou
a)
dotácií na obstaranie bývania,
b)
zvýhodnených úverov alebo pôžičiek na obstaranie bývania,38)
c)
nenávratných príspevkov znižujúcich náklady súvisiace s bývaním,
d)
nenávratných príspevkov na prevádzku budovy, v ktorej sa poskytuje sociálne bývanie.
(4)
Sociálne bývanie možno zabezpečovať v
a)
byte,
b)
inej budove na bývanie, ak tak ustanoví osobitný predpis.37)
§ 22
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte
(1)
Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.
(2)
Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2.
(3)
Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je
a)
osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
b)
osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
1.
členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2.
ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3.
aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
c)
osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu,39) ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d)
osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu.40)
(4)
Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.41) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu42) za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
(5)
Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
(6)
Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 23
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví obsah záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby predkladaného podľa § 11 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu.
§ 24
Prechodné ustanovenia
(1)
Úprava súm dotácií a výšky limitov oprávnených nákladov podľa § 9 sa prvýkrát vykoná k 1. januáru 2012.
(2)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia na obstaranie nájomného bytu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010, postupuje pri uzatváraní nájomnej zmluvy na tento byt podľa tohto zákona.
(3)
Pre žiadosti podané v roku 2011 priemerná podlahová plocha na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa § 11 ods. 1 písm. b) nepresiahne pri bežnom štandarde 65 m2 a pri nižšom štandarde 60 m2.
(4)
Dotáciu vo výške 20 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 1 písm. c) pre žiadosti podané v roku 2011 možno poskytnúť, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 65 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 880 eur.
(5)
Dotáciu vo výške 70 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 2 písm. b) pre žiadosti podané v roku 2011 možno poskytnúť, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 60 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 510 eur.
(6)
Dotáciu vo výške 20 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 3 písm. c) pre žiadosti podané v roku 2011 možno poskytnúť, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 65 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 630 eur.
(7)
Dotáciu vo výške 70 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 4 písm. b) pre žiadosti podané v roku 2011 možno poskytnúť, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 60 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 365 eur.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 (oznámenie č. 642/2006 Z. z.) o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 (oznámenie č. 576/2007 Z. z.), výnosu z 15. júla 2008 č. V-1/2008 (oznámenie č. 275/2008 Z. z.) a výnosu z 21. novembra 2008 č. V-2/2008 (oznámenie č. 507/2008 Z. z.).
§ 26
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 443/2010 Z. z.
Zoznam systémových porúch bytového domu
Porucha Druh systémovej poruchy Výskyt poruchy Sprievodný znak poruchy Povinný spôsob odstránenia poruchy
a) Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu. Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA. Trhliny v keramzitbetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu. Odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby) a zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia.
b) Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu. Konštrukčný systém najmä T06B-KE. Oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny a zatekanie dažďovej vody. Prikotvenie obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie a zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.
c) Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu. Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S. Trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu a zatekanie dažďovej vody. Zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte a oprava trhlín v schodisku.
d) Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu. Konštrukčný systém najmä ZT. Trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky
(na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a korózie výstuže.
Odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby) a zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
e) Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu. Konštrukčný systém T08 B. Trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže a vypadávanie betónovej hmoty. Odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
f) Porucha balkónov a lodžií bytového domu. Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až
T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B, B-70.
Trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie, korózia kotvenia zábradlia a vytváranie tepelného mosta. Odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby), vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia a zateplenie dosky.
g) Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu. Konštrukčný systém najmä
LB, MB.  
Vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty a vytváranie tepelného mosta. Odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.
h) Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. Stavebná sústava najmä P1.15, SpM-P1.15,
PS 82 a BANKS-S.  
Trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. Odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou
na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia s lodžiami BANKS-S) a oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.
i) Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu. Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS82, P1.24. Zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa a korózia výstuže spojov. Vyčistenie škár
(v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu a celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti obvodového dielca (v prípade potreby).
j) Porucha atiky bytového domu. Stavebná sústava najmä PS 82 PP. Odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku a deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody. Odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike a zateplenie strechy.
k) Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu. Konštrukčný systém PV-2. Trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok). Odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa a nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.
l) Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. Stavebná sústava
BA NKS-S.
Nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia. Zabezpečenie ukotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche a zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.
Príloha č. 2 k zákonu č. 443/2010 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ
1.
Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a)
stredne ťažká forma,
b)
ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).
2.
Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).
3.
Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a)
hemiplégia,
b)
paraplégia,
c)
kvadraplégia,
d)
hemiparéza ťažkého stupňa,
e)
paraparéza ťažkého stupňa,
f)
kvadraparéza ťažkého stupňa.
4.
Poškodenie miechy
a)
hemiplégia,
b)
paraplégia,
c)
kvadraplégia,
d)
hemiparéza ťažkého stupňa,
e)
paraparéza ťažkého stupňa,
f)
kvadraparéza ťažkého stupňa.
5.
Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.
6.
Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a)
stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b)
ťažká forma (imobilita).
7.
Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8.
Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9.
Strata oboch dolných končatín v stehne.
10.
Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11.
Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12.
Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13.
Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14.
Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a)
v priaznivom postavení,
b)
v nepriaznivom postavení.
15.
Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16.
Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a)
v priaznivom postavení,
b)
v nepriaznivom postavení.
Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z.
EVIDENČNÝ LIST SYSTÉMOVÝCH PORÚCH
1)
§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2)
§ 21 ods. 1 a § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
§ 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
6)
§ 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
7)
§ 5 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
8)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
9)
§ 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
10)
§ 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
11)
Čl. 11 druhý bod dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.).
12)
§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z.
13)
§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z.
14)
§ 221 až 260 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15)
§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 536 až 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
18)
§ 588 až 610 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
21)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
22)
§ 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
23)
§ 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
24)
§ 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
25)
§ 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 5 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z.
28)
29)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
§ 5 ods. 1 písm. d) a g) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
32)
§ 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 562/2004 Z. z.
§ 4 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
34)
§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
36)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.
38)
Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
41)
§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.