434/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
ZÁKON
z 26. októbra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií1) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Účel poskytnutia dotácií
(1)
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku2) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely:
a)
tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií,
b)
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva,
c)
podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry,
d)
kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita,
e)
vzdelávací program v kultúre,
f)
kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
g)
sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl,
h)
čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry,
i)
podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike.
(2)
Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)
(5)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 3
Podmienky a rozsah poskytnutia dotácií
(1)
Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „žiadateľ“) môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
b)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky,5)
c)
vyšší územný celok alebo obec,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e)
občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,6)
f)
nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,7)
g)
záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,8)
h)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,9)
i)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,10)
j)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
k)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,11)
l)
Matica slovenská.12)
(2)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,13) a ak
a)
má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu; to neplatí, ak sa dotácia poskytuje žiadateľovi na účel podľa § 2 ods. 1 písm. g),
b)
poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
c)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
d)
správca dane voči nemu neeviduje nedoplatky voči rozpočtu obce.
(3)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky15) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom, správcom alebo iným oprávneným držiteľom.16)
(4)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, nesmie ju previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu.
(5)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
d)
úhradu výdavkov na prevádzku žiadateľa.
§ 4
Spôsob poskytnutia dotácií
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorej súčasťou je vyplnenie elektronického formulára na webovom sídle ministerstva. Žiadosť sa predkladá ministerstvu na základe ministerstvom zverejnenej výzvy na webovom sídle ministerstva najneskôr do 10. novembra príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia požaduje.
(2)
Okrem potvrdení a vyhlásení podľa osobitného predpisu17) je prílohou k žiadosti
a)
popis projektu na účel poskytnutia dotácie,
b)
celkový rozpočet projektu,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c),
d)
doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b),
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom fyzická osoba,
f)
doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poskytnúť,
g)
doklad preukazujúci finančné krytie podľa § 3 ods. 2 písm. a),
h)
doklad preukazujúci oprávnenie podľa § 3 ods. 3, ak je predmetom financovania nehnuteľnosť,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť a poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí.
(3)
Vzor žiadosti, popisu projektu podľa odseku 2 písm. a) a celkového rozpočtu projektu podľa odseku 2 písm. b) a ďalšie podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 2, ministerstvo neposudzuje.
(5)
Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia má poskytnúť v rámci vymedzenej oblasti podľa § 2 ods. 1,
d)
výšku dotácie,
e)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
j)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,18)
k)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
l)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
m)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
n)
záväzok príjemcu dotácie podľa § 2 ods. 1, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.
§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Žiadosti vyhodnocuje aspoň trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ktorý sám alebo jemu blízka osoba19) je:
a)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
b)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
c)
zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2)
Komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí.
§ 6
Zverejňovanie informácií
(1)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle:
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
výzvu na predkladanie žiadostí spravidla dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1.
účel poskytnutia dotácie,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
definíciu oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu,
5.
kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8.
zloženie komisie,
9.
návrh zmluvy,
d)
zoznam všetkých schválených žiadostí aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, zmluvy, ak jej obsah nie je totožný s obsahom návrhu zmluvy predloženým vo výzve na predkladanie žiadostí,
e)
zoznam všetkých neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu20) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 7
Kontrola a sankcie
(1)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou.21)
(2)
Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.18)
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2008 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. novembra 2008 č. MK-3925/2008-10/15583 (oznámenie č. 526/2008 Z. z.) a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 9. októbra 2009 č. MK-2900/2009-10/4655 (oznámenie č. 414/2009 Z. z.).
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
§ 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
3)
§ 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov v znení zákona č. 182/2009 Z. z.
4)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
12)
Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
13)
§ 8a ods. 4 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
14)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
16)
§ 44 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 208/2009 Z. z.
18)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.