Predpis bol zrušený predpisom 337/2021 Z. z.

429/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2010 do 30.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 189/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 429/2010 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ORGÁNOV ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Číselný
kód
Úplný názov orgánov ústrednej štátnej správy
03 Úrad vlády Slovenskej republiky
10 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32 Štatistický úrad Slovenskej republiky
33 Úrad pre verejné obstarávanie
36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
40 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41 Národný bezpečnostný úrad
42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky