396/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 81 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
výnos zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní.
Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.
Výnos je uverejnený v čiastke 2/2010 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.