30/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
ZÁKON
z 20. januára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z. a zákona č. 493/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „481,31 eura/1 000 l“ nahrádzajú slovami „368 eur/1000 l“.
2.
Za § 46e sa vkladá § 46f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010
Daň podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený (§ 29) od 1. februára 2010.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.