229/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 21. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 67 ods. 9, § 73 ods. 12, § 83 ods. 10, § 83a ods. 4, § 84 ods. 5, § 97 ods. 3 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z. a vyhlášky č. 457/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa slovo „určených“.
2.
V § 5 ods. 3, § 12 ods. 3, § 19 ods. 3 a § 26 ods. 4 sa za slovami „overenie“ a „overovanie“ v každom tvare vkladá slovo „vhodnosti“.
3.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
4.
V § 18 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „ods. 4“.
5.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
6.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
7.
V § 25 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).
8.
V § 27 ods. 1 sa slová „ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:
„15)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
16)
§ 9 ods. 7 a 8 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 35 ods. 3 písm. b), § 54 ods. 3 písm. b) a § 92 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „v súlade s návodmi na nastavovanie a obsluhu meradiel vydanými výrobcami meradiel“.
11.
V § 35 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:
„2.
dynamický merací systém na hodnotenie vlastností valcových skúšobní bŕzd alebo kalibračné rameno a sadu závaží“.
12.
V § 36 písm. a) sa slová „§ 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), r) a v)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), q), r) a v)“.
13.
V § 46 ods. 9 písm. a) prvý bod a § 66 ods. 5 písm. a) prvý bod znejú:
„1.
osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii časť I alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I vydaným orgánom Policajného zboru,“.
14.
V § 47 ods. 2 a 3 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti I a v osvedčení o evidencii časti II“.
15.
V § 47 ods. 5 písm. c) a § 67 ods. 3 písm. c) sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti I a osvedčenia o evidencii časti II“.
16.
V § 48 ods. 2 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II“.
17.
V § 66 ods. 5 písm. a) treťom bode a § 67 ods. 5 sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti II“.
18.
V § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa slovo „meradlom“ nahrádza slovami „prístrojom na meranie“.
19.
V § 72 ods. 4 sa vypúšťajú slová „meradlá a“.
20.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Spôsob metrologického zabezpečenia prístrojov
Prístroje používané pri kontrolách originality vozidiel podľa § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom, osobou zaškolenou výrobcom alebo predajcom prístroja v dvojročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.“.
21.
§ 74 sa vypúšťa.
22.
V § 83 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
oznámenia alebo zistenia, že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla,“.
23.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak vozidlo, ktoré presahuje rozmery alebo hmotnosti podľa osobitného predpisu23a) a jeho kontrola nie je možná v stacionárnom pracovisku kontroly originality a ani v mobilnom pracovisku kontroly originality, obvodný úrad dopravy na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla určí rozhodnutím podmienky vykonania takejto kontroly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.“.
24.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠84a
Druhy kontrol originality a ich rozsah (k § 83a ods. 4 zákona)
(1)
Kontrola originality základná sa vykonáva v rozsahu ustanovenom podľa § 85 ods. 1 a 2.
(2)
Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov určených na vykonávanie kontroly originality.
(3)
Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených na vykonávanie kontroly originality administratívnej.
(4)
Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.“.
25.
V § 85 ods. 1 úvodnej vete a písm. c) a v § 85 ods. 2 sa za slovo „originality“ vkladá slovo „základná“ v príslušnom tvare.
26.
§ 85 odsek 3 znie:
„(3)
Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) aj tieto doklady, ak ide o
a)
vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
1.
osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež fotokópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časť II opatrené odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2.
doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3.
doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) a c) zákona; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
4.
rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,
b)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; v prípade dvoch častí osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti,
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
c)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
3.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
d)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3.
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla,
e)
vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa § 16d zákona
1.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2.
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
3.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
f)
vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23b a 23c znejú:
„23b)
Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 85 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa zistili zásahy do konštrukcie vozidla,“.
28.
V § 85 ods. 9 písm. a) úvodná veta znie: „podľa odseku 3 písm. a) a e)“.
29.
V § 85 ods. 9 písm. b) úvodná veta znie:„podľa odseku 3 písm. b) až d) a f)“.
30.
V § 92 ods. 1 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. e)“.
31.
V § 92 ods. 2 a v § 93 sa vypúšťajú slová „§ 91 ods. 2 písm. c) a“.
32.
V § 92 ods. 5 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. c)“.
33.
V § 98 ods. 2 písm. a), § 100 ods. 1 a § 101 ods. 2 sa slová „má platné povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
34.
V § 98 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným obvodným úradom dopravy; to sa nevzťahuje na žiadateľa o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia,“.
35.
V § 103 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I a z osvedčenia o evidencii časti II“.
36.
V § 104 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
37.
Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010
Ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii časť I.“.
38.
V § 105 a v prílohe č. 13 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
39.
V prílohe č. 9 v nadpise sa vypúšťajú slová „meradlá a“.
40.
V prílohe č. 9 sa vypúšťa tabuľka.
41.
V prílohe č. 9 v nadpise k bodom 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovami „prístroje na meranie“.
42.
V prílohe č. 9 bodoch 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovom „prístroje“.
43.
V prílohe č. 10 v nadpise k bodu 8 sa vypúšťajú slová „meradlách alebo“.
44.
V prílohe č. 10 v bode 8 sa vypúšťajú slová „meradla alebo“ a slová „meradiel a“.
45.
V prílohe č. 11 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmená „f)“ nahrádzajú písmenami „e)“.
46.
V prílohe č. 11 v riadku 2 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.
47.
V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.
48.
V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 3 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.
49.
V prílohe č. 12 bode 9 sa v písmene e) na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak takéto rozhodnutie bolo vydané.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
v z. Milan Mojš v. r.