204/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. apríla 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo
(1)
Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“) každý deň najneskôr do 09.00 hodiny prostredníctvom internetovej stránky ústavu.
(2)
Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo obsahuje
a)
informáciu o situácii na vodných tokoch vo vybraných vodomerných staniciach o 06.00 hodine, ktorá pre každú vodomernú stanicu obsahuje
1.
údaj o vodnom stave a rozdiel od vodného stavu v predchádzajúcom dni o 06.00 hodine,
2.
veľkosť prietoku vody,
3.
hodnoty teploty vody a teploty vzduchu,
4.
úhrn zrážok počas ostatných 24 hodín,
5.
štatistickú významnosť priemerného času dosiahnutia alebo prekročenia prietoku vody,
6.
hodnotenie stavu počasia a ľadových úkazov,
b)
hodnotenie hydrologickej situácie počas predchádzajúcich 24 hodín, hydrologickú predpoveď a štandardnú hydrologickú predpoveď.1)
(3)
Na požiadanie ústav poskytne vybrané informácie z pravidelného denného hydrologického spravodajstva orgánu ochrany pred povodňami, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,2) správcovi drobného vodného toku,3) správcovi vodnej stavby na vodnom toku, operačnému stredisku Prezídia Hasičského a záchranného zboru a varovaciemu a vyrozumievaciemu centru civilnej ochrany ministerstva vnútra elektronickou poštou alebo telefonicky.
§ 2
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo
(1)
Pri vykonávaní predpovednej povodňovej služby ústav sleduje vodné stavy a vyhodnocuje prietoky vo vodomerných staniciach, informuje o nich a vykonáva merania povodňových prietokov.
(2)
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav
a)
začne, ak vodný stav vo vodomernej stanici alebo vodočetnej stanici slúžiacej na výkon hydrologickej služby vystúpi nad vodný stav pre I. stupeň povodňovej aktivity,
b)
prestane, ak vodný stav klesne pod vodný stav pre I. stupeň povodňovej aktivity, a to aj v prípade, keď je na príslušnom povodňovom úseku vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity.
(3)
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav bezodkladne začne, ak zistí, že vo vodomernej stanici alebo vodočetnej stanici slúžiacej na výkon hydrologickej služby vodný stav vystúpil nad vodný stav schválený ministerstvom pre I. stupeň povodňovej aktivity a je predpoklad ďalšieho stúpania vodného stavu. Po prvom mimoriadnom hydrologickom spravodajstve ústav ďalej postupuje podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 4.
(4)
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav začne, ak hladina vo vodomernej stanici alebo vodočetnej stanici slúžiacej na výkon hydrologickej služby presahuje úroveň schválenú pre
a)
I. stupeň povodňovej aktivity o stave k 06.00 a k 18.00 hodine,
b)
II. stupeň povodňovej aktivity o stave k 06.00, 12.00, 18.00 a 24.00 hodine,
c)
III. stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu o stave k 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 24.00 a 03.00 hodine.
(5)
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo obsahuje
a)
informáciu o aktuálnej hydrologickej situácii,
b)
informáciu o aktuálnej meteorologickej situácii a predpoveď počasia,
c)
hodnotenie aktuálnej hydrologickej situácie a predpoveď vývoja hydrologickej situácie.
(6)
Stupne povodňovej aktivity uvedené v mimoriadnom hydrologickom spravodajstve nenahrádzajú ich vyhlásenie alebo odvolanie orgánom ochrany pred povodňami alebo obcou podľa § 11 ods. 11 zákona.
(7)
Počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na hraničnom úseku vodného toku ústav k mimoriadnemu hydrologickému spravodajstvu prikladá aktuálne dostupné údaje pozorované v zahraničných vodomerných staniciach a vodočetných staniciach, ktoré ležia v príslušnom povodí na území susedných štátov.
(8)
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo vykonáva ústav elektronickou poštou, prípadne faxom, telefónom alebo ho zverejňuje na internete.
(9)
Ústav oznamuje mimoriadne hydrologické spravodajstvo prijímateľom mimoriadneho spravodajstva podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona na nimi určené adresy.
§ 3
Varovanie pred nebezpečenstvom povodne
(1)
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje ústav varovaním pred nebezpečenstvom povodne vydávaním výstrah; výstraha je na účely tejto vyhlášky informácia o predpokladanom výskyte nebezpečenstva povodne.
(2)
Miera nebezpečenstva povodne sa vyjadruje tromi stupňami výstrahy, pričom výstraha tretieho stupňa charakterizuje najväčšie povodňové riziko.
(3)
Na vydanie výstrahy ústav používa metódy, modely a informácie, ktoré sú dostupné v čase vydania výstrahy.
(4)
Vydanie výstrahy je v priestore lokalizované podľa územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky.
(5)
Vydanie výstrahy ústav oznamuje na internetovej stránke ústavu a elektronickou poštou alebo telefonicky prijímateľom podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona.
(6)
Subjekty, ktoré vykonávajú hlásnu povodňovú službu, sa na povodňovú situáciu vzájomne upozorňujú telefonicky alebo elektronickou poštou.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
Jozef Medveď v. r.
1)
§ 2 písm. l) a m) zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.
2)
§ 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
3)
§ 51 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.