145/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
ZÁKON
z 9. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z. a zákona č. 117/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 znie:
㤠24
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä
a)
fyzická osoba podľa § 24a,
b)
právnická osoba,
c)
občianska iniciatíva podľa § 25,
d)
občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa § 26,
e)
organizácia podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov24) (ďalej len „mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia“) podľa § 27.“.
2.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
(1)
Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25)
(2)
Ak najmenej 250 fyzických osôb podá zhodné písomné stanovisko podľa odseku 1, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa § 25; splnomocnencom občianskej iniciatívy je ten, ktorého písomné stanovisko bolo doručené ako prvé v poradí.“.
3.
§ 25 až 27 znejú:
㤠25
(1)
Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona.
(2)
Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú. Podpisovú listinu so stanoviskom podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 doručí občianska iniciatíva príslušnému orgánu. Takáto občianska iniciatíva je v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) účastníkom konania.25) Občianska iniciatíva sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.
(3)
Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia.
(4)
Na základe písomného vyhlásenia doručeného príslušnému orgánu možno nahradiť splnomocnenca inou fyzickou osobou. Toto vyhlásenie musí podpísať väčšina členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj v prípade odstúpenia splnomocnenca občianskej iniciatívy.
§ 26
Ak založia fyzické osoby na ďalšiu podporu stanoviska občianskej iniciatívy alebo priamo na účel ochrany životného prostredia občianske združenie podľa osobitného predpisu24a) a podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, je také občianske združenie v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) účastníkom konania.25) Podpisovú listinu, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú, a doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia predloží občianske združenie príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu najneskôr s podaním písomného stanoviska. Také združenie sa na účely tohto zákona považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.
§ 27
Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podá písomné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, má v následnom povoľovacom konaní podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25) Táto mimovládna organizácia sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Doklad o zaregistrovaní mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia predloží príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu spoločne s podaním písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 34a sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z. a zákona č. 118/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 1 a v § 59 ods. 1 písm. c) sa slová „osobitných predpisov1g)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu1g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:
„1g)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov1ia) sa účastníkom konania podľa osobitného predpisu1g) doručuje verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ia znie:
„1ia)
§ 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 61 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pri stavbe jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov1ia) stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.
§ 125 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Stavebný úrad účastníkom konania podľa osobitného predpisu1g) odmietne sprístupniť informácie podľa osobitného predpisu,12aa) ak by ich sprístupnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti.12ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12aa a 12ab znejú:
„12aa)
§ 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 145/2010 Z. z.
12ab)
Čl. 4 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie č. 43/2006 Z. z.).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 ods. 1 sa za slovo „dotknuté,“ vkladajú slová „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,12d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
„12d)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a vykonanie činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov.24c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„“.
24c)
Napríklad § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., § 3 ods. 14 a prílohy č. 1 a 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 117/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 82 odsek 3 znie:
„(3)
Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113a) Združenie s právnou subjektivitou,114) ktorého predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní podľa tohto zákona najneskôr do siedmich dní od upovedomenia podľa odseku 7, je zúčastnenou osobou,114a) ak nie je účastníkom konania podľa tretej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:
„“.
113a)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z. a zákona č. 119/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 22 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Pred začatím prevádzky skládky je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie skládky odpadov; skutočnú výšku stanoví príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí o súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.“.
Čl. VII
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z. a zákona č. 120/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Dokumentácia uvedená v prílohách č. 1 a 2 sa považuje za dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a vykonanie činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov3b) a tým nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti.3c) Táto dokumentácia sa nezverejňuje podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3d znejú:
„3b)
§ 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
3c)
Čl. 4 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie č. 43/2006 Z. z.).
3d)
§ 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 145/2010 Z. z.“.
2.
V § 8 ods. 4 tretia veta znie: „Účastníkom konania o vydanie povolenia, ktorému predchádzalo konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,11a) je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.11b)“ a za túto vetu sa vkladá táto veta: „Úrad odmietne týmto účastníkom sprístupniť informácie podľa osobitného predpisu,3d) ak by ich sprístupnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti.3c)“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Účastníkom konania podľa osobitného predpisu11b) úrad doručuje rozhodnutie o vydaní súhlasu alebo povolenia verejnou vyhláškou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 23 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.