141/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
ZÁKON
z 9. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov4a) spravuje, nakladať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007).“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko4b) alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany, a to ku dňu, ku ktorému
a)
sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
b)
mediáciu nariadil súd,
c)
z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
d)
súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu.
(4)
Na účely tohto zákona je členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b) Čl. 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 12, 16. 1. 2001).“.
3.
V § 3 sa slová „funkciu mediátora prijme“ nahrádzajú slovami „s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1“.
4.
V § 5 sa za slovo „povinné“ vkladá čiarka a slová „ak sa strany nedohodnú inak,“.
5.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1.“.
6.
V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal.“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Register mediátorov a register mediačných centier zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.“.
8.
V § 10 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „skúšku mediátora“ sa vkladajú slová „ a preskúšanie mediátora“.
9.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Ďalšie vzdelávanie mediátorov
(1)
Ministerstvo organizuje prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie každé dva roky najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Vzdelávacia inštitúcia vydá mediátorovi osvedčenie o účasti na odbornom seminári, ktoré mediátor predloží ministerstvu.
(2)
Ak sa mediátor nezúčastní aspoň dvoch odborných seminárov počas piatich rokov, ministerstvo môže nariadiť jeho preskúšanie.
(3)
Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, mediátor je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ministerstvom; ak pri preskúšaní mediátor nevyhovie, môže preskúšanie v termíne určenom ministerstvom zopakovať. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyčiarkne z registra mediátorov.“.
10.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Začiatok mediácie a koniec mediácie
(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu. Pravosť podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená.
(2)
Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona10) (ďalej len „register listín“). Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie uloženej v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu11) aj súdu na účely súdneho konania.
(3)
Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské konanie, ktorému predchádzala mediácia v členskom štáte, plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt počas mediácie sa posudzuje podľa práva štátu, v ktorom sa mediácia vykonávala.
(4)
Mediátor sa môže s osobami zúčastnenými na mediácii písomne dohodnúť, že požiada o uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín; v takom prípade mediátor bezodkladne požiada o jej uloženie podľa osobitného predpisu.10) Mediátor zodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným podaním žiadosti o uloženie dohody o začatí mediácie, ibaže preukáže, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou podľa § 4 ods. 2.
(5)
Mediácia sa končí
a)
dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b)
dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c)
dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
d)
dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10)
§ 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 73k ods. 4 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
11.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
12.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 420/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2008).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 73k ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak o to súd požiada, notár vydá osvedčený odpis dohody o začatí mediácie6bc) súdu na účely súdneho konania. Notár nemôže vykonať výmaz dohody o začatí mediácie z registra listín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:
„6bc)
§ 14 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.