139/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona č. 542/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z .z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z. a zákona č. 396/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Rovnako pozemkový fond nemôže poskytnúť oprávnenej osobe ako náhradu ani pozemok, ktorý
a)
sa nachádza v katastrálnom území alebo jeho časti, o ktorom tak vo verejnom záujme rozhodne vláda Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej vznikol nárok na náhradu v obci, ktorej súčasťou je toto katastrálne územie,
b)
je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie určený na umiestnenie verejnoprospešnej stavby,10e)
c)
možno vo verejnom záujme vyvlastniť,10b)
d)
je určený na umiestnenie priemyselného parku,10f)
e)
je súčasťou podnikového pozemku,10g)
f)
bol pred návrhom oprávnenej osoby určený pozemkovým fondom na iné využitie podľa osobitných predpisov.10h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10e až 10h znejú:
„10e)
§ 27 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
10f)
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
10g)
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10h)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
O ponuke náhradného pozemku sa uskutočňuje prerokovanie, ktorého podrobnosti upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa § 16 ods. 6. Ak oprávnená osoba požaduje náhradu v primeranom náhradnom pozemku, môže sama takýto pozemok písomne navrhnúť najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku pozemkovým fondom. Na návrhy doručené po tejto lehote pozemkový fond neprihliada. Navrhnutý pozemok musí byť v okrese, ktorého súčasťou je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok.
(8)
Náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch, ak oprávnená osoba
a)
nenavrhla sama náhradný pozemok a nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku alebo
b)
ako náhradný pozemok sama navrhla taký pozemok, ktorý podľa odseku 3 nemožno poskytnúť, a ak nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku.“.
3.
V § 16 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok oprávnenej osoby na náhradu možno previesť na tretiu osobu ak je dohodnutý konkrétny náhradný pozemok.13c) Takáto zmluva musí byť uzavretá písomne a musí obsahovať úradne osvedčené podpisy účastníkov zmluvy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c)
§ 3 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z. a § 6 až 9 a § 70 vyhlášky Úradu geodézie, kartogafie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Pozemkový fond je povinný ponúknuť nový náhradný pozemok oprávnenej osobe, ktorej ponúkol náhradný pozemok do 31. mája 2010; to neplatí, ak bola s oprávnenou osobou uzatvorená dohoda podľa § 16 ods. 5 ku konkrétnemu pozemku, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona vo vlastníctve štátu. Prerokovanie tejto novej ponuky náhradného pozemku postupom podľa § 11 ods. 7 sa môže uskutočniť najskôr 1. septembra 2010.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností pozemkovým fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
2.
V § 34 ods. 4 písm. b) sa slová „zásad schválených vládou Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3“.
3.
V § 34 ods. 5 sa slová „zásad uvedených v odseku 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3“.
4.
V § 35a ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z. a zákona č. 396/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 1 sa slová „v súlade so zásadami schválenými vládou46a)“ nahrádzajú slovami „podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa osobitného predpisu 46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
§ 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 139/2010 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z. a zákona č. 285/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 7 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „O ponuke náhradného pozemku sa uskutočňuje prerokovanie, ktorého podrobnosti upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa odseku 10.“, v druhej vete sa na konci pripájajú slová „písomne najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku Slovenským pozemkovým fondom“ a vkladá sa nová tretia veta, ktorá znie: „Na návrhy doručené po tejto lehote Slovenský pozemkový fond neprihliada.“.
2.
V § 6 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Rovnako pozemkový fond nemôže poskytnúť oprávnenej osobe ako náhradu ani pozemok, ktorý
a)
sa nachádza v katastrálnom území alebo jeho časti, o ktorom tak vo verejnom záujme rozhodne vláda Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej vznikol nárok na náhradu v obci, ktorej súčasťou je toto katastrálne územie,
b)
je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie určený na umiestnenie verejnoprospešnej stavby,25)
c)
možno vo verejnom záujme vyvlastniť,18)
d)
je určený na umiestnenie priemyselného parku,26)
e)
je súčasťou podnikového pozemku,27)
f)
bol pred návrhom oprávnenej osoby určený pozemkovým fondom na iné využitie podľa osobitných predpisov.28)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 28 znejú:
„25)
§ 27 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch, ak oprávnená osoba
a)
nenavrhla sama náhradný pozemok a nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku alebo
b)
ako náhradný pozemok sama navrhla taký pozemok, ktorý podľa odseku 9 nemožno poskytnúť, a ak nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku.
(12)
Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok oprávnenej osoby na náhradu možno previesť na tretiu osobu, ak je dohodnutý konkrétny náhradný pozemok.29) Takáto zmluva musí byť uzavretá písomne a musí obsahovať úradne osvedčené podpisy účastníkov zmluvy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
§ 3 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z. a § 6 až 9 a § 70 vyhlášky vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Slovenský pozemkový fond je povinný ponúknuť nový náhradný pozemok oprávnenej osobe, ktorej ponúkol náhradný pozemok do 31. mája 2010. Prerokovanie tejto novej ponuky náhradného pozemku postupom podľa § 6 ods. 7 sa môže uskutočniť najskôr 1. septembra 2010.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.