129/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2017 do 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

129
ZÁKON
z 9. marca 2010
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, podmienky na výkon činnosti veriteľa a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
(2)
Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa;1) tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.18b) Spotrebiteľským úverom sú aj mladomanželský úver podľa osobitného predpisu,1a) niektoré stavebné úvery a iné úvery podľa osobitného predpisu1b) a nezabezpečené úvery poskytované spotrebiteľom na účely rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie, pričom ustanovenia osobitných predpisov1c) týkajúce sa poskytovania týchto úverov tým nie sú dotknuté; obmedzenie hornej hranice výšky úveru podľa odseku 3 písm. f) sa na tieto úvery nevzťahuje.
(3)
Spotrebiteľským úverom nie sú:
a)
hypotekárny úver a komunálny úver podľa osobitného predpisu,1aa)
b)
úver na bývanie podľa všeobecného predpisu o úveroch na bývanie,1d)
c)
úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti,
d)
úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti,
e)
úver, ktorého účelom je splatenie úverov na základe zmlúv uvedených v písmenách a) až d),
f)
úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur; ak je na rovnaký alebo obdobný účel uzavretých v období 12 mesiacov viac zmlúv o úvere medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom, súhrn všetkých zmlúv o úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver podľa tohto zákona,
g)
nájom podľa Občianskeho zákonníka,2) ak v zmluve o nájme nie je ustanovená povinnosť kúpy predmetu zmluvy po uplynutí určitej doby,
h)
úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, ak v § 4 ods. 14 nie je ustanovené inak,
i)
úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,
j)
úver, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktorý sa neponúka verejne,
k)
úver poskytovaný na základe zmluvy, ktorá je uzavretá na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu ako výsledok vyriešenia sporu na súde alebo pred iným orgánom,
l)
úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace,
m)
úver podľa osobitných predpisov,3)
n)
úver bez poplatkov týkajúci sa odloženej platby existujúceho dlhu,
o)
úver, na zabezpečenie ktorého sa od spotrebiteľa vyžaduje, aby ako zábezpeku uložil do úschovy veriteľa hnuteľnú vec a zodpovednosť spotrebiteľa sa obmedzuje výlučne na túto založenú hnuteľnú vec,
p)
úver poskytovaný na účely podľa osobitných predpisov4) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom záujme a za úrokové sadzby nižšie ako tie, ktoré prevládajú na finančnom trhu, alebo bezúročný úver, alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako tie, ktoré prevládajú na finančnom trhu, a za úrokové sadzby, ktoré nie sú vyššie ako úrokové sadzby prevládajúce na finančnom trhu,
q)
úver, ktorého účelom je financovanie sústavného poskytovania služieb alebo dodávanie tovaru rovnakého druhu, ktorý spotrebiteľ spláca počas poskytovania služieb alebo dodávania tovaru formou splátok,
r)
úver poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov na účely podľa osobitného predpisu.4a)
(4)
Na spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, sa vzťahujú ustanovenia § 1,§ 2, § 3 ods. 1 písm. a) až d) a § 3 ods. 3, § 4 ods. 14, § 5 až 8, § 9 ods. 1, 4, 6 až 8, § 10, § 11, § 12 ods. 2, § 15, § 17, § 20 až 23 a § 25 až 27.
(5)
Na spotrebiteľský úver vo forme prekročenia sa vzťahujú ustanovenia § 1, § 2, § 9 ods. 6,7 a 8, § 11, § 18, § 20, § 20a až 20e, § 21 a 23, 25 až 27.
(6)
Ak spotrebiteľ a veriteľ z dôvodu neplnenia záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavrú novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa odkladajú splátky alebo sa mení spôsob splácania a ktorej účelom je zabrániť prípadnému súdnemu konaniu o nárokoch veriteľa, pričom podmienky splácania vyplývajúce z novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie sú pre spotrebiteľa horšie ako podmienky splácania vyplývajúce z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vzťahujú sa na novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere ustanovenia § 1 až 3, § 4 ods. 5, § 5, § 6, § 8, § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až l) a o) a t), ods. 4 a 6 až 8, § 11, § 12, § 14, § 16, § 18 až 23 a § 25 až 27.
(7)
Na finančný lízing sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 2 písm. w) a § 13.
(8)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov.5)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania,5a)
b)
veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti,
c)
iným veriteľom právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm.f) a l), pričom tieto úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) a m) až r); za iného veriteľa sa nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu,6) ktorá má povolenie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska,
d)
zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom,
e)
povoleným prečerpaním forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu, ktorý má vedený u veriteľa,
f)
prekročením automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom veriteľ umožňuje spotrebiteľovi disponovať peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania,
g)
celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere a ktoré sú veriteľovi známe, okrem notárskych poplatkov; do celkových nákladov patria aj poistné a náklady spojené so zmluvou o zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, ktorých uzavretím bolo podmienené získanie spotrebiteľského úveru alebo jeho získanie za ponúkaných podmienok,
h)
celkovou čiastkou, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, súčet celkovej výšky spotrebiteľského úveru a celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom,
i)
ročnou percentuálnou mierou nákladov celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru podľa § 19,
j)
úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru úroková sadzba vyjadrená ako fixné alebo variabilné percento, ktoré sa na ročnom základe uplatňuje z výšky čerpaného spotrebiteľského úveru,
k)
fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru jedna úroková sadzba spotrebiteľského úveru dohodnutá medzi veriteľom a spotrebiteľom v zmluve o spotrebiteľskom úvere na celú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo viac úrokových sadzieb spotrebiteľského úveru dohodnutých medzi veriteľom a spotrebiteľom v zmluve o spotrebiteľskom úvere na čiastkové obdobia s výhradným použitím fixného konkrétneho percenta; ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere nie sú stanovené všetky úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, úroková sadzba spotrebiteľského úveru sa považuje za fixnú iba na tie čiastkové obdobia, na ktoré sú úrokové sadzby spotrebiteľského úveru určené výhradne použitím fixného konkrétneho percenta dohodnutého pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
l)
celkovou výškou spotrebiteľského úveru maximálna výška alebo súčet všetkých finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
m)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje verné reprodukovanie uložených informácií.
Postupy a informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
§ 3
Informácie v reklame
(1)
Reklama7) alebo akákoľvek ponuka o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať zrozumiteľne, stručne a zreteľne vo forme reprezentatívneho príkladu tieto informácie:
a)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,
b)
podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom,
c)
celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
d)
ročnú percentuálnu mieru nákladov,
e)
dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,
f)
pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy,
g)
celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a výšku a počet splátok.
(2)
Ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok aj uzavretie poistnej zmluvy súvisiacej so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a ak náklady súvisiace s touto poistnou zmluvou nemožno určiť vopred, uvedie sa v reklame zrozumiteľne, stručne a zreteľne aj informácia o povinnosti uzavrieť aj poistnú zmluvu.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8)
§ 4
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)
Veriteľ alebo finančný agent9) je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom úvere poskytnúť spotrebiteľovi v súlade so zmluvnými podmienkami ponúkanými veriteľom alebo požiadavkami spotrebiteľa informácie o
a)
druhu spotrebiteľského úveru,
b)
veriteľovi, prípadne finančnom agentovi spotrebiteľského úveru, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, prípadne finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa alebo finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu,
c)
celkovej výške, konkrétnej mene ponúkaného spotrebiteľského úveru a podmienkach jeho čerpania,
d)
dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
e)
tovare alebo službe, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a o cene tovaru alebo poskytnutej služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
f)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej úrokovej sadzbe, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj o časových obdobiach, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienkach a spôsobe vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
g)
celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, v ktorom sa uvedú všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov; pri poskytovaní týchto informácií je veriteľ povinný zohľadniť
1.
návrh podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru, ktoré veriteľovi oznámil spotrebiteľ, vrátane dĺžky trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
2.
či zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje rozličné spôsoby čerpania spotrebiteľského úveru s rôznymi poplatkami alebo úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru a veriteľ používa predpoklad uvedený v prílohe č. 2 časti II písm. b); v takom prípade musí veriteľ uviesť, že iné mechanizmy čerpania spotrebiteľského úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov,
h)
výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
i)
poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné operácie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, o poplatkoch za používanie platobných prostriedkov na platobné operácie a čerpania, iných poplatkoch vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a o podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
j)
výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak sú veriteľovi známe,
k)
povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, ak uzavretie takejto zmluvy je povinné na získanie spotrebiteľského úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných podmienok,
l)
úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsobe jej úpravy a prípadných poplatkoch pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
m)
následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru,
n)
veriteľom vyžadovanom zabezpečení alebo poistení,
o)
práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsobe určenia ich výšky,
q)
práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej databázy na účely posúdenia jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver,
r)
práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
s)
dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(2)
Informácie podľa odseku 1 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorý je uvedený v prílohách č. 3 a 4, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Veriteľ alebo finančný agent je povinný spotrebiteľovi poskytnúť zrozumiteľnú, stručnú a zreteľnú informáciu o ročnej percentuálnej miere nákladov podľa odseku 1 písm. g) a priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver zverejnenej podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok v samostatnom dokumente v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, spolu s formulárom pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere podľa prvej vety. Všetky dodatočné informácie iné ako sú uvedené v prvej a druhej vete poskytne veriteľ alebo finančný agent spotrebiteľovi v ďalšom samostatnom dokumente.
(3)
Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere na žiadosť spotrebiteľa uzavrela prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie,10) ktorý neumožňuje poskytnúť informácie podľa odseku 1 spôsobom podľa odseku 2, veriteľ tieto informácie poskytne spotrebiteľovi bezprostredne po uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(4)
Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorým je telefón, je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o charakteristike poskytovanej finančnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. c) až f) a h), ročnej percentuálnej miere nákladov uvedenej formou reprezentatívneho príkladu a o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť; ustanovenia osobitného predpisu o informovaní spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku tým nie sú dotknuté.11)
(5)
Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto povinnosť sa neuplatňuje voči spotrebiteľovi, s ktorým veriteľ v čase rokovania o návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(6)
Veriteľ alebo finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie, aby mohol posúdiť, či ponúkaná zmluva o spotrebiteľskom úvere spĺňa jeho potreby a zodpovedá jeho finančnej situácii, a to aj objasnením informácií, ktoré sa poskytujú pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1, základných vlastností ponúkaných úverových produktov a konkrétneho vplyvu, ktorý môžu mať na spotrebiteľa, vrátane dôsledkov neplnenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľom.
(7)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.9) Veriteľ je oprávnený využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Európskej únie v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.12)
(8)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ktoré sú oprávnené na vykonávanie tejto činnosti.
(9)
Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.13)
(10)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov veriteľa podľa odseku 9 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.14)
(11)
Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 10 postupom podľa osobitného zákona.15)
(12)
Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 9.
(13)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitému zodpovedajúcemu zníženiu celkovej výšky spotrebiteľského úveru, ale v období a za podmienok určených v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v inej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, je veriteľ povinný v informáciách podľa odseku 1 zrozumiteľne a stručne uviesť, či použitie takto vytvoreného kapitálu zaručuje splatenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru čerpaného na jej základe.
(14)
Ak ide o úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, poskytujú sa minimálne informácie podľa odseku 1 písm. c), f) a g) a § 5 ods. 1 písm. b) a c).
§ 5
Osobitné ustanovenia o informáciách poskytovaných pred uzavretím niektorých zmlúv o spotrebiteľskom úvere
(1)
Pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, musia byť spotrebiteľovi poskytnuté informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere spôsobom a v rozsahu informácií podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), f), l), q) a s); okrem týchto informácií je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť informácie o
a)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania,
b)
povinnosti spotrebiteľa zaplatiť takýto spotrebiteľský úver kedykoľvek na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c)
poplatkoch spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o takomto spotrebiteľskom úvere a podmienkach, za akých sa tieto poplatky môžu meniť.
(2)
Pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), f), g), l), q) a s); okrem týchto informácií je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť informácie o
a)
výške, počte a termínoch splátok spotrebiteľa a prípadne poradie, v akom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
b)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a informácie o práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsobe určenia ich výšky a
c)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(3)
Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorým je telefón,
a)
a ak spotrebiteľ pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 žiada o okamžité povolenie prečerpania, je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 písm. b) a c) a § 4 ods. 1 písm. c), f) a g),
b)
pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 písm. b) a § 4 ods. 1 písm. c), d), f) a g).
(4)
Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť okrem informácií podľa odsekov 1 až 3 bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto povinnosť sa neuplatňuje voči spotrebiteľovi, s ktorým veriteľ v čase rokovania o návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(5)
Na formu a spôsob poskytovania informácií podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2.
(6)
Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 alebo o spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 na žiadosť spotrebiteľa uzavrela prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie,10) ktorý neumožňuje poskytnúť informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa odsekov 1 a 2, považuje sa povinnosť veriteľa poskytnúť tieto informácie za splnenú uzavretím zmluvy podľa § 9.
(7)
Pre ponúkanie, dojednávanie alebo sprostredkovanie zmluvy o spotrebiteľskom úvere prostredníctvom hlasovej telefónnej komunikácie, textovej správy alebo multimediálnej správy sa nesmie použiť služba so zvýšenou tarifou.15a)
§ 6
Výnimky z požiadaviek na poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Povinnosť poskytnúť informácie podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru a poskytovateľov služieb konajúcich ako finanční agenti popri inej podnikateľskej činnosti. Tým nie je dotknutá povinnosť veriteľa zabezpečiť, aby sa informácie podľa § 4 a 5 spotrebiteľovi poskytli pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ani povinnosť ustanovená osobitným zákonom.16)
§ 7
Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(1)
Veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru.
(2)
Spotrebiteľ je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver; tým nie je dotknuté právo veriteľa využívať informácie o spotrebiteľovi z príslušnej databázy za podmienok ustanovených osobitným zákonom.17)
(3)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) sú povinní na účely poskytovania spotrebiteľských úverov poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch aspoň do jedného elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch (ďalej len "register"); to neplatí pre údaje o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktoré nie sú spotrebiteľskými úvermi, ktoré poskytuje veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky.
(4)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) sú povinní s vynaložením odbornej starostlivosti na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavať a účelne využívať údaje o spotrebiteľských úveroch tak, aby boli splnené podmienky podľa odsekov 16 a 17.
(5)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky17a) alebo ich záujmové združenie musia na účely podľa odsekov 3 a 4 zriadiť aspoň jeden register; tým nie je dotknuté právo iných právnických osôb alebo fyzických osôb zriadiť register. Register vedie prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom registra nemôže byť veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky.17a) Prevádzkovateľ v registri spracúva osobné údaje spotrebiteľa podľa odseku 8, s ktorým veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) uzatvorili zmluvu o spotrebiteľskom úvere.
(6)
Prevádzkovateľ registra je povinný poskytnúť veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky údaje z registra v rozsahu podľa odseku 8 písm. b) až p) na splnenie účelu podľa odseku 4 bez súhlasu spotrebiteľa, za podmienok určených týmto prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ registra je oprávnený na základe splnomocnenia od veriteľa získať údaje podľa prvej vety z iných registrov.
(7)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) sú povinní bez súhlasu spotrebiteľa poskytnúť do registra údaje v rozsahu podľa odseku 8 o každom spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoril, zmenil alebo ukončil zmluvu o spotrebiteľskom úvere, na splnenie účelu podľa odseku 4 do jedného mesiaca od uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere, za podmienok určených prevádzkovateľom registra. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých do registra zodpovedá veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky,17a) ktorí poskytnú údaje do registra.
(8)
Prevádzkovateľ registra je povinný umožniť každému veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky,17a) a to bez ohľadu na to, či údaje získava z registra priamo alebo prostredníctvom iného registra, plnenie ich povinností podľa tohto zákona za rovnakých podmienok. Register obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa, ak je pridelené,
b)
meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
c)
dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru,
d)
výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru,
e)
výšku splátky a periodicitu platenia splátok spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
f)
menu, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver,
g)
dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok,
h)
dátum vzniku omeškania spotrebiteľa,
i)
dátum zániku omeškania spotrebiteľa,
j)
doba omeškania, počet dní a mesiacov omeškania spotrebiteľa,
k)
počet a sumu zostávajúcich splátok,
l)
dátum splatnosti spotrebiteľského úveru,
m)
dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a identifikačné údaje o subjekte, na ktoré boli práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere postúpené,
n)
údaj o zabezpečení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
o)
dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a
p)
ďalšie údaje, ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
(9)
Prevádzkovateľ registra je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie registra, dátum vzniku a začatia vykonávania činnosti registra, názov registra a sídlo prevádzkovateľa registra, zoznam údajov v registri, zoznam zriaďovateľov registra a zoznam veriteľov, ktorí poskytujú údaje do registra a každú zmenu týchto údajov. Za správnosť informácií podľa prvej vety zodpovedá zriaďovateľ registra. Zoznam registrov v rozsahu údajov podľa prvej vety zverejňuje a aktualizuje Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle.
(10)
Údaje z registra je prevádzkovateľ registra povinný bezodplatne na účely dohľadu a na štatistické účely poskytovať orgánu dohľadu podľa § 23.
(11)
Údaje z registra poskytne prevádzkovateľ registra bez súhlasu spotrebiteľa na písomné vyžiadanie
a)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého účastníkom konania je spotrebiteľ alebo ktorého predmetom konania je majetok spotrebiteľa alebo majetok slúžiaci na zabezpečenie spotrebiteľského úveru,
b)
orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania a orgánu verejnej moci na účely priestupkového konania,17b)
c)
orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva17c) a správcu dane, ktorým je obec,17d) na účely správy daní17e) alebo colného orgánu vo veciach colného konania, vo veci týkajúcej sa spotrebiteľa vrátane vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní,
d)
Úradu vládneho auditu17f) pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu17f) u spotrebiteľa,
e)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,17g)
f)
orgánu verejnej správy na účely výkonu rozhodnutia,17h) ktorým bola uložená spotrebiteľovi povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
g)
Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich17i) a na účely plnenia úloh o preukazovaní pôvodu majetku podľa osobitného predpisu,17j)
h)
ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,17k)
i)
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,17l)
j)
príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,17m)
k)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,17n)
l)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného predpisu,17o) u spotrebiteľa,
m)
Justičnej pokladnice na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného predpisu17p) od spotrebiteľa,
n)
Slovenskej informačnej služby na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,17q)
o)
Vojenského spravodajstva na účely získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií dôležitých na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky o aktivitách cudzích spravodajských služieb, terorizme a o skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,17r)
p)
Kriminálneho úradu finančnej správy na účely plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich.17s)
(12)
Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol do registra, sa uchovávajú v registri päť rokov od zániku záväzkov spotrebiteľa zo spotrebiteľských zmlúv voči veriteľovi. Veriteľ je povinný preukázateľne uviesť v registri dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(13)
Spotrebiteľ si uplatní práva súvisiace s jeho osobnými údajmi u prevádzkovateľa registra za podmienok ustanovených osobitným predpisom.17t) Spotrebiteľ má právo bezodplatne raz ročne požiadať prevádzkovateľa registra o poskytnutie
a)
menovitého zoznamu osôb, ktorým boli z registra poskytnuté údaje o ňom,
b)
zoznamu údajov, ktoré sú vedené v príslušnom registri o ňom, a o jemu poskytnutých spotrebiteľských úveroch.
(14)
Ak spotrebiteľ namieta správnosť údajov v registri alebo správnosť zápisu údajov v registri, môže podať sťažnosť proti zápisu veriteľovi. Ak veriteľ sťažnosti do 30 dní od jej doručenia nevyhovie a nezabezpečí v registri opravu alebo výmaz údajov v súlade s tým, čoho sa domáha spotrebiteľ, má spotrebiteľ proti veriteľovi právo domáhať sa výmazu alebo opravy údajov v registri na súde; výmaz údajov z registra alebo ich opravu na základe rozhodnutia súdu zabezpečí veriteľ alebo prevádzkovateľ registra. Veriteľ zodpovedá za škodu, ktorá spotrebiteľovi vznikla v dôsledku zápisu nesprávnych údajov do registra, a prevádzkovateľ registra zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho zápisu do registra.
(15)
Prevádzkovateľ registra je povinný vymazať údaje z registra na odôvodnenú žiadosť veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničnej banky, ktorí poskytli údaje do registra, alebo na odôvodnenú žiadosť Národnej banky Slovenska.
(16)
Veriteľ je povinný postupovať pri poskytovaní spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere obozretne a ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery
a)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje spotrebiteľov, a
b)
s odbornou starostlivosťou; vynaloženie odbornej starostlivosti je veriteľ povinný hodnoverne preukázať.
(17)
Vynaložením odbornej starostlivosti sa rozumie najmä to, že veriteľ
a)
poskytne spotrebiteľovi informácie pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 4 a 5,
b)
posúdi schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s ohľadom na získané informácie o spotrebiteľovi; ak je veriteľom veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky,17a) posúdi schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver najmä s ohľadom na údaje získané z jedného alebo viacerých registrov, do ktorých poskytujú údaje veritelia, ktorých počet sa rovná aspoň dvojtretinovej väčšine veriteľov, ktorými sú veritelia podľa § 20 ods. 1 písm. a), ktorí sú zverejnení v zozname veriteľov podľa § 8a, banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk, v čase posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
(18)
Veriteľ je povinný v záujme odbornej starostlivosti pri poskytovaní spotrebiteľských úverov vytvoriť a udržiavať systém posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a postupovať v súlade s týmto systémom a vytvoriť a udržiavať systém poskytovania spotrebiteľských úverov.
(19)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní určiť, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
(20)
Na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sa použijú tieto položky:
a)
čistý príjem spotrebiteľa,
b)
náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta)
c)
výška splátky spotrebiteľského úveru a
d)
peňažné záväzky znižujúce príjem spotrebiteľa.
(21)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver určiť tak, aby súčet hodnôt položiek na výpočet limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa odseku 20 písm. b) až d) neprevyšoval hodnotu položky podľa odseku 20 písm. a).
(22)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri spotrebiteľskom úvere, pri ktorom nie je určená fixná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru, zahrnúť do výpočtu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver dopad možného navýšenia úrokovej sadzby.
(23)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť spotrebiteľský úver spotrebiteľovi, len ak spotrebiteľ spĺňa limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
(24)
Ustanovenia odsekov 19 až 23 sa nevzťahujú na
a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac existujúcich úverov poskytnutých podľa tohto zákona (ďalej len „refinancovaný úver“) alebo na zmenu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej predmetom je navýšenie výšky spotrebiteľského úveru (ďalej len „navýšený úver“), ak výška poskytnutého spotrebiteľského úveru výrazne neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov,
b)
spotrebiteľský úver, ktorého výška je určená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa a na základe historických údajov o finančnej situácii spotrebiteľa získaných z interných zdrojov veriteľa o platobných operáciách, ktoré je možné doplniť o ďalšie informácie z interných zdrojov alebo externých zdrojov,
c)
spotrebiteľský úver zabezpečený podľa osobitného predpisu,17tb) ktorého hodnota zabezpečenia je počas celej lehoty splatnosti úveru minimálne 100 % zo zostatkovej hodnoty tohto spotrebiteľského úveru.
(25)
Na účely odseku 24 písm. c) a odseku 38 sa hodnota zabezpečenia upravuje podľa osobitného predpisu.17tc)
(26)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky pri výpočte ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa odseku 19 nezohľadňujú
a)
zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
budúci nárast príjmov spotrebiteľa; to neplatí, ak budúci nárast príjmov spotrebiteľa je hodnoverne preukázaný,
c)
poistenie splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti.
(27)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri posudzovaní položiek podľa odseku 20, ktoré sa použijú pri výpočte ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, použiť dostatočné, primerané a aktuálne informácie o príjmoch, nákladoch na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta)peňažných záväzkoch spotrebiteľa a ďalšie informácie o finančnej a ekonomickej situácii spotrebiteľa. Informácie o príjme podľa prvej vety je potrebné overovať preukázateľným spôsobom prostredníctvom interných zdrojov alebo externých zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa. Náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta) je nevyhnutné posudzovať s ohľadom na životné minimum ustanovené osobitným predpisom17td) a príjem spotrebiteľa.
(28)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri posudzovaní príjmu spotrebiteľa zohľadňovať jeho očakávané zníženie, a to najmä z dôvodu očakávaného začatia poberania starobného dôchodku17te) počas doby splácania úveru.
(29)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní určiť, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru, ak odsek 31 neustanovuje inak.
(30)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť spotrebiteľský úver spotrebiteľovi, len ak lehota splatnosti tohto spotrebiteľského úveru spĺňa limit podľa odseku 29.
(31)
Ustanovenia odsekov 29 a 30 sa nevzťahujú na
a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac refinancovaných úverov, ak výška poskytnutého spotrebiteľského úveru výrazne neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov a zároveň lehota splatnosti poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje priemernú zostatkovú lehotu splatnosti refinancovaných úverov, pričom táto priemerná zostatková lehota splatnosti je vypočítaná ako vážený priemer zostatkových lehôt splatnosti refinancovaných úverov, ktoré sú vážené zostatkovými istinami jednotlivých refinancovaných úverov, alebo
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(32)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní vypracovať a pravidelne prehodnocovať vnútorné predpisy o určení podmienok pre postupné splácanie spotrebiteľského úveru. Tieto podmienky sa vzťahujú na určenie výšky platieb spotrebiteľa pri
a)
poskytnutí spotrebiteľského úveru,
b)
zmene úrokovej sadzby v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch pri spotrebiteľskom úvere s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru.
(33)
Ak odseky 34, 35 a 37 neustanovujú inak, na postupné splácanie spotrebiteľského úveru podľa odseku 32 sa vzťahujú tieto podmienky:
a)
úver je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz mesačne a
b)
po každej splátke spotrebiteľského úveru zostatková istina spotrebiteľského úveru neprevyšuje zostatkovú istinu pri spotrebiteľskom úvere s pravidelnými rovnakými splátkami.
(34)
Podmienka podľa odseku 33 písm. a) sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver,
a)
ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie tohto spotrebiteľského úveru,
b)
pri ktorom spotrebiteľ splatil platbu aspoň vo výške 20 % kúpnej ceny pred odovzdaním predmetu kúpy a zostatková hodnota úveru po tejto platbe neprevyšuje 80 % kúpnej ceny a
c)
ktorý je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz ročne.
(35)
Podmienka podľa odseku 33 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
odklad alebo dočasné zníženie splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa, ktoré vznikli počas doby splácania spotrebiteľského úveru, alebo
b)
obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, ktoré zároveň nepresahuje obdobie 34 % celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru,
(36)
Pre spotrebiteľský úver s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru a jej zmena v čase jej refixácie závisí od vývoja na finančných trhoch, sa podmienka podľa odseku 33 písm. b) uplatňuje za predpokladu rovnakej úrokovej sadzby počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru.
(37)
Podmienky podľa odseku 33 sa nevzťahujú na
a)
spotrebiteľský úver podľa osobitného predpisu,1b) ktorým je stavebný úver podľa osobitného predpisu,17tf) ak je súčet pravidelnej mesačnej splátky úrokov alebo istiny a vkladu poukazovaného na účet stavebného sporiteľa minimálne vo výške, ktorá by umožňovala splatiť rozdiel medzi sumou potrebnou na vznik nároku na poskytnutie stavebného úveru a sumou na účte stavebného sporiteľa v čase poskytnutia spotrebiteľského úveru rovnomerným spôsobom pri zohľadnení jeho úrokovej sadzby a lehoty splatnosti,
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(38)
Ak je spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne zabezpečený podľa osobitného predpisu17tb) počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru, podmienky podľa odseku 33 sa vzťahujú iba na časť spotrebiteľského úveru prevyšujúcu hodnotu zabezpečenia podľa odseku 25.
(39)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní osobitne monitorovať spotrebiteľské úvery poskytnuté prostredníctvom samostatných finančných agentov podľa osobitného predpisu,17tg) a to najmä s ohľadom na posúdenie, či tieto spotrebiteľské úvery nevykazujú vyššie riziko nesplácania spotrebiteľských úverov v porovnaní s ostatnými spotrebiteľskými úvermi poskytnutými týmito veriteľmi. Pri identifikácii vyššieho podielu nesplácaných spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov podľa osobitného predpisu17tg) v porovnaní s ostatnými spotrebiteľskými úvermi poskytnutými veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a), bankou, zahraničnou bankou a pobočkou zahraničnej banky sú títo veritelia povinní bezodkladne prijať potrebné opatrenia na zníženie tohto rizika.
(40)
Ustanoveniami odsekov 19 až 39 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1, 16 až 18.
(41)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví
a)
metodika na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a ich minimálna výška, výška a spôsob určenia limitov pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, výška a spôsob zohľadnenia možného nárastu úrokových sadzieb a čo sa rozumie výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov podľa odsekov 24 a 31,
b)
požiadavky na zisťovanie informácií a predkladanie dokladov o príjmoch a nákladoch spotrebiteľa a na overovanie údajov o príjmoch a nákladoch spotrebiteľa,
c)
limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru a výška tohto limitu,
d)
podrobnosti o podmienkach na postupné splácanie spotrebiteľského úveru,
e)
limit na podiel spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) voči celkovému objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov a výška tohto limitu,
(42)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri získavaní, uchovávaní a spracúvaní údajov potrebných na posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver od spotrebiteľa postupovať v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.17t) Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú oprávnení bez súhlasu spotrebiteľa údaje potrebné na posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.
§ 8
Prístup k databázam
(1)
Osoba, ktorá spracováva v registri alebo v databáze údaje o spotrebiteľoch na účel posudzovania ich schopnosti splácania úverov17) a ktorá umožňuje prístup k údajom o spotrebiteľoch tretím osobám, je povinná umožniť veriteľom z iného členského štátu Európskej únie prístup k údajom o spotrebiteľoch za rovnakých a nediskriminačných podmienok, ako majú veritelia so sídlom v Slovenskej republike. Táto osoba je povinná zverejniť podmienky prístupu veriteľov k údajom o spotrebiteľoch spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(2)
Ak je žiadosť o spotrebiteľský úver zamietnutá na základe výsledku nahliadnutia do registra alebo do databázy údajov podľa odseku 1 alebo do obdobnej databázy v inom členskom štáte Európskej únie, veriteľ bezodkladne a bezplatne informuje spotrebiteľa o výsledku tohto nahliadnutia a oznámi mu informáciu o použitej databáze.
§ 8a
Zoznam veriteľov a zoznam iných veriteľov
(1)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam veriteľov, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o veriteľa, ktorý je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa, ak ho má pridelené, ak ide o veriteľa, ktorý je fyzickou osobou,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov (ďalej len "povolenie") a informáciu o povolenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov,
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia a dátum zániku povolenia,
d)
dátum zmeny zápisu veriteľa v zozname veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v zozname veriteľov týka, a označenie zmeny údaja a
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,17u)
f)
dátum zápisu v zozname veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname veriteľov.
(2)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam iných veriteľov, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie úverov alebo pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované iným veriteľom spotrebiteľovi (ďalej len "povolenie pre iného veriteľa"),
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pre iného veriteľa a dátum zániku povolenia pre iného veriteľa,
d)
dátum zmeny zápisu iného veriteľa v zozname iných veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v zozname iných veriteľov týka, a označenie zmeny údaja a
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,17u)
f)
dátum zápisu v zozname iných veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname iných veriteľov.
Informácie a práva týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere
§ 9
Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(2)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka18) musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
druh spotrebiteľského úveru,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
c)
adresu veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e)
identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f)
dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g)
celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h)
opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
i)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
j)
odplatu podľa osobitných predpisov,18aa)
k)
ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
l)
výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
m)
právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky podľa odseku 5, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
n)
súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,
o)
prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienkami, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
p)
úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
q)
upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
r)
veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
s)
výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
t)
informácie o právach podľa § 15 a podmienky ich uplatnenia,
u)
právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského úveru a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa § 16,
v)
spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
w)
informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
x)
právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť, a ďalšie podmienky jeho vykonania vrátane informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť čerpanú istinu a príslušný úrok podľa § 13 ods. 3, ako aj o výške úroku za deň alebo o spôsobe jej výpočtu,
y)
názov a adresu príslušného orgánu dohľadu podľa § 23,
z)
priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
aa)
názov zmluvy, ktorý obsahuje slová spotrebiteľský úver v príslušnom gramatickom tvare.
(3)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú obsahuje dohodu o amortizácii istiny, je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(4)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitej zodpovedajúcej amortizácii celkovej výšky úveru, ale v období a za podmienok ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v inej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, je veriteľ povinný zrozumiteľne a stručne uviesť, či použitie takto vytvoreného kapitálu zaručuje splatenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru čerpaného na jej základe.
(5)
Amortizačná tabuľka podľa odseku 3 uvádza splátky, ktoré sa majú zaplatiť, a lehoty a podmienky ich úhrady vrátane rozpisu každej splátky s uvedením amortizácie istiny, úrokov vypočítaných na základe úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru a prípadne i dodatočné náklady; ak úroková sadzba nie je fixná alebo sa dodatočné náklady podľa zmluvy o spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť, amortizačná tabuľka zrozumiteľne a stručne uvádza, že údaje v nej uvedené budú platné len do najbližšej zmeny úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru alebo dodatočných nákladov v súlade so zmluvou o spotrebiteľskom úvere.
(6)
Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona.
(7)
Veriteľovi alebo finančnému agentovi sa zakazuje predkladať spotrebiteľovi návrhy zmlúv, ktorých zrejmým účelom je obchádzanie ustanovení tohto zákona; za takéto konanie sa považuje aj to, že sa čerpanie finančných prostriedkov alebo zmluvy o spotrebiteľskom úvere zahrnú do zmlúv o úvere, ktorých povaha alebo účel by umožnili vyhnúť sa uplatňovaniu tohto zákona. Ak veriteľ využil omyl spotrebiteľa a použil zmluvné podmienky, ktorými vylúčil aplikáciu ustanovení vzťahujúcich sa na spotrebiteľské úvery, považuje sa zmluva za zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ak veriteľ nepreukáže, že nemal úmysel obísť tento zákon.
(8)
Veriteľ alebo finančný agent nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorého zrejmým cieľom je zbaviť spotrebiteľa práv, ktoré mu priznáva tento zákon.
(9)
Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
(10)
Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebiteľského úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený spotrebiteľský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo poskytnutia spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.18a)
(11)
Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky zo spotrebiteľského úveru.
(12)
Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
(13)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, veriteľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby ponúkať, vyžadovať, dojednávať, uzavierať, alebo sprostredkovať uzavretie vzájomne závislej zmluvy, ktorá súvisí so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a najmä ktorej predmetom je čo aj len sčasti plnenie, ktoré je veriteľ podľa zákona alebo v súlade s povinnosťou odbornej starostlivosti povinný poskytovať spotrebiteľovi aj bez uzavretia takejto zmluvy. Získanie spotrebiteľského úveru nemožno podmieniť uzavretím vzájomnej závislej zmluvy, s výnimkou poistnej zmluvy alebo zmluvy o zabezpečení záväzku spotrebiteľa ručením, zrážkami zo mzdy a z iných príjmov alebo záložným právom dojednaných za podmienok ustanovených zákonom, ak je to primerané vzhľadom na spotrebiteľský úver a okolnosti jeho poskytnutia; ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu o zákaze alebo neprijateľnosti zabezpečenia záväzku spotrebiteľa týmto nie sú dotknuté.
(14)
Akékoľvek poskytnuté plnenia spotrebiteľa súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere požadované alebo vyberané veriteľom alebo treťou osobou sa považujú za plnenia spotrebiteľa veriteľovi a za súčasť odplaty podľa osobitných predpisov.18aa) Každé plnenie vyberané veriteľom alebo treťou osobou v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný bezodkladne evidovať podľa osobitného predpisu;18ab) na tento účel sa veriteľ nemôže dovolávať skutočnosti, že plnenie prijala tretia osoba.
§ 10
Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania
(1)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), d), f),g), i), j), x) a aa),
b)
povinnosť spotrebiteľa kedykoľvek zaplatiť takýto úver na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c)
výšku poplatkov spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienky, za akých sa tieto poplatky môžu meniť.
(2)
Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania je veriteľ povinný pravidelne informovať spotrebiteľa prostredníctvom výpisu z účtu alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, o
a)
období, ktorého sa výpis z účtu týka,
b)
výške čerpaných prostriedkov a dátumy ich čerpania,
c)
zostatku z predchádzajúceho výpisu a jeho dátume,
d)
novom zostatku,
e)
dátume a výške splátok spotrebiteľa,
f)
uplatnenej úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
g)
všetkých uplatnených poplatkoch súvisiacich so spotrebiteľským úverom zaplatených v danom období,
h)
minimálnej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.
(3)
Veriteľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi aj písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, zvýšenie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru alebo iných splatných poplatkov, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny, ak tento zákon v § 12 ods. 2 neustanovuje inak.
§ 11
Dôsledky porušenia povinností
(1)
Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a)
zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b)
zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až l), s), z) a aa),
c)
zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo
d)
v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
e)
veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa1) a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b)
f)
veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia,
g)
ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov.18aa)
(2)
Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42.
(3)
Ak osoba bez povolenia poskytne peňažné prostriedky, ktoré by inak boli spotrebiteľským úverom, uzatvorená zmluva je neplatná. Ak vznikne spotrebiteľovi povinnosť vydať poskytnuté finančné plnenie, osoba podľa prvej vety je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť len skutočne poskytnuté finančné plnenie v splátkach a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ vrátiť finančné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere; tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na dlhšej lehote na vrátenie poskytnutého finančného plnenia a právo spotrebiteľa vrátiť poskytnuté finančné plnenie naraz alebo v splátkach v lehote kratšej, ako bola dohodnutá v zmluve podľa prvej vety.
§ 12
Informácie o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru
(1)
Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný informovať spotrebiteľa o každej zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny, ak tento zákon v odseku 2 neustanovuje inak. Informácia zahŕňa výšku splátok, ktoré sa majú zaplatiť po tom, ako nadobudne účinnosť nová úroková sadzba spotrebiteľského úveru, a ak sa počet alebo frekvencia splátok zmení, podrobnosti o ich počte a frekvencii.
(2)
Ustanovenie odseku 1 a § 10 ods. 3 sa nepoužije, ak sa zmluvné strany v zmluve o spotrebiteľskom úvere dohodnú, že informácia o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru sa bude spotrebiteľovi poskytovať pravidelne prostredníctvom výpisu z účtu, ak zmenu úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru spôsobuje zmena referenčnej sadzby; informáciu o novej referenčnej sadzbe je povinný veriteľ sprístupniť na svojom webovom sídle a aj vo svojich prevádzkových priestoroch.
(3)
Ak veriteľ nesplnil povinnosť podľa odseku 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa predčasné splatenie spotrebiteľského úveru.
§ 13
Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisov19) o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.
(2)
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. w) zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1.
(3)
Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom.
(4)
Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol službu súvisiacu so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, okamihom odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa odseku 1 zaniká aj táto zmluva. Veriteľ je povinný bezodkladne informovať tretiu osobu o tom, kedy k odstúpeniu od zmluvy o spotrebiteľskom úvere došlo.
§ 14
Zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú
(1)
Spotrebiteľ je oprávnený zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bezplatne, ak sa zmluvné strany nedohodli na výpovednej lehote. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.
(2)
Veriteľ môže zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať, ak je to dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Výpoveď veriteľ zašle spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(3)
Ak je to dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, veriteľ môže z objektívnych dôvodov ukončiť spotrebiteľovi oprávnenie čerpať spotrebiteľský úver. Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o ukončení čerpania spotrebiteľského úveru a o jeho dôvodoch písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi vopred, alebo ak to nie je možné, veriteľ informuje o tom spotrebiteľa bezodkladne; to neplatí, ak poskytnutiu takejto informácie bránia ustanovenia osobitného predpisu20) alebo verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu.
§ 15
Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere
(1)
Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, pričom tieto dve zmluvy tvoria obchodný celok.
(2)
Pri zmluvách, ktoré podľa odseku 1 tvoria obchodný celok,
a)
predávajúci tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň veriteľom alebo
b)
veriteľom je tretia osoba a
1.
veriteľ využíva služby predávajúceho tovaru alebo poskytovateľa služieb pri uzatváraní alebo príprave zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo
2.
konkrétny tovar alebo poskytnutie konkrétnej služby je výslovne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
(3)
Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby je hradená plne alebo čiastočne spotrebiteľským úverom na základe zmluvy podľa odseku 1, zaniká tiež táto zmluva. Zánik tejto zmluvy nezakladá právo veriteľa alebo tretej osoby na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči spotrebiteľovi.
(4)
Ak tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, neboli dodané či poskytnuté alebo boli dodané či poskytnuté len čiastočne, alebo nie sú v súlade so zmluvou o ich dodaní či poskytnutí a spotrebiteľ uplatnil zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy,21) ale nebol zo strany predávajúceho alebo poskytovateľa služieb uspokojený, spotrebiteľ má právo uplatniť svoje nároky na peňažné plnenie u veriteľa.
(5)
Ak došlo k zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a spotrebiteľ tovar vrátil predávajúcemu, predávajúci a veriteľ si navzájom vysporiadajú vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účastí spotrebiteľa. Ak išlo o nevyžiadaný tovar, tak k takému vysporiadaniu postačí zánik zmluvy o kúpe tovaru bez toho, aby spotrebiteľ vrátil tovar predávajúcemu. Ak zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere zanikla a ak spotrebiteľ uhradil peňažné prostriedky veriteľovi pred zánikom zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a oznámil veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi zánik zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere z dôvodu odstúpenia od zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, veriteľ je povinný mu tieto peňažné prostriedky vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po doručení tohto oznámenia.
§ 16
Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
(1)
Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.
(2)
Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(3)
Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(4)
Veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak
a)
k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru,
b)
ide o povolené prečerpanie,
c)
takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná,
d)
suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo
e)
splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.
(5)
Náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.
§ 17
(1)
Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu18b) na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banku, zahraničnú banku alebo pobočku zahraničnej banky, a
b)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.
(2)
Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru a
b)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver na blízku osobu21aa) spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa.
(3)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,21a) upravujúcich konkurzné konanie22) alebo ide o prechod pohľadávky z finančnej inštitúcie podľa § 20a ods. 16, ktorá je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery, na finančnú inštitúciu podľa § 20a ods. 16, ktorá je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska.
(4)
Pôvodný veriteľ je povinný písomne informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky do piatich pracovných dní odo dňa postúpenia pohľadávky. Porušenie povinnosti podľa prvej vety je osobitne závažným porušením povinností podľa osobitného predpisu.8)
§ 18
Prekročenie
(1)
Ak ide o zmluvu o otvorení bežného účtu a existuje možnosť, že sa spotrebiteľovi umožní prekročenie, veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa pravidelne v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi o úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej sadzbe, ktorá sa vzťahuje na pôvodnú úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, sankciách, úrokoch z omeškania a poplatkoch za toto prekročenie a podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu meniť.
(2)
Ak ide o prekročenie, ktoré trvá viac ako jeden mesiac, veriteľ bezodkladne informuje spotrebiteľa písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi o
a)
prekročení,
b)
výške prekročenej čiastky,
c)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
d)
akýchkoľvek uplatniteľných sankciách, poplatkoch alebo úrokoch z omeškania,
e)
iných možnostiach riešenia tohto prekročenia vrátane ponuky iných úverových produktov.
(3)
Na prekročenie sa vzťahujú ustanovenia o najvyššej prípustnej výške odplaty podľa Občianskeho zákonníka.
Ročná percentuálna miera nákladov
§ 19
Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
(1)
Ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2.
(2)
Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa použijú celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom zahŕňajúce aj všetky plnenia súvisiace s poskytnutým spotrebiteľským úverom nad rámec poskytnutého spotrebiteľského úveru poukazované veriteľovi alebo akejkoľvek tretej osobe s výnimkou poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere; náklady na vedenie platobného účtu,1) na ktorom sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, náklady na používanie platobných prostriedkov1) na platobné transakcie1) a čerpania a ostatné náklady na platobné transakcie1) sa zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, ak otvorenie účtu nie je dobrovoľné a náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom. Ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere použijú sa na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov celkové náklady spotrebiteľa podľa prvej vety s výnimkou iných skutočných nákladov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť predávajúcemu, okrem kúpnej ceny za kúpu tovaru alebo uskutočnenie služieb bez ohľadu na to, či sa operácia vykoná v hotovosti alebo na úver.
(3)
Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere zostane platná dohodnutý čas a že veriteľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
(4)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje zmeny úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru a zmenu poplatkov zahrnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ktoré sa však nedajú určiť v čase jej výpočtu, vychádza sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov z predpokladu, že úroková sadzba spotrebiteľského úveru a ostatné poplatky zostanú nemenné a budú platiť až do konca platnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(5)
Ak je to potrebné, môžu sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov použiť dodatočné predpoklady uvedené v prílohe č. 2.
Povolenie a ďalšie povinnosti veriteľov
§ 20
Povolenie
(1)
Veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, a to v závislosti od udeleného povolenia v tomto rozsahu:
a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a alebo
b)
v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20b.
(2)
O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len "žiadosť o povolenie"). Žiadosť o povolenie predkladá žiadateľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľské úvery (ďalej len "žiadateľ"). Žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je veriteľom. Na konanie o udelení povolenia alebo o zmene povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,22a) ak odseky 3 a 8 neustanovujú inak.
(3)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie a o žiadosti o zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o povolenie podľa § 20a alebo § 20b.
(4)
Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov alebo ktoré musí dodržiavať pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok na udelenie povolenia podľa § 20a alebo § 20b. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(5)
Povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska udeľuje na neurčitý čas, ak nie je na základe žiadosti o povolenie takéto povolenie udelené na určitý čas. Povolenie je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo na inú právnickú osobu a neprechádza na právneho nástupcu. Tento veriteľ musí byť súčasne bezúhonný.
(6)
Podmienky na udelenie povolenia je veriteľ povinný dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti povolenia. Veriteľ je povinný Národnú banku Slovenska písomne informovať o každej zmene a všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel. Tento veriteľ musí byť súčasne bezúhonný.
(7)
Veriteľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona do obchodného registra22b) na základe rozhodnutia o udelení povolenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť. Veriteľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8)
Na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,17a) sa nevzťahujú odseky 1 až 7, § 8a, § 20a až 20e, § 23, § 24 ods. 2 až 7 a § 25f ods. 2, 3, 4 a 8.
§ 20a
(1)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 eur,
c)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d)
odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa,
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa odseku 15,
f)
bezúhonnosť veriteľa,
g)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ktorý je právnickou osobou,
i)
právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
j)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
k)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(2)
Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady žiadateľa, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky,
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) je
a)
výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
b)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o iné obdobné zahraničné vzdelanie,22ba) úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní musí obsahovať osvedčenie o tom, že ide o vzdelanie porovnateľné so vzdelaním podľa odseku 11,
e)
výpis z registra trestov22c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o cudzinca,22d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, a čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti dokladov podľa písmena d) s úradne osvedčeným podpisom navrhovanej osoby,
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa odseku 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až 17,
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa odseku 19,
j)
obchodný plán podľa odseku 21,
k)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ak ich žiadateľ plánuje využívať,
l)
program vlastnej činnosti povinnej osoby,22e)
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa,
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa,
o)
doklad o prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,
p)
vyhlásenie žiadateľa, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina podľa odseku 1 písm. h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, ak je akcionárom alebo spoločníkom cudzinec22d) alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí,
q)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie,
r)
rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(4)
Výška základného imania veriteľa nesmie na účely poskytovania spotrebiteľských úverov klesnúť pod sumu ustanovenú v odseku 1 písm. b) počas celej doby trvania platnosti povolenia.
(5)
Ak veriteľ, ktorému bolo udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a), okrem poskytovania spotrebiteľských úverov vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť, Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej obchodnej spoločnosti, ak činnosti nesúvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu veriteľa alebo schopnosť orgánu dohľadu dohliadať, či veriteľ dodržiava všetky povinnosti ustanovené zákonom. Splnenie tejto podmienky môže Národná banka Slovenska uložiť veriteľovi aj pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov v súlade s § 20 ods. 4.
(6)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný vytvoriť systém vnútornej kontroly zodpovedajúcim zložitosti a rizikám vyplývajúcim z poskytovania spotrebiteľských úverov.
(7)
Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvoriť samostatný nezávislý útvar zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) môže namiesto vytvorenia útvaru vnútornej kontroly určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak to je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti a rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov a ak preukázateľne prijal účinné stratégie a postupy podľa odseku 8.
(8)
Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný vnútorným predpisom upraviť podrobnosti o
a)
systéme vnútornej kontroly a určiť vedúceho vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
b)
vykonávaní kontrolných činností vrátane postupov na realizáciu opatrení na nápravu a určiť osoby, ktoré tieto činnosti budú vykonávať.
(9)
Útvar vnútornej kontroly alebo vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov veriteľa a skúma a hodnotí najmä funkčnosť a účinnosť systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému poskytovania spotrebiteľských úverov.
(10)
U žiadateľa, ktorý je zahraničnou osobou, musí podmienku podľa odseku 1 písm. d) spĺňať vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby.
(11)
Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročnej praxe v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti alebo ukončenie stredoškolského vzdelania s maturitou a získanie najmenej päťročnej praxe v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
(12)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo za úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.22f)
(13)
Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 12, preukázalo, že ide o veriteľa, ktorý je zapísaný do zoznamu veriteľov, alebo o osobu oprávnenú konať za veriteľa, súd to oznámi Národnej banke Slovenska.
(14)
Dôveryhodnosťou sa na účely tohto zákona rozumie skutočnosť, že fyzická osoba
a)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizačnej zložky veriteľa, ktorému bolo odobraté povolenie podľa § 20c ods. 2 v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie alebo ktorému bola uložená sankcia za závažné alebo osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitného predpisu,8) a to v období desiatich rokov, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia,
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady a vedúceho zamestnanca u veriteľa alebo v inej finančnej inštitúcií, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizačnej zložky u veriteľa alebo vo finančnej inštitúcii, ktorá sa dostala do úpadku,22g) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
d)
nemala v posledných desiatich rokoch na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom, uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo možné uložiť podľa § 23 ods. 3,
e)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov22h) v oblasti finančného trhu,
f)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizačnej zložky veriteľa, ktorý v posledných piatich rokoch porušil povinnosť podľa osobitného predpisu.22ea)
(15)
Za vhodnú právnickú osobu sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba,
a)
ktorej nebolo odobraté povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti22ha) v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie,
b)
na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia, nebolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, nebol na ňu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nebolo voči nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ňu nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c)
ktorej v posledných desiatich rokoch nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom uložená pokuta vyššia ako 50 % zo sumy, ktorú možno uložiť podľa § 23 ods. 2,
d)
ktorej nebola na základe právoplatného rozhodnutia orgánu dozoru22hb) alebo orgánu dohľadu22hc) nepreskúmateľného súdom uložená sankcia za závažné alebo osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitného predpisu,8) a to v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie,
e)
ktorá v období piatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie neporušila povinnosť podľa osobitného predpisu.22ea)
(16)
Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, platobná inštitúcia a subjekty so sídlom alebo s ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti vrátane ich pobočiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(17)
Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
(18)
Kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
b)
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a)
1.
na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom, alebo
2.
na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadenie právnickej osoby iným spôsobom.
(19)
Opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov musí obsahovať postupy veriteľa
a)
pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
pri podávaní žiadosti o spotrebiteľský úver,
c)
pri schvaľovaní spotrebiteľského úveru, ktorých súčasťou je aj postup týkajúci sa uplatňovania limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, postup týkajúci sa uplatňovania limitu pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru a postup týkajúci sa uplatňovania požiadaviek na spôsob a podmienky splácania spotrebiteľského úveru,
d)
pri správe spotrebiteľského úveru a na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
e)
pri riešení nesplácania spotrebiteľského úveru,
f)
pri poskytovaní spotrebiteľských úverov prostredníctvom samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona,9)
g)
pri výkone činnosti útvaru vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly veriteľa, ak ide o veriteľa podľa § 20a ods. 1 písm. a).
(20)
Veriteľ je povinný dodržiavať a pravidelne prehodnocovať systém posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systém poskytovania spotrebiteľských úverov.
(21)
Obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti veriteľa podľa § 20 ods.1 písm. a) obsahuje najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné roky a preukázanie schopnosti veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) riadne poskytovať spotrebiteľské úvery.
(22)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej banke Slovenska bezplatne zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov. Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných veriteľmi, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, veriteľ je povinný na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
§ 20b
(1)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) poskytuje spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový objem ním poskytnutých spotrebiteľských úverov neprekročí 10 000 eur, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra. Na udelenie povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 20a ods. 1 písm. a), c), d), f), g), j) a k) a ods. 3 písm. a) až f), h) a q) okrem ustanovení vzťahujúcich sa na útvar vnútornej kontroly.
(3)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
odbornú spôsobilosť,
d)
dôveryhodnosť,
e)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
f)
vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie spotrebiteľských úverov vo výške najmenej 5 000 eur a ďalšie peňažné prostriedky určené na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
g)
prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažných prostriedkov na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(4)
Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(5)
Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) pre žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, je
a)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti žiadateľa na právne úkony,
b)
výpis z registra trestov22c) žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,22d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c)
stručný odborný životopis žiadateľa s úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčenou kópiou dokladu o odbornej praxi,
d)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
e)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až 17,
f)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
g)
doklad o pôvode vlastných peňažných prostriedkov vo výške najmenej 5 000 eur vrátane dokladu o pôvode vlastných peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie,
i)
rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(6)
Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa odseku 1 za posledných 12 kalendárnych mesiacov nesmie prekročiť sumu 10 000 eur, a to každých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Kalendárny mesiac sa počíta od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od začiatku poskytovania spotrebiteľských úverov. Do celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov sa započítava len výška poskytnutého spotrebiteľského úveru dohodnutého v zmluve o spotrebiteľskom úvere bez odplaty. Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň začatia poskytovania spotrebiteľských úverov.
(7)
Ak veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku 6, je povinný podať žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) do 30 kalendárnych dní odo dňa prekročenia celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov, inak mu povolenie zanikne podľa § 20c ods. 1 písm. e). Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(8)
Veriteľ, ktorý celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku 6, je po podaní žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) naďalej veriteľom s povolením poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b), ale nemôže poskytovať spotrebiteľské úvery do právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a). Udelením povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) zaniká.
(9)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej banke Slovenska bezplatne zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov. Opatrením,22i) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných veriteľmi, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike, alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, veriteľ je povinný na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
§ 20c
Zánik a odobratie povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
dňom zrušenia veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok veriteľa pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,17l)
c)
dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska,
d)
uplynutím lehoty uvedenej v § 20 ods. 7, ak veriteľ nepodal návrh na zápis podnikateľskej činnosti do obchodného registra,
e)
posledným dňom mesiaca, v ktorom veriteľ prekročil povolený celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a nepodal žiadosť o povolenie podľa § 20b ods. 7,
f)
veriteľovi, ktorý má udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b), ak mu Národná banka Slovenska udelí povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a).
(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie veriteľovi, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
veriteľ v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačal poskytovať spotrebiteľské úvery,
c)
nastane závažná zmena podmienok rozhodujúcich pre udelenie povolenia,
d)
veriteľ marí výkon dohľadu podľa § 23 a osobitného predpisu.22a)
(3)
Národná banka Slovenska odoberie povolenie veriteľovi, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov22k) neviedli k náprave zistených nedostatkov u veriteľa,
c)
veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace s činnosťou veriteľa,
d)
veriteľ opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.22k)
(4)
Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle.
(5)
Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.22b) Národná banka Slovenska zašle oznámenie o zániku povolenia alebo rozhodnutie o odobratí povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
§ 20d
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou osobou, navrhovaných za členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky a vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
b)
vrátenie povolenia,
c)
zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
d)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie, spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo európskou spoločnosťou alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti, ktorým by podiel na základnom imaní veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie, spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo európskou spoločnosťou, na hlasovacích právach u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie, spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo európskou spoločnosťou, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa tento veriteľ stal dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
e)
zvýšenie základného imania.
(2)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(3)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. d) a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. d), e) a f),
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné predložiť doklady a písomné vyhlásenie veriteľa preukazujúce, že do termínu vrátenia povolenia splní všetky záväzky,
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu veriteľa o jeho navrhovanom zrušení a listinu, ktorá osvedčuje skutočnosti súvisiace so zrušením veriteľa,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c), h) a i) a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. c), n), o) a p),
e)
podľa odseku 1 písm. e) musia byť primerane splnené podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c) a ods. 4 a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. c).
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť u veriteľa. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. d) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť veriteľa naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(7)
Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
§ 20e
(1)
Veriteľ je povinný viesť evidenciu zmlúv a zmluvných dokumentov, ktoré sa vzťahujú ku spotrebiteľským úverom.
(2)
Evidenciou zmlúv a zmluvných dokumentov sa rozumie súhrn dokumentov vzťahujúcich sa k uzatvorenej zmluve o spotrebiteľskom úvere, najmä
a)
dokumenty obsahujúce informácie poskytnuté spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
zmluvy o spotrebiteľskom úvere a ich dodatky,
c)
všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien,
d)
dokumenty obsahujúce informácie o posúdení a preukázaní platobnej schopnosti spotrebiteľa a cenníky veriteľa,
e)
reklamácie a spôsob ich vybavenia.
(3)
Veriteľ je povinný viesť osobitnú evidenciu na účely preukazovania pôvodu peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov.
(4)
Veriteľ je povinný viesť účtovníctvo pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov oddelene.
(5)
Veriteľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia zmluvných dokumentov, ktorých sa týka.
(6)
Evidenciu podľa odseku 1 je veriteľ povinný uchovávať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
§ 21
(1)
Veriteľ je povinný predkladať Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Národnej banke Slovenska údaje o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch.
(2)
Ministerstvo alebo ním určená osoba zverejňuje na webovom sídle ministerstva informácie z údajov podľa odseku 1. Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zabezpečí komunikačné prepojenie umožňujúce sprístupnenie informácií zverejnených podľa predchádzajúcej vety.
(3)
Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.
(4)
Rozsah údajov o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob predkladania týchto údajov, obsah informácií o týchto údajoch, spôsob a lehoty zverejňovania týchto informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Ministerstvo, Národná banka Slovenska a nimi určená osoba sú na účely spracúvania údajov o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch podľa odsekov 1 a 4 oprávnené spracúvať osobné údaje v súlade s osobitným predpisom32a) o veriteľoch, ak je veriteľom fyzická osoba, a o zodpovedných osobách veriteľov, ktoré predkladajú údaje o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch podľa odsekov 1 a 4, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, telefónne číslo a elektronická adresa; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.32b)
§ 22
Niektoré povinnosti finančných agentov spotrebiteľských úverov
(1)
Finančný agent spotrebiteľského úveru je povinný uviesť v reklame a dokumentoch určených pre spotrebiteľov rozsah svojich právomocí, najmä či pracuje výlučne s jedným alebo viacerými veriteľmi.
(2)
Ustanovenia osobitného zákona33) o sprostredkovaní v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov nie sú dotknuté.
§ 23
Dohľad
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,22a) ak odseky 2 až 10 neustanovujú inak.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie spotrebiteľských úverov, je príslušná Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 7 000 eur; veriteľovi, ktorý je právnickou osobou, pokutu do 150 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 500 000 eur,
c)
uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov,
e)
odobrať veriteľovi povolenie.
(3)
Národná banka Slovenska je príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,33a) za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Vedúcemu organizačnej zložky možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od veriteľa len časť predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, je veriteľ povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
(4)
Ak Národná banka Slovenska má dôvodné podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom bez povolenia vyžadovaného týmto zákonom, Národná banka Slovenska na účely preskúmania tohto podozrenia je v súlade s osobitným predpisom22a) oprávnená od dotknutej osoby vyžiadať si informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska.
(5)
Dotknutá osoba podľa odseku 4 je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,22a) pričom dotknutá osoba má povinnosti a postavenie dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu.22a)
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá udelené povolenie podľa tohto zákona, ponúka alebo poskytuje spotrebiteľské úvery alebo iné úvery alebo pôžičky spotrebiteľom, alebo že porušila povinnosť vyplývajúcu z odseku 5, uloží jej pokutu do 150 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 500 000 eur, ako aj opatrenia na odstránenie a nápravu zisteného protiprávneho stavu. Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty a opatrení na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu vo veci neoprávneného ponúkania a poskytovania spotrebiteľských úverov alebo iných úverov alebo pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.22a)
(7)
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,33b) pričom od prerušenia začína plynúť nová lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.33c)
(9)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 prerokovať s veriteľom nedostatky v jeho činnosti. Veriteľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska požadovanú súčinnosť.
(10)
Uložením sankcií podľa tohto zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo za neoprávnené ponúkanie alebo poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.33d) Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu v oblasti spotrebiteľských úverov a iných úverov alebo pôžičiek pre spotrebiteľov zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, najmä pri neoprávnenom poskytovaní úverov, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
(11)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných veriteľmi na účely dohľadu a na štatistické účely, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Veriteľ je povinný bezplatne predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, veriteľ je povinný na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
OSOBITNÉ USTANOVENIA O INÝCH ÚVEROCH A PÔŽIČKÁCH PRE SPOTREBITEĽOV
§ 24
Osobitné ustanovenia o iných veriteľoch
(1)
Na iných veriteľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, sa vzťahujú ustanovenia § 1 ods. 2 druhej vety, § 2, 3, 4, 6, § 7 ods. 1, 2, 16 až 42, § 8, 8a, § 9 ods. 1, ods. 2 písm. a) až z), ods. 9 až 11, § 11, 12, 14, 16, 17, 19, § 20 ods. 2 až 8, § 23 a 25.
(2)
Veriteľ môže poskytovať úvery alebo pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, ak má povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a).
(3)
Iný veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať úver alebo pôžičku, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, len na základe povolenia pre iného veriteľa udeleného Národnou bankou Slovenska.
(4)
Na iných veriteľov sa použijú primerane ustanovenia § 20c až 20e.
(5)
Na udelenie povolenia pre iného veriteľa musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 100 000 eur,
c)
odbornú spôsobilosť podľa § 20a ods. 11, bezúhonnosť podľa § 20a ods. 12 a dôveryhodnosť fyzickej osoby podľa § 20a ods. 14, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady,
d)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa § 20a ods. 15,
f)
bezúhonnosť iného veriteľa,
g)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(6)
Žiadosť o povolenie pre iného veriteľa musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu, prokuristom a členom dozornej rady žiadateľa,
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(7)
Prílohou k žiadosti o povolenie pre iného veriteľa je
a)
výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo z iného úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
b)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady,
e)
výpis z registra trestov20c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady; ak ide o cudzinca,20d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady žiadateľa podľa § 20a ods. 14,
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa § 20a ods. 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 16 až 18,
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
j)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie,
k)
obchodný plán podľa § 20a ods. 21,
l)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ak ich žiadateľ plánuje využívať,
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa a
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa.
OSOBITNÉ USTANOVENIE O ÚVEROCH POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
§ 24a
Na úvery na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,4a) ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, sa vzťahujú ustanovenia § 2, § 4 ods. 1 písm. a) až d), f) až n) a s), ods. 2 a ods. 7 až 13, § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b), f), g), i) až k), m) až r), u), v) a x), § 11 ods. 1, § 12, 19, 23 a 25a, pričom takíto dlžníci vykonávajú svoje práva v súvislosti s uvedenými úvermi spoločne prostredníctvom správcu alebo spoločenstva vlastníkov4a) a veriteľ plní povinnosti voči takýmto dlžníkom tak, že ich plní voči správcovi alebo voči spoločenstvu vlastníkov;4a) to neplatí, ak ide o úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania podľa osobitného predpisu.36)
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24b
Spoločné ustanovenia
(1)
Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľské úvery bez povolenia ani nad rozsah povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), bankového povolenia alebo iného oprávnenia na vykonávanie bankových činnosti.37)
(2)
Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľom iné úvery a pôžičky,38) ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, bez povolenia ani nad rozsah povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. a), povolenia podľa § 24 ods. 3, bankového povolenia alebo iného oprávnenia na vykonávanie bankových činností.37)
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 11. júnom 2010 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon v odseku 2 neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia § 10 ods. 2 a 3, § 12, 14, 17 ods. 1 a 2 a § 18 sa od 11. júna 2010 použijú aj na právne vzťahy vzniknuté na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá bola uzavretá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na dobu neurčitú a podľa ktorej sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona poskytuje alebo môže poskytovať spotrebiteľský úver.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery k 11. júnu 2010 a chce poskytovať spotrebiteľský úver aj po tomto dni, je povinná zapísať sa do registra veriteľov podľa § 20 do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje úvery podľa § 24 k 11. júnu 2010 a chce poskytovať takýto úver aj po tomto dni, je povinná zapísať sa do podregistra iných veriteľov podľa § 24 ods. 2 do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(5)
Na zabezpečenie nárokov veriteľa zo spotrebiteľského úveru zmenkou alebo šekom sa do 31. decembra 2010 vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov.
§ 25a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2013 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po 1. januári 2013 nie je iným veriteľom podľa § 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2013 a ktorá je k 1. januáru 2013 zapísaná v podregistri iných veriteľov, je povinná podať návrh na zrušenie tohto zápisu do 31. marca 2013.
(3)
Po zrušení zápisu podľa odseku 2 Národná banka Slovenska vráti osobe uvedenej v odseku 2 poplatok za návrh na zápis do podregistra iných veriteľov.
§ 25b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Zákaz podľa ustanovenia § 9 ods. 10 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebiteľského úveru alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený spotrebiteľský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo poskytnutia spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok, splatnú po 9. júni 2013.
(2)
Ustanovenia § 16 ods. 4 písm. d) a e) sa prvýkrát uplatnia, ak sa splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti vykoná po 9. júni 2013.
§ 25c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)
Konania o zápis do registra veriteľov neskončené k 1. júnu 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. júna 2014.
(2)
Ustanovenie § 9 ods. 9 sa uplatní na zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavierané po 30. septembri 2014.
(3)
Veriteľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý k 1. júnu 2014 nemá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, je povinný Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra 2021 preukázať, že si toto vzdelanie doplnil. Ak veriteľ, ktorý je fyzickou osobou, Národnej banke Slovenska doplnenie vzdelania podľa prvej vety nepreukáže, stráca k 1. októbru 2021 oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov. Veriteľ, ktorý je právnickou osobu, musí podmienku vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo stredoškolského vzdelania s maturitou spĺňať najneskôr k 31. októbru 2014, inak k 1. novembru 2014 stratí oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov.
(4)
Podmienku praxe podľa § 20 ods. 2 písm. e) musí veriteľ spĺňať najneskôr k 31. máju 2016, inak k 1. júnu 2016 stratí oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov.
(5)
Podmienku podľa § 20 ods. 3 musí veriteľ zapísaný v registri veriteľov splniť najneskôr do 15. októbra 2014 a ak ide o nápravu a odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia, ktoré je predmetom súdneho prieskumu podľa Občianskeho súdneho poriadku, do 60 dní od doručenia rozhodnutia súdu, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok; ustanovenie § 20 ods. 10 písm. g) platí rovnako. Ak veriteľ zapísaný v registri veriteľov Národnej banke Slovenska splnenie podmienky podľa § 20 ods. 3 v súlade s prvou vetou nepreukáže, stratí k 16. októbru 2014 alebo po uplynutí 60 dní od doručenia rozhodnutia súdu, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov.
§ 25d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014
Ustanoveniami § 9 ods. 11 a § 24 ods. 1 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. septembrom 2014.
§ 25e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tejto kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
§ 25f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. apríla 2015 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2015; vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 2015 sa však posudzujú podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 2015, ak v odsekoch 2 až 6 nie je ustanovené inak.
(2)
Veriteľ a iný veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015, môžu poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky najneskôr do 31. augusta 2015.
(3)
Ak chcú veritelia uvedení v odseku 2 poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. auguste 2015, sú povinní podať žiadosť o povolenie alebo žiadosť o povolenie pre iného veriteľa podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015, najneskôr do 31. mája 2015. Ak veritelia uvedení v odseku 2 nepodajú žiadosť o povolenie alebo žiadosť o povolenie pre iného veriteľa podľa prvej vety, ich zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa zruší k 31. augustu 2015.
(4)
Veriteľom uvedeným v odseku 2 sa po udelení povolenia alebo povolenia pre iného veriteľa zruší zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015. Inému veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý poskytoval úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015, sa zruší k 31. augustu 2015 zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015.
(5)
Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa zverejňuje len do 31. augusta 2015 na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
(6)
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené do 31. marca 2015 sa považujú za zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(7)
Ustanovenia § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou sa uplatnia na zmluvy o spotrebiteľských úveroch uzatvorených po 30. septembri 2015.
(8)
Výkon kontroly začatý a neukončený pred 1. septembrom 2015 nad veriteľmi uvedenými v odseku 2 ukončí Slovenská obchodná inšpekcia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015. Konania začaté Slovenskou obchodnou inšpekciou a právoplatne neukončené pred 1. septembrom 2015 sa ukončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. septembrom 2015, zostávajú zachované.
(9)
Ak veriteľ uvedený v odseku 2, ktorý je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen dozornej rady u veriteľa, ktorý je právnickou osobou, k 1. aprílu 2015 nemajú úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, sú povinní Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra 2021 preukázať, že si toto vzdelanie doplnili. Ak veriteľ, ktorý je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen dozornej rady u veriteľa, ktorý je právnickou osobou, Národnej banke Slovenska doplnenie vzdelania podľa prvej vety nepreukážu, k 1. októbru 2021 im zanikne povolenie podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(10)
Prax podľa § 20a ods. 11 musí veriteľ uvedený v odseku 2 preukázať najneskôr k 31. máju 2016, inak mu k 1. júnu 2016 zanikne povolenie podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
§ 25g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak nie je ustanovené inak. Na lehoty, ktoré do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.33b)
§ 25h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 25i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2017; vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená zverejňovať na svojom webovom sídle súbor údajov, ktoré boli vedené v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery do 31. augusta 2015, a aj žiadateľom sprístupňovať údaje, ktoré boli vedené v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery do 31. augusta 2015, a to na účely zabezpečenia informovanosti a uľahčenia uplatňovania práv spotrebiteľov podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(3)
Ustanovením § 24b nie je dotknutá zodpovednosť za neoprávnené podnikanie podľa osobitných predpisov33d) pri poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo pri poskytovaní iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov, ku ktorému došlo bez zákonom vyžadovaného povolenia na ich poskytovanie v období pred 1. januárom 2017 alebo ku ktorému došlo bez zákonom vyžadovanej registrácie v období pred 1. septembrom 2015.
(4)
Od 1. januára 2017 možno za neoprávnené ponúkanie a poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, uložiť len také opatrenie na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie, aké umožňuje tento zákon v znení účinnom od 1. januára 2017, ak je to pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu priaznivejšie. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní alebo pri výkone dohľadu na mieste nastali pred 1. januárom 2017, zostávajú zachované.
Záverečné ustanovenia
§ 26
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 620/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru.
§ 27
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 575/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa za slová „ak sa“ vkladajú slová „vyhotovia alebo“ a za slová „obrazové snímky“ sa vkladá čiarka a slovo „zvukové“.
2.
V § 53 odsek 6 znie:
„(6)
Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch. Pri posudzovaní obdobnosti prípadov sa prihliada najmä na finančnú situáciu spotrebiteľa, spôsob a mieru zabezpečenia jeho záväzku, objem poskytnutých peňažných prostriedkov a lehotu splatnosti.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
4.
§ 53 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
„(10)
Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, podľa ktorých si dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu jednostranne a bez poskytnutia výpovednej lehoty vypovedať túto zmluvu, sa nepovažujú za neprijateľnú podmienku podľa odseku 4 písm. g), ak ide o vážny objektívny dôvod, ktorý dodávateľ nezapríčinil, nemohol predvídať ani odvrátiť a ktorý dodávateľovi bráni v plnení tejto zmluvy, pričom dodávateľ sa v tejto zmluve zaviazal, že o vypovedaní a dôvode vypovedania tejto zmluvy bez zbytočného odkladu písomne informuje spotrebiteľa.
(11)
Ustanovenia odseku 4 písm. g) a i) o neprijateľných podmienkach sa nepoužijú na spotrebiteľskú zmluvu, ktorej predmetom je
a)
obchod s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov na regulovanom trhu alebo od trhovej sadzby, na ktoré dodávateľ nemá vplyv,
b)
nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodné peňažné príkazy vystavené v cudzej mene.
(12)
Za neprijateľnú podmienku podľa odseku 4 písm. i) sa nepovažuje podmienka, podľa ktorej si
a)
dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu bez oznámenia zmeniť úrokovú sadzbu alebo výšku iných poplatkov za finančné služby podľa osobitného predpisu, ktoré má platiť spotrebiteľ alebo dodávateľ, ak súčasne sa dodávateľ zaviaže bez zbytočného odkladu o tom a o možnosti spotrebiteľa vypovedať spotrebiteľskú zmluvu písomne informovať spotrebiteľa a ak spotrebiteľ má právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať túto zmluvu,
b)
dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu si vyhradzuje právo meniť jednostranne podmienky spotrebiteľskej zmluvy na dobu neurčitú, ak sa od dodávateľa vyžaduje, aby o tom a o možnosti spotrebiteľa vypovedať túto zmluvu bez zbytočného odkladu písomne informoval spotrebiteľa, a ak spotrebiteľ má právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať túto zmluvu.
(13)
Ustanovenie odseku 4 písm. j) o neprijateľných podmienkach sa nepoužije na spotrebiteľskú zmluvu, ktorej predmetom je
a)
obchod s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov na regulovanom trhu alebo od trhovej sadzby, na ktoré dodávateľ nemá vplyv,
b)
nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodných peňažných príkazov vystavených v cudzej mene,
c)
doložka o cenových indexoch, ak takúto doložku výslovne dovoľuje osobitný predpis a ak spôsob úpravy ceny je v tejto doložke výslovne opísaný.“.
5.
Za § 53a sa vkladajú § 53b a 53c, ktoré znejú:
㤠53b
(1)
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi za odplatu, sankcie za omeškanie s plnením záväzku spotrebiteľa spolu nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis.
(2)
Ak spotrebiteľ vypovedal zmluvu alebo odstúpil od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ zmenil zmluvné podmienky a spotrebiteľovi tým vznikla povinnosť vrátiť jednorazovo finančné prostriedky, dodávateľ je povinný ponúknuť spotrebiteľovi plnenie v primeraných splátkach, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak sa na podmienkach úhrady plnenia nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Rovnakú povinnosť má dodávateľ, ak jednostranne vypovedal zmluvu podľa § 53 ods. 10.
§ 53c
Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.“.
6.
V deviatej časti sa za pätnástu hlavu vkladá šestnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠESTNÁSTA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. júna 2010
§ 879m
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2010; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. júnom 2010 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. mája 2010, ak nie je ustanovené inak.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 568/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „účastí14)“ nahrádza slovami „účastí,14) ratingových agentúr,14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „agentúr,14a)“ vkladajú slová „osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
Za § 80o sa vkladá § 80p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali vykonávanie činnosti ratingových agentúr, v tomto rozsahu dňom 7. júna 2010 zanikajú.
(2)
Právnická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti tejto právnickej osoby o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach,49) ak táto právnická osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach.49) Ak právnická osoba nepodá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,49) oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach14a) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie žiadosti o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach.49)
(3)
Fyzickej osobe, ktorá je na základe živnosti platnej k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, zaniká dňom 7. septembra 2010 oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach.14a)“.
4.
Za § 80p sa vkladá § 80r, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010
(1)
Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali poskytovanie spotrebiteľských úverov, v tomto rozsahu dňom 11. júna 2010 zanikajú.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 10. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch,14b) ktoré od 11. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu tejto osoby na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch,50) ak táto osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch.50) Ak dotknutá osoba nepodá návrh na registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch,50) oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch14b) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie návrhu na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch.50)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 znejú:
„49)
Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.
50)
§ 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s bežným účtom:13c)
1.
zriadenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro,
2.
vykonávanie týchto platobných operácií:
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na bežný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z bežného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bežného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene euro
2ca.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cb.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
3.
vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty,
4.
zriadenie internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického bankovníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c)
§ 708 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 6 ods. 16 písm. f) a § 33 ods. 20 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
3.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Poskytovanie základného bankového produktu
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť spotrebiteľovi27f) bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak
a)
spotrebiteľ podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu,
b)
banka alebo pobočka zahraničnej banky zriadi spotrebiteľovi bežný účet,13c)
c)
banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú tieto bankové služby v rámci svojho podnikania a
d)
banka a pobočka zahraničnej banky už poskytujú aspoň dve bankové služby súvisiace s bežným účtom v rámci jedného obchodu.
(2)
Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. r) druhého bodu prostredníctvom
a)
platobnej karty alebo
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť.
(3)
Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. r) bodu 2c. prostredníctvom internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického bankovníctva.
(4)
Náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu sú meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu žiadateľa o poskytnutie základného bankového produktu.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci základného bankového produktu poskytnúť platobné operácie v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu základných bankových produktov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 4 vrátane informácie o začatí a ukončení poskytovania základného bankového produktu spotrebiteľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27f znie:
„27f)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
4.
V 28 ods. 1 písm. a) sa odkaz 27a nahrádza odkazom 27g.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27g znie:
„27g)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
5.
V § 33 ods. 1 prvá veta znie: „Na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko a na jeho zmenu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.“.
6.
V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „územným celkom, obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším územným celkom alebo obciam“.
7.
V § 33 ods. 12 písm. a) sa slová „územným celkom a obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším územným celkom alebo obciam“.
8.
V § 33 odsek 19 znie:
„(19)
Pri všetkých expozíciách patriacich do triedy podľa odseku 10 písm. a) až d) môže banka používať vlastné odhady pravdepodobnosti zlyhania, vlastné odhady straty v prípade zlyhania a vlastné odhady konverzných faktorov na základe predchádzajúceho súhlasu vydaného Národnou bankou Slovenska. Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie, sa vypočítajú podľa § 33b. Ak pohľadávky vzniknuté v rámci kolektívneho investovania vo forme podielov na majetku podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je investovanie do majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, spĺňajú kritériá pre spôsob priraďovania rizikových váh pre ne a banka má informácie o všetkých podkladových expozíciách podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je investovanie do majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, banka preskúma tieto podkladové expozície s cieľom vypočítať hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát podľa § 33.“.
9.
V § 33 ods. 20 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
na kapitálové pohľadávky, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov na podporu určitých hospodárskych odvetví poskytujúcich banke významné dotácie na investovanie a ktoré zahŕňajú dohľad orgánu verejnej moci a obmedzenia kapitálových investícií, a to do celkovej hodnoty 10 % zo súčtu základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov banky,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
10.
V § 33 ods. 23 sa na konci pripája táto veta: „Na účely odseku 20 sa dopad na veľkosť kreditného rizika pre triedu kapitálové pohľadávky posudzuje ako významný, ak ich celková hodnota, okrem kapitálových pohľadávok, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov v prípadoch uvedených v odseku 20 písm. f), presahuje v priemere za predchádzajúci rok výšku 10 % vlastných zdrojov banky; ak je počet týchto kapitálových pohľadávok menší než 10 individuálnych podielov, táto percentuálna výška je 5 % vlastných zdrojov banky.“.
11.
V § 33 ods. 25 písmeno f) znie:
„f)
náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a jeho zmenu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k žiadosti,“.
12.
V § 33d ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
schvaľuje použitie a zmenu príslušných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pri pokročilom prístupe merania,“.
13.
V § 33e ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa slovo „hlásenia“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.“.
14.
V § 37 odsek 11 znie:
„(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré majú povinnosť uverejniť, neuverejnia z dôvodu, že ich považujú za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mali povinnosť príslušné informácie zverejniť.“.
15.
V § 38 ods. 2 časť vety pred bodkočiarkou znie: „Národná banka Slovenska36) vedie register bankových úverov a záruk (ďalej len „register“), ktorý obsahuje údaje o úveroch a zábezpekách poskytované do registra bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa odseku 1 a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;37aa)“.
16.
V § 38 ods. 5 sa slová „oznamovania údajov podľa odseku 1, rozsah a spôsob poskytovania údajov podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „poskytovania údajov do registra a údajov z registra“ a vypúšťajú sa slová „oznamovaných a“.
17.
V § 84 ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok“.
18.
V § 85a ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok pre mladých“.
19.
V § 87 ods. 2 prvej vete sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých s ministerstvom“.
20.
V § 87 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
obdobie preradenia pohľadávky z hypotekárneho úveru z dôvodu omeškania poberateľa hypotekárneho úveru,“.
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).
21.
V § 87 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.
22.
V § 88a ods. 3 písm. b) sa slová „v rovnakej výške, ako určí štátny príspevok pre mladomanželov podľa odseku 2, najmenej však o 1,5 %,“ nahrádzajú slovami „vo výške najmenej polovice štátneho príspevku pre mladomanželov určeného podľa odseku 2,“.
23.
V § 88d ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
obdobie preradenia pohľadávky z mladomanželského úveru podľa § 88b ods. 4,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
24.
V § 91 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné po dohode s bankou a pobočkou zahraničnej banky podávať aj elektronickými prostriedkami s použitím elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu alebo iného písomne dohodnutého spôsobu overovania totožnosti žiadateľa; v takom prípade rozhodnutie súdu o poverení alebo ustanovení nie je potrebné predkladať.“.
25.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Správu podľa odseku 4 môže banka a pobočka zahraničnej banky podať aj elektronickými prostriedkami.“.
26.
V § 92a ods. 3 druhej vete sa pred slovo „agentúre“ vkladá slovo „a“ a na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „informácie zo spoločného bankového registra o spotrebiteľoch sa za rovnakých podmienok ako bankám a pobočkám zahraničných bánk sprístupnia aj iným osobám vymedzeným osobitným zákonom.87c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87c znie:
„87c)
§ 8 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
Za § 122k sa vkladá § 122l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné začať poskytovať základný bankový produkt do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 27c ods. 5.“.
Čl. V
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 6 sa slová „obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa investičnej služby“.
2.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie práva výkupu podľa § 118i ods. 4.“.
3.
V § 73f ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.“.
4.
V § 74a ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) alebo odseku 2“.
5.
V § 74a ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa slovo „hlásenia“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.“.
6.
§ 74b sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré má povinnosť uverejniť, neuverejní z dôvodu, že ich považuje za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mal povinnosť príslušné informácie zverejniť.“.
7.
V § 91 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici“.
8.
V § 91 ods. 5 písm. a) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.
9.
V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi,89a) prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska,“.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).
Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:
„89a)
Napríklad čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008).“.
10.
V § 103 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
spôsob a postup evidencie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska [§ 99 ods. 4 písm. f)],“.
Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená t) a u).
11.
§ 129 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný dodržiavať schválený prospekt investícií.“.
12.
V § 132d ods. 1 druhej vete sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „svojom vestníku107)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107 znie:
„107)
§ 37 ods. 1 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z.“.
13.
Za § 132n sa vkladá § 132o, ktorý znie:
㤠132o
Ratingové agentúry
(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k ratingovým agentúram podľa osobitného predpisu107ca)je Národná banka Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov pri vykonávaní oprávnení podľa odseku 1 v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.107ca)
(3)
Ratingové agentúry a osoby žiadajúce o registráciu podľa osobitného predpisu107ca)sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107ca)
(4)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii ratingovej agentúry sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,20) ak osobitný predpis neustanovuje inak.107ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107ca znie:
„107ca)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).“.
14.
V § 135 ods. 1 sa za slovo „fondu,“ vkladajú slová „ratingovej agentúry,“.
15.
V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „spriaznenou“ vkladá čiarka a slová „ratingovej agentúry“.
16.
V § 144 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
prijať opatrenia podľa osobitného predpisu,111a)
e)
uložiť ratingovej agentúre sankcie podľa odseku 1 písm. e).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:
„111a)
Čl. 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1060/2009.“.
17.
V § 147 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ak obchodník s cennými papiermi udržiava svoje vlastné zdroje na úrovni nižšej ako 50 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa § 74.
(3)
Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi ohrozujú jeho bezpečné fungovanie alebo ohrozujú práva alebo právom chránené záujmy jeho klientov, ak výsledkom hospodárenia bežného obdobia a predchádzajúcich období je strata obchodníka s cennými papiermi prevyšujúca 30 % z jeho základného imania alebo pri inom závažnom nedostatku v činnosti obchodníka s cennými papiermi.“.
Čl. VI
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z. a zákona č. 648/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
dodržiavanie povinností ustanovených osobitným zákonom,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„“.
9) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1)“ .
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L. 302, 17. 11. 2009), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009).“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných platobných inštitúcií“ vkladá čiarka a slová „ratingovými agentúrami“.
4.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „rovnako ako pri dohľade na mieste“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.
5.
V § 1 ods. 3 písm. g) sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Napríklad § 20 a 21 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16)rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad finančným trhom pri plnení úloh tohto útvaru a prijíma a podpisuje rozhodnutia v prvom stupni za útvar dohľadu nad finančným trhom, ak zákon neustanovuje inak. Organizačné usporiadanie, zásady riadenia a podrobnejšie vymedzenie a rozčlenenie úloh útvaru dohľadu nad finančným trhom určí organizačný poriadok Národnej banky Slovenska.17)“.
7.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Osoba poverená výkonom dohľadu, na ktorú sa vzťahuje námietka zaujatosti z dôvodov uvedených v odseku 1, nesmie do rozhodnutia o jej vylúčení z dohľadu na mieste alebo zamietnutí námietky zaujatosti vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade na mieste, priebežný protokol ani čiastkový protokol. Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje námietka zaujatosti podaná dohliadaným subjektom, je bezodkladne povinná písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o námietke zaujatosti.“.
8.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie podľa osobitného predpisu43a) register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery a podregister iných veriteľov poskytujúcich iné ako spotrebiteľské úvery.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 veriteľom podľa osobitného zákona15a) sa považuje za splnenú, ak ich veriteľ alebo finančný agent15b) poskytol v rozsahu informácií uvedených vo formulári podľa osobitného zákona.15c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:
„“.
15b)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15c)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IX
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 13 sa za slovami „poistných rizík“ vypúšťajú slová „zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou zaisťovňou alebo ich pobočkami“.
2.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou v rozsahu vymedzenom v tomto povolení.“.
3.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti predkladajú zakladatelia zaisťovne alebo poisťovňa Národnej banke Slovenska. Ustanovenia odsekov 2 až 5 platia primerane, ak o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti požiada poisťovňa.“.
4.
V § 12 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „udelené“ vkladajú slová „poisťovni alebo“ a za slovo „oprávňuje“ sa vkladajú slová „poisťovňu alebo“.
5.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
označenie poistného druhu a poistných odvetví, pre ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť, alebo označenie poistného druhu, pre ktorý je zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť.“.
6.
V § 12 ods. 4 poslednej vete sa slová „zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa“ nahrádzajú slovami „zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa alebo poisťovňa“.
7.
V § 17 ods. 1 a 4, § 18 ods. 4 a § 19 ods. 1 sa za slová „poisťovaciu činnosť“ vkladajú slová „alebo zaisťovaciu činnosť“.
8.
V § 17 ods. 3 sa za slová „poisťovacej činnosti,“ vkladajú slová „alebo označenie poistného druhu, pre ktorý bolo poisťovni udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti,“.
9.
V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti, ak jej bolo oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v príslušnom členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.“.
10.
V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 2 sa za slová „poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej činnosti“.
11.
V § 20 sa za slová „Poisťovacia činnosť“ vkladajú slová „alebo zaisťovacia činnosť“.
12.
V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti alebo zaisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní zaisťovacej činnosti porušila všeobecne záväzné právne predpisy, bez zbytočného odkladu vyzve poisťovňu z iného členského štátu alebo zaisťovňu z iného členského štátu, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.“.
13.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného členského štátu vykonávajúcej poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť alebo ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zaisťovni z iného členského štátu vykonávajúcej zaisťovaciu činnosť oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovacej činnosti zaisťovne z iného členského štátu.“.
14.
V § 21 ods. 5 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť, alebo zaisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť, predkladala na štatistické účely hlásenia o svojej činnosti na území Slovenskej republiky.“.
15.
V § 22 ods. 4 písm. a) sa za slová „s prevodom poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej činnosti“.
16.
V § 23 ods. 6 sa slovo „Zaisťovňa“ nahrádza slovami „Poisťovňa, zaisťovňa“.
17.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zverejňovať raz ročne priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia. Spôsob výpočtu, metodiku výpočtu a lehotu na zverejňovanie výšky nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“.
18.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „finančnému agentovi“ vkladá čiarka a slová „finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, viazanému investičnému agentovi“.
2.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
4.
V § 4 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a spotrebiteľských úverov14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 4 písm. b) sa za slová „inštitúcia elektronických peňazí,15)“ vkladajú slová „zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Zákon č. 129/2010 Z. z.“.
8.
V § 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „písomná“.
9.
V § 4 písm. e) sa slová „pobyt alebo“ nahrádzajú slovami „pobyt a“.
10.
V § 6 ods. 1 a § 10 ods. 1 sa slová „sídlom alebo miestom podnikania“ nahrádzajú slovami „sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky“.
11.
V § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu.“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.“.
13.
V § 8 sa za slovo „vykonávajúcou“ vkladá slovo „len“.
14.
V § 9 ods. 1 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
15.
V § 9 ods. 2 sa odkaz 16 nahrádza odkazom 22a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným poradcom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu.“.
17.
V § 11 ods. 2 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „15“.
18.
V § 14 ods. 5, 6 a 9, § 15 ods. 4, 5 a 7, § 16 ods. 1, ods. 4 úvodnej vete, ods. 6 a 7 sa slová „piatich pracovných“ nahrádzajú slovami „desiatich kalendárnych“.
19.
V § 14 ods. 2 sa za slová „finančná inštitúcia“ vkladajú slová „so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky“ a vypúšťajú sa slová „alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
20.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa zaslania podmienok vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zapíše finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.“.
21.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pridelí pred predložením prvého návrhu na zápis navrhovateľovi prihlasovacie meno a heslo na účely elektronického predkladania návrhov na zápis, návrhov na zmenu zápisu a návrhov na zrušenie zápisu.“.
22.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo časť podniku“ a slová „boli predané“ sa nahrádzajú slovami „bol predaný“.
23.
V § 16 ods. 2 písm. e) sa slovo „15“ nahrádza slovom „30“.
24.
V § 16 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
navrhovateľ nesplnil povinnosť uloženú Národnou bankou Slovenska podľa § 39 ods. 1 písm. g),“.
25.
V § 16 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá navrhovateľ.“.
26.
V § 16 ods. 8 sa slovo „takýto“ nahrádza slovom „tento“.
27.
V § 16 ods. 11 sa za slová „štruktúru registračného čísla“ vkladá čiarka a slová „spôsob predkladania návrhu na zápis, návrhu na zmenu zápisu a návrhu na zrušenie zápisu“.
28.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)
Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
f)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak samostatný finančný agent má vedúceho zamestnanca,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
obchodné meno a identifikačné číslo každej finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 7,
m)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 7,
n)
dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne; vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
o)
dátum každého úspešného vykonania odbornej skúšky samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého úspešného vykonania odbornej skúšky štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne,
p)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(2)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných agentov údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až e) okrem rodného čísla a údaje uvedené v odseku 1 písm. h), j) a p).
(3)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
e)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak viazaný finančný agent má vedúceho zamestnanca,
g)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú osobitne pre životné poistenie a pre neživotné poistenie,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(4)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných agentov údaje uvedené v odseku 3 písm. a), b), obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a názov obce, v ktorej má viazaný finančný agent sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a názov obce, v ktorej má viazaný finančný agent trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, a údaje uvedené v odseku 3 písm. h), i) a k).
(5)
Evidovanými údajmi v zozname podriadených finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
e)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak podriadený finančný agent má vedúceho zamestnanca,
g)
registračné číslo navrhovateľa,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je podriadený finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o podriadeného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(6)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu podriadených finančných agentov údaje podľa odseku 5 písm. a), b), obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a názov obce, v ktorej má podriadený finančný agent sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a názov obce, v ktorej má podriadený finančný agent trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, a údaje uvedené v odseku 5 písm. h), i) a k).
(7)
Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
f)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak finančný poradca má vedúceho zamestnanca,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je finančný poradca oprávnený vykonávať finančné poradenstvo, ak ide o finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne,
m)
dátum každého úspešného vykonania odbornej skúšky finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého úspešného vykonania odbornej skúšky štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne,
n)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(8)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov údaje uvedené v odseku 7 písm. a) až e) okrem rodného čísla a údaje uvedené v odseku 7 písm. h), j) a n).
(9)
Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
registračné číslo pridelené orgánom dohľadu domovského členského štátu,
d)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
f)
adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky,
g)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu v domovskom členskom štáte,
h)
dátum doručenia oznámenia podľa § 11 ods. 2 Národnej banke Slovenska,
i)
dátum zápisu do registra,
j)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka,
k)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(10)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia údaje uvedené v odseku 9.
(11)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných investičných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
e)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
f)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie,
g)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný investičný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov,
i)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(12)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných investičných agentov údaje uvedené v odseku 11 okrem rodného čísla a údaje uvedené v odseku 11 písm. h).“.
29.
V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,“.
30.
V § 18 ods. 5 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „ak je odlišné od trvalého pobytu“.
31.
V § 19 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo jeho časti“.
32.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Účinky zániku povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa odseku 1 písm. e) nenastanú, ak predo dňom vrátenia tohto povolenia bolo voči samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi začaté konanie o uložení sankcie podľa § 39.“.
33.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa, keď prijala informáciu podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu. Zároveň o tomto oznámení informuje osoby uvedené v odseku 1. Súčasťou tohto oznámenia sú tieto údaje:
a)
registračné číslo,
b)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
d)
adresa umiestnenia organizačnej zložky na území iného členského štátu a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území iného členského štátu, ak finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia má úmysel vykonávať činnosť na území iného členského štátu prostredníctvom organizačnej zložky,
e)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu.“.
34.
V § 20 ods. 3 sa slovo „banke“ nahrádza slovom „banky“.
35.
V § 21 ods. 1 sa slová „teoretické znalosti a praktické schopnosti“ nahrádzajú slovami „odborné vedomosti“.
36.
V § 21 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „dvojročná“ nahrádza slovom „jednoročná“, slová „príslušnom sektore“ sa nahrádzajú slovami „oblasti finančného trhu“.
37.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo“.
Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.
38.
V § 21 ods. 3 písm. c), § 21 ods. 3 písm. d), § 21 ods. 11 písm. b) sa slová „príslušnom sektore“ nahrádzajú slovami „oblasti finančného trhu“.
39.
V § 21 ods. 5 sa slová „prvých dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
40.
V § 22 ods. 2 tretej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Odborná skúška a odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Národná banka Slovenska vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie a schvaľuje skúšobný poriadok.“.
41.
V § 23 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vypúšťa slovo „vedúceho“.
42.
V § 23 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
nemala odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené do 31. decembra 2009,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a h).
43.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného samostatného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.“.
44.
V § 26 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
spôsob vybavenia sťažnosti,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
45.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Konflikt záujmov
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami a osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly;27) ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a príčina konfliktu oznámiť klientovi pred vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, a ak sa vykonáva, uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a ak vznikne konflikt záujmov klientov, zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Finančným poradcom, štatutárnym orgánom finančného poradcu, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu a zamestnancom finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo, nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného agenta alebo zamestnanec finančného agenta.
(3)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným agentom, nesmie byť
a)
finančný poradca, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného poradcu, člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokurista finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný poradca, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokuristom finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu.
(4)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným poradcom, nesmie byť
a)
finančná inštitúcia, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančnej inštitúcie, člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom,
c)
finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného agenta alebo zamestnanec finančného agenta,
d)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný agent, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom.
(5)
Na konflikt záujmov viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. b), odseku 3, odseku 4 písm. c) a d) rovnako.
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt záujmov.“.
46.
V § 28 ods. 1 sa slová „v záujme klienta“ nahrádzajú slovami „v záujme práv a oprávnených záujmov klienta“.
47.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené
a)
sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia finančnej inštitúcii, okamihom ich prevzatia finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo ich pripísaním na osobitný účet finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, okamihom ich prevzatia klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na účet klienta alebo osoby oprávnenej na ich prevzatie; tieto sumy musia byť prevedené na účet klienta alebo osobe oprávnenej na ich prevzatie najneskôr do troch dní odo dňa ich obdržania finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.“.
48.
V § 29 ods. 6 sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „roka“.
49.
V § 31 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a), b) a d)“.
50.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 35 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“.
51.
V § 33 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“.
52.
V § 33 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).
53.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva“.
54.
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Ak finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby; to neplatí, ak klient preukázateľne odmietne poskytnúť informácie podľa odseku 1 a trvá na uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“.
55.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a finančný poradca najmenej počas piatich rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.“.
56.
V § 38 ods. 1 sa za slová „finančným poradcom“ vkladajú slová „a dohľad nad činnosťou navrhovateľa podľa tohto zákona“.
57.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
uloží navrhovateľovi povinnosť podať návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu pre svojho viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta.“.
58.
V § 41 ods. 9 písm. a) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
59.
V § 41 ods. 9 písm. b) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
60.
V § 41 ods. 9 písm. c) sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. marca 2012“.
61.
V § 41 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí primerane pre finančného poradcu.“.
62.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Národná banka Slovenska k 1. januáru 2011 zruší zápis tých podriadených finančných agentov v sektore poistenia alebo zaistenia, pre ktorých bol navrhovateľom finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.“.
63.
§ 43 znie:
㤠43
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
64.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04; Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003).“.
Čl. XI
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z. a zákona č. 73/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 148a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo rámcovej dohode zaniká, ak sa neuplatní na súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo k rámcovej dohode vo vestníku.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
2.
Za § 155f sa vkladá § 155g, ktorý znie:
㤠155g
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 2. apríla 2010
Oprávnená osoba sa môže domáhať návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní od 2. apríla 2010 neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo rámcovej dohode o uzavretí ktorého bola uverejnená informácia vo vestníku v lehote šiestich mesiacov do účinnosti tohto zákona.“.
Čl. XII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. XI, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2010, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010, s výnimkou čl. I ustanovení § 1 až 16, § 17 ods. 1 a 2 a § 18 až 27, čl. III bodov 2 a 4, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. júna 2010 a s výnimkou čl. I ustanovení § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22. 5. 2008).
2.
Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (Ú. v. EÚ L 296, 15. 11. 2011).
Príloha č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
I.
Základná rovnica vyjadrujúca rovnosť poskytnutého spotrebiteľského úveru na jednej strane a splátok a poplatkov na strane druhej
Základnou rovnicou, ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov, kladie do rovnováhy na ročnom základe celkovú súčasnú hodnotu čerpaných prostriedkov na jednej strane a celkovú súčasnú hodnotu splátok a platieb poplatkov na strane druhej, je:
Vzorec 01
Význam symbolov:
X je ročná percentuálna miera nákladov,
m je číslo posledného čerpania,
je číslo čerpania, preto 1 ≤ k ≤ m,
Ck je výška čerpania k,
tk je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každého nasledujúceho čerpania, preto t1 = 0,
m’ je číslo poslednej splátky alebo platby poplatkov,
l je číslo splátky alebo platby poplatkov,
Dl je výška splátky alebo platby poplatkov,
Sl je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každej splátky alebo platby poplatkov.
Poznámky:
a)
Čiastky zaplatené obidvoma zmluvnými stranami v rôznom čase nemusia byť rovnaké a nemusia byť zaplatené v rovnakých intervaloch.
b)
Začiatočný dátum je dátum prvého čerpania.
c)
Intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch sú vyjadrené v rokoch alebo v zlomkoch roka. Rokom sa rozumie 365 dní (alebo 366 dní pri priestupných rokoch), 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Rovnakým mesiacom sa rozumie mesiac, ktorý má 30,41666 dní (t. j. 365/12), bez ohľadu na to, či je rok priestupný, alebo nie je.
d)
Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice na nasledujúcom desatinnom mieste rovná alebo je väčšia ako 5, číslica na danom desatinnom mieste sa zvýši o jeden.
e)
Táto rovnica sa dá prepísať pomocou jedného súčtu a pojmu tokov (Ak), ktorý bude kladný alebo záporný podľa toho, či vyjadruje výbery alebo vklady v obdobiach 1 až k, a vyjadrený v rokoch, t. j.:
S je súčasný stav tokov; ak je cieľom zachovať rovnováhu tokov, táto hodnota bude nulová.
II.
Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
a)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný okamžite a v plnej výške.
b)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, ale upravuje medzi rôznymi spôsobmi čerpania peňažných prostriedkov obmedzenia, ak ide o výšku a čas, výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú k najskoršiemu dňu dohodnutému v zmluve o spotrebiteľskom úvere a v súlade s týmito obmedzeniami čerpania.
c)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje čerpanie peňažných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi úrokovými sadzbami alebo poplatkami spotrebiteľského úveru, celková výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú s najvyššou úrokovou sadzbou a najvyššími poplatkami spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú na najpoužívanejší spôsob čerpania peňažných prostriedkov pri tomto type zmlúv o spotrebiteľskom úvere.
d)
Ak ide o povolené prečerpanie, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný v plnej výške a na celú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ak doba trvania povoleného prečerpania nie je známa, ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta na základe predpokladu, že trvanie spotrebiteľského úveru je tri mesiace.
e)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere bez pevne určenej doby trvania, pričom medzi tieto zmluvy o spotrebiteľskom úvere patrí aj zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorý sa musí splatiť úplne v rámci stanoveného obdobia alebo po ňom a až po jeho úplnom splatení je ďalšie čerpanie úveru prípustné a takéto zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie sú povoleným prečerpaním, predpokladá sa, že
1.
spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka, počnúc dňom prvého čerpania, a že posledná splátka uskutočnená spotrebiteľom vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov,
2.
spotrebiteľ spláca istinu v rovnakých mesačných splátkach so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania; ak sa istina musí úplne splatiť iba jedinou splátkou v rámci každého platobného obdobia, predpokladá sa, že následné čerpania a splácania celej istiny spotrebiteľom prebiehajú počas obdobia jedného roka; úroky a ďalšie poplatky sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
f)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere inú ako povolené prečerpanie a inú ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere bez pevne stanovenej doby trvania uvedenú v predpokladoch ustanovených v písmenách d) a e), použijú sa tieto predpoklady, ak:
1.
dátum alebo čiastka splátky istiny, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, sa nedá zistiť, predpokladá sa, že splátka sa uskutoční k najskoršiemu dňu uvedenému v zmluve o spotrebiteľskom úvere a vo výške najnižšej čiastky, ktorá je uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere,
2.
dátum uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je známy, predpokladá sa, že dňom prvého čerpania je deň, ktorý vyplýva z najkratšieho intervalu medzi týmto dátumom uzatvorenia zmluvy a dátumom prvej platby, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť.
g)
Ak sa dátum alebo výška splátky, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, nedá zistiť na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo predpokladov ustanovených v písmene d), e) alebo písmene f), predpokladá sa, že splátka sa uskutočňuje v súlade s dátumami a podmienkami požadovanými veriteľom, a ak tieto údaje nie sú známe, tak
1.
úroky sa platia spoločne so splácaním istiny,
2.
poplatky alebo iné náklady vyjadrené jedinou sumou sa platia v deň uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
3.
poplatky alebo iné náklady vyjadrené ako niekoľko platieb sa platia v pravidelných intervaloch, počnúc dňom prvej splátky istiny, a ak výška takýchto platieb nie je známa, predpokladá sa, že ide o rovnaké čiastky,
4.
posledná splátka vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov.
h)
Ak sa ešte nedohodla maximálna výška spotrebiteľského úveru, za maximálnu výšku spotrebiteľského úveru sa považuje 1 500 eur.
i)
Ak sa na obmedzený čas alebo pre obmedzenú čiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby a poplatky spotrebiteľského úveru, za príslušnú úrokovú sadzbu a poplatky sa považuje najvyššia úroková sadzba a poplatky spotrebiteľského úveru počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
j)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, pri ktorej sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebiteľského úveru na počiatočné obdobie, na konci ktorého sa určí nová úroková sadzba spotrebiteľského úveru a tá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru je úroková sadzba spotrebiteľského úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tomto čase.
Príloha č. 3 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
Príloha č. 4 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
1)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1aa)
§ 68 a 69 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 7 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 90/2016 Z. z.
1c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 88a až 88d zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 663 až 723 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
§ 77 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, § 37e zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
4a)
Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 70/2010 Z. z.
5)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 2 ods. 1, 5 a 8 a § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
7)
§ 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a)
§ 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne (oznámenie č. 466/2011 Z. z.).
17)
Napríklad § 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
17c)
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
17d)
§ 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17f)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17g)
§ 36 až 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
17h)
§ 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
17i)
17j)
§ 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
17k)
Napríklad zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
17l)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17m)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 462/1991 Zb.).
Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (oznámenie č. 318/1999 Z. z.).
Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (oznámenie č. 109/2002 Z. z.).
Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie č. 375/2002 Z. z.).
Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (oznámenie č. 593/2002 Z. z.).
17n)
§ 15 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17o)
§ 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17p)
§ 6 až 13 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
17q)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
17s)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 písm. h), i) a l) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení zákona č. 441/2012 Z. z.
17t)
§ 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
17ta)
§ 62 až 81 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17tb)
Čl. 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
17tc)
Čl. 223 až 227 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
17td)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17te)
§ 65, 66 a 109 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
17u)
§ 37 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 52 až 60 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18aa)
§ 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
18ab)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
18b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 8 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 118/2006 Z. z.
§ 5 zákona č. 266/2005 Z. z. v znení zákona č. 186/2009 Z. z.
20)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
21a)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22a)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22ba)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22c)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22d)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22e)
§ 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22f)
§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
22g)
§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
22h)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
22ha)
§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22hb)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22hc)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22i)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22j)
§ 69a, § 88 až 92 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
22k)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
32a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
32b)
Napríklad § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 186/2009 Z. z.
33a)
Napríklad § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33d)
Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35a)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.