129/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 9. marca 2010
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
(2)
Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.
(3)
Spotrebiteľským úverom nie sú:
a)
hypotekárny úver a komunálny úver podľa osobitného predpisu,1)
b)
úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti,
c)
úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého lehota splatnosti je viac ako desať rokov,
d)
úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti,
e)
úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého účelom je splatenie úverov na základe zmlúv uvedených v písmenách a) až d),
f)
úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur s výnimkou iného úveru alebo pôžičky podľa § 24; ak je na rovnaký alebo obdobný účel uzavretých v období 12 mesiacov viac zmlúv o úvere medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom, súhrn všetkých zmlúv o úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver podľa tohto zákona,
g)
nájom podľa Občianskeho zákonníka,2) ak v zmluve o nájme nie je ustanovená povinnosť kúpy predmetu zmluvy po uplynutí určitej doby,
h)
úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, ak v § 4 ods. 14 nie je ustanovené inak,
i)
úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,
j)
úver, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktorý sa neponúka verejne,
k)
úver poskytovaný na základe zmluvy, ktorá je uzavretá na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu ako výsledok vyriešenia sporu na súde alebo pred iným orgánom,
l)
úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace s výnimkou iného úveru alebo pôžičky podľa § 24,
m)
úver podľa osobitného predpisu,3)
n)
úver bez poplatkov týkajúci sa odloženej platby existujúceho dlhu,
o)
úver, na zabezpečenie ktorého sa od spotrebiteľa vyžaduje, aby ako zábezpeku uložil do úschovy veriteľa hnuteľnú vec a zodpovednosť spotrebiteľa sa obmedzuje výlučne na túto založenú hnuteľnú vec,
p)
úver poskytovaný na účely podľa osobitných predpisov4) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom záujme a za úrokové sadzby nižšie ako tie, ktoré prevládajú na finančnom trhu, alebo bezúročný úver, alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako tie, ktoré prevládajú na finančnom trhu, a za úrokové sadzby, ktoré nie sú vyššie ako úrokové sadzby prevládajúce na finančnom trhu,
q)
úver, ktorého účelom je financovanie sústavného poskytovania služieb alebo dodávanie tovaru rovnakého druhu, ktorý spotrebiteľ spláca počas poskytovania služieb alebo dodávania tovaru formou splátok.
(4)
Na spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, sa vzťahujú ustanovenia § 1,§ 2, § 3 ods. 1 písm. a) až d) a § 3 ods. 3, § 4 ods. 14, § 5 až 8, § 9 ods. 1, 4, 6 až 8, § 10, § 11, § 12 ods. 2, § 15, § 17, § 20 až 23 a § 25 až 27.
(5)
Na spotrebiteľský úver vo forme prekročenia sa vzťahujú ustanovenia § 1, § 2, § 9 ods. 6,7 a 8, § 11, § 15 ods. 1 a 2, § 18, § 20, § 21 a § 23, 25 až 27.
(6)
Ak spotrebiteľ a veriteľ z dôvodu neplnenia záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavrú novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa odkladajú splátky alebo sa mení spôsob splácania a ktorej účelom je zabrániť prípadnému súdnemu konaniu o nárokoch veriteľa, pričom podmienky splácania vyplývajúce z novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie sú pre spotrebiteľa horšie ako podmienky splácania vyplývajúce z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vzťahujú sa na novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere ustanovenia § 1 až 3, § 4 ods. 5, § 5, § 6, § 8, § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až l) a o) a t), ods. 4 a 6 až 8, § 11, § 12, § 14, § 16, § 18 až 23 a § 25 až 27.
(7)
Na finančný lízing sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 2 písm. w) a § 13.
(8)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov.5)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorej je ponúkaný alebo bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania,
b)
veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti,
c)
iným veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, v rámci svojej podnikateľskej činnosti, s výnimkou banky, pobočky zahraničnej banky a finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,6)
d)
zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom,
e)
povoleným prečerpaním forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu, ktorý má vedený u veriteľa,
f)
prekročením automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom veriteľ umožňuje spotrebiteľovi disponovať peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania,
g)
celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere a ktoré sú veriteľovi známe, okrem notárskych poplatkov; do celkových nákladov patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a to najmä poistné, ak spotrebiteľ musí navyše uzavrieť zmluvu o poskytnutí takejto doplnkovej služby, aby získal spotrebiteľský úver alebo aby ho získal za ponúkaných podmienok,
h)
celkovou čiastkou, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, súčet celkovej výšky spotrebiteľského úveru a celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom,
i)
ročnou percentuálnou mierou nákladov celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru podľa § 19,
j)
úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru úroková sadzba vyjadrená ako fixné alebo variabilné percento, ktoré sa na ročnom základe uplatňuje z výšky čerpaného spotrebiteľského úveru,
k)
fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru jedna úroková sadzba spotrebiteľského úveru dohodnutá medzi veriteľom a spotrebiteľom v zmluve o spotrebiteľskom úvere na celú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo viac úrokových sadzieb spotrebiteľského úveru dohodnutých medzi veriteľom a spotrebiteľom v zmluve o spotrebiteľskom úvere na čiastkové obdobia s výhradným použitím fixného konkrétneho percenta; ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere nie sú stanovené všetky úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, úroková sadzba spotrebiteľského úveru sa považuje za fixnú iba na tie čiastkové obdobia, na ktoré sú úrokové sadzby spotrebiteľského úveru určené výhradne použitím fixného konkrétneho percenta dohodnutého pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
l)
celkovou výškou spotrebiteľského úveru maximálna výška alebo súčet všetkých finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
m)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje verné reprodukovanie uložených informácií.
Postupy a informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
§ 3
Informácie v reklame
(1)
Reklama7) alebo akákoľvek ponuka o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať zrozumiteľne, stručne a zreteľne vo forme reprezentatívneho príkladu tieto informácie:
a)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,
b)
podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom,
c)
celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
d)
ročnú percentuálnu mieru nákladov,
e)
dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,
f)
pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy,
g)
celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a výšku a počet splátok.
(2)
Ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných podmienok aj uzavretie zmluvy o doplnkovej službe súvisiacej so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, najmä poistnej zmluvy, a ak náklady súvisiace s touto službou nemožno určiť vopred, uvedie sa v reklame zrozumiteľne, stručne a zreteľne aj informácia o povinnosti uzavrieť aj zmluvu o doplnkovej službe.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8)
§ 4
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)
Veriteľ alebo finančný agent9) je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom úvere poskytnúť spotrebiteľovi v súlade so zmluvnými podmienkami ponúkanými veriteľom alebo požiadavkami spotrebiteľa informácie o
a)
druhu spotrebiteľského úveru,
b)
veriteľovi, prípadne finančnom agentovi spotrebiteľského úveru, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, prípadne finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa alebo finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu,
c)
celkovej výške, konkrétnej mene ponúkaného spotrebiteľského úveru a podmienkach jeho čerpania,
d)
dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
e)
tovare alebo službe, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a o cene tovaru alebo poskytnutej služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
f)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej úrokovej sadzbe, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj o časových obdobiach, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienkach a spôsobe vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
g)
celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, v ktorom sa uvedú všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov; pri poskytovaní týchto informácií je veriteľ povinný zohľadniť
1.
návrh podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru, ktoré veriteľovi oznámil spotrebiteľ, vrátane dĺžky trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
2.
či zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje rozličné spôsoby čerpania spotrebiteľského úveru s rôznymi poplatkami alebo úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru a veriteľ používa predpoklad uvedený v prílohe č. 2 časti II písm. b); v takom prípade musí veriteľ uviesť, že iné mechanizmy čerpania spotrebiteľského úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov,
h)
výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
i)
poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné operácie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, o poplatkoch za používanie platobných prostriedkov na platobné operácie a čerpania, iných poplatkoch vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a o podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
j)
výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak sú veriteľovi známe,
k)
povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe súvisiacej so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, najmä poistenie, ak uzavretie takej zmluvy je povinné na získanie spotrebiteľského úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných podmienok,
l)
úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsobe jej úpravy a prípadných poplatkoch pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
m)
následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru,
n)
veriteľom vyžadovanom zabezpečení alebo poistení,
o)
práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postupe pri takom splatení spotrebiteľského úveru, práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsobe určenia ich výšky,
q)
práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej databázy na účely posúdenia jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver,
r)
práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
s)
dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
t)
priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver zverejnenej podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok.
(2)
Informácie podľa odseku 1 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorý je uvedený v prílohách č. 3 a 4, a to v listinnej forme alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Všetky dodatočné informácie iné ako v odseku 1 poskytne veriteľ alebo finančný agent spotrebiteľovi v samostatnom dokumente.
(3)
Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere na žiadosť spotrebiteľa uzavrela prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie,10) ktorý neumožňuje poskytnúť informácie podľa odseku 1 spôsobom podľa odseku 2, veriteľ tieto informácie poskytne spotrebiteľovi bezprostredne po uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(4)
Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorým je telefón, je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o charakteristike poskytovanej finančnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. c) až f) a h), ročnej percentuálnej miere nákladov uvedenej formou reprezentatívneho príkladu a o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť; ustanovenia osobitného predpisu o informovaní spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku tým nie sú dotknuté.11)
(5)
Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto povinnosť sa neuplatňuje voči spotrebiteľovi, s ktorým veriteľ v čase rokovania o návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(6)
Veriteľ alebo finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie, aby mohol posúdiť, či ponúkaná zmluva o spotrebiteľskom úvere spĺňa jeho potreby a zodpovedá jeho finančnej situácii, a to aj objasnením informácií, ktoré sa poskytujú pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1, základných vlastností ponúkaných úverových produktov a konkrétneho vplyvu, ktorý môžu mať na spotrebiteľa, vrátane dôsledkov neplnenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľom.
(7)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.9) Veriteľ je oprávnený využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Európskej únie v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.12)
(8)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ktoré sú oprávnené na vykonávanie tejto činnosti.
(9)
Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.13)
(10)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov veriteľa podľa odseku 9 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.14)
(11)
Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 10 postupom podľa osobitného zákona.15)
(12)
Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 9.
(13)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitému zodpovedajúcemu zníženiu celkovej výšky spotrebiteľského úveru, ale v období a za podmienok určených v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v inej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, je veriteľ povinný v informáciách podľa odseku 1 zrozumiteľne a stručne uviesť, či použitie takto vytvoreného kapitálu zaručuje splatenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru čerpaného na jej základe.
(14)
Ak ide o úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, poskytujú sa minimálne informácie podľa odseku 1 písm. c), f) a g) a § 5 ods. 1 písm. b) a c).
§ 5
Osobitné ustanovenia o informáciách poskytovaných pred uzavretím niektorých zmlúv o spotrebiteľskom úvere
(1)
Pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, musia byť spotrebiteľovi poskytnuté informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere spôsobom a v rozsahu informácií podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), f), l), q) a s); okrem týchto informácií je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť informácie o
a)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania,
b)
povinnosti spotrebiteľa zaplatiť takýto spotrebiteľský úver kedykoľvek na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c)
poplatkoch spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o takomto spotrebiteľskom úvere a podmienkach, za akých sa tieto poplatky môžu meniť.
(2)
Pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), f), g), l), q) a s); okrem týchto informácií je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť informácie o
a)
výške, počte a termínoch splátok spotrebiteľa a prípadne poradie, v akom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
b)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a informácie o práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsobe určenia ich výšky a
c)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(3)
Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorým je telefón,
a)
a ak spotrebiteľ pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 žiada o okamžité povolenie prečerpania, je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 písm. b) a c) a § 4 ods. 1 písm. c), f) a g),
b)
pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 písm. b) a § 4 ods. 1 písm. c), d), f) a g).
(4)
Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť okrem informácií podľa odsekov 1 až 3 bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto povinnosť sa neuplatňuje voči spotrebiteľovi, s ktorým veriteľ v čase rokovania o návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(5)
Na formu a spôsob poskytovania informácií podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2.
(6)
Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 alebo o spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 na žiadosť spotrebiteľa uzavrela prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie,10) ktorý neumožňuje poskytnúť informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa odsekov 1 a 2, považuje sa povinnosť veriteľa poskytnúť tieto informácie za splnenú uzavretím zmluvy podľa § 9.
§ 6
Výnimky z požiadaviek na poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Povinnosť poskytnúť informácie podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru a poskytovateľov služieb konajúcich ako finanční agenti popri inej podnikateľskej činnosti. Tým nie je dotknutá povinnosť veriteľa zabezpečiť, aby sa informácie podľa § 4 a 5 spotrebiteľovi poskytli pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ani povinnosť ustanovená osobitným zákonom.16)
§ 7
Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(1)
Veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru. Povinnosť podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak je splatenie spotrebiteľského úveru v celom rozsahu zabezpečené peňažnými prostriedkami alebo cennými papiermi; tým nie je dotknuté ustanovenie § 17 ods. 3.
(2)
Spotrebiteľ je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť údaje potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver; tým nie je dotknuté právo veriteľa využívať informácie o spotrebiteľovi z príslušnej databázy za podmienok ustanovených osobitným zákonom.17)
§ 8
Prístup k databázam
(1)
Osoba, ktorá spracúva v databáze údaje o spotrebiteľoch na účel posudzovania ich schopnosti splácania úverov17) a ktorá umožňuje prístup k údajom o spotrebiteľoch tretím osobám, je povinná umožniť veriteľom z iného členského štátu Európskej únie prístup k údajom o spotrebiteľoch za rovnakých a nediskriminačných podmienok, ako majú veritelia so sídlom v Slovenskej republike. Táto osoba je povinná zverejniť podmienky prístupu veriteľov k údajom o spotrebiteľoch spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(2)
Ak je žiadosť o spotrebiteľský úver zamietnutá na základe výsledku nahliadnutia do databázy údajov podľa odseku 1 alebo do obdobnej databázy v inom členskom štáte Európskej únie, veriteľ bezodkladne a bezplatne informuje spotrebiteľa o výsledku tohto nahliadnutia a oznámi mu informáciu o použitej databáze.
Informácie a práva týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere
§ 9
Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(2)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka18) musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
druh spotrebiteľského úveru,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je zmluvnou stranou aj finančný agent, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
c)
adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e)
identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f)
dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g)
celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h)
opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
i)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
j)
ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
k)
výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
l)
právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky podľa odseku 5, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
m)
súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,
n)
prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienkami, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
o)
úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
q)
veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
r)
výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
s)
informácie o právach podľa § 15 a podmienky ich uplatnenia,
t)
právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského úveru a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa § 16,
u)
spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
v)
informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
w)
právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť, a ďalšie podmienky jeho vykonania vrátane informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť čerpanú istinu a príslušný úrok podľa § 13 ods. 3, ako aj o výške úroku za deň alebo o spôsobe jej výpočtu,
x)
názov a adresu príslušného kontrolného orgánu podľa § 23,
y)
priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
(3)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú obsahuje dohodu o amortizácii istiny, je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(4)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitej zodpovedajúcej amortizácii celkovej výšky úveru, ale v období a za podmienok ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v inej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, je veriteľ povinný zrozumiteľne a stručne uviesť, či použitie takto vytvoreného kapitálu zaručuje splatenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru čerpaného na jej základe.
(5)
Amortizačná tabuľka podľa odseku 3 uvádza splátky, ktoré sa majú zaplatiť, a lehoty a podmienky ich úhrady vrátane rozpisu každej splátky s uvedením amortizácie istiny, úrokov vypočítaných na základe úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru a prípadne i dodatočné náklady; ak úroková sadzba nie je fixná alebo sa dodatočné náklady podľa zmluvy o spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť, amortizačná tabuľka zrozumiteľne a stručne uvádza, že údaje v nej uvedené budú platné len do najbližšej zmeny úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru alebo dodatočných nákladov v súlade so zmluvou o spotrebiteľskom úvere.
(6)
Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona.
(7)
Veriteľovi alebo finančnému agentovi sa zakazuje predkladať spotrebiteľovi návrhy zmlúv, ktorých zrejmým účelom je obchádzanie ustanovení tohto zákona; za takéto konanie sa považuje aj to, že sa čerpanie finančných prostriedkov alebo zmluvy o spotrebiteľskom úvere zahrnú do zmlúv o úvere, ktorých povaha alebo účel by umožnili vyhnúť sa uplatňovaniu tohto zákona. Ak veriteľ využil omyl spotrebiteľa a použil zmluvné podmienky, ktorými vylúčil aplikáciu ustanovení vzťahujúcich sa na spotrebiteľské úvery, považuje sa zmluva za zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ak veriteľ nepreukáže, že nemal úmysel obísť tento zákon.
(8)
Veriteľ alebo finančný agent nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorého zrejmým cieľom je zbaviť spotrebiteľa práv, ktoré mu priznáva tento zákon.
§ 10
Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania
(1)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), d), f),g), i) a w),
b)
povinnosť spotrebiteľa kedykoľvek zaplatiť takýto úver na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c)
výšku poplatkov spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienky, za akých sa tieto poplatky môžu meniť.
(2)
Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania je veriteľ povinný pravidelne informovať spotrebiteľa prostredníctvom výpisu z účtu alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, o
a)
období, ktorého sa výpis z účtu týka,
b)
výške čerpaných prostriedkov a dátumy ich čerpania,
c)
zostatku z predchádzajúceho výpisu a jeho dátume,
d)
novom zostatku,
e)
dátume a výške splátok spotrebiteľa,
f)
uplatnenej úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
g)
všetkých uplatnených poplatkoch súvisiacich so spotrebiteľským úverom zaplatených v danom období,
h)
minimálnej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.
(3)
Veriteľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi aj písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, zvýšenie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru alebo iných splatných poplatkov, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny, ak tento zákon v § 12 ods. 2 neustanovuje inak.
§ 11
Dôsledky porušenia povinností
(1)
Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a)
zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1 a neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y) a § 10 ods. 1,
b)
je v zmluve o spotrebiteľskom úvere uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.
(2)
Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru.
§ 12
Informácie o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru
(1)
Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný informovať spotrebiteľa o každej zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny, ak tento zákon v odseku 2 neustanovuje inak. Informácia zahŕňa výšku splátok, ktoré sa majú zaplatiť po tom, ako nadobudne účinnosť nová úroková sadzba spotrebiteľského úveru, a ak sa počet alebo frekvencia splátok zmení, podrobnosti o ich počte a frekvencii.
(2)
Ustanovenie odseku 1 a § 10 ods. 3 sa nepoužije, ak sa zmluvné strany v zmluve o spotrebiteľskom úvere dohodnú, že informácia o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru sa bude spotrebiteľovi poskytovať pravidelne prostredníctvom výpisu z účtu, ak zmenu úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru spôsobuje zmena referenčnej sadzby; informáciu o novej referenčnej sadzbe je povinný veriteľ sprístupniť vo svojich prevádzkových priestoroch.
(3)
Ak veriteľ nesplnil povinnosť podľa odseku 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa predčasné splatenie spotrebiteľského úveru.
§ 13
Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisov19) o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.
(2)
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. w) zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1.
(3)
Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom.
(4)
Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol doplnkovú službu súvisiacu so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, okamihom odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa odseku 1 zaniká aj zmluva o doplnkovej službe. Veriteľ je povinný bezodkladne informovať tretiu osobu o tom, kedy k odstúpeniu od zmluvy o spotrebiteľskom úvere došlo.
§ 14
Zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú
(1)
Spotrebiteľ je oprávnený zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bezplatne, ak sa zmluvné strany nedohodli na výpovednej lehote. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.
(2)
Veriteľ môže zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať, ak je to dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Výpoveď veriteľ zašle spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(3)
Ak je to dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, veriteľ môže z objektívnych dôvodov ukončiť spotrebiteľovi oprávnenie čerpať spotrebiteľský úver. Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o ukončení čerpania spotrebiteľského úveru a o jeho dôvodoch písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi vopred, alebo ak to nie je možné, veriteľ informuje o tom spotrebiteľa bezodkladne; to neplatí, ak poskytnutiu takejto informácie bránia ustanovenia osobitného predpisu20) alebo verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu.
§ 15
Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere
(1)
Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, pričom tieto dve zmluvy tvoria obchodný celok.
(2)
Pri zmluvách, ktoré podľa odseku 1 tvoria obchodný celok,
a)
predávajúci tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň veriteľom alebo
b)
veriteľom je tretia osoba a
1.
veriteľ využíva služby predávajúceho tovaru alebo poskytovateľa služieb pri uzatváraní alebo príprave zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo
2.
konkrétny tovar alebo poskytnutie konkrétnej služby je výslovne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
(3)
Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby je hradená plne alebo čiastočne spotrebiteľským úverom na základe zmluvy podľa odseku 1, zaniká tiež táto zmluva. Zánik tejto zmluvy nezakladá právo veriteľa alebo tretej osoby na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči spotrebiteľovi.
(4)
Ak tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, neboli dodané či poskytnuté alebo boli dodané či poskytnuté len čiastočne, alebo nie sú v súlade so zmluvou o ich dodaní či poskytnutí a spotrebiteľ uplatnil zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy,21) ale nebol zo strany predávajúceho alebo poskytovateľa služieb uspokojený, spotrebiteľ má právo uplatniť svoje nároky na peňažné plnenie u veriteľa.
(5)
Ak došlo k zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a spotrebiteľ tovar vrátil predávajúcemu, predávajúci a veriteľ si navzájom vysporiadajú vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účastí spotrebiteľa. Ak išlo o nevyžiadaný tovar, tak k takému vysporiadaniu postačí zánik zmluvy o kúpe tovaru bez toho, aby spotrebiteľ vrátil tovar predávajúcemu.
§ 16
Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
(1)
Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.
(2)
Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(3)
Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(4)
Veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak
a)
k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru,
b)
ide o povolené prečerpanie alebo
c)
takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná.
(5)
Náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.
§ 17
Postúpenie práv
(1)
Ak veriteľ postúpi práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere na tretiu osobu vrátane vzájomného započítania pohľadávok, postupuje sa podľa Občianskeho zákonníka.22)
(2)
Pôvodný veriteľ je povinný o postúpení podľa odseku 1 spotrebiteľa bezodkladne informovať; to neplatí, ak pôvodný veriteľ po dohode s nadobúdateľom práv naďalej spravuje spotrebiteľský úver vo vzťahu k spotrebiteľovi.
§ 18
Prekročenie
(1)
Ak ide o zmluvu o otvorení bežného účtu a existuje možnosť, že sa spotrebiteľovi umožní prekročenie, veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa pravidelne v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi o úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej sadzbe, ktorá sa vzťahuje na pôvodnú úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, sankciách, úrokoch z omeškania a poplatkoch za toto prekročenie a podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu meniť.
(2)
Ak ide o prekročenie, ktoré trvá viac ako jeden mesiac, veriteľ bezodkladne informuje spotrebiteľa písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi o
a)
prekročení,
b)
výške prekročenej čiastky,
c)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
d)
akýchkoľvek uplatniteľných sankciách, poplatkoch alebo úrokoch z omeškania,
e)
iných možnostiach riešenia tohto prekročenia vrátane ponuky iných úverových produktov.
Ročná percentuálna miera nákladov
§ 19
Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
(1)
Ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2.
(2)
Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa použijú celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom s výnimkou poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere, a iných poplatkov okrem kúpnej ceny, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť za kúpu tovaru alebo uskutočnenie služieb bez ohľadu na to, či sa operácia vykoná v hotovosti alebo na úver. Náklady na vedenie účtu, na ktorom sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a ostatné náklady na platobné transakcie sa zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, ak otvorenie účtu nie je dobrovoľné a náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.
(3)
Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere zostane platná dohodnutý čas a že veriteľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
(4)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje zmeny úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru a zmenu poplatkov zahrnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ktoré sa však nedajú určiť v čase jej výpočtu, vychádza sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov z predpokladu, že úroková sadzba spotrebiteľského úveru a ostatné poplatky zostanú nemenné a budú platiť až do konca platnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(5)
Ak je to potrebné, môžu sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov použiť dodatočné predpoklady uvedené v prílohe č. 2.
Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery a ďalšie povinnosti veriteľov
§ 20
(1)
Národná banka Slovenska vedie register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery (ďalej len „register veriteľov“). Do registra veriteľov Národná banka Slovenska zapíše veriteľa na základe jeho návrhu na zápis do registra veriteľov po splnení podmienok podľa tohto zákona, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(2)
Veriteľ, ktorý je fyzickou osobou, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,
d)
dôveryhodnosť.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.24)
(4)
U veriteľa, ktorý je slovenskou právnickou osobou, musia podmienky podľa odseku 2 spĺňať fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
(5)
U veriteľa, ktorý je zahraničnou osobou, musí podmienky podľa odseku 2 spĺňať osoba vedúceho tejto zahraničnej osoby a u organizačnej zložky tejto zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky tejto zahraničnej osoby.
(6)
Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 3, preukázalo, že ide o veriteľa, ktorý je zapísaný do registra veriteľov, alebo o osobu oprávnenú konať za veriteľa, súd to oznámi Národnej banke Slovenska.
(7)
Národná banka Slovenska zapíše do registra veriteľov veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky25) aj bez predloženia návrhu na zápis do registra veriteľov.
(8)
Veriteľ je oprávnený začať vykonávať činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní spotrebiteľských úverov odo dňa zápisu do registra veriteľov.
(9)
Návrh na zápis do registra veriteľov obsahuje evidované údaje, ktorými sú:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
právna forma veriteľa,
c)
druh veriteľa a v tomto členení:
1.
banka alebo pobočka zahraničnej banky,25)
2.
lízingová spoločnosť,26)
3.
spoločnosť splátkového financovania,27)
4.
iné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery,
d)
elektronická adresa veriteľa,
e)
výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, v ktorom je veriteľ zapísaný, pričom výpis ku dňu predloženia návrhu na zápis do registra veriteľov nemôže byť starší ako tri mesiace; doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii,
f)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2.
(10)
Veriteľ je povinný pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov uhradiť poplatok za návrh na zápis do registra veriteľov. Poplatok za návrh na zápis do registra veriteľov je príjmom Národnej banky Slovenska.
(11)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis do registra veriteľov zodpovedá veriteľ.
(12)
Návrh na zápis do registra veriteľov sa podáva v elektronickej forme okrem dokladu podľa odseku 9 písm. e), ktorý veriteľ predkladá v listinnej forme alebo elektronickej forme podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.28)
(13)
Ak je návrh na zápis do registra veriteľov úplný a poplatok za návrh na zápis do registra veriteľov je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zápis do registra veriteľov
a)
zapíše veriteľa do registra veriteľov a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje veriteľa elektronicky o zápise do registra veriteľov a o pridelenom registračnom čísle.
(14)
Ak je návrh na zápis do registra veriteľov neúplný alebo poplatok za návrh na zápis do registra veriteľov nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh na zápis do registra veriteľov sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje veriteľa elektronicky do desiatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zápis do registra veriteľov sa nevracia.
(15)
Register veriteľov je verejne prístupný register, ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje Národná banka Slovenska v rozsahu údajov:
a)
podľa odseku 9 písm. a) až c) okrem rodného čísla,
b)
registračné číslo,
c)
dátum zápisu do registra veriteľov,
d)
dátum zmeny zápisu v registri veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri veriteľov týka, a vyznačenie zmeny údaja,
e)
dátum zrušenia zápisu v registri veriteľov.
(16)
Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných údajoch, a to prostredníctvom návrhu na zmenu zápisu v registri veriteľov (ďalej len „návrh na zmenu zápisu“), alebo požiadať Národnú banku Slovenska o zrušenie zápisu v registri veriteľov z dôvodu ukončenia činnosti poskytovať spotrebiteľské úvery, a to prostredníctvom návrhu na zrušenie zápisu v registri veriteľov (ďalej len „návrh na zrušenie zápisu“).
(17)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zmenu zápisu a návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá veriteľ.
(18)
Návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu sa podáva elektronicky. Veriteľ je povinný pred podaním návrhu na zmenu zápisu alebo návrhu na zrušenie zápisu uhradiť poplatok za návrh na zmenu zápisu alebo poplatok za návrh na zrušenie zápisu. Poplatok za návrh na zmenu zápisu a poplatok za návrh na zrušenie zápisu je príjmom Národnej banky Slovenska.
(19)
Ak je návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu alebo poplatok za návrh na zrušenie zápisu bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zmenu zápisu alebo návrhu na zrušenie zápisu vyznačí zmenu v registri veriteľov alebo zrušenie zápisu a o zmene zápisu alebo zrušení zápisu informuje veriteľa elektronicky.
(20)
Ak je návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zmenu zápisu alebo poplatok za návrh na zrušenie zápisu nebol uhradený riadne a včas, na takýto návrh na zmenu zápisu a návrh na zrušenie zápisu sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje veriteľa elektronicky do desiatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zmenu zápisu alebo poplatok za návrh na zrušenie zápisu sa nevracia.
(21)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri veriteľov aj bez návrhu na zrušenie zápisu, ak
a)
veriteľ, ktorý je fyzickou osobou,
1.
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
2.
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilosť obmedzená,
b)
veriteľ, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený,
c)
na majetok veriteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,29)
d)
podnik alebo časť podniku veriteľa boli predané a Národná banka Slovenska sa o týchto skutočnostiach dozvedela,
e)
jej to oznámil súd podľa odseku 6,
f)
jej bolo doručené právoplatné rozhodnutie podľa § 23 ods. 2 písm. c),
g)
veriteľ sa dopustil porušenia povinnosti, ktoré sa považuje za osobitne závažné podľa osobitného zákona,8) alebo ak porušil predbežné opatrenie súdu,
h)
veriteľovi, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, bolo odobraté bankové povolenie podľa osobitného zákona.30)
(22)
Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 21, zruší zápis v registri veriteľov.
(23)
Údaje v registri veriteľov sa vedú v štátnom jazyku.31)
(24)
Veriteľ nemôže poskytovať spotrebiteľské úvery bez registrácie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.32)
(25)
Dôveryhodnosťou sa na účely odseku 2 rozumie skutočnosť, že veriteľovi alebo jeho právnemu nástupcovi nebol zrušený zápis v registri veriteľov podľa odseku 21 písm. f) a g) v období piatich rokov pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov; ak ide o fyzickú osobu, tiež skutočnosť, že nepôsobila v štatutárnom alebo riadiacom orgáne veriteľa, ktorému bol zrušený zápis v registri veriteľov podľa odseku 21 písm. f) a g) v období piatich rokov pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov.
§ 21
(1)
Veriteľ je povinný predkladať Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Národnej banke Slovenska údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch.
(2)
Ministerstvo, Národná banka Slovenska alebo nimi určená osoba zverejňujú informácie z údajov podľa odseku 1.
(3)
Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.
(4)
Rozsah údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob predkladania týchto údajov, obsah informácií o týchto údajoch, spôsob a lehoty zverejňovania týchto informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 22
Niektoré povinnosti finančných agentov spotrebiteľských úverov
(1)
Finančný agent spotrebiteľského úveru je povinný uviesť v reklame a dokumentoch určených pre spotrebiteľov rozsah svojich právomocí, najmä či pracuje výlučne s jedným alebo viacerými veriteľmi.
(2)
Ustanovenia osobitného zákona33) o sprostredkovaní v sektore poskytovania úverov nie sú dotknuté.
§ 23
Kontrola a sankcie
(1)
Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia,34) ak osobitný zákon neustanovuje inak;35)toto ustanovenie sa nevzťahuje na vedenie registra veriteľov.
(2)
Ak orgán kontroly podľa odseku 1 zistí nedostatky v činnosti veriteľa alebo finančného agenta spočívajúce v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, je oprávnený podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov veriteľovi alebo finančnému agentovi
a)
uložiť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
uložiť pokutu do 70 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 140 000 eur
ba)
veriteľovi alebo finančnému agentovi, ak
1.
neuvedie v reklame informácie podľa § 3,
2.
neposkytne informácie podľa § 4 a 5,
3.
neposkytne primerané vysvetlenie podľa § 4 ods. 6,
4.
poruší povinnosti ustanovené v § 9 a 10,
bb)
veriteľovi, ak
1.
neinformuje spotrebiteľa podľa § 8 ods. 2,
2.
poruší povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1, § 12 ods. 1, § 17 ods. 2, § 18 a 21,
3.
poruší zákaz ustanovený v § 16 ods. 4,
4.
pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov nepostupuje podľa § 19,
bc)
finančnému agentovi, ak poruší povinnosti ustanovené v § 22,
c)
rozhodnúť o výmaze z registra veriteľov.
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
OSOBITNÉ USTANOVENIA O INÝCH ÚVEROCH A PÔŽIČKÁCH PRE SPOTREBITEĽOV
§ 24
(1)
Na iných veriteľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, sa vzťahujú ustanovenia § 2, 3 a 4, § 9 ods. 1 a 2, § 6 až 8, § 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23 a 25 a tohto paragrafu.
(2)
Národná banka Slovenska v rámci registra veriteľov vedie podregister iných veriteľov.
(3)
Na vedenie podregistra iných veriteľov a na postup iného veriteľa a Národnej banky Slovenska týkajúci sa zápisu do podregistra iných veriteľov a zrušenia zápisu z podregistra iných veriteľov sa vzťahujú ustanovenia § 20.
PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 11. júnom 2010 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon v odseku 2 neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia § 10 ods. 2 a 3, § 12, 14, 17 ods. 1 a 2 a § 18 sa od 11. júna 2010 použijú aj na právne vzťahy vzniknuté na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá bola uzavretá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na dobu neurčitú a podľa ktorej sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona poskytuje alebo môže poskytovať spotrebiteľský úver.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery k 11. júnu 2010 a chce poskytovať spotrebiteľský úver aj po tomto dni, je povinná zapísať sa do registra veriteľov podľa § 20 do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje úvery podľa § 24 k 11. júnu 2010 a chce poskytovať takýto úver aj po tomto dni, je povinná zapísať sa do podregistra iných veriteľov podľa § 24 ods. 2 do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(5)
Na zabezpečenie nárokov veriteľa zo spotrebiteľského úveru zmenkou alebo šekom sa do 31. decembra 2010 vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov.
Záverečné ustanovenia
§ 26
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 620/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru.
§ 27
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 575/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa za slová „ak sa“ vkladajú slová „vyhotovia alebo“ a za slová „obrazové snímky“ sa vkladá čiarka a slovo „zvukové“.
2.
V § 53 odsek 6 znie:
„(6)
Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch. Pri posudzovaní obdobnosti prípadov sa prihliada najmä na finančnú situáciu spotrebiteľa, spôsob a mieru zabezpečenia jeho záväzku, objem poskytnutých peňažných prostriedkov a lehotu splatnosti.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
4.
§ 53 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
„(10)
Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, podľa ktorých si dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu jednostranne a bez poskytnutia výpovednej lehoty vypovedať túto zmluvu, sa nepovažujú za neprijateľnú podmienku podľa odseku 4 písm. g), ak ide o vážny objektívny dôvod, ktorý dodávateľ nezapríčinil, nemohol predvídať ani odvrátiť a ktorý dodávateľovi bráni v plnení tejto zmluvy, pričom dodávateľ sa v tejto zmluve zaviazal, že o vypovedaní a dôvode vypovedania tejto zmluvy bez zbytočného odkladu písomne informuje spotrebiteľa.
(11)
Ustanovenia odseku 4 písm. g) a i) o neprijateľných podmienkach sa nepoužijú na spotrebiteľskú zmluvu, ktorej predmetom je
a)
obchod s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov na regulovanom trhu alebo od trhovej sadzby, na ktoré dodávateľ nemá vplyv,
b)
nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodné peňažné príkazy vystavené v cudzej mene.
(12)
Za neprijateľnú podmienku podľa odseku 4 písm. i) sa nepovažuje podmienka, podľa ktorej si
a)
dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu bez oznámenia zmeniť úrokovú sadzbu alebo výšku iných poplatkov za finančné služby podľa osobitného predpisu, ktoré má platiť spotrebiteľ alebo dodávateľ, ak súčasne sa dodávateľ zaviaže bez zbytočného odkladu o tom a o možnosti spotrebiteľa vypovedať spotrebiteľskú zmluvu písomne informovať spotrebiteľa a ak spotrebiteľ má právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať túto zmluvu,
b)
dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu si vyhradzuje právo meniť jednostranne podmienky spotrebiteľskej zmluvy na dobu neurčitú, ak sa od dodávateľa vyžaduje, aby o tom a o možnosti spotrebiteľa vypovedať túto zmluvu bez zbytočného odkladu písomne informoval spotrebiteľa, a ak spotrebiteľ má právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať túto zmluvu.
(13)
Ustanovenie odseku 4 písm. j) o neprijateľných podmienkach sa nepoužije na spotrebiteľskú zmluvu, ktorej predmetom je
a)
obchod s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov na regulovanom trhu alebo od trhovej sadzby, na ktoré dodávateľ nemá vplyv,
b)
nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodných peňažných príkazov vystavených v cudzej mene,
c)
doložka o cenových indexoch, ak takúto doložku výslovne dovoľuje osobitný predpis a ak spôsob úpravy ceny je v tejto doložke výslovne opísaný.“.
5.
Za § 53a sa vkladajú § 53b a 53c, ktoré znejú:
㤠53b
(1)
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi za odplatu, sankcie za omeškanie s plnením záväzku spotrebiteľa spolu nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis.
(2)
Ak spotrebiteľ vypovedal zmluvu alebo odstúpil od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ zmenil zmluvné podmienky a spotrebiteľovi tým vznikla povinnosť vrátiť jednorazovo finančné prostriedky, dodávateľ je povinný ponúknuť spotrebiteľovi plnenie v primeraných splátkach, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak sa na podmienkach úhrady plnenia nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Rovnakú povinnosť má dodávateľ, ak jednostranne vypovedal zmluvu podľa § 53 ods. 10.
§ 53c
Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.“.
6.
V deviatej časti sa za pätnástu hlavu vkladá šestnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠESTNÁSTA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. júna 2010
§ 879m
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2010; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. júnom 2010 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. mája 2010, ak nie je ustanovené inak.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 568/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „účastí14)“ nahrádza slovami „účastí,14) ratingových agentúr,14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „agentúr,14a)“ vkladajú slová „osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
Za § 80o sa vkladá § 80p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali vykonávanie činnosti ratingových agentúr, v tomto rozsahu dňom 7. júna 2010 zanikajú.
(2)
Právnická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti tejto právnickej osoby o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach,49) ak táto právnická osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach.49) Ak právnická osoba nepodá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,49) oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach14a) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie žiadosti o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach.49)
(3)
Fyzickej osobe, ktorá je na základe živnosti platnej k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, zaniká dňom 7. septembra 2010 oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach.14a)“.
4.
Za § 80p sa vkladá § 80r, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010
(1)
Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali poskytovanie spotrebiteľských úverov, v tomto rozsahu dňom 11. júna 2010 zanikajú.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 10. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch,14b) ktoré od 11. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu tejto osoby na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch,50) ak táto osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch.50) Ak dotknutá osoba nepodá návrh na registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch,50) oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch14b) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie návrhu na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch.50)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 znejú:
„49)
Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.
50)
§ 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s bežným účtom:13c)
1.
zriadenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro,
2.
vykonávanie týchto platobných operácií:
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na bežný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z bežného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bežného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene euro
2ca.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cb.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
3.
vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty,
4.
zriadenie internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického bankovníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c)
§ 708 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 6 ods. 16 písm. f) a § 33 ods. 20 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
3.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Poskytovanie základného bankového produktu
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť spotrebiteľovi27f) bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak
a)
spotrebiteľ podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu,
b)
banka alebo pobočka zahraničnej banky zriadi spotrebiteľovi bežný účet,13c)
c)
banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú tieto bankové služby v rámci svojho podnikania a
d)
banka a pobočka zahraničnej banky už poskytujú aspoň dve bankové služby súvisiace s bežným účtom v rámci jedného obchodu.
(2)
Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. r) druhého bodu prostredníctvom
a)
platobnej karty alebo
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť.
(3)
Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. r) bodu 2c. prostredníctvom internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického bankovníctva.
(4)
Náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu sú meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu žiadateľa o poskytnutie základného bankového produktu.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci základného bankového produktu poskytnúť platobné operácie v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu základných bankových produktov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 4 vrátane informácie o začatí a ukončení poskytovania základného bankového produktu spotrebiteľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27f znie:
„27f)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
4.
V 28 ods. 1 písm. a) sa odkaz 27a nahrádza odkazom 27g.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27g znie:
„27g)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
5.
V § 33 ods. 1 prvá veta znie: „Na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko a na jeho zmenu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.“.
6.
V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „územným celkom, obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším územným celkom alebo obciam“.
7.
V § 33 ods. 12 písm. a) sa slová „územným celkom a obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším územným celkom alebo obciam“.
8.
V § 33 odsek 19 znie:
„(19)
Pri všetkých expozíciách patriacich do triedy podľa odseku 10 písm. a) až d) môže banka používať vlastné odhady pravdepodobnosti zlyhania, vlastné odhady straty v prípade zlyhania a vlastné odhady konverzných faktorov na základe predchádzajúceho súhlasu vydaného Národnou bankou Slovenska. Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie, sa vypočítajú podľa § 33b. Ak pohľadávky vzniknuté v rámci kolektívneho investovania vo forme podielov na majetku podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je investovanie do majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, spĺňajú kritériá pre spôsob priraďovania rizikových váh pre ne a banka má informácie o všetkých podkladových expozíciách podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je investovanie do majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, banka preskúma tieto podkladové expozície s cieľom vypočítať hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát podľa § 33.“.
9.
V § 33 ods. 20 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
na kapitálové pohľadávky, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov na podporu určitých hospodárskych odvetví poskytujúcich banke významné dotácie na investovanie a ktoré zahŕňajú dohľad orgánu verejnej moci a obmedzenia kapitálových investícií, a to do celkovej hodnoty 10 % zo súčtu základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov banky,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
10.
V § 33 ods. 23 sa na konci pripája táto veta: „Na účely odseku 20 sa dopad na veľkosť kreditného rizika pre triedu kapitálové pohľadávky posudzuje ako významný, ak ich celková hodnota, okrem kapitálových pohľadávok, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov v prípadoch uvedených v odseku 20 písm. f), presahuje v priemere za predchádzajúci rok výšku 10 % vlastných zdrojov banky; ak je počet týchto kapitálových pohľadávok menší než 10 individuálnych podielov, táto percentuálna výška je 5 % vlastných zdrojov banky.“.
11.
V § 33 ods. 25 písmeno f) znie:
„f)
náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a jeho zmenu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k žiadosti,“.
12.
V § 33d ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
schvaľuje použitie a zmenu príslušných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pri pokročilom prístupe merania,“.
13.
V § 33e ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa slovo „hlásenia“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.“.
14.
V § 37 odsek 11 znie:
„(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré majú povinnosť uverejniť, neuverejnia z dôvodu, že ich považujú za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mali povinnosť príslušné informácie zverejniť.“.
15.
V § 38 ods. 2 časť vety pred bodkočiarkou znie: „Národná banka Slovenska36) vedie register bankových úverov a záruk (ďalej len „register“), ktorý obsahuje údaje o úveroch a zábezpekách poskytované do registra bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa odseku 1 a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;37aa)“.
16.
V § 38 ods. 5 sa slová „oznamovania údajov podľa odseku 1, rozsah a spôsob poskytovania údajov podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „poskytovania údajov do registra a údajov z registra“ a vypúšťajú sa slová „oznamovaných a“.
17.
V § 84 ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok“.
18.
V § 85a ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok pre mladých“.
19.
V § 87 ods. 2 prvej vete sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých s ministerstvom“.
20.
V § 87 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
obdobie preradenia pohľadávky z hypotekárneho úveru z dôvodu omeškania poberateľa hypotekárneho úveru,“.
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).
21.
V § 87 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.
22.
V § 88a ods. 3 písm. b) sa slová „v rovnakej výške, ako určí štátny príspevok pre mladomanželov podľa odseku 2, najmenej však o 1,5 %,“ nahrádzajú slovami „vo výške najmenej polovice štátneho príspevku pre mladomanželov určeného podľa odseku 2,“.
23.
V § 88d ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
obdobie preradenia pohľadávky z mladomanželského úveru podľa § 88b ods. 4,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
24.
V § 91 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné po dohode s bankou a pobočkou zahraničnej banky podávať aj elektronickými prostriedkami s použitím elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu alebo iného písomne dohodnutého spôsobu overovania totožnosti žiadateľa; v takom prípade rozhodnutie súdu o poverení alebo ustanovení nie je potrebné predkladať.“.
25.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Správu podľa odseku 4 môže banka a pobočka zahraničnej banky podať aj elektronickými prostriedkami.“.
26.
V § 92a ods. 3 druhej vete sa pred slovo „agentúre“ vkladá slovo „a“ a na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „informácie zo spoločného bankového registra o spotrebiteľoch sa za rovnakých podmienok ako bankám a pobočkám zahraničných bánk sprístupnia aj iným osobám vymedzeným osobitným zákonom.87c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87c znie:
„87c)
§ 8 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
Za § 122k sa vkladá § 122l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné začať poskytovať základný bankový produkt do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 27c ods. 5.“.
Čl. V
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 6 sa slová „obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa investičnej služby“.
2.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie práva výkupu podľa § 118i ods. 4.“.
3.
V § 73f ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.“.
4.
V § 74a ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) alebo odseku 2“.
5.
V § 74a ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa slovo „hlásenia“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.“.
6.
§ 74b sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré má povinnosť uverejniť, neuverejní z dôvodu, že ich považuje za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mal povinnosť príslušné informácie zverejniť.“.
7.
V § 91 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici“.
8.
V § 91 ods. 5 písm. a) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.
9.
V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi,89a) prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska,“.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).
Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:
„89a)
Napríklad čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008).“.
10.
V § 103 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
spôsob a postup evidencie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska [§ 99 ods. 4 písm. f)],“.
Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená t) a u).
11.
§ 129 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný dodržiavať schválený prospekt investícií.“.
12.
V § 132d ods. 1 druhej vete sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „svojom vestníku107)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107 znie:
„107)
§ 37 ods. 1 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z.“.
13.
Za § 132n sa vkladá § 132o, ktorý znie:
㤠132o
Ratingové agentúry
(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k ratingovým agentúram podľa osobitného predpisu107ca)je Národná banka Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov pri vykonávaní oprávnení podľa odseku 1 v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.107ca)
(3)
Ratingové agentúry a osoby žiadajúce o registráciu podľa osobitného predpisu107ca)sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107ca)
(4)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii ratingovej agentúry sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,20) ak osobitný predpis neustanovuje inak.107ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107ca znie:
„107ca)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).“.
14.
V § 135 ods. 1 sa za slovo „fondu,“ vkladajú slová „ratingovej agentúry,“.
15.
V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „spriaznenou“ vkladá čiarka a slová „ratingovej agentúry“.
16.
V § 144 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
prijať opatrenia podľa osobitného predpisu,111a)
e)
uložiť ratingovej agentúre sankcie podľa odseku 1 písm. e).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:
„111a)
Čl. 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1060/2009.“.
17.
V § 147 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ak obchodník s cennými papiermi udržiava svoje vlastné zdroje na úrovni nižšej ako 50 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa § 74.
(3)
Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi ohrozujú jeho bezpečné fungovanie alebo ohrozujú práva alebo právom chránené záujmy jeho klientov, ak výsledkom hospodárenia bežného obdobia a predchádzajúcich období je strata obchodníka s cennými papiermi prevyšujúca 30 % z jeho základného imania alebo pri inom závažnom nedostatku v činnosti obchodníka s cennými papiermi.“.
Čl. VI
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z. a zákona č. 648/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
dodržiavanie povinností ustanovených osobitným zákonom,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„“.
9) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1)“ .
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L. 302, 17. 11. 2009), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009).“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných platobných inštitúcií“ vkladá čiarka a slová „ratingovými agentúrami“.
4.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „rovnako ako pri dohľade na mieste“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.
5.
V § 1 ods. 3 písm. g) sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Napríklad § 20 a 21 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16)rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad finančným trhom pri plnení úloh tohto útvaru a prijíma a podpisuje rozhodnutia v prvom stupni za útvar dohľadu nad finančným trhom, ak zákon neustanovuje inak. Organizačné usporiadanie, zásady riadenia a podrobnejšie vymedzenie a rozčlenenie úloh útvaru dohľadu nad finančným trhom určí organizačný poriadok Národnej banky Slovenska.17)“.
7.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Osoba poverená výkonom dohľadu, na ktorú sa vzťahuje námietka zaujatosti z dôvodov uvedených v odseku 1, nesmie do rozhodnutia o jej vylúčení z dohľadu na mieste alebo zamietnutí námietky zaujatosti vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade na mieste, priebežný protokol ani čiastkový protokol. Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje námietka zaujatosti podaná dohliadaným subjektom, je bezodkladne povinná písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o námietke zaujatosti.“.
8.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie podľa osobitného predpisu43a) register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery a podregister iných veriteľov poskytujúcich iné ako spotrebiteľské úvery.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 veriteľom podľa osobitného zákona15a) sa považuje za splnenú, ak ich veriteľ alebo finančný agent15b) poskytol v rozsahu informácií uvedených vo formulári podľa osobitného zákona.15c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:
„“.
15b)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15c)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IX
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 13 sa za slovami „poistných rizík“ vypúšťajú slová „zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou zaisťovňou alebo ich pobočkami“.
2.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou v rozsahu vymedzenom v tomto povolení.“.
3.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti predkladajú zakladatelia zaisťovne alebo poisťovňa Národnej banke Slovenska. Ustanovenia odsekov 2 až 5 platia primerane, ak o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti požiada poisťovňa.“.
4.
V § 12 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „udelené“ vkladajú slová „poisťovni alebo“ a za slovo „oprávňuje“ sa vkladajú slová „poisťovňu alebo“.
5.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
označenie poistného druhu a poistných odvetví, pre ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť, alebo označenie poistného druhu, pre ktorý je zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť.“.
6.
V § 12 ods. 4 poslednej vete sa slová „zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa“ nahrádzajú slovami „zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa alebo poisťovňa“.
7.
V § 17 ods. 1 a 4, § 18 ods. 4 a § 19 ods. 1 sa za slová „poisťovaciu činnosť“ vkladajú slová „alebo zaisťovaciu činnosť“.
8.
V § 17 ods. 3 sa za slová „poisťovacej činnosti,“ vkladajú slová „alebo označenie poistného druhu, pre ktorý bolo poisťovni udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti,“.
9.
V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti, ak jej bolo oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v príslušnom členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.“.
10.
V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 2 sa za slová „poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej činnosti“.
11.
V § 20 sa za slová „Poisťovacia činnosť“ vkladajú slová „alebo zaisťovacia činnosť“.
12.
V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti alebo zaisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní zaisťovacej činnosti porušila všeobecne záväzné právne predpisy, bez zbytočného odkladu vyzve poisťovňu z iného členského štátu alebo zaisťovňu z iného členského štátu, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.“.
13.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného členského štátu vykonávajúcej poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť alebo ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zaisťovni z iného členského štátu vykonávajúcej zaisťovaciu činnosť oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovacej činnosti zaisťovne z iného členského štátu.“.
14.
V § 21 ods. 5 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť, alebo zaisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť, predkladala na štatistické účely hlásenia o svojej činnosti na území Slovenskej republiky.“.
15.
V § 22 ods. 4 písm. a) sa za slová „s prevodom poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej činnosti“.
16.
V § 23 ods. 6 sa slovo „Zaisťovňa“ nahrádza slovami „Poisťovňa, zaisťovňa“.
17.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zverejňovať raz ročne priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia. Spôsob výpočtu, metodiku výpočtu a lehotu na zverejňovanie výšky nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“.
18.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „finančnému agentovi“ vkladá čiarka a slová „finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, viazanému investičnému agentovi“.
2.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
4.
V § 4 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a spotrebiteľských úverov14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 4 písm. b) sa za slová „inštitúcia elektronických peňazí,15)“ vkladajú slová „zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Zákon č. 129/2010 Z. z.“.
8.
V § 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „písomná“.
9.
V § 4 písm. e) sa slová „pobyt alebo“ nahrádzajú slovami „pobyt a“.
10.
V § 6 ods. 1 a § 10 ods. 1 sa slová „sídlom alebo miestom podnikania“ nahrádzajú slovami „sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky“.
11.
V § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu.“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.“.
13.
V § 8 sa za slovo „vykonávajúcou“ vkladá slovo „len“.
14.
V § 9 ods. 1 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
15.
V § 9 ods. 2 sa odkaz 16 nahrádza odkazom 22a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným poradcom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu.“.
17.
V § 11 ods. 2 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „15“.
18.
V § 14 ods. 5, 6 a 9, § 15 ods. 4, 5 a 7, § 16 ods. 1, ods. 4 úvodnej vete, ods. 6 a 7 sa slová „piatich pracovných“ nahrádzajú slovami „desiatich kalendárnych“.
19.
V § 14 ods. 2 sa za slová „finančná inštitúcia“ vkladajú slová „so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky“ a vypúšťajú sa slová „alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
20.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa zaslania podmienok vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zapíše finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.“.
21.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pridelí pred predložením prvého návrhu na zápis navrhovateľovi prihlasovacie meno a heslo na účely elektronického predkladania návrhov na zápis, návrhov na zmenu zápisu a návrhov na zrušenie zápisu.“.
22.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo časť podniku“ a slová „boli predané“ sa nahrádzajú slovami „bol predaný“.
23.
V § 16 ods. 2 písm. e) sa slovo „15“ nahrádza slovom „30“.
24.
V § 16 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
navrhovateľ nesplnil povinnosť uloženú Národnou bankou Slovenska podľa § 39 ods. 1 písm. g),“.
25.
V § 16 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá navrhovateľ.“.
26.
V § 16 ods. 8 sa slovo „takýto“ nahrádza slovom „tento“.
27.
V § 16 ods. 11 sa za slová „štruktúru registračného čísla“ vkladá čiarka a slová „spôsob predkladania návrhu na zápis, návrhu na zmenu zápisu a návrhu na zrušenie zápisu“.
28.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)
Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
f)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak samostatný finančný agent má vedúceho zamestnanca,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
obchodné meno a identifikačné číslo každej finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 7,
m)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 7,
n)
dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne; vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
o)
dátum každého úspešného vykonania odbornej skúšky samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého úspešného vykonania odbornej skúšky štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne,
p)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(2)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných agentov údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až e) okrem rodného čísla a údaje uvedené v odseku 1 písm. h), j) a p).
(3)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
e)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak viazaný finančný agent má vedúceho zamestnanca,
g)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú osobitne pre životné poistenie a pre neživotné poistenie,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(4)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných agentov údaje uvedené v odseku 3 písm. a), b), obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a názov obce, v ktorej má viazaný finančný agent sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a názov obce, v ktorej má viazaný finančný agent trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, a údaje uvedené v odseku 3 písm. h), i) a k).
(5)
Evidovanými údajmi v zozname podriadených finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
e)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak podriadený finančný agent má vedúceho zamestnanca,
g)
registračné číslo navrhovateľa,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je podriadený finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o podriadeného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(6)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu podriadených finančných agentov údaje podľa odseku 5 písm. a), b), obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a názov obce, v ktorej má podriadený finančný agent sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a názov obce, v ktorej má podriadený finančný agent trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, a údaje uvedené v odseku 5 písm. h), i) a k).
(7)
Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
f)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca a dátum začiatku vykonávania jeho funkcie, ak finančný poradca má vedúceho zamestnanca,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je finančný poradca oprávnený vykonávať finančné poradenstvo, ak ide o finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne,
m)
dátum každého úspešného vykonania odbornej skúšky finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého úspešného vykonania odbornej skúšky štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu, a to pre každý sektor osobitne,
n)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(8)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov údaje uvedené v odseku 7 písm. a) až e) okrem rodného čísla a údaje uvedené v odseku 7 písm. h), j) a n).
(9)
Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
registračné číslo pridelené orgánom dohľadu domovského členského štátu,
d)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
f)
adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky,
g)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu v domovskom členskom štáte,
h)
dátum doručenia oznámenia podľa § 11 ods. 2 Národnej banke Slovenska,
i)
dátum zápisu do registra,
j)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka,
k)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(10)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia údaje uvedené v odseku 9.
(11)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných investičných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak boli pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
e)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
f)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie,
g)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný investičný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov,
i)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(12)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných investičných agentov údaje uvedené v odseku 11 okrem rodného čísla a údaje uvedené v odseku 11 písm. h).“.
29.
V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,“.
30.
V § 18 ods. 5 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „ak je odlišné od trvalého pobytu“.
31.
V § 19 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo jeho časti“.
32.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Účinky zániku povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa odseku 1 písm. e) nenastanú, ak predo dňom vrátenia tohto povolenia bolo voči samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi začaté konanie o uložení sankcie podľa § 39.“.
33.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa, keď prijala informáciu podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu. Zároveň o tomto oznámení informuje osoby uvedené v odseku 1. Súčasťou tohto oznámenia sú tieto údaje:
a)
registračné číslo,
b)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
d)
adresa umiestnenia organizačnej zložky na území iného členského štátu a meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území iného členského štátu, ak finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia má úmysel vykonávať činnosť na území iného členského štátu prostredníctvom organizačnej zložky,
e)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu.“.
34.
V § 20 ods. 3 sa slovo „banke“ nahrádza slovom „banky“.
35.
V § 21 ods. 1 sa slová „teoretické znalosti a praktické schopnosti“ nahrádzajú slovami „odborné vedomosti“.
36.
V § 21 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „dvojročná“ nahrádza slovom „jednoročná“, slová „príslušnom sektore“ sa nahrádzajú slovami „oblasti finančného trhu“.
37.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo“.
Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.
38.
V § 21 ods. 3 písm. c), § 21 ods. 3 písm. d), § 21 ods. 11 písm. b) sa slová „príslušnom sektore“ nahrádzajú slovami „oblasti finančného trhu“.
39.
V § 21 ods. 5 sa slová „prvých dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
40.
V § 22 ods. 2 tretej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Odborná skúška a odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Národná banka Slovenska vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie a schvaľuje skúšobný poriadok.“.
41.
V § 23 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vypúšťa slovo „vedúceho“.
42.
V § 23 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
nemala odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené do 31. decembra 2009,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a h).
43.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného samostatného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.“.
44.
V § 26 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
spôsob vybavenia sťažnosti,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
45.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Konflikt záujmov
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami a osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly;27) ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a príčina konfliktu oznámiť klientovi pred vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, a ak sa vykonáva, uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a ak vznikne konflikt záujmov klientov, zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Finančným poradcom, štatutárnym orgánom finančného poradcu, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu a zamestnancom finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo, nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného agenta alebo zamestnanec finančného agenta.
(3)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným agentom, nesmie byť
a)
finančný poradca, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného poradcu, člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokurista finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný poradca, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokuristom finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu.
(4)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným poradcom, nesmie byť
a)
finančná inštitúcia, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančnej inštitúcie, člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom,
c)
finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného agenta alebo zamestnanec finančného agenta,
d)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný agent, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom.
(5)
Na konflikt záujmov viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. b), odseku 3, odseku 4 písm. c) a d) rovnako.
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt záujmov.“.
46.
V § 28 ods. 1 sa slová „v záujme klienta“ nahrádzajú slovami „v záujme práv a oprávnených záujmov klienta“.
47.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené
a)
sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia finančnej inštitúcii, okamihom ich prevzatia finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo ich pripísaním na osobitný účet finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, okamihom ich prevzatia klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na účet klienta alebo osoby oprávnenej na ich prevzatie; tieto sumy musia byť prevedené na účet klienta alebo osobe oprávnenej na ich prevzatie najneskôr do troch dní odo dňa ich obdržania finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.“.
48.
V § 29 ods. 6 sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „roka“.
49.
V § 31 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a), b) a d)“.
50.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 35 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“.
51.
V § 33 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“.
52.
V § 33 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).
53.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva“.
54.
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Ak finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby; to neplatí, ak klient preukázateľne odmietne poskytnúť informácie podľa odseku 1 a trvá na uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“.
55.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a finančný poradca najmenej počas piatich rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.“.
56.
V § 38 ods. 1 sa za slová „finančným poradcom“ vkladajú slová „a dohľad nad činnosťou navrhovateľa podľa tohto zákona“.
57.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
uloží navrhovateľovi povinnosť podať návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu pre svojho viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta.“.
58.
V § 41 ods. 9 písm. a) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
59.
V § 41 ods. 9 písm. b) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
60.
V § 41 ods. 9 písm. c) sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. marca 2012“.
61.
V § 41 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí primerane pre finančného poradcu.“.
62.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Národná banka Slovenska k 1. januáru 2011 zruší zápis tých podriadených finančných agentov v sektore poistenia alebo zaistenia, pre ktorých bol navrhovateľom finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.“.
63.
§ 43 znie:
㤠43
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
64.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04; Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003).“.
Čl. XI
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z. a zákona č. 73/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 148a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo rámcovej dohode zaniká, ak sa neuplatní na súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo k rámcovej dohode vo vestníku.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
2.
Za § 155f sa vkladá § 155g, ktorý znie:
㤠155g
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 2. apríla 2010
Oprávnená osoba sa môže domáhať návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní od 2. apríla 2010 neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo rámcovej dohode o uzavretí ktorého bola uverejnená informácia vo vestníku v lehote šiestich mesiacov do účinnosti tohto zákona.“.
Čl. XII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. XI, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2010, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010, s výnimkou čl. I ustanovení § 1 až 16, § 17 ods. 1 a 2 a § 18 až 27, čl. III bodov 2 a 4, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. júna 2010 a s výnimkou čl. I ustanovení § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22. 5. 2008).
Príloha č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
I.
Základná rovnica vyjadrujúca rovnosť poskytnutého spotrebiteľského úveru na jednej strane a splátok a poplatkov na strane druhej
Základnou rovnicou, ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov, kladie do rovnováhy na ročnom základe celkovú súčasnú hodnotu čerpaných prostriedkov na jednej strane a celkovú súčasnú hodnotu splátok a platieb poplatkov na strane druhej, je:
Vzorec 01
Význam symbolov:
X je ročná percentuálna miera nákladov,
m je číslo posledného čerpania,
je číslo čerpania, preto 1 ≤ k ≤ m,
Ck je výška čerpania k,
tk je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každého nasledujúceho čerpania, preto t1 = 0,
m’ je číslo poslednej splátky alebo platby poplatkov,
l je číslo splátky alebo platby poplatkov,
Dl je výška splátky alebo platby poplatkov,
Sl je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každej splátky alebo platby poplatkov.
Poznámky:
a)
Čiastky zaplatené obidvoma zmluvnými stranami v rôznom čase nemusia byť rovnaké a nemusia byť zaplatené v rovnakých intervaloch.
b)
Začiatočný dátum je dátum prvého čerpania.
c)
Intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch sú vyjadrené v rokoch alebo v zlomkoch roka. Rokom sa rozumie 365 dní (alebo 366 dní pri priestupných rokoch), 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Rovnakým mesiacom sa rozumie mesiac, ktorý má 30,41666 dní (t. j. 365/12), bez ohľadu na to, či je rok priestupný, alebo nie je.
d)
Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice na nasledujúcom desatinnom mieste rovná alebo je väčšia ako 5, číslica na danom desatinnom mieste sa zvýši o jeden.
e)
Táto rovnica sa dá prepísať pomocou jedného súčtu a pojmu tokov (Ak), ktorý bude kladný alebo záporný podľa toho, či vyjadruje výbery alebo vklady v obdobiach 1 až k, a vyjadrený v rokoch, t. j.:
S je súčasný stav tokov; ak je cieľom zachovať rovnováhu tokov, táto hodnota bude nulová.
II.
Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
a)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, celková výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú okamžite a v plnej výške.
b)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje čerpanie peňažných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi poplatkami alebo úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru, celková výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú s najvyšším poplatkom a úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú na najbežnejšie používaný druh mechanizmu čerpania peňažných prostriedkov pri tomto type zmlúv o spotrebiteľskom úvere.
c)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi vo všeobecnosti čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, ale ukladá medzi rôznymi spôsobmi čerpania peňažných prostriedkov obmedzenie, ak ide o výšku a čas, výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú najskorším dátumom dohodnutým v zmluve o spotrebiteľskom úvere a v súlade s týmto obmedzením čerpania.
d)
Ak neexistuje pevný splátkový kalendár, predpokladá sa, že
1.
úver sa poskytuje na obdobie jedného roka a
2.
úver sa splatí v 12 rovnakých splátkach a v mesačných intervaloch.
e)
Ak existuje pevný splátkový kalendár, ale výška splátok je flexibilná, výška každej splátky sa považuje za najnižšiu, akú zmluva ustanovuje.
f)
Ak sa nedohodne inak a ak sa v zmluve o spotrebiteľskom úvere dohodne viac ako jeden dátum splatnosti, spotrebiteľský úver má byť k dispozícii a splátky sa majú platiť k najskoršiemu dátumu dohodnutému v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
g)
Ak sa nedohodla maximálna výška úveru, za maximálnu výšku sa považuje 1 500 eur.
h)
Ak ide o povolené prečerpanie, celková výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú v plnej výške a na celú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Ak doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je známa, ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta na základe predpokladu, že trvanie spotrebiteľského úveru je tri mesiace.
i)
Ak sa na obmedzený čas alebo pre obmedzenú čiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru a poplatky spotrebiteľského úveru, za príslušnú úrokovú sadzbu a poplatky sa považuje najvyššia úroková sadzba spotrebiteľského úveru a poplatky za celkovú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
j)
Ak ide o zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebiteľského úveru na počiatočné obdobie, na ktorého konci sa určí nová úroková sadzba spotrebiteľského úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru je úroková sadzba spotrebiteľského úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tom čase.
Príloha č. 3 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
Príloha č. 4 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
1)
§ 68 a 69 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 663 až 723 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, § 37e zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
5)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 a § 6 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Napríklad § 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 52 až 60 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
19)
§ 8 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 118/2006 Z. z.
§ 5 zákona č. 266/2005 Z. z. v znení zákona č. 186/2009 Z. z.
20)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
22)
§ 524 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
23)
Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
25)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).
27)
§ 1 písm. b) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).
28)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
32)
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 186/2009 Z. z.
34)
§ 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z.