104/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z. a zákona č. 73/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dokumentáciou, v prípade návrhu na použitie technológie kyanidového lúhovania alebo návrhu na otvárku, prípravu, dobývanie, úpravu a zušľachťovanie rádioaktívnych nerastov, obsahujúcou
1.
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania, predbežné termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2.
opatrenia na zníženie vplyvov činností na životné prostredie,
3.
finančné možnosti navrhovateľa,
4.
technické možnosti navrhovateľa,
5.
informáciu o stave v riešení stretov záujmov,
6.
výpočet predpokladaných prínosov využitia ložiska nerastu pre štát z titulu predpokladanej platby úhrady za nerasty vydobyté z výhradného ložiska.“.
2.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Obec, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza, nie je povinná priložiť k návrhu na zmenu alebo zrušenie dobývacieho priestoru prílohy podľa odseku 1 písm. b) až f).“.
3.
V § 30 ods. 5 v druhej vete sa za slová „kyanidového lúhovania“ vkladajú slová „alebo na použitie technológií pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel spojených s dobývaním rádioaktívnych nerastov“.
4.
V § 30 ods. 5 v tretej vete sa slová „túto technológiu“ nahrádzajú slovami „tieto technológie“.
5.
V § 30 ods. 6 písm. a) sa slovo „technológie“ nahrádza slovom „technológií“ a slovo „ktorej“ sa nahrádza slovom „ktorých“.
6.
V § 30 ods. 6 písm. b) sa za slová „kyanidového lúhovania“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „preukázanie tejto skutočnosti sa nevyžaduje pri technológiách, ktoré sa majú použiť pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel spojených s dobývaním rádioaktívnych nerastov“.
7.
V § 30 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
súhlasné stanovisko obce, v katastrálnom území ktorej
1.
sa má použiť spracovanie, respektíve úprava nerastov metódou kyanidového lúhovania alebo
2.
sa majú použiť technológie pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel spojených s dobývaním nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami alebo
3.
má byť umiestnená skládka (úložisko, odkalisko a podobne) odpadov z banskej činnosti a zo spracovania nerastov podľa druhej vety odseku 5,“.
8.
V § 30 ods. 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
súhlasné stanovisko obcí bezprostredne susediacich s obcou uvedenou v písmene c) tohto odseku,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
9.
V § 30 ods. 6 písm. e) v prvej vete sa za slová „písmene c)“ vkladajú slová „a d)“ a v druhej vete sa slová „podľa písmen c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa písmen c), d) a e)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.