61/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 567/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.“.
2.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „99 581,76 eura“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.
3.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu“.
4.
V § 9 ods. 2 písm. e) sa slová „99 581,76 eura“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.
5.
V § 19 ods. 1 úvodná veta znie:
„Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,“.
6.
V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,“.
7.
V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.26aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:
„26aa)
Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
8.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.“.
9.
V § 22 ods. 10 písm. a) sa slová „11 617 871,61 eura“ nahrádzajú slovami „17 000 000 eur“.
10.
V § 22 ods. 10 písm. b) sa slová „23 235 743,21 eura“ nahrádzajú slovami „34 000 000 eur“.
11.
V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu,4) ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa tohto zákona.“.
12.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Záporný goodwill musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak neboli náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka vyplácať dividendy, podiely a tantiémy iba vtedy, ak úhrnná výška výsledku hospodárenia a fondov tvorených zo zisku určeného na vyplácanie je vyššia ako celková výška neodpísaných nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.“.
13.
V § 32 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorým môže byť účtovnými jednotkami vzájomne uznávaný obdobný preukázateľný účtovný záznam v technickej forme.“.
14.
Za § 39e sa vkladá § 39f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)
Fyzická osoba, ktorá bola do 28. februára 2009 účtovnou jednotkou a po 1. marci 2009 sa rozhodla viesť daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a) uzavrie účtovné knihy k 28. februáru 2009; účtovná závierka sa nezostavuje. Informácie z účtovných kníh prevedie táto fyzická osoba do daňovej evidencie v rozsahu potrebnom na účely vedenia daňovej evidencie podľa osobitného predpisu.4a)
(2)
Ustanovenia § 9, 19, 22 a 28 v znení účinnom od 1. marca 2009 sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. marcu 2009 a neskôr.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.