601/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

601
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z. a vyhlášky č. 604/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „náhrada hotových výdavkov Notárskej komory“ nahrádzajú slovami „odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore“.
2.
V § 19 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.
3.
§ 23b znie:
㤠23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
v z. Anna Vitteková v. r.