570/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

570
ZÁKON
z 1. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z. a zákona č. 553/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja informačných systémov verejnej správy,“.
2.
§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
informačným systémom funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém,
b)
informačným systémom verejnej správy informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu informačného systému verejnej správy (ďalej len „správca“) podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby,
c)
informačnou činnosťou získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov,
d)
úsekom verejnej správy vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy,1)
e)
číselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe definovaného kódu; kódom môže byť aj textový reťazec,
f)
základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom informačného systému verejnej správy,
g)
registrom evidencia údajov, ktorej obsahom sú údaje o objektoch evidencie, najmä o fyzických osobách a právnických osobách, veciach, právach a povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb a o súboroch priestorových údajov, vedená prostredníctvom informačného systému verejnej správy,
h)
referenčným údajom údaj registra, ktorý je vo vzťahu k objektu evidencie vedenému v registri jedinečný a využíva sa v ďalších informačných systémoch verejnej správy,
i)
základným registrom centrálne vedený register, ktorý je zdrojom referenčných údajov,
j)
ústredným portálom verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“) informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií povinnými osobami prostredníctvom spoločného prístupového miesta, prostredníctvom ktorého sa sprístupňujú spoločné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a podpory používateľov, riadenia toku informácií, elektronickej podateľne a elektronických platieb daní a poplatkov,
k)
infraštruktúrou technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy, poskytovanie a rozvoj elektronických služieb verejnej správy,
l)
integrovanou infraštruktúrou koordinovane budovaná a prevádzkovaná infraštruktúra zabezpečujúca prevádzku informačných systémov verejnej správy v centralizovanej architektúre,
m)
technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových prostriedkov umožňujúcich implementáciu a prevádzku informačných systémov verejnej správy,
n)
komunikačnou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie prvky a aktívne prepojovacie prvky a súvisiace programové vybavenie, ktoré tvoria vyhradenú neverejnú sieť určenú na vzájomnú bezpečnú komunikáciu povinných osôb a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými fyzickými a právnickými osobami,
o)
metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú a sprístupňujú informácie, ktoré bližšie špecifikujú určené kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky stanovených údajov a ktorý umožňuje najmä ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie,
p)
centrálnym metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorého obsahom sú najmä technologické, administratívne a organizačné údaje o prevádzkovaných informačných systémoch verejnej správy,
r)
nadrezortným informačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorý hierarchicky integruje spoločné časti jednotlivých informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v pôsobnosti iných povinných osôb ako správcu, do hierarchicky vyššieho informačného systému verejnej správy v pôsobnosti jedného správcu,
s)
integrovaným obslužným miestom prístupový komponent a technologické rozhranie informačného systému verejnej správy, ktoré slúži ako kontaktné miesto asistovanej komunikácie fyzickej osoby a právnickej osoby s povinnou osobou pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy,
t)
spoločnými modulmi opakovateľne a spoločne využívané časti architektúry informačných systémov verejnej správy pri elektronickej forme výkonu verejnej správy,
u)
neverejnou časťou informačného systému verejnej správy časť informačného systému verejnej správy prístupná iba pre povinné osoby na základe autorizovaného prístupu v súlade s ich právomocami, právami a povinnosťami, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi,
v)
službami verejnej správy výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovujú osobitné predpisy,1)
w)
elektronickou službou verejnej správy elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí,
x)
Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy dokument definujúci najmä organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy na celoštátnej úrovni,
y)
Govnetom vládna dátová sieť orgánov verejnej správy predstavujúca časť integrovanej infraštruktúry,
z)
webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto na internete sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol HTTP alebo HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zložená z viacerých rámov,
aa) webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy,
ab) službami vo verejnom záujme výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ustanovuje osobitný predpis, pričom spôsob ich výkonu osobitný predpis neustanovuje,
ac) verejnými službami činnosti povinnej osoby, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis a ktorých výsledok možno použiť pri výkone služieb verejnej správy a služieb vo verejnom záujme.
§ 3
Povinné osoby
(1)
Za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy zodpovedá povinná osoba, ktorá je správcom, zabezpečujúca výkon verejnej správy na určenom úseku verejnej správy podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy je povinná osoba alebo fyzická osoba alebo právnická osoba určená správcom, ktorá vykonáva správcom určené informačné činnosti; prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca.
(3)
Povinnými osobami na účely tohto zákona sú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,2)
b)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Poštový regulačný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány,
c)
obce a vyššie územné celky,
d)
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Ústav pamäti národa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
e)
právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v písmenách a) až d),
f)
komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom,2a)
g)
fyzické osoby a iné právnické osoby, ako sú uvedené v písmene e), na ktoré je prenesený výkon verejnej moci2a) alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.2b)
(4)
Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné
a)
vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „koncepcia“) v súčinnosti s príslušnými povinnými osobami uvedenými v odseku 3 písm. e) a predložiť ju Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na schválenie podľa § 3a; povinnosť predložiť koncepciu na schválenie ministerstvu sa nevzťahuje na obce a na povinné osoby uvedené v odseku 3 písm. e),
b)
zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
c)
zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,
d)
sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,3)
e)
sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak,
g)
prednostne používať integrovanú infraštruktúru určenú na prevádzku informačných systémov verejnej správy, ak to technické možnosti umožňujú,
h)
poskytovať súčinnosť ministerstvu pri výkone jeho právomocí ustanovených týmto zákonom,
i)
zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len „štandardy“),
j)
spravovať príslušné základné registre a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov,4)
k)
poskytovať ministerstvu a Úradu vlády Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy vybrané údaje určené ministerstvom alebo Úradom vlády Slovenskej republiky o informačných systémoch verejnej správy na účely štatistického zisťovania.
(5)
Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú oprávnené poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prevádzkovaním informačného systému verejnej správy; tým nie sú dotknuté povinnosti správcu.
(6)
Povinné osoby sú ďalej povinné
a)
spolupracovať s príslušnými správcami pri tvorbe koncepcií a v ich súčinnosti zabezpečovať uskutočňovanie koncepcií vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
b)
administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov,4)
c)
bezodkladne nahlasovať ministerstvu zmeny úsekov verejnej správy a agend verejnej správy základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a spôsob, akým bola táto zmena na základe ich právomoci uskutočnená,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 až 2b, 3 a 4 znejú:
„1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 a § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2b)
Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Koncepcia
(1)
Koncepcia je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy.
(2)
Koncepciu predkladá správca ministerstvu na schválenie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti koncepcie. Ak je schválená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, správca je povinný predložiť koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov po jej schválení. Ak sa Národná koncepcia informatizácie verejnej správy iba mení a dopĺňa, koncepciu v lehote podľa druhej vety predkladá iba správca, na ktorého sa táto zmena alebo doplnenie vzťahuje. Platnosť koncepcie je najviac štyri roky.
(3)
Ministerstvo schváli koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia, ak je v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Ak koncepcia nie je v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ministerstvo vyzve správcu na odstránenie jej nedostatkov v lehote, ktorú určí. Ak správca v určenej lehote tieto nedostatky neodstráni, ministerstvo koncepciu neschváli. Proti rozhodnutiu o schválení koncepcie nie je prípustný opravný prostriedok.“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slovami „aktualizuje a najmenej v štvorročných intervaloch“ a slovo „národnú“ sa nahrádza slovom „Národnú“.
5.
V § 4 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
usmerňuje tvorbu a schvaľuje koncepciu predloženú povinnými osobami uvedenými v § 3 ods. 3 písm. a) až d), f) a g), ktoré sú správcami,
c)
vydáva štandardy; po dohode s ministerstvom ich vydávajú aj povinné osoby, ktoré vydávajú štandardy na základe osobitných predpisov,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
vydáva, zverejňuje a spravuje základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
g)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť integrovaných obslužných miest.“.
7.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného systému verejnej správy a nadrezortného informačného systému verejnej správy na úseku verejnej správy ministerstva, ak správcu nadrezortného informačného systému verejnej správy neustanovuje osobitný predpis inak,“.
8.
V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
zverejňuje na ústrednom portáli štandardy, rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce sa informačných systémov verejnej správy a informatizácie verejnej správy,“.
9.
V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vykonávaním niektorých činností pri kontrole dodržiavania štandardov môže ministerstvo poveriť inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pričom rozsah týchto činností ministerstvo určí v poverení v rámci svojich právomocí ustanovených týmto zákonom; toto sa nevzťahuje na kontrolu dodržiavania štandardov týkajúcich sa bezpečnosti podľa písmena f),“.
10.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
riadi a koordinuje informačnú bezpečnosť informačných systémov verejnej správy,
g)
vedie register prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.“.
11.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky
a)
ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu,
b)
ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu.“.
12.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa vzťahuje na elektronickú podateľňu, ak povinná osoba uvedie ústredný portál ako elektronickú adresu umiestnenia svojej elektronickej podateľne.“.
13.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak povinná osoba uvedie elektronickú podateľňu4b) ústredného portálu ako elektronickú adresu umiestnenia svojej elektronickej podateľne, podanie voči povinnej osobe možno uskutočniť prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu.
(5)
Prevádzkovateľ ústredného portálu zodpovedá za riadne a nepretržité fungovanie ústredného portálu, za nepretržitú dostupnosť jeho služieb a technické zabezpečenie doručenia podaní príslušným povinným osobám prostredníctvom ústredného portálu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 2 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 6 ods. 1 prvej vete sa slová „s inými informačnými systémami“ nahrádzajú slovami „informačných systémov verejnej správy“.
15.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
technické prostriedky, infraštruktúru a systém procesného riadenia,“.
16.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo „programy“ vkladá čiarka a slová „spoločné moduly“.
17.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy tvorí súhrn právnych, technických, organizačných a iných opatrení vytvárajúcich jednotné prostredie umožňujúce výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy.“.
18.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
19.
V § 7 ods. 1 sa za slová „na požiadanie“ vkladajú slová „oprávnenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, za podmienok ustanovených osobitnými predpismi4c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
Napríklad zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Výstup vydáva na požiadanie aj osvedčujúca osoba, ak to umožňujú technické podmienky na strane osvedčujúcej osoby alebo na strane povinnej osoby. Osvedčujúcimi osobami sú povinné osoby, ktoré osvedčujú podľa osobitných predpisov,7) a notári.8) Činnosti osvedčujúcej osoby vykonávajú aj integrované obslužné miesta.“.
21.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Podanie a oznámenie uskutočnené prostredníctvom integrovaného obslužného miesta sa považuje za podanie a oznámenie uskutočnené fyzickou osobou alebo právnickou osobou, v mene ktorej sa uskutočňuje.“.
22.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Integrované obslužné miesto
(1)
Integrované obslužné miesto vykonáva činnosť osvedčujúcej osoby a zabezpečuje prístup k službám verejnej správy poskytovaným povinnými osobami, najmä podávanie návrhov, žiadostí a iných podaní povinným osobám a inú komunikáciu s povinnými osobami.
(2)
Integrované obslužné miesto môže prevádzkovať povinná osoba, notár alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu poštovú službu.
(3)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je oprávnený ho prevádzkovať, ak
a)
spĺňa technické, technologické a organizačné podmienky zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta (ďalej len „podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta“) a
b)
je ministerstvom zapísaný do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest.
(4)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta predkladá ministerstvu žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest (ďalej len „zápis“). Ak prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta preukáže splnenie podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta, ministerstvo ho zapíše do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto. Ministerstvo bezodkladne oznámi zápis prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(5)
Do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest za zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, ak bolo pridelené,
c)
adresa a iné kontaktné údaje miesta, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto.
(6)
Podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta povinný spĺňať počas celej doby jeho prevádzkovania. Pri výkone kontroly plnenia podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť.
(7)
Ak prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prestane spĺňať podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta alebo požiada o zrušenie svojho zápisu, ministerstvo zruší jeho zápis a bezodkladne mu oznámi zrušenie zápisu.
(8)
Integrované obslužné miesto musí byť označené. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.
(9)
Žiadateľ o služby poskytované prostredníctvom integrovaného obslužného miesta uhrádza náklady za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa odseku 1.“.
23.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
od 10 000 eur do 35 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. a) až c),
b)
od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám, ak porušia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6 písm. a) až c) a v § 5 ods. 3 písm. a) a b),
c)
od 2 000 eur do 35 000 eur,
1.
povinnej osobe podľa § 7 ods. 1, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8,
2.
osvedčujúcej osobe, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9,
3.
povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. f) až h) a j) a v § 3a.“.
24.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)
Ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) a i) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahujú na povinné osoby, ktoré neboli povinnými osobami podľa doterajšieho zákona, od 1. októbra 2010.
(2)
Povinné osoby zriadené alebo založené po 1. februári 2010 sú povinné predložiť koncepciu do šiestich mesiacov od zriadenia alebo založenia.
(3)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 1. februáru 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. februára 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 10 ods. 1 v znení účinnom od 1. februára 2010, ak je to pre povinné osoby a osvedčujúce osoby priaznivejšie.“.
25.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
štandardy,
b)
obsah žiadosti o zápis, podrobnosti o zriaďovaní a označovaní integrovaných obslužných miest, podmienky prevádzky integrovaných obslužných miest a sadzobník úhrad,
c)
obsah a spôsob predkladania informácií do centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
d)
základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, podrobnosti o jeho správe a termíny a spôsob predkladania zmien úsekov verejnej správy a agend verejnej správy základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z. zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z. zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4) alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,5) sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Platba za úkony a konania podľa § 6 ods. 1 druhej vety vykonaná elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy sa považuje za uhradenú dňom odpísania z účtu žiadateľa.“.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z. zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z. a zákona č. 505/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 11 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 275/2006 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 678/2006 Z. z., zákonom č. 385/2008 Z. z., zákonom č. 553/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010 okrem čl. I druhého bodu ustanovení § 3 ods. 4 písm. f) a ods. 6 písm. d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.