538/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

538
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 11. decembra 2009,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z., vyhlášky č. 355/2004 Z. z. a vyhlášky č. 381/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 bode 3.2 sa slovo „baliareň“ nahrádza slovami „prevádzkovateľa baliarne, osobu, ktorá nariadila balenie“.
2.
V prílohe č. 1 bode 3.3 sa slovo „baliareň“ nahrádza slovami „prevádzkovateľ baliarne“.
3.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú body 3.4 až 3.6.
4.
Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Peter Lukáč v. r.