524/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

524
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. decembra 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z., vyhlášky č. 565/2008 Z. z. a vyhlášky č. 34/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Viera Petríková v. r.