482/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

482
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 53/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Francúzskej republiky“ vkladá čiarka a slová „územia Alánd“ a za slová „Normanských ostrovov“ sa vkladajú slová „a okrem území uvedených v osobitnom predpise1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na minerálny olej, ktorý bol prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie minerálneho oleja v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
akékoľvek nakladanie s minerálnym olejom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s minerálnym olejom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,“.
4.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2a) pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
5.
V § 2 ods. 2 sa za slovami „Severného Írska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou“.
6.
V § 4 ods. 6 písm. a) sa odkaz „2a“ nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom „2b“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 10 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 16 ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14,“.
8.
V § 11 ods. 4 písm. a) a § 21 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
9.
V § 11 ods. 10 sa slová „sprievodného dokumentu“ nahrádzajú slovami „elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).“.
10.
V § 11 ods. 15 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. e) a f)“.
11.
V § 12 ods. 1 písm. h), § 13 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 2 písm. b) sa slová „colného režimu voľný obeh“ nahrádzajú slovami „voľného obehu2a)“.
12.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g).“.
13.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali minerálny olej na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g).“.
14.
V § 15 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
15.
V § 15 ods. 3 sa za slová „v banke“ vkladá čiarka a slová „zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte“.
16.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Vrátenie dane je možné uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je možné daň vrátiť.“.
17.
V § 15 ods. 7 úvodnej vete sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
18.
V § 16 ods. 1 a 9 a § 17 ods. 2 v úvodnej vete a v písmene c) sa slová „(§ 15 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 3“.
19.
V § 16 ods. 10 a § 17 ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 8 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 7 písm. a)“.
20.
V § 21 ods. 7 písm. f) sa slová „osobitnými predpismi.19a)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,19a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).“.
21.
§ 23 a 24 vrátane nadpisov znejú:
㤠23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ, do miesta výstupu (§ 30),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o
1.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 15,
2.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 1,
3.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1, aj iný spôsob prepravy minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Prepravu minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c) je možné začať v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) po zaslaní návrhu elektronického dokumentu colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) bez pridelenia referenčného kódu; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód s výnimkou prepravy minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách.20c)
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane s výnimkou prepravy potrubím alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území sa začína, keď minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(8)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa). Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(9)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o prijatí“). Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).
(11)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo sa má priamo plniť do bežných nádrží lietadiel alebo lodí na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1, alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(14)
Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej, ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 24 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 13 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až f), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu minerálneho oleja na území únie v pozastavení dane je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie okrem prepravy potrubím sa začína, keď minerálny olej opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(6)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(7)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(8)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).
(11)
Minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8, ako aj minerálny olej s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu, je možné prepravovať len na základe elektronického dokumentu.
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo ak sa má minerálny olej prepravovať slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Colný úrad povolí na písomnú žiadosť odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 23 ods. 14. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 23 ods. 14 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až f), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(14)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 16 ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 16 ods. 3 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane osoby uvedené v § 16 ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí minerálneho oleja Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;20a) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 20a, 20b a 20c znejú:
„7)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
20a)
Nariadenie komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
20b)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20c)
Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 25 ods. 2 písm. f) sa za slová „v kilogramoch“ vkladajú slová „a predpokladaný čas prijatia celého množstva minerálneho oleja“.
23.
V § 25 ods. 9 druhej vete na konci sa pripájajú tieto slová: „a určí lehotu na prijatie celého množstva minerálneho oleja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane“.
24.
V § 25 ods. 15 písm. f) sa slová „alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania“ nahrádzajú slovami „ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena h)“.
25.
V § 25 sa odsek 15 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.“.
26.
V 25a ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
27.
§ 26 až 30 vrátane nadpisov znejú:
㤠26
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať minerálny olej po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch,
f)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
colný úrad ani daňový úrad voči žiadateľovi nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane sa použije § 25 primerane.
§ 27
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém6c) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém6c) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 23 ods. 4 alebo § 24 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom) s výnimkou prepravy minerálneho oleja potrubím. Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu20a) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný minerálny olej, nové miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém6c) nedostupný v čase prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 23 ods. 9 alebo § 24 ods. 8. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.6c) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 23 alebo § 24; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto minerálneho oleja ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.6c)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,6c) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 23 ods. 9 alebo § 24 ods. 8. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.6c)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme6c) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
(10)
Pri preprave minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) sa postup podľa tohto ustanovenia použije primerane.
§ 28
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava minerálneho oleja alebo časť prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol minerálny olej pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebol dopravený na miesto určenia a počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania minerálneho oleja v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania minerálneho oleja nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto ustanovenia považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že minerálny olej nebol dopravený na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Daňový dlžník, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 14 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňový dlžník, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovému dlžníkovi, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 29
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa minerálny olej nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze minerálneho oleja sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Minerálny olej po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane.
(3)
Minerálny olej, ktorý po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepúšťa do voľného obehu,2a) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať minerálny olej v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepúšťa do voľného obehu,2a) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku.
§ 30
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do colného režimu vývoz25a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane ukončená a minerálny olej opustil územie únie. Minerálny olej po prepustení do colného režimu vývoz25a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, prepravu minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 pri vývoze, a prepravu minerálneho oleja s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu pri vývoze, je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu25b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa vývozca a colný úrad vývozu25b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu25c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu25b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol minerálny olej navrhnutý do colného režimu vývoz,25a) zrušené podľa osobitného predpisu.25d)
(4)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(5)
Colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému6c) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že minerálny olej opustil územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu25b) na daňovom území. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a minerálny olej opustil územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu25b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu25c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu25b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu25c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu25c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze sa použije § 24 ods. 12 a 13 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu25b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu25b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 19, 25a až 25d znejú:
„17)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
28.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný podľa § 27, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu25b) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 27.
(2)
Vývozca môže začať prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.25b) Súhlas so začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu25b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;25b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, podľa § 27 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu25b) informácie podľa osobitného predpisu20a) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;25b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu25b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný minerálny olej, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém6c) nedostupný v čase, keď minerálny olej opustil územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu25c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 30 ods. 5. Colný úrad výstupu25c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu25b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebol minerálny olej prepustený do colného režimu vývoz25a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že minerálny olej opustil územie únie. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu25b) a colný úrad výstupu25c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 30 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.6c)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu25b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 30 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,6c) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu25b) iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 30 ods. 5. Ak colný úrad vývozu25b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.6c)“.
29.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia minerálneho oleja na daňovom území; na účely tohto zákona sa minerálnym olejom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 33 ods. 1. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja.
(2)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja je povinný pred prevzatím minerálneho oleja podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja, ktorý chce odobrať, a identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného minerálneho oleja; na zábezpeku na daň sa použije § 22 primerane.
(3)
Daňový dlžník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
(4)
Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo na daňovom území k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci alebo ak došlo pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 písm. b) príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie alebo dňom použitia minerálneho oleja na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá minerálny olej pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá minerálny olej ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia minerálneho oleja, a to
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak nemá daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 32.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja, ktorý chce dodať, a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 15 ods. 6.
(10)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2 písm. a), vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 32.
(11)
Minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, prepravovaný do iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely, sa považuje za minerálny olej dodaný na podnikateľské účely dňom prijatia tohto minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.“.
30.
V § 32 ods. 1 sa slová „právnym predpisom únie“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.
31.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu odberateľa (dodávateľa) a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia minerálneho oleja najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.“.
32.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak pri dodaní minerálneho oleja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci alebo ak došlo k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) minerálneho oleja vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja.“.
33.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja podľa § 31 alebo § 34 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava minerálneho oleja alebo časť prepravy minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol minerálny olej pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(6)
Daňovým dlžníkom je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 31 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 34 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja alebo odosielateľovi (dodávateľovi) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.“.
34.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého minerálneho oleja,
b)
odoslaného minerálneho oleja v pozastavení dane.“.
35.
V § 41 ods. 1 sa slová „daňových splnomocnencov“ nahrádzajú slovami „registrovaných odosielateľov“.
36.
V § 41 ods. 2 písm. c) sa slová „daňového splnomocnenca“ nahrádzajú slovami „registrovaného odosielateľa“.
37.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
poruší § 8 ods. 3,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
c)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane,
d)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8,
e)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze, ak nejde o porušenie § 8 ods. 3,
f)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie § 8 ods. 3,
g)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
h)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
i)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nenakladá s minerálnym olejom ako s vlastným,
j)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) do výšky 16 596 eur, najmenej však 331 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane vypočítanej podľa sadzby dane uvedenej v § 6, pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) do výšky 0,39 eura za každý vydaný liter minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 1 659 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50 % daňovej povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. d), dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. h) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 1 659 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 1 659 eur,
j)
podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 1 659 eur,
k)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 20 % pripadajúcej na to množstvo prepravovaného minerálneho oleja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. a) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.“.
38.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
poruší § 8 ods. 3,
b)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nenakladá s minerálnym olejom ako s vlastným,
d)
použije minerálny olej oslobodený podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) do výšky 1 659 eur, najmenej však 160 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 160 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 160 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 160 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 165 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. a) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(5)
Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
39.
Za § 46d sa vkladá § 46e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 27 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby minerálneho oleja, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 14 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca minerálneho oleja pri vývoze minerálneho oleja v pozastavení dane môže postupovať podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz minerálneho oleja podľa odseku 9 začal podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(11)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. apríla 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 42 a 42a v znení účinnom od 1. apríla 2010, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
40.
V celom texte zákona sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „daňový splnomocnenec“ a slová v spojení „alebo daňový splnomocnenec“.
41.
V prílohe č. 1 prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).“.
42.
Prílohy č. 3, 4 a 5 sa vypúšťajú.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 667/2004 Z. z., zákonom č. 223/2006 Z. z., zákonom č. 672/2006 Z. z., zákonom č. 609/2007 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 53/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.