466/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 22. októbra 2009
o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje postup a podmienky poskytovania, požadovania a prijímania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok (ďalej len „pohľadávka“).
§ 2
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodnou pomocou pri vymáhaní pohľadávky výmena informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky, doručovanie písomností súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, vymáhanie pohľadávky, zabezpečovanie pohľadávky alebo iné úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky na základe vzájomnosti medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a
1.
príslušným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) v súlade s osobitnými predpismi1) alebo
2.
príslušným orgánom zmluvného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“),
b)
príslušným orgánom členského štátu orgán, ktorý podľa práva členského štátu je oprávnený poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky v súlade s osobitným predpisom,1)
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky, ak ide o pohľadávky podľa
1.
§ 3 písm. a) bodov 1 až 11 a § 3 písm. b), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ním určený daňový orgán2) alebo ním určený colný orgán,3)
2.
§ 3 písm. a) bodov 12 až 14, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) alebo ním určený orgán,4)
d)
príslušným orgánom zmluvného štátu orgán, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy je oprávnený medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky poskytovať, požadovať alebo prijímať,
e)
vymáhajúcim orgánom daňový úrad, colný úrad, ministerstvo pôdohospodárstva alebo ním určený orgán,4)
f)
dovozným clom clo a platby s rovnocenným účinkom ako clo, ktoré sa má zaplatiť pri dovoze tovaru,5) a platby pri dovoze tovaru5) zavedené v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou alebo v súlade s osobitnými opatreniami uplatňovanými na určitý tovar,5) ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,
g)
vývozným clom clo a platby s rovnocenným účinkom ako clo, ktoré sa má zaplatiť pri vývoze tovaru,5) a platby pri vývoze tovaru5) zavedené v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou alebo v súlade s osobitnými opatreniami uplatňovanými na určitý tovar,5) ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,
h)
daňou z poistného daň ustanovená v členskom štáte; druh daní z poistného uverejní ministerstvo financií vo svojom publikačnom prostriedku,
i)
exekučný titul členského štátu doklad vydaný podľa právnych predpisov platných v členskom štáte, na základe ktorého sa má vymáhať pohľadávka.
§ 3
Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky sa vo vzťahu k
a)
členským štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa
1.
dane z príjmov,
2.
dane z nehnuteľností,
3.
dane z dedičstva, dane z darovania, dane z prevodu a prechodu nehnuteľností,
4.
dane z pridanej hodnoty,
5.
spotrebnej dane z liehu, spotrebnej dane z vína, spotrebnej dane z piva, spotrebnej dane z tabakových výrobkov, spotrebnej dane z minerálneho oleja,
6.
daní ustanovených v členskom štáte, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter ako dane uvedené v prvom až piatom bode,
7.
dane z poistného,
8.
rovnakých alebo obdobných daní, ako je daň z poistného,
9.
dovozného cla,
10.
vývozného cla,
11.
úroku, sankčného úroku, pokuty, penále alebo nákladov súvisiacich s pohľadávkami na daniach uvedených v prvom až ôsmom bode a úroku, kompenzačného úroku, úroku z omeškania, pokuty alebo nákladov súvisiacich s pohľadávkami na cle uvedených v deviatom a desiatom bode, okrem sankcií podľa osobitných predpisov,6)
12.
náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastkového financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrátane súm inkasovaných v súvislosti s týmito činnosťami,
13.
odvodov a iných poplatkov upravených podľa spoločnej organizácie trhu pre sektor cukru,
14.
úroku, pokuty, penále a nákladov súvisiacich s pohľadávkami podľa bodov 12 a 13 okrem sankcií podľa osobitných predpisov,6)
b)
zmluvným štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa daní, cla alebo iných platieb dohodnutých medzinárodnou zmluvou.
Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky
§ 4
(1)
Ministerstvo financií môže určiť daňový orgán alebo colný orgán na poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. a) bodov 1 až 11 a § 3 písm. b).
(2)
Ministerstvo financií, ním určený daňový orgán alebo ním určený colný orgán pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky postupuje podľa tohto zákona, medzinárodnej zmluvy alebo osobitných predpisov,7) ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Daňový úrad a colný úrad pri vymáhaní pohľadávky postupujú podľa osobitných predpisov,7) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky týkajúcej sa dane z nehnuteľností alebo dane z poistného pohľadávku vymáha miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého pobytu osoby, ktorá neuhradila pohľadávku členského štátu alebo pohľadávku zmluvného štátu (ďalej len „dlžník“), alebo osoby zodpovednej za úhradu pohľadávky dlžníka podľa právnych predpisov platných v členskom štáte alebo zmluvnom štáte (ďalej len „ďalší dlžník“), ak ide o fyzickú osobu, alebo sídla dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, ak ide o právnickú osobu; ak nemožno miestnu príslušnosť určiť podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.
(5)
Odsek 4 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá má v držbe aktíva8) dlžníka alebo ďalšieho dlžníka (ďalej len „tretia osoba“).
(6)
Správca dane, ktorým je obec, môže požiadať o zabezpečenie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky na dani z nehnuteľností Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“); na tento účel je správca dane, ktorým je obec, povinný poskytnúť daňovému riaditeľstvu informácie a písomnosti potrebné na požadovanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky.
(7)
Daňové riaditeľstvo je oprávnené požadovať od správcu dane, ktorým je obec, ďalšie informácie potrebné na požadovanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky na dani z nehnuteľností; správca dane, ktorým je obec, je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie v požadovanom rozsahu.
§ 5
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva môže určiť orgán na poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. a) bodov 12 až 14.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva alebo ním určený orgán pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky postupuje podľa tohto zákona, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva alebo ním určený orgán pri vymáhaní pohľadávky postupuje podľa osobitných predpisov.9)
Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky vo vzťahu k členským štátom
§ 6
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácie.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky, ak žiadosť o poskytnutie informácie obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu10) dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby, ku ktorým má príslušný orgán členského štátu prístup,
b)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku a
c)
ďalšie údaje a informácie podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak
a)
nie je oprávnený požadovanú informáciu získať na vymáhanie obdobnej pohľadávky v Slovenskej republike,
b)
by poskytnutie požadovanej informácie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva, k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu,11) k ohrozeniu bezpečnosti štátu, k neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami12) alebo by bolo inak v rozpore s verejným poriadkom.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zamietnutie žiadosti podľa odseku 3 oznámi príslušnému orgánu členského štátu s uvedením dôvodov zamietnutia.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže od príslušného orgánu členského štátu požadovať informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky; na túto žiadosť sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 7
(1)
Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí doručenie podľa osobitných predpisov13) dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí doručenie písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky, ak žiadosť o doručenie písomností obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu14) dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby, ku ktorým má príslušný orgán členského štátu prístup,
b)
druh a predmet písomnosti, ktorá má byť doručená,
c)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku a
d)
ďalšie údaje a informácie podľa osobitného predpisu.14)
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je originál písomnosti súvisiacej s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky alebo jej osvedčená kópia.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä oznámi dátum doručenia písomností adresátovi a spôsob ich doručenia.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o doručenie písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe; na túto žiadosť sa primerane vzťahujú odseky 2 a 3.
§ 8
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí vymáhanie pohľadávky členského štátu na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu o jej vymáhanie.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí vymáhanie pohľadávky členského štátu, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu15) dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby,
b)
identifikáciu exekučného titulu členského štátu,
c)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku vrátane sankčného úroku, kompenzačného úroku, úroku z omeškania, pokuty, penále a výšku nákladov súvisiacich s pohľadávkou uvedených v eurách a v mene členského štátu, ak mena členského štátu je iná ako mena euro,
d)
dátum doručenia písomnosti dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom členského štátu,
e)
deň, odkedy možno vymáhať pohľadávku, a lehotu, v ktorej sa premlčí alebo zaniká právo na vymáhanie pohľadávky podľa právnych predpisov platných v členskom štáte,
f)
vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, že
1.
proti exekučnému titulu členského štátu nebol podaný opravný prostriedok,
2.
vymáhanie pohľadávky bolo vykonané, ale nevedie k plnej úhrade vymáhanej pohľadávky,
g)
ďalšie údaje a informácie podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Prílohou k žiadosti o vymáhanie pohľadávky je originál
a)
exekučného titulu členského štátu alebo jeho osvedčená kópia,
b)
inej písomnosti potrebnej na vymáhanie pohľadávky alebo jej osvedčená kópia.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky
a)
môže požiadať príslušný orgán členského štátu o vymáhanie pohľadávky na základe exekučného titulu vydaného v Slovenskej republike; na túto žiadosť sa primerane vzťahujú odseky 2 až 3,
b)
bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o skutočnostiach súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, ktoré zistil po podaní žiadosti o jej vymáhanie.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky v žiadosti o vymáhanie pohľadávky podľa odseku 4 použije na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu členského štátu, ktorá je iná ako mena euro, referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou16) v deň podpísania žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
§ 9
(1)
Pohľadávka členského štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka Slovenskej republiky17) a vymáha sa v eurách.
(2)
Vymáhanie pohľadávky členského štátu nemá prednosť pred vymáhaním pohľadávky Slovenskej republiky.
(3)
Na účely vymáhania pohľadávky sa exekučný titul členského štátu odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa § 8 považuje za exekučný titul vydaný podľa osobitného predpisu,18) ak v odseku 4 nie je ustanovené inak; ustanovenia osobitného predpisu19) o uznávaní vykonateľnosti rozhodnutí cudzích správnych orgánov sa nepoužijú.
(4)
Ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,20) vykonateľnosť exekučného titulu uznáva podľa osobitného predpisu21) príslušný súd.
(5)
Ak bolo príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené oznámenie príslušného orgánu členského štátu, dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, že proti exekučnému titulu členského štátu bol podaný dlžníkom alebo ďalším dlžníkom opravný prostriedok, vymáhajúci orgán odloží vymáhanie pohľadávky až do prijatia oznámenia od príslušného orgánu členského štátu, že o opravnom prostriedku právoplatne rozhodol. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu vymáhajúci orgán pokračuje vo vymáhaní pohľadávky na základe exekučného titulu členského štátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatočne zistí, že vymáhanie pohľadávky na základe exekučného titulu členského štátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo neoprávnené, postupuje sa podľa § 14 ods. 2.
(6)
Informácie a písomnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávky príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne doručí vymáhajúcemu orgánu. Vymáhajúci orgán je oprávnený požadovať dodatočné informácie a písomnosti prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky.
(7)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky; vymáhajúci orgán na základe žiadosti príslušného orgánu Slovenskej republiky je povinný bezodkladne informovať tento orgán o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky.
(8)
Vymáhajúci orgán môže povoliť dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach len so súhlasom príslušného orgánu členského štátu. Počas odkladu platenia pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) bodoch 1 až 11 alebo jej platenia v splátkach je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť úrok,22) ktorý prináleží členskému štátu; pri povolení odkladu platenia pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) bodoch 1 až 11 alebo jej platenia v splátkach sa postupuje podľa osobitných predpisov.22)
(9)
Vymáhajúci orgán povolí odloženie vymáhania pohľadávky podľa osobitných predpisov,7) ak bol dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi povolený odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach podľa odseku 8.
(10)
Odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa § 8 je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť sankčný úrok alebo úrok z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) v prvom až desiatom bode; pri vyrubení sankčného úroku alebo vymeraní úroku z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky sa postupuje podľa osobitných predpisov.23)
(11)
Vymoženú sumu pohľadávky vrátane úroku podľa odseku 8, sankčného úroku alebo úroku z omeškania podľa odseku 10 vymáhajúci orgán poukáže príslušnému orgánu členského štátu v eurách.
(12)
Ak bol dlžníkom alebo ďalším dlžníkom podaný opravný prostriedok proti exekúcii uskutočňovanej vymáhajúcim orgánom, pri rozhodovaní o opravnom prostriedku sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)
(13)
Ak bol podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu vydanému v Slovenskej republike, na základe ktorého príslušný orgán Slovenskej republiky žiadal o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky od príslušného orgánu členského štátu, príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o podanom opravnom prostriedku a o výsledku konania o opravnom prostriedku. Ak právne predpisy platné v členskom štáte umožňujú vymáhať pohľadávku na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu, aby pokračoval vo vymáhaní pohľadávky na základe rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatočne zistí, že vymáhanie pohľadávky na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo neoprávnené, postupuje sa podľa § 14 ods. 2.
§ 10
(1)
Vymáhajúci orgán na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu zabezpečí pohľadávku. Vymáhajúci orgán môže zabezpečiť pohľadávku i bez žiadosti príslušného orgánu členského štátu, ak je odôvodnená obava, že pohľadávka, ktorej vymáhanie bolo odložené podľa § 9 ods. 5, nebude vymožiteľná.
(2)
Vymáhajúci orgán pri zabezpečení pohľadávky členského štátu, ak ide o pohľadávky podľa
a)
§ 3 písm. a) bodov 1 až 11 a § 3 písm. b), zriadi záložné právo podľa osobitných predpisov,25)
b)
§ 3 písm. a) bodov 12 až 14, postupuje podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o zabezpečenie pohľadávky Slovenskej republiky.
(4)
Na žiadosť o zabezpečenie pohľadávky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 8, 9 alebo § 11.
§ 11
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zamietne žiadosť podľa § 8 alebo § 10, ak sa pri vymáhaní pohľadávky preukáže, že vymáhanie pohľadávky by mohlo mať pre dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo príslušníkov jeho rodiny nepriaznivé následky.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zamietne žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 aj okrem dôvodov uvedených v § 6 ods. 3, ak
a)
medzi dňom, keď sa pohľadávka stala splatnou podľa právnych predpisov platných v členskom štáte, a dňom, keď žiadosť príslušného orgánu členského štátu podľa § 6 až 8 alebo § 10 bola doručená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako päť rokov; ak bol podaný opravný prostriedok proti exekučnému titulu členského štátu, táto lehota začína plynúť dňom, od ktorého už nie je možné podať opravný prostriedok proti exekučnému titulu členského štátu,
b)
suma pohľadávky je nižšia ako suma ustanovená v osobitnom predpise.26)
(3)
O dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu a Európsku komisiu.
Spoločné ustanovenia k medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vo vzťahu k členským štátom
§ 12
Na lehotu na vymáhanie pohľadávky sa vzťahujú právne predpisy platné v členskom štáte, v ktorom pohľadávka vznikla. Úkony, ktoré majú vplyv na premlčacie lehoty, sa považujú za vykonané aj vtedy, ak ich vykoná vymáhajúci orgán alebo príslušný orgán členského štátu.
§ 13
Žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 a s ňou súvisiace písomnosti sa predkladajú v úradnom jazyku členského štátu, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu nedohodnú inak.
§ 14
(1)
Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, náklady vynaložené v súvislosti s poskytovaním medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky sa voči členskému štátu neuplatňujú a náklady vynaložené členským štátom, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky, sa neuhrádzajú.
(2)
Slovenská republika prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky uhradí členskému štátu, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, náklady spojené s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak neoprávnené vymáhanie spôsobil príslušný orgán Slovenskej republiky. Slovenská republika prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky je oprávnená požadovať od členského štátu prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu úhradu nákladov spojených s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak neoprávnené vymáhanie spôsobil príslušný orgán členského štátu.
(3)
Ak je vymáhanie pohľadávky spojené s ťažkosťami, s vysokými nákladmi alebo súvisí s bojom proti organizovanému zločinu, príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže s príslušným orgánom členského štátu dohodnúť na úhrade nákladov spojených s vymáhaním takejto pohľadávky.
§ 15
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 vrátane písomností priložených k tejto žiadosti zasiela príslušnému orgánu členského štátu alebo prijíma od príslušného orgánu členského štátu elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskeho spoločenstva CCN/CSI.27)
(2)
Ak nie je možné postupovať podľa odseku 1, príslušný orgán Slovenskej republiky zašle žiadosť vrátane písomností podľa odseku 1 poštou.
(3)
Za prenos žiadosti vrátane písomností podľa odseku 1 alebo iných informácií elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskeho spoločenstva CCN/CSI27) medzi príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a centrálnymi orgánmi28) členských štátov zodpovedá daňové riaditeľstvo, ktoré je na tento účel centrálnym orgánom.28)
§ 16
(1)
Informácie a písomnosti prijaté od príslušného orgánu členského štátu môže príslušný orgán Slovenskej republiky sprístupniť len
a)
dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe, ktorá je uvedená v žiadosti podľa § 6 až 8 alebo § 10,
b)
zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky alebo zamestnancom vymáhajúceho orgánu len na účely súvisiace s vymáhaním pohľadávky,
c)
súdu na účely súdneho konania vo veci vymáhania pohľadávky alebo súdnemu exekútorovi na účely vymáhania pohľadávky.
(2)
Ak sú obsahom informácie získanej pri poskytovaní alebo požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky osobné údaje, vzťahuje sa na ich ochranu osobitný predpis.29)
§ 17
(1)
Ministerstvo financií každoročne predkladá Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie informácie podľa osobitného predpisu;30) na tento účel sú daňové riaditeľstvo, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a príslušný orgán určený ministerstvom pôdohospodárstva povinné poskytnúť ministerstvu financií tieto informácie.
(2)
Daňové riaditeľstvo oznámi príslušným orgánom členských štátov a Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá bude oprávnená dohodnúť úhradu nákladov podľa § 14 ods. 3. Na účely podľa prvej vety oznámi
a)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky daňovému riaditeľstvu meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá bude oprávnená dohodnúť úhradu nákladov podľa § 14 ods. 3,
b)
ministerstvo pôdohospodárstva daňovému riaditeľstvu príslušný orgán Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá bude oprávnená dohodnúť úhradu nákladov podľa § 14 ods. 3.
§ 18
Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky vo vzťahu k zmluvným štátom
(1)
Pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. b) na základe medzinárodnej zmluvy sa primerane postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov,31) ak v medzinárodnej zmluve nie je dohodnuté inak.
(2)
Na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou16) v deň podpísania žiadosti podľa § 8. Ak Európska centrálna banka pre menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, referenčný výmenný kurz neurčuje a nevyhlasuje, na tento prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska32) v deň podpísania žiadosti podľa § 8.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
Podľa ustanovení tohto zákona sa postupuje aj, ak príslušný orgán členského štátu alebo príslušný orgán zmluvného štátu doručil žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 do 14. decembra 2009 a poskytovanie, požadovanie a prijímanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky bude prebiehať po 14. decembri 2009.
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 21
Zrušuje sa zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v znení zákona č. 223/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 289/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 83/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 35b sa vkladajú § 35c a 35d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠35c
Sankčný úrok pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Ak osoba podľa osobitného predpisu11ai) najneskôr v deň predchádzajúci dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky11aj) nezaplatila pohľadávku členského štátu Európskej únie uvedenú v osobitnom predpise,11ak) správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vyrubí tejto osobe sankčný úrok.
(2)
Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy pohľadávky členského štátu Európskej únie vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky11aj) príslušnému orgánu Slovenskej republiky.11al) Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %.
(3)
Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vyrubí sankčný úrok za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky11aj) až do dňa platby vrátane.
(4)
Sankčný úrok sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou. Táto lehota začína plynúť dňom splatnosti pohľadávky podľa právnych predpisov platných v členskom štáte.
(5)
Sankčný úrok sa nevyrubuje zo sankčného úroku, úroku a pokuty.
(6)
Na vyrubenie sankčného úroku sa primerane vzťahuje § 35b ods. 3, 8 a 9.
§ 35d
Sankčný úrok pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa osobitného predpisu11am) správca dane vyrubí daňovému subjektu sankčný úrok z dlžnej sumy podľa § 35b ods. 2 do dňa, ktorý predchádza dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky11aj) príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, alebo do dňa, ktorý predchádza dňu uznania vykonateľnosti exekučného titulu vydaného v Slovenskej republike členským štátom Európskej únie, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky.
(2)
Na vyrubenie sankčného úroku sa primerane vzťahuje § 35b ods. 3, 8 a 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ai až 11am znejú:
„11ai)
§ 4 ods. 4 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11aj)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z.
11ak)
§ 3 písm. a) prvý až ôsmy bod zákona č. 466/2009 Z. z.
11al)
§ 2 písm. c) prvý bod zákona č. 466/2009 Z. z.
11am)
Zákon č. 466/2009 Z. z.“.
2.
V § 59 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis12aa) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
„12aa)
§ 9 ods. 8 zákona č. 466/2009 Z. z.“.
3.
V § 79 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis14cb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14cb znie:
„14cb)
§ 9 ods. 5 zákona č. 466/2009 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 465/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladajú § 59a a 59b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠59a
Úrok z omeškania pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Ak osoba podľa osobitného predpisu61b) najneskôr v deň predchádzajúci dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) nezaplatila colný dlh členskému štátu uvedený v osobitnom predpise,61d) colný úrad vymeria tejto osobe úrok z omeškania.
(2)
Colný úrad vymeria úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky.61c) Colný úrad vymeria úrok z omeškania za každý deň omeškania, začínajúc dňom doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) až do dňa úhrady colného dlhu vrátane.
§ 59b
Úrok z omeškania pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
Pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa osobitného predpisu61e) colný úrad vymeria úrok z omeškania podľa § 59 do dňa, ktorý predchádza dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu.61f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61b až 61f znejú:
„61b)
§ 4 ods. 4 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
61c)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z.
61d)
§ 3 písm. a) deviaty a desiaty bod zákona č. 466/2009 Z. z.
61e)
Zákon č. 466/2009 Z. z.
61f)
§ 2 písm. b) zákona č. 466/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 84/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.4eaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4eaa znie:
„4eaa)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 466/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 150, 10. 6. 2008).
2.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 331, 27. 12. 1977), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 264, 15. 10. 2003), smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2; Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).
2)
§ 2 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
4)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.
5)
§ 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
6)
Napríklad Trestný zákon, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
8)
§ 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 3 a príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
11)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 17 až 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 24 až 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
14)
Čl. 9 a príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
15)
Čl. 12 a príloha III nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
16)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
(Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čl. 224 až 227 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
§ 38 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z.
23)
§ 35c a 35d zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.
Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
§ 59a a 59b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 71 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 56a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
26)
Čl. 25 nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
27)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
28)
Čl. 22 nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
29)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 29 a prílohy IV a V nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
31)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.