457/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 21 ods. 4, § 24 ods. 6, § 29 ods. 2, § 38 ods. 12, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 56 ods. 12, § 67 ods. 9, § 68 ods. 3, § 73 ods. 12, § 83 ods. 10, § 84 ods. 5, § 85a ods. 9, § 85b ods. 2, § 87 ods. 12 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z. a vyhlášky č. 144/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 až 3 vrátane prílohy č. 2 sa vypúšťajú.
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ ČASŤ
POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
PODROBNOSTI O ČINNOSTI POVERENEJ TECHNICKEJ SLUŽBY OVEROVANIA VOZIDIEL
§ 3a
(k § 29 ods. 2 zákona)
(1)
Poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva
a)
testy typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety testovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek,
b)
overovanie zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostáva zo súboru činností, pri ktorých sa predmety overovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia, či sa zhodujú so schváleným typom vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám,
c)
skúšky pred schválením jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla a skúšky jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety skúšania alebo ich časti (vrátane technickej dokumentácie) skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek.
(2)
Po vykonaní testov podľa odseku 1 písm. a) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje
a)
protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa odsekov 4, 5 a 8,
b)
návrh osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa požiadaviek ustanovených na typové schválenie ES,
c)
návrh správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa požiadaviek príslušných predpisov EHK.2)
(3)
Dokumenty podľa odseku 2 písm. b) a c) sa vypracujú najmenej v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
(4)
Protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje najmä tieto údaje:
a)
identifikáciu poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorá testy vykonala,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi, prípadne aj o zástupcovi výrobcu, a to ak ide o
1.
fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie,
c)
identifikáciu predmetu testovania,
d)
druh protokolu,
e)
číslo protokolu,
f)
celkový počet strán protokolu,
g)
typové zatriedenie,
h)
identifikačné údaje typu vozidla: výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, prípadne iné označenie na vozidle,
i)
hodnotiace predpisy, podľa ktorých sa vykonávali testy,
j)
dátum vykonania testov a vydania protokolu,
k)
mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí testy vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho poverenej technickej služby overovania vozidiel alebo jeho zástupcu, ktorý protokol schválil, a odtlačok pečiatky,
l)
obsah, postup a priebeh testov,
m)
výsledok testov, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,
n)
informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonaným testom,
o)
upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov testov,
p)
protokoly z čiastkových testov ako prílohy hlavného protokolu,
q)
fotografickú a výkresovú dokumentáciu.
(5)
Poverená technická služba overovania vozidiel na účely schvaľovania doplní do prílohy protokolu o testoch typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla návrhy na spracovanie základných technických opisov vozidla, ak vozidlo posudzovaného typu splní podmienky ustanovené pre jeho kategóriu. Návrhy na spracovanie základných technických opisov vozidla môže poverená technická služba overovania vozidiel vypracovať aj samostatne, napríklad v prípadoch podľa § 5 ods. 4 písm. a) a ods. 20, § 6 ods. 4 a ods. 10, § 7 ods. 5 písm. b) alebo ods. 13 zákona. Poverenej technickej službe overovania sa predloží dostatočný počet vozidiel, ktorý je nevyhnutný na testovanie rôznych kombinácií z hľadiska ustanovených technických požiadaviek. Tieto vozidlá zároveň budú testované na účely vystavenia protokolu podľa odseku 4.
(6)
Po vykonaní overení podľa odseku 1 písm. b) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje protokol o overení zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý obsahuje najmä tieto údaje:
a)
identifikáciu poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorá overenie zhodnosti vykonala,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi, prípadne aj o zástupcovi výrobcu, a to ak ide o
1.
fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie,
c)
identifikáciu predmetu overovania zhodnosti,
d)
identifikáciu predmetu, voči ktorému sa overuje zhodnosť,
e)
druh protokolu,
f)
číslo protokolu,
g)
celkový počet strán protokolu,
h)
dátum vykonania overenia a vydania protokolu,
i)
mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí overenie vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho poverenej technickej služby overovania vozidiel alebo jeho zástupcu, ktorý protokol schválil, a odtlačok pečiatky,
j)
obsah, postup a priebeh overovania,
k)
výsledok overovania, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,
l)
informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonanému overeniu,
m)
upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov overenia,
n)
protokoly z čiastkových overení ako prílohy hlavného protokolu,
o)
fotografickú dokumentáciu.
(7)
Poverená technická služba overovania vozidiel, ktorá vykonala testy pre udelenie typového schválenia ES alebo správy homologizácie typu, vykoná overenie zhodnosti typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v ustanovených lehotách, a to podľa predpisov ustanovených na typové schválenie ES alebo predpisov EHK,2) pričom o lehotách a spôsobe overenia informuje ministerstvo.
(8)
Protokol podľa odsekov 4 a 6 vypracuje poverená technická služba overovania vozidiel v troch rovnopisoch, z ktorých jeden sa archivuje, druhý je určený pre ministerstvo a tretí sa vydá žiadateľovi.
(9)
Po vykonaní skúšok podľa odseku 1 písm. c) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje protokol o skúške
a)
jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla; prílohou protokolu je návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla; návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla môže poverená technická služba overovania vozidiel vypracovať aj samostatne, napríklad v prípadoch podľa § 16b ods. 8 písm. i) alebo § 20 ods. 3 písm. b) zákona,
b)
jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.
(10)
Protokol podľa odseku 9 obsahuje tie údaje podľa odseku 4, ktoré zodpovedajú danému druhu protokolu; poverená technická služba overovania vozidiel ho vypracuje v troch rovnopisoch, z ktorých jeden sa archivuje, druhý je určený pre obvodný úrad dopravy a tretí sa vydá žiadateľovi.
(11)
Poverená technická služba overovania vozidiel môže schvaľujúcemu orgánu odporučiť udelenie výnimiek z plnenia technických požiadaviek a v opodstatnených dôvodoch môže navrhnúť alternatívne požiadavky. V niektorých prípadoch (napríklad pri deštrukčných skúškach, pri veľmi malých sériách alebo pri výrobe jednotlivého vozidla) môže odporučiť nahradenie protokolu o skúške protokolom o posúdení konštrukcie z hľadiska jej predpokladov na splnenie technických požiadaviek, prípadne na vykonanie obmedzených skúšok podľa vlastnej úvahy.
(12)
Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 11 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia a bezpečnosti cestujúcich, ktorá je podľa okolností v najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovených technických požiadaviek platných pre danú kategóriu vozidla.
(13)
V rámci skúšok jednotlivého vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa všetky príslušné informácie poskytnuté výrobcom vozidla alebo vlastníkom vozidla, ktorými sa ustanovuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
(14)
Poverená technická služba overovania vozidiel archivuje desať rokov protokoly podľa odsekov 4, 6 a 9; na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať štátny odborný dozor podľa § 102 zákona sa protokoly predložia na kontrolu.“.
Doterajšia prvá až štvrtá hlava sa označujú ako druhá až piata hlava.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).“.
3.
V nadpise nad § 4 sa vypúšťajú slová
„DRUHÁ ČASŤ
POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY“.
4.
V § 32 ods. 2 písm. d) a e), § 43 ods. 5 písm. a) treťom bode, § 46 ods. 8 a § 85 ods. 2 sa slová „T a R“ nahrádzajú slovami „T, C, R, PS a LS“.
5.
V § 33 ods. 2 písmená a) až d) znejú:
„a)
kontrolnú linku typu A určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, N1, O1 a O2,
b)
kontrolnú linku typu B určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,
c)
kontrolnú linku typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS,
d)
kontrolnú linku mobilnej stanice technickej kontroly typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel N3, O4, T, C, R, PS a LS na miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených obvodným úradom dopravy.“.
6.
V § 34 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,“.
7.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla.“.
8.
V § 34 ods. 3 sa slová „písm. d) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až l) a s)“.
9.
V § 34 ods. 5 písmeno l) znie:
„l)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,“.
10.
V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenami v) až x), ktoré znejú:
„v)
meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou,
w)
šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,
x)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla.“.
11.
V § 34 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,
g)
šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,
h)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla.“.
12.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p), § 34 ods. 5 písm. j) až r) a v), § 34 ods. 6 písm. c), d) a f) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou, spôsobom a v lehotách podľa § 36.“.
13.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel podľa
a)
§ 34 ods. 2 písm. j), k), m), n) a p), § 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), r) a v) a § 34 ods. 6 písm. c) a d) sú jeden rok,
b)
§ 34 ods. 2 písm. l) a o), § 34 ods. 5 písm. l) a o) a § 34 ods. 6 písm. f) sú štyri roky.“.
14.
V § 47 ods. 1 písm. f) sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „štyroch rokov“.
15.
§ 47 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy, ak sa zistí, že
a)
nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a h) zákona trvá,
b)
vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
c)
prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom od útvaru Policajného zboru nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,
d)
pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.
(6)
V rozhodnutí podľa odseku 5 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie technickej kontroly pravidelnej a predloženie protokolu o technickej kontrole s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.“.
16.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:
„x)
výrobný štítok vozidla chýba,
y)
farba vozidla nesúhlasí so záznamom v osvedčení o evidencii.“.
17.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účinok prevádzkovej brzdy vozidla a účinok parkovacej brzdy vozidla je ustanovený v prílohe č. 4a; vozidlo, ktoré nedosahuje ustanovený účinok, sa považuje za technicky nespôsobilé.“.
18.
V § 49 odsek 9 znie:
„(9)
Bezprostredne pred vstupom vozidla na kontrolnú linku kontrolný technik zaeviduje začiatok technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme. Bezprostredne po vykonaní ustanovených kontrolných úkonov kontrolný technik zaeviduje ich ukončenie v automatizovanom informačnom systéme.“.
19.
V § 52 ods. 2 písm. d) a § 66 ods. 4 sa slová „N3 a T“ nahrádzajú slovami „N3, T a C“.
20.
V § 66 ods. 5 písm. a) sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:
„3.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) zákona a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii.“.
21.
V § 66 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 3
1.
doklady podľa písmena a),
2.
príslušné rozhodnutie obvodného úradu dopravy, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu vykonanú podľa § 21 ods. 1 písm. e) bodov 1 až 3 zákona,“.
22.
Nadpis pod § 67 znie:
„Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla emisnej kontrole na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy (k § 68 ods. 3 zákona)“.
23.
V § 67 ods. 1 písm. e) sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „štyroch rokov“.
24.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Vozidlo sa podrobí emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy, ak sa zistí, že
a)
nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a i) zákona trvá,
b)
vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
c)
prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom od útvaru Policajného zboru nepodrobil motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,
d)
pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.
(4)
V rozhodnutí podľa odseku 3 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej a predloženie protokolu o emisnej kontrole s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.
(5)
Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej vykonávanej v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii je v prípade vozidla, ktorému
a)
ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu uplynutia tejto lehoty; ak táto lehota je kratšia ako perióda ustanovená podľa odseku 1, postupuje sa primerane podľa písmena b),
b)
už uplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu daného prirátaním periódy ustanovenej podľa odseku 1 na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej pre danú kategóriu vozidla ku dňu vykonania emisnej kontroly.“.
25.
V § 71 odsek 2 znie:
„(2)
Pracoviská kontroly originality sa podľa typov členia na pracovisko
a)
typu A určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS a LS s jednou kontrolnou linkou alebo s dvomi kontrolnými linkami,
b)
typu M určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií N3, O4, T, C, R, PS a LS na miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených obvodným úradom dopravy.“.
26.
V § 83 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
oznámenia alebo zistenia, že na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.“.
27.
V § 85 odsek 3 znie:
„(3)
Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o
a)
vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike,
1.
osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru,
2.
doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3.
doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená,
4.
rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,
b)
jednotlivo dovezené vozidlo,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23a) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23a) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
4.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
c)
vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie, technické osvedčenie vozidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 85 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,“.
29.
Za § 88 sa vkladajú § 88a a 88b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠88a
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti prístrojov používaných na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN (k § 85a ods. 9 zákona)
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti prístroja používaného na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN obsahuje
a)
identifikačné údaje, a to ak ide o
1.
fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov prístroja používaného na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie17) o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu prístroja a je oprávnený na konanie o schválení ich vhodnosti na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN,
b)
písomné splnomocnenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu prístroja na konanie o schválení ich vhodnosti na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN, ak žiadateľ nie je výrobcom prístroja,
c)
správa z overenia vhodnosti prístroja a dokumentácia o meraní prístroja, ktorými sa zistený stav preukázal.
§ 88b
Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN (k § 85b ods. 2 zákona)
(1)
Vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN, ak nie je automaticky prenesené na základe umiestnenia a upevnenia, sa zapisuje do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.
(2)
Ak je na vozidlo umiestnené a upevnené identifikačné číslo vozidla VIN, do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN sa zapíše okrem náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN, dátumu vykonania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN aj umiestnenie a upevnenie identifikačného čísla vozidla VIN.“.
30.
V 91 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
31.
V prílohe č. 3 riadok 7 znie:
„7 Meradlo hĺbky
dezénovej drážky
l)    l)    f)    (0 až +5) mm ± 0,15 kalibrácia 4 roky.“.
32.
V prílohe č. 3 v riadku 15 sa v stĺpci k § 34 ods. 5 dopĺňa písmeno „v“.
33.
Za prílohu č. 4 sa vkladá nová príloha č. 4a, ktorá znie:
„Príloha č. 4a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
PREVÁDZKOVÁ BRZDA VOZIDIEL V PREVÁDZKE
Kategória vozidiel Najväčšia konštrukčná rýchlosť (km.h-1) Zbrzdenie Zmin (%) Ovládacia sila Fmax (N)
L1e, L2e 40 390
L3e, L5e, L6e, L7e 50 490
L4e 45 490
M1 50 490
M2, M3 50/48*) 685
N1 50/45**) 685
N2, N3 45/43**) 685
O3, O4 43/40**)
O2, O1***) 43/40**)
T1, T2, T3, T4.1, T4.2, T4.3 do 25 23 600
  do 30 28 600
  do 40 31 600
T5 ako vozidlá kategórie N
Ra,****) Sa****) do 30 28
  do 40 31
Rb, Sb ako vozidlá kategórie O
PS do 30 23 600
  do 40 27 600
  nad 40 ako vozidlá kategórie N
Vysvetlivky:
*)    Bez ABS alebo schválené pred 1. 10. 1991.
**)   Prihlásené do evidencie vozidiel pred rokom 1988.
***)  Len pre vozidlá kategórie O1, ktoré sú vybavené nájazdovou brzdou.
****) Len pre vozidlá, ktoré sú vybavené brzdovou sústavou.
PARKOVACIA BRZDA VOZIDIEL V PREVÁDZKE
Kategória vozidiel Zbrzdenie Zmin (%) Ovládacia sila Fmax (N)
nohou rukou
L7e      
M1 16 490 390
M2, M3 16 685 590
N1 16 685 590
N2, N3 16/12*) 685 590
O3, O4 16 590
O2 16 590
T, R, S, PS 16 600 400
Vysvetlivka:
*) Ťažné vozidlo v súprave s prípojným vozidlom.“.
34.
V prílohe č. 9 odseku 6 sa vypúšťa bod 7.
35.
V prílohe č. 11 štvrtom riadku sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „c)“ nahrádza pomlčkou.
36.
Za § 104a sa vkladá § 104b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 20. novembra 2009
(1)
Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov, ktoré nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 52 ods. 3 alebo ods. 4 a 6, môže prevádzkovať takéto pracovisko emisnej kontroly do ukončenia činnosti.
(2)
Pracovisko sa vybaví zariadením na komunikáciu s OBD podľa § 53 ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. d) od 1. januára 2012.
(3)
Technologickým vybavením podľa § 34 ods. 2 písm. l) a s), § 34 ods. 5 písm. l), v) až x) a § 34 ods. 6 písm. f) až h) musí byť stanica technickej kontroly vybavená od 1. júla 2010.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. novembra 2009.
Ľubomír Vážny v. r.