33/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. a vyhlášky č. 534/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 4 časti III. Záver bode 3 sa slová „znaleckej pečate“ nahrádzajú slovami „úradnej pečiatky znalca“.
2.
V prílohe č. 5 úvodnom texte sa slová „stavieb a nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „pozemkov a stavieb“.
3.
V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť bode 5 sa slovo „objednávateľom“ nahrádza slovom „zadávateľom“.
4.
V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť sa vypúšťajú body 8 a 9.
Doterajší bod 10 sa označuje ako bod 8.
5.
V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť bode 8 sa slovo „objednávateľa“ nahrádza slovom „zadávateľa“.
6.
V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť sa slová „podľa č. 2 až 10“ nahrádzajú slovami „podľa č. 2 až 8“.
7.
V prílohe č. 5 časti II. Posudok bod 1 znie:
„1.
Všeobecné údaje, ktoré obsahujú najmä
a)
výber použitej metódy; najmä zdôvodnenie výberu, podmienky výberu a dôvody vylúčenia ostatných metód stanovenia všeobecnej hodnoty, informácie o použitých rozpočtových ukazovateľoch na stanovenie východiskovej hodnoty,
b)
vlastnícke a evidenčné údaje, najmä identifikácia predmetu posúdenia podľa dokladu o vlastníctve; ak je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb, postačuje len identifikácia predmetu posúdenia podľa overeného geometrického plánu alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis4) podľa predbežného geometrického plánu,
c)
údaje o obhliadke predmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zamerania a fotodokumentácie,
d)
technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom,
e)
údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom,
f)
vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia; stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, sa identifikujú parcelným číslom pozemku, na ktorom sú postavené,
g)
vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „preskúmateľný výpočet opotrebovania a technického stavu,“.
9.
V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 písm. c) sa slová „vecné bremená a ťarchy“ nahrádzajú slovami „závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou“.
10.
V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. a) sa slová „výberu použitej porovnávanej mernej jednotky“ nahrádzajú slovami „výberu porovnateľných pozemkov a stavieb, metódy vykonania porovnania“.
11.
V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. b) sa vypúšťajú slová „zvolenej metódy výpočtu výnosovej hodnoty a použitých vstupných údajov,“.
12.
V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. c) sa slová „úrokovej sadzby“ nahrádzajú slovami „zvolenej metódy výpočtu výnosovej hodnoty, úrokovej miery“.
13.
V prílohe č. 5 časti III. Záver body 1 a 2 znejú:
„1.
Citácia otázok zadávateľa a stručné odpovede na ne.
2.
Rekapitulácia všeobecných hodnôt okrem prípadov, ak je stanovenie všeobecnej hodnoty len čiastkovou znaleckou úlohou alebo sa všeobecná hodnota stanovuje k rôznym rozhodným dátumom. V týchto prípadoch je rekapitulácia všeobecných hodnôt súčasťou stanovenia všeobecnej hodnoty v časti posudok.“.
14.
V prílohe č. 5 časti III. Záver bodoch 5 a 6 sa slovo „pečate“ nahrádza slovom „pečiatky“.
15.
V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy body 1 až 4 znejú:
„1.
Kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil alebo pribral do konania.
2.
Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností alebo potvrdený výpis z pozemkovej alebo železničnej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým plánom; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb postačuje príloha podľa štvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.
3.
Kópia aktuálneho výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, napríklad kópia katastrálnej mapy; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb postačuje príloha podľa štvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.
4.
Overený geometrický plán, ak nehnuteľnosť, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, nie je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo ak je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb, ak osobitný predpis neustanovuje, že postačuje predbežný geometrický plán;4) overený geometrický plán alebo predbežný geometrický plán môže v odôvodnených prípadoch tvoriť samostatnú prílohu znaleckého posudku podľa § 17 ods. 6 zákona.“.
16.
V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy sa vypúšťa bod 7.
Doterajšie body 8 až 12 sa označujú ako body 7 až 11.
17.
V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy body 10 a 11 znejú:
„10.
Situačný náčrt inžinierskych sietí, ak to povaha posudku vyžaduje.
11.
Fotodokumentácia, najmä hlavných stavieb.“.
18.
V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy sa slová „podľa č. 1 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa č. 1 až 7“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Štefan Harabin v. r.