309/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015 do 31.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309
ZÁKON
z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3.
biometánu,
b)
práva a povinnosti výrobcov
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny kombinovanou výrobou,
3.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4.
biometánu,
c)
práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d)
práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (ďalej len „pohonné látky“).
§ 2
Základné pojmy
(1)
Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie
a)
obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:
1.
vodná energia,
2.
slnečná energia,
3.
veterná energia,
4.
geotermálna energia,
5.
biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
6.
bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7.
biometán,
8.
aerotermálna energia,
9.
hydrotermálna energia.
b)
elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c)
výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,
d)
biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva,
e)
bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
f)
biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,
g)
geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h)
aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,
i)
hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,
j)
Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020, pričom zohľadňuje vplyv
1.
opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,
2.
opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi,
3.
plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,
4.
politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,
5.
opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, zabezpečenia informovania a odbornej prípravy fyzických osôb a zavedenia požiadaviek kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a obsahuje vyhodnotenie potreby vybudovania novej infraštruktúry diaľkového zásobovania teplom a chladom,
k)
štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), do iného členského štátu,
l)
spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie.
(2)
Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie
a)
technológiou kombinovanej výroby
1.
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2.
protitlaková parná turbína,
3.
kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4.
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5.
spaľovací motor,
6.
mikroturbína,
7.
Stirlingov motor,
8.
palivový článok,
9.
Rankinove organické cykly alebo
10.
iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,
b)
kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba
1.
elektriny a tepla,
2.
mechanickej energie a tepla,
3.
mechanickej energie, tepla a elektriny,
c)
elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu,
d)
zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby,
e)
využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,
f)
ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba,
g)
kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW,
h)
kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW,
i)
kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane,
j)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba
1.
veľmi malých výkonov,
2.
malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,
3.
veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %,
k)
výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l)
celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu,
m)
ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu,
(3)
Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie
a)
technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
b)
elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,
c)
zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,
d)
celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,
e)
časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,
f)
spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,
g)
účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,
h)
diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,
i)
diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,
j)
časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu,
k)
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW,
(4)
Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) rozumie
a)
bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b)
biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a)
c)
bioplyn vyrobený z biomasy,
d)
biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e)
biometán vyrobený z biomasy,
f)
biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h)
biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
i)
syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
j)
biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
l)
iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,
(5)
Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg alebo v MJ/l.
(6)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné účely, vrátane elektriny, tepla a chladu,
b)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
c)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,
§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny
(1)
Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje
a)
prednostným
1.
pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do regionálnej distribučnej sústavy,4)
2.
prístupom do sústavy,5)
3.
prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6)
b)
odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty,
c)
doplatkom,
d)
prevzatím zodpovednosti za odchýlku8) prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy.
(2)
Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon.
(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny
a)
s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW,
b)
s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % alebo energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.
(4)
Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na
a)
všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,
b)
všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,
c)
elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 5 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
d)
celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
e)
elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 15 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
f)
všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
g)
všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
h)
všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
i)
všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
j)
všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.
(5)
Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 1 MW. Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW.
(6)
Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.
(7)
Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia ukončená, ak kolaudácia stavby nebola potrebná.
(8)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje v prípade nového zariadenia len na množstvo vyrobenej elektriny z biomasy alebo produktu jej spracovania do 40 GWh vrátane. Na účely výpočtu sa podľa odseku 4 započíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a do výpočtu sa nezapočíta elektrina, ktorá je vyrobená
a)
z biomasy, ktorá ako vstupná surovina pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní alebo pri spracovaní na jej produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu a parametre podľa § 19 ods. 2 písm. h),
b)
z biokvapaliny, ktorá nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a ).
(9)
Výpočet podľa odseku 8 sa nepoužije na bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou, plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy, ktorá neobsahuje lesnícku biomasu, v splyňovacom generátore s inštalovaným výkonom do 500 kW, skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd a na spaľovanie komunálnych odpadov s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.
(10)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)
(11)
Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(12)
Pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, má výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu.
(13)
Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2.
(14)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW.
§ 3a
Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1)
Podpora biometánu sa zabezpečuje
a)
prednostnou distribúciou biometánu,
b)
vydaním potvrdenia o množstve biometánu.
(2)
Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.
(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od času uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.
§ 3b
(1)
Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu biometánu, ktoré bolo
a)
postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b)
postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)
(2)
Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny počas 15-ročnej doby podpory dvakrát právoplatne uložená pokuta podľa § 16 ods. 2, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute
a)
za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9b) o viac ako päť percent,
b)
za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
c)
za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny a ktoré je dosiahnuté prídavnými zariadeniami.
(3)
Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas 15-ročnej doby podpory pri výrobe elektriny na tomto zariadení dvakrát právoplatne uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute.
(4)
Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov,9c) za ktoré bola výrobcovi elektriny uložená pokuta minimálne vo výške 80 000 eur.
(5)
Právo na podporu doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas 15-ročnej doby podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c):
a)
výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu9d) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní výrobcu elektriny proti daňovej exekučnej výzve, ak podal výrobca elektriny odvolanie proti daňovej exekučnej výzve a v rozhodnutí o odvolaní bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť, alebo ani v lehote určenej v upovedomení o začatí exekúcie podľa osobitného predpisu,9e) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach proti exekúcii alebo právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, ak podal výrobca elektriny námietky proti exekúcii alebo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, a v rozhodnutí o námietkach alebo v rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť,
b)
výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia právoplatného výkazu nedoplatkov na zdravotné poistenie alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak výrobca elektriny podal námietky proti výkazu nedoplatkov, alebo
c)
výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia predpisu sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu.9f)
(6)
Dňom zániku podpory je deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5.
(7)
Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo.
(8)
Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktorého zariadenie obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.
§ 4
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)
Výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 (ďalej len „výrobca elektriny s právom na podporu“), má právo na
a)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu10) a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; prednostný prenos elektriny sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením,11)
b)
odber elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorú dodal za kalendárny mesiac alebo v prípade malého zdroja za kalendárny rok, prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy alebo subjektom povereným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, na základe zmluvy o dodávke elektriny,
c)
doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na základe účtovného dokladu vystaveného prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac alebo v prípade malého zdroja za kalendárny rok, z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, zníženej o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, upravenej podľa § 3 ods. 4, aj v tom prípade, že si právo na odber elektriny podľa písmena b) neuplatňuje,
d)
odber elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené, za cenu elektriny na straty v období
1.
odo dňa uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky do konca kalendárneho roka, ak toto zariadenie uviedol do prevádzky v danom kalendárnom roku alebo
2.
do 31. marca, ak od roku uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti takéhoto zariadenia uplynulo najviac 15 rokov.
(2)
Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný
a)
predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
oznámiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, s ktorým má uzavretú zmluvu o dodávke elektriny, predpokladanú charakteristiku svojej dodávky v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je väčší ako 1 MW,
c)
oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o využití práva podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,
d)
vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona.
(3)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok.
(4)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok, si uplatňuje v roku vydania tohto potvrdenia podporu podľa odseku 1 písm. b) a c). Ak sa v nasledujúcom kalendárnom roku nepreukáže, že vyrábal vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný doplatok podľa odseku 1 písm. c) vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do 15. apríla. Ak si neuplatnil právo na doplatok podľa odseku 1 písm. c) a na základe vydaného potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukáže, že elektrinu vyrábal vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže si na takto vyrobenú elektrinu uplatniť do konca roka právo na doplatok podľa odseku 1 písm. c).
(5)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
a)
vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitie mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu11aa) a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
predložiť údaje o množstve plynu použitého na výrobu elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak ide o kombinovanú výrobu veľkých výkonov, ktorá využíva plyn ako palivo, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
(6)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo c) a vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie spoločne s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výpočet vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(7)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) a vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, eviduje a oznamuje úradu skutočné nadobudnutie množstva a kvalitu biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny.
(8)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou bez ohľadu na rok uvedenia zariadenia do prevádzky s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia do 125 MW, ktorý predloží prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, má právo na doplatok v rovnakej sume ako je doplatok výrobcu elektriny vyrobenej z bioplynu. Doplatok sa vzťahuje na množstvo elektriny, ktorá bola vyrobená z biometánu kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a), ak zariadenie na výrobu bioplynu nie je staršie ako 15 rokov. Na množstvo elektriny vyrobenej z biometánu sa nevzťahuje obmedzenie podľa § 3 ods. 4.
(9)
Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok za zvyšnú časť elektriny, ktorá nebola vyrobená z biometánu a ktorá nepresiahne množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 4, môže uplatniť len po dobu 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti takéhoto zariadenia.
(10)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a množstvo elektriny počíta podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), f) alebo g) je povinný dodať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, u ktorého si uplatňuje podporu, celý objem vyrobenej elektriny, okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo elektriny dodanej bez použitia regionálnej distribučnej sústavy.
(11)
Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone.
§ 4a
Výroba elektriny z malého zdroja
(1)
Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu,11a) má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na
a)
bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b)
bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
c)
bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave, ak je možná prevádzka malého zdroja počas beznapäťového stavu v distribučnej sústave, keď je elektrická inštalácia odberného miesta a zdroja na výrobu elektriny mechanicky oddelená od distribučnej sústavy.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 sú:
a)
celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,
b)
podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje
1.
kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
2.
vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
3.
potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(4)
Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o pripojení malého zdroja.
(5)
Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
(6)
Výrobca elektriny z malého zdroja oznámi do 10 pracovných dní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o inštalovanom výkone malého zdroja do 10 pracovných dní po skončení polroka.
(8)
Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(9)
Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne požiada výrobcu elektriny z malého zdroja o vykonanie funkčnej skúšky z dôvodu, že
a)
malý zdroj nespĺňa technické podmienky pripojenia,
b)
výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku podľa odseku 2 písm. b), povinnosť podľa odseku 5 alebo povinnosť podľa odseku 6, alebo
c)
výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom v oznámení podľa odseku 6.
(10)
Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpečí vykonanie funkčnej skúšky podľa odseku 9 bezodkladne po doručení písomnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
§ 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
(1)
Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) zohľadní úrad v konaní o cenovej regulácii.12)
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy prednostne pripojiť zariadenie výrobcu elektriny do distribučnej sústavy, ak takéto zariadenie spĺňa technické podmienky10) a obchodné podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.
(3)
Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky spôsobilá na pripojenie, je najbližšie k miestu, kde sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny a iná sústava nevykazuje technicky a ekonomicky lepšie miesto pripojenia. Distribučná sústava sa považuje za technicky spôsobilú aj vtedy, keď je odber elektriny bez ujmy prednosti podľa odseku 2 možný až ekonomicky výhodným rozšírením sústavy; v takomto prípade prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie výrobcu elektriny je povinný sústavu rozšíriť.
(4)
Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný rozšíriť distribučnú sústavu len vtedy, ak sa mu predloží príslušné osvedčenie. Povinnosť na rozšírenie distribučnej sústavy sa vzťahuje aj na všetky technické zariadenia potrebné na prevádzku distribučnej sústavy.
(5)
Náklady na pripojenie podľa odseku 2 a náklady na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku 3 znáša výrobca elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy
a)
je povinný uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom na podporu písomnú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát vo svojej distribučnej sústave, ak o jej uzatvorenie takýto výrobca elektriny požiadal; súčasťou tejto zmluvy je aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku8) výrobcu elektriny s právom podpory podľa § 3 ods. 5,
b)
je povinný odoberať všetku elektrinu, ktorú výrobca elektriny s právom podpory dodal podľa § 4 ods. 1 písm. b) a d),
c)
zodpovedá za odchýlku8) spojenú s pokrytím strát v distribučnej sústave a vlastnou spotrebou elektriny; odchýlku môže preniesť na iný subjekt.14)
(7)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy využíva elektrinu odobratú podľa odseku 6 písm. b) na krytie strát. Ak okamžitý výkon odobratej elektriny presiahne množstvo potrebné na krytie strát, má prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy právo predať túto elektrinu za cenu najmenej vo výške ceny elektriny na straty podľa § 6 ods. 1 písm. b). Takýto predaj elektriny sa nepovažuje za podnikanie v energetike a nevyžaduje sa povolenie na dodávku elektriny podľa osobitného predpisu.15)
(8)
Náklady vzniknuté odchýlkou8) súvisiace s odberom elektriny podľa odseku 6 písm. b) sú oprávnenými nákladmi prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zohľadnené podľa odseku 1.
(9)
Odchýlka8) výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie z dôvodov prirodzenej povahy obnoviteľných zdrojov energie nesmie byť dôvodom neplnenia povinnosti prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy podľa odseku 6 písm. b).
(10)
Prevádzkové poriadky prevádzkovateľov distribučných sústav obsahujú pre podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
a)
podmienky rozšírenia distribučnej sústavy podľa odseku 4,
b)
náležitosti zmluvy o dodávke elektriny podľa odseku 6 písm. a),
c)
spôsob a termíny odovzdávania skutočne nameraných údajov podľa § 4 ods. 1 písm. c),
d)
spôsob uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(11)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplateného doplatku a doplatku, ktorý zodpovedá množstvu elektriny podľa príslušného potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.
(12)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola fakturovaná a
a)
nebola vyrobená výrobcom elektriny,
b)
bola vyrobená výrobcom elektriny, ale nevzťahuje sa na ňu podpora doplatkom, alebo
c)
bola vyrobená výrobcom elektriny, ale výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.
(13)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi vyrábajúcemu elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorý žiada o pripojenie, informácie o
a)
odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b)
harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,
c)
harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.
(14)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 10 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
§ 6
Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Pri stanovení ceny sa rozumie
a)
cenou elektriny cena elektriny schválená alebo určená úradom podľa osobitného predpisu12) pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
cenou elektriny na straty aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav; ceny elektriny na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav sú schválené alebo určené úradom,
c)
doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené alebo na vymedzenom území ktorého sa nachádza.
(2)
Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní
a)
druh obnoviteľného zdroja energie,
b)
použitú technológiu,
c)
termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny a
d)
veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny,
e)
plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina,
f)
rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu,
(3)
Cena elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
(4)
Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré sa použili na výrobu elektriny.
(5)
Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa neposkytuje, ak pri výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny1) bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(6)
Odsek 5 sa nepoužije, ak poskytnutá podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu bola použitá na realizáciu opatrení na zabezpečenie plnenia emisných limitov zariadení podľa osobitného predpisu15a) alebo ak bola z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu.15aa)
(7)
Cena elektriny určená úradom na nasledujúce obdobie, ktoré nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako 70 % ceny platnej v období, v ktorom úrad cenu elektriny stanovil. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije na stanovenie ceny elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce obnoviteľné zdroje energie podľa § 2 ods. 1 písm. a) body 2 a 3.
(8)
Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú nižšie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia (ďalej len „percentuálny podiel rekonštrukcie“), doplatok sa znižuje najmenej o
a)
20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane,
b)
30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane,
c)
40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane,
d)
60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane,
e)
80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane,
f)
100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %.
(9)
Ak sa v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny zvýši alebo zníži celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny, percentuálny podiel rekonštrukcie sa určí porovnaním nákladov rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom, ktorý zodpovedá celkovému inštalovanému výkonu zariadenia výrobcu elektriny po takejto rekonštrukcii alebo modernizácii.
§ 7
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, slúži na preukázanie práva na podporu podľa § 3.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na základe žiadosti, ak spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 a množstvo elektriny uvedenej v žiadosti zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia. Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá v lehote 30 dní po doručení úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nevydá.
(3)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a)
na obdobie, na ktoré má podľa tohto zákona nárok na podporu, alebo
b)
za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny alebo spotrebou biometánu, spaľovaním komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov nad 55 %, spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla.
(4)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho roka aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ktorý
a)
k žiadosti priloží zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu na príslušný kalendárny rok, alebo
b)
preukáže spotrebu biometánu.
(5)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pridelené identifikačné číslo, uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie požaduje,
d)
miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
f)
plán výroby elektriny v zariadení na výrobu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, ak ide o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,
g)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),
h)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a množstvo spotrebovaného biometánu,
i)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu a jej výšku,
j)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je
a)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
b)
doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny, ak sa vyžaduje funkčná skúška,
c)
pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15b)
(7)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 5 písm. a),
b)
typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c)
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
d)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
e)
miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva,
f)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),
g)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo spôsob výpočtu množstva elektriny z biometánu,
h)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
(8)
Ak sa zmenia náležitosti uvedené v odseku 5, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca elektriny je povinný do 30 dní od zmeny náležitostí požiadať o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(9)
Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z biometánu alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny je povinný na účel vyporiadania doplatku
a)
do 31. januára kalendárneho roka požiadať úrad o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
do 15. marca kalendárneho roka predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok.
(10)
Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o skutočnej dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
§ 7a
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie.
(2)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak
a)
je žiadateľ zaregistrovaný v elektronickej databáze, ktorú vedie úrad,
b)
žiadateľ uvedie všetky údaje na vyplnenie elektronickej databázy a
c)
údaje žiadateľa boli overené úradom.
(3)
Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze obsahuje náležitosti podľa § 7 ods. 5. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadateľa v elektronickej databáze nezaregistruje.
(4)
Úrad
a)
eviduje záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v elektronickej databáze,
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť iba do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(6)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ elektriny15c) previedol na iného účastníka trhu s elektrinou sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho dodávke elektriny.
(7)
Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, sa nevzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(8)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa po použití dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zruší.
(9)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia výrobcu elektriny,
f)
dátum a štát vydania,
g)
identifikačné číslo,
h)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.
(11)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa uznáva na účely tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanú v inom členskom štáte môže úrad odmietnuť uznať, ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravosť záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote pochybnosti odstránil. Ak v určenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie neuzná a neumožní jej prevod.
(12)
Ak úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanej v inom členskom štáte.
§ 8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológiu kombinovanej výroby,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou žiada,
d)
množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,
f)
spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou,
g)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak zariadenie prevádzkoval v predchádzajúcom roku,
h)
výpočet úspor primárnej energie,
i)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,
j)
percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,
k)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
l)
vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných účastníkov trhu s teplom,
m)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5,
n)
potvrdenie o pôvode paliva v zariadení výrobcu elektriny u katalyticky spracovaného odpadu, z termického štiepenia odpadov a jeho produktov, plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu, energeticky využiteľných plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese, kde sa uvedie názov výrobcu, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť akreditované laboratóriom podľa osobitného predpisu,15e)
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny.
(4)
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku 2 písm. g), i) a j) postupuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 19.
(5)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu,
d)
spôsob využitia tepla,
e)
miesto výroby elektriny a množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva,
f)
úspory primárnej energie,
g)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
(6)
Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nie je úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na doplnenie žiadosti v ním určenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nevydá.
(7)
Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou úplná, úrad posúdi údaje o
a)
množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
úsporách primárnej energie,
c)
množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode žiadateľ požaduje.
(8)
Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže, že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vydá úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a doručí ho výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ministerstvu.
(9)
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný oznámiť úradu technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny.
§ 8a
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa záruka vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)
Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydá úrad v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu výrobcovi elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe žiadosti o registráciu v elektronickej databáze. Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze obsahuje náležitosti podľa § 8 ods. 2.
(3)
Ak žiadosť o registráciu v elektronickej databáze nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadateľa v elektronickej databáze nezaregistruje.
(4)
Úrad
a)
eviduje záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v elektronickej databáze,
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(5)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou platí 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(6)
Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré dodávateľ elektriny15c) previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v jeho dodávke elektriny.
(7)
Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, sa nevzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(8)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou po uplatnení dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zaniká.
(9)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu, inštalovaný elektrický výkon zariadenia, inštalovaný tepelný výkon zariadenia a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
f)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológie kombinovanej výroby,
g)
spôsob využitia mechanickej práce a využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
h)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak bolo zariadenie prevádzkované v predchádzajúcom roku,
i)
výpočet úspor primárnej energie,
j)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,
k)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu,
l)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
m)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
n)
dátum vydania a štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydaná,
o)
identifikačné číslo,
p)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)
Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydá úrad aj výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak k žiadosti podľa odseku 2 priloží potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(11)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa uznáva ako záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na účely tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydanú v inom členskom štáte môže úrad odmietnuť uznať, ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravosť záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej úradom pochybnosti odstránil. Ak v určenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuzná.
(12)
Ak úrad záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydanej v inom členskom štáte.
§ 9
Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1)
Základným časovým úsekom pre odber elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou je jedna hodina v štvrťhodinovom rozlíšení. Pri zariadeniach, ktoré nie sú vybavené priebehovým meraním, sa v zmluve o dodávke elektriny medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny s právom na podporu dohodne iný časový úsek.
(2)
Základným časovým úsekom pre vyhodnocovanie a zúčtovanie odberu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) je jeden kalendárny mesiac, ak sa prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nedohodne s výrobcom elektriny s právom na podporu na dlhšom časovom úseku.
(3)
Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá údaje o skutočnej výrobe elektriny, technologickej vlastnej spotrebe elektriny, množstve elektriny pre vlastné využitie a údaje o zdrojoch energie využitých na výrobu elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený alebo na ktorého časti vymedzeného územia sa zariadenie nachádza, spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(4)
Výrobcovi elektriny s právom na podporu v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW alebo v zariadení využívajúcom súčasne obnoviteľný zdroj energie a neobnoviteľný zdroj energie alebo výrobcovi elektriny s právom na podporu, ktorý si neuplatňuje právo na odber elektriny, vzniká nárok na uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) až po odovzdaní údajov podľa odseku 3.
(5)
Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.
(6)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný evidovať množstvo odobratej elektriny z obnoviteľných zdrojov a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa jednotlivých zariadení.
§ 9a
Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva
(1)
Národný cieľ je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
(2)
Pri výpočte národného cieľa sa zohľadnia štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné projekty medzi členskými štátmi a spoločné projekty so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretími štátmi“).
(3)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia pre štatistický prenos určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane informácie zahŕňajúcej cenu energie, najneskôr tri mesiace po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sú tieto opatrenia účinné.
(4)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré bolo vyrobené v rámci spoločného projektu s iným členským štátom v zariadení uvedenom do prevádzky po 25. júni 2009 alebo bolo vyrobené zo zvýšenej kapacity zariadenia, ktoré bolo rekonštruované po 25. júni 2009. Spoločný projekt môže presiahnuť rok 2020 a obdobie započítania energie zo spoločného projektu do národného cieľa nesmie presiahnuť rok 2020.
(5)
Oznámenie podľa odseku 4 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu členského štátu, ktorý oznámenie podáva, alebo členského štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podáva.
(6)
Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo chlad vyrobené v zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie započítať do národného cieľa iného členského štátu, oznámi Európskej komisii a členskému štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podalo,
a)
celkové množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 4,
b)
množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do národného cieľa iného členského štátu.
(7)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa započíta do národného cieľa, ak je do národného cieľa započítavaný podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na území tretieho štátu. Ak ide o viac ako jeden členský štát, Európskej komisii sa oznámi aj rozdelenie tohto podielu alebo množstva medzi členské štáty.
(8)
Oznámenie podľa odseku 7 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu tretieho štátu, ktorý uznáva spoločný projekt.
(9)
Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte započítať do národného cieľa, oznámi Európskej komisii a tretiemu štátu, ktorý uznal spoločný projekt,
a)
celkové množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 7,
b)
množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do jeho národného cieľa podľa odseku 7,
c)
preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte.
§ 10
Práva a povinnosti výrobcu biometánu
(1)
Výrobca biometánu má právo
a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete,
b)
na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,
d)
na potvrdenie o množstve biometánu podľa § 12a, ktoré vydá na požiadanie za každý kalendárny mesiac prevádzkovateľ distribučnej siete.
(2)
Výrobca biometánu je povinný
a)
zabezpečiť, aby biometán dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1 %,
b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,
c)
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu,
d)
zabezpečiť kontinuálne meranie množstva biometánu a kvality biometánu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej siete inak,
e)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu.
(3)
Výrobca biometánu, ktorý dodáva biometán do distribučnej siete, oznamuje úradu každoročne do 31. januára množstvo vyrobeného a dodaného biometánu do distribučnej siete za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 11
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného distribučnou sieťou.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi úradu na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 11a
Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete. Náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete znáša v rozsahu 75 % skutočných nákladov prevádzkovateľ distribučnej siete. Výrobca biometánu znáša náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete v rozsahu 25 % skutočných nákladov; najviac však 250.000,- EUR. Ak dĺžka prípojky, ktorú je potrebné vybudovať prekročí štyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad štyri kilometre v plnej výške. Písomná žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie do distribučnej siete obsahuje údaje o množstve biometánu na distribúciu a navrhované miesto pripojenia zo strany žiadateľa.
(2)
Za prípojku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré slúžia na dopravu biometánu do distribučnej siete a začínajú sa po zariadení na úpravu bioplynu na biometán, okrem zariadenia na úpravu tlaku a kvality biometánu.
(3)
Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je po kolaudácii a finančnom vyrovnaní nákladov podľa odseku 1 v majetku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť všeobecné podmienky pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu do distribučnej siete v lehote 30 kalendárnych dní písomne oznámiť žiadateľovi všetky podmienky pripojenia v požadovanej lokalite spolu s predbežnou kalkuláciou nákladov pripojenia podľa odseku 1. Ak je žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu neúplná alebo nezrozumiteľná, prevádzkovateľ distribučnej siete v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť doplnil. Prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie, aké informácie na doplnenie žiadosti požaduje. Po doplnení žiadosti je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný oznámiť podmienky pripojenia a predbežnú kalkuláciu nákladov v lehote 30 dní.
(6)
Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:
a)
predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,
b)
časový harmonogram vybudovania prípojky,
c)
požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,
d)
predpokladaný termín začatia stavebných prác,
e)
predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,
f)
predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,
g)
návrh zmluvy o pripojení.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.
(8)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný oznámiť dôvody odmietnutia pripojenia. Pripojenie výrobcu biometánu nemôže prevádzkovateľ distribučnej siete odmietnuť z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Pokiaľ je odmietnuté pripojenie v žiadanom bode pripojenia, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný ponúknuť iný bod pripojenia, ktorý naplní v rámci ekonomickej únosnosti čo najefektívnejšie zámery predloženého projektu.
§ 12
Potvrdenie o pôvode biometánu
(1)
Potvrdenie o pôvode biometánu vydá úrad výrobcovi biometánu na základe žiadosti.
(2)
V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu uvedie
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi biometánu pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
údaje o umiestnení zariadenia výroby biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
plán výroby biometánu,
b)
špecifikácia nákladov na výrobu biometánu a výška nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(4)
K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu priloží certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, ktorý potvrdzuje, že zariadenie vyrába biometán zodpovedajúci kvalite zemného plynu.
(5)
Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nie je úplná, úrad vyzve výrobcu biometánu na doplnenie žiadosti v ním stanovenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode biometánu nevydá.
(6)
Potvrdenie o pôvode biometánu obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
plán výroby biometánu,
f)
špecifikáciu nákladov na výrobu biometánu a náklady na výrobu jedného m3 biometánu.
(7)
O vydaných potvrdeniach o pôvode biometánu vedie úrad evidenciu.
§ 12a
Potvrdenie o množstve biometánu
(1)
Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený z obnoviteľného zdroja energie a používa sa na preukázanie množstva biometánu.
(2)
Potvrdenie o množstve biometánu vydá prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je výrobca biometánu pripojený, v elektronickej podobe výrobcovi biometánu za každú megawatthodinu dodaného biometánu do distribučnej siete.
(3)
Potvrdenie o množstve biometánu sa eviduje v elektronickej databáze.
(4)
Úrad
a)
zrušuje potvrdenie o množstve biometánu,
b)
vykonáva dohľad nad prevodom potvrdenia o množstve biometánu.
(5)
Prevod potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou sa uskutoční, ak výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou
a)
výrobca biometánu dodá biometán na základe zmluvy o dodávke plynu alebo
b)
prevádzkovateľ distribučnej siete predá potvrdenie o množstve biometánu.
(6)
Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o množstve biometánu v technológii kombinovanej výroby.
(7)
Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu z biometánu. Výrobu elektriny z biometánu potvrdzuje úrad potvrdením o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
§ 12b
Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1)
Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o pôvode biometánu, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané. V konaní z vlastného podnetu úrad umožní výrobcovi elektriny a výrobcovi biometánu vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Ustanovenia § 7, 8 a 12 sa použijú primerane.
(2)
Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu môže podať výrobca elektriny a výrobca biometánu v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia alebo oznámení o zrušení potvrdenia námietku predsedovi úradu. Na konanie o námietkach sa § 13 použije primerane.
(3)
Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o pôvode biometánu úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny alebo výrobcu biometánu.
§ 13
Konanie o námietkach
(1)
Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o pôvode biometánu nevydá, výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobca biometánu má právo podať písomné námietky predsedovi úradu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.
(3)
Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatnené, úrad vykoná nápravu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(4)
Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobcovi biometánu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(5)
Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17)
§ 13a
Osvedčenie pre inštalatérov
(1)
Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky.
(2)
Osvedčenie pre inštalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré inštalujú
a)
kotly a pece na biomasu,
b)
fotovoltické a slnečné tepelné systémy,
c)
plytké geotermálne systémy a
d)
tepelné čerpadlá.
(3)
Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skončení
a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)
vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.
(4)
Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.
(5)
Skúšku podľa odseku 1 možno vykonať po absolvovaní odbornej prípravy pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(6)
Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program podľa osobitného predpisu17aa) v rozsahu odbornej prípravy ustanovenej podľa § 19 ods. 1 písm. h) a má technické vybavenie na zabezpečenie praktickej odbornej prípravy, vrátane zodpovedajúcich laboratórnych zariadení.
(7)
Osvedčenie pre inštalatérov vydáva ministerstvo. Platnosť osvedčenia pre inštalatérov je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná každoročne zabezpečiť právnická osoba vykonávajúca odbornú prípravu podľa odseku 6.
(8)
Poskytovanie informácií pre verejnosť o systéme udeľovania osvedčení pre inštalatérov zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(9)
Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike.
§ 14
Pôsobnosť ministerstva
(1)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminačne a zohľadňoval odlišnosti rôznych technológií výroby,
b)
predkladá na požiadanie Európskej komisie komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby,
c)
vypracúva ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike,
(2)
Ministerstvo vypracúva a zverejňuje na svojom webovom sídle komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré obsahuje
a)
posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky podnikania, ktoré sa týkajú vysoko účinnej kombinovanej výroby,
b)
vyhodnotenie potreby využiteľného tepla a chladu vhodných na uplatnenie vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vysoko účinnou kombinovanou výrobou malých a veľmi malých výkonov,
c)
prognózu rozvoja potreby využiteľného tepla a chladu na najbližších desať rokov,
d)
posúdenie potenciálu dodatočnej vysoko účinnej kombinovanej výroby obsahujúce plány výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení vyrábajúcich odpadové teplo a návrh opatrení do roku 2020 a 2030, alebo v najbližších desiatich rokoch,
e)
návrh riešenia, ktorým sa zvýši podiel vysoko účinnej kombinovanej výroby na trhu s energiami do roku 2020 a 2030, alebo v najbližších desiatich rokoch,
f)
správu o pokroku pri dosahovaní podielu vysoko účinnej kombinovanej výroby, využívaní vysoko účinnej kombinovanej výroby a využívaní potenciálu vysoko účinnej kombinovanej výroby,
g)
odhadované množstvo úspor primárnej energie,
h)
efektívnosť vynaloženia nákladov zohľadňujúcich národné záväzky prijaté v súvislosti so záväzkami v oblasti klimatických zmien, ktoré prijala Európska únia podľa medzinárodnej zmluvy,17ab)
i)
zohľadnenie ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike,
j)
zohľadnenie možností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
k)
zohľadnenie koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,17ac) najmä možného prepojenia centralizovaného zásobovania teplom17ad) a vysoko účinnej kombinovanej výroby na účel vybudovania účinného centralizovaného zásobovania teplom.17ae)
(3)
Orgány štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu o emisných hodnotách uvoľňovaných do ovzdušia, predkladajú ministerstvu údaje potrebné na vypracovanie komplexného posúdenia podľa odseku 2.
(4)
Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloží Európskej komisii do 30. júna príslušného kalendárneho roka upravený Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ak počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich rokov bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov nižší ako množstvo uvedené v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
(5)
Ministerstvo zabezpečuje rokovania s inými členskými štátmi o štatistickom prenose energie z obnoviteľných zdrojov alebo o vytvorení spoločného projektu zameraného na využitie energie z obnoviteľných zdrojov a informácie o nich predkladá na požiadanie Európskej komisii.
(6)
Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike
a)
zohľadňuje klimatické podmienky, ekonomickú realizovateľnosť a technickú vhodnosť,
b)
sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky,
c)
určí najlepšie riešenia z hľadiska efektívnosti využívania zdrojov a nákladov na uspokojenie potreby tepla a chladu,
d)
môže byť súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,17af)
e)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy prevyšujú náklady,
f)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy neprevyšujú náklady.
§ 14a
Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je
a)
3,8 % do 31. decembra 2011,
b)
3,9 % do 31. decembra 2012,
c)
4 % do 31. decembra 2013,
d)
4,5 % do 31. decembra 2014,
e)
5,5 % do 31. decembra 2015,
f)
5,5 % do 31. decembra 2016,
g)
5,8 % do 31. decembra 2017,
h)
7,2 % do 31. decembra 2018,
i)
7,5 % do 31. decembra 2019,
j)
8,5 % do 31. decembra 2020.
(2)
Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
uvádza do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky pohonné látky,
b)
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
c)
dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,17d)
d)
je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny štvrťrok prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v jednotlivých druhoch pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1, najviac však v množstve ustanovenom v technickej norme upravujúcej kvalitu pohonných látok,17e) ak v odseku 11 nie je ustanovené inak. Povinnosť podľa prílohy č. 1 sa považuje za splnenú i v prípade, ak minimálny obsah biopaliva je nižší najviac o 0, 25 % vrátane v litri jednotlivého druhu pohonných látok, ako je ustanovené v prílohe č. 1, alebo ak je odchýlka v súlade s technickou normou.17f) Na účely prílohy č. 1 sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať minimálny podiel bioetyltercbutyléteru podľa prílohy č. 1. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu. Na účely prílohy č. 1 sa biodieselom rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a tukov alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) pričom na účely odseku 1 sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítava ich energetický obsah dvojnásobne.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka podať colnému úradu hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len „hlásenie“), a to na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky údaje z hlásení poskytne ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“), a to do 60 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý bolo podané hlásenie colnému úradu.
(5)
Pohonné látky uvádzané na trh právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 2 musia byť pri ich preprave sprevádzané obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahovať informáciu o množstve biopaliva v percentách objemu.
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh alebo ak právnická osoba alebo fyzická osoba začne vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh, je povinná plniť referenčné hodnoty podľa odseku 1, a to vo výške alikvótnej časti referenčných hodnôt za príslušné obdobie podľa odseku 1.
(7)
Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na
a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b)
minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti,
c)
minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,17h)
d)
minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu,17ha)
e)
minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába minerálny olej podľa osobitného predpisu,17i) nemôže splniť z dôvodu prevádzkových pomerov alebo z dôvodov technických, technologických alebo logistických dôvodov povinnosť podľa odseku 3, je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom sa dozvedela, že nebude môcť plniť povinnosť podľa odseku 3; táto právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná plniť povinnosť podľa odseku 3 najdlhšie počas obdobia uvedeného v oznámení colnému úradu. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa prvej vety je však povinná plniť povinnosť za príslušné obdobie podľa odseku 1.
(9)
Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(10)
Povinnosti podľa odsekov 1, 2, 3, 5, 6 a 8 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh pohonnú látku, ktorá je 100 % biopalivom.
(11)
Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i), plnenie povinností podľa odseku 1 je možné zabezpečiť aj prostredníctvom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i).
§ 14b
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(1)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu.
(2)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2 uvádzajúca na trh pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom a právnická osoba alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh biokvapalinu.
(3)
Prílohou potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely jeho overenia podľa odseku 4 je vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy o splnení podmienok určených na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(4)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu“). Po overení sa potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny používa bez prílohy podľa odseku 3, ktorú archivuje právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2. Na účely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto účely v členských štátoch alebo dobrovoľné certifikačné systémy uznané niektorým členským štátom.
(5)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny sa vydáva štvrťročne; ak sa počas tohto obdobia zmenili podmienky, ktoré môžu ovplyvniť splnenie kritérií trvalej udržateľnosti, toto potvrdenie sa vydáva bezodkladne po zmene podmienok. Za zmenu podmienok sa považuje zmena pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, zmena technológie výroby vrátane subdodávateľov, zvýšená prepravná vzdialenosť alebo iná skutočnosť, ktorá ovplyvní výpočet úspory emisií skleníkových plynov.
(6)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využitia biopalív a biokvapalín sa na účely tohto zákona vypočíta podľa metodiky určenej ministerstvom životného prostredia alebo podľa metodiky uznanej niektorým členským štátom. Tieto metodiky sa považujú za rovnocenné na účely výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.
§ 14c
Uvádzanie pohonných látok a biokvapalín na trh v Slovenskej republike
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike je povinná
a)
vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b,
b)
zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu, ktorá je vedená v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
c)
zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny organizácii poverenej ministerstvom životného prostredia, ktorá podľa zriaďovacej listiny zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme (ďalej len „organizácia“),
d)
používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, je povinná monitorovať a každoročne vypracovať a zaslať organizácii správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie, ktorá obsahuje
a)
celkový objem každého typu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu a pôvode,
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
ďalšie údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie, spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov a spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike do 31. decembra 2020, postupne zníži emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej energie o 10 % v porovnaní s referenčnými hodnotami. Zároveň je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná splniť priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ podľa osobitného predpisu.
(4)
Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže splniť povinnosť znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie podľa odseku 3, ak preukáže, že môže náležite merať množstvo elektriny dodávanej na využívanie v týchto vozidlách.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva alebo biokvapaliny od pestovania alebo vzniku suroviny po jej uvedenie na trh v Slovenskej republike je povinná
a)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy, viesť evidenciu o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy a tieto informácie a evidenciu uchovávať najmenej päť rokov,
b)
na vyžiadanie od svojho odberateľa, ministerstva životného prostredia, organizácie alebo odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu poskytnúť informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, princípov hmotnostnej bilancie biomasy, prípadne informácie nevyhnutné na výpočet úspor emisií skleníkových plynov viažuci sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny od začiatku životného cyklu do etapy životného cyklu, v ktorom sa právnická osoba alebo fyzická osoba nachádza.
(6)
Organizácia
a)
dohliada nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch, týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín,
c)
zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 2,
d)
rozhoduje v sporných prípadoch, týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 2,
e)
archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh v Slovenskej republike biopalivá alebo biokvapaliny,
f)
organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
(7)
Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti môže byť preukázané podľa osobitného predpisu.
§ 14d
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií
(1)
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií je preukázanie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a výsledkov úspešne vykonanej skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(2)
Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií fyzickej osobe, ktorá
a)
podá žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,
c)
absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú:
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej trojročná odborná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax, alebo
c)
stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax.
(4)
Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií právnickej osobe, ak odborný zamestnanec právnickej osoby splní podmienky podľa odseku 2.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií je päť rokov od jeho vydania.
(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži o ďalších päť rokov, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva ministerstvo životného prostredia.
(7)
Ministerstvo životného prostredia rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu
a)
sa na vyzvanie nedostaví na preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
pri preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií neuspela,
c)
si neplní povinnosti podľa odseku 12 riadne a včas,
d)
písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(8)
Proti rozhodnutiu o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií. Ministerstvo životného prostredia vyradí osobu, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií z registra odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
(9)
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií zaniká
a)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu alebo obmedzením jej spôsobilosti na právne úkony,
b)
smrťou odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu.
(10)
Ministerstvo životného prostredia písomne oznámi výsledky skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií do 10 dní od ich konania.
(11)
Ministerstvo životného prostredia vedie, aktualizuje a zverejňuje register odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu na svojom webovom sídle. Na tieto účely možno do registra zaevidovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú v niektorom z členských štátov. Ministerstvo životného prostredia zaeviduje takúto osobu do registra po tom, čo mu boli doručené doklady vydané v súlade s právnymi predpismi členského štátu.
(12)
Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná
a)
vykonávať činnosť v súlade s osvedčením o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií transparentne a nestranne,
b)
umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti zo strany organizácie alebo ministerstva životného prostredia,
c)
bezodkladne oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
najmenej jedenkrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 5, ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
e)
pri kontrole dodávateľa biomasy skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov biomasy, od ktorých dodávateľ biomasu odobral,
f)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov biomasy, od ktorých dodávateľ biomasu priamo odobral,
g)
vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať najmenej päť rokov,
h)
bezodkladne oznámiť organizácii zistené závažné nedostatky pri kontrole právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 5,
i)
zasielať organizácii súhrnnú správu o vykonaných kontrolách v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
j)
preukazovať odbornú spôsobilosť preskúšaním odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií na základe výzvy ministerstva životného prostredia.
§ 14e
Pôsobnosť ministerstva životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia
a)
vydáva a rozhoduje o odobratí osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
c)
zabezpečuje vykonanie skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok, biokvapalín a dodávanej energie,
e)
vykonáva dohľad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ktoré uvádzajú pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike a dodávateľov elektriny využívanej v cestných vozidlách,
f)
archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej republike pohonné látky iné ako biopalivá a dodávanú energiu,
§ 15
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu18) a colné úrady podľa osobitného predpisu.18a) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom, za ktoré je
a)
inšpekcia oprávnená uložiť pokutu podľa § 16 ods. 1 písm. a) až n) a w) až y),
b)
colný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 16 ods. 1 písm. o) až v).
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.
§ 16
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý odovzdá prevádzkovateľovi sústavy podľa § 4 ods. 1 písm. c) nepravdivé údaje o skutočnej výrobe elektriny,
b)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,
c)
výrobca elektriny, ktorý nevráti doplatok prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do 15. apríla príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,
d)
výrobca elektriny, ktorý nepredloží sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií úradu a ministerstvu každoročne do 25. januára podľa § 4 ods. 5 písm. b),
e)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní prednostné pripojenie podľa § 5 ods. 2 alebo znemožní prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a), alebo nerozšíri sústavu na požiadanie výrobcu podľa § 5 ods. 3,
f)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý nedoplní prevádzkový poriadok a nepredloží ho úradu na schválenie podľa § 18 ods. 2 a 4,
g)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 písm. a) a b) a § 5 ods. 13 a 14,
h)
výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada o vydanie potvrdenia podľa § 7 ods. 8,
i)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý neeviduje množstvo odobratej elektriny z obnoviteľných zdrojov a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa jednotlivých zariadení,
j)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi nevydá potvrdenie o množstve biometánu alebo nepravdivo uvedie množstvo biometánu v potvrdení o množstve biometánu podľa § 11 ods. 2,
k)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu podľa § 11 ods. 1,
l)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 11 ods. 3,
m)
výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
n)
výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. e),
o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 s výnimkou podľa § 14a ods. 8,
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa § 14a ods. 4 v ustanovenom termíne,
r)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje o percentuálnom objeme biopaliva v pohonných látkach a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
s)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá poruší povinnosť podľa § 14a ods. 5, ale zároveň splní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
t)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá poruší povinnosť podľa § 14a ods. 5 a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
u)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá v obchodných dokumentoch podľa § 14a ods. 5 uvedie nepravdivé údaje o množstve biopaliva v prepravovaných pohonných látkach a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
v)
právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 14a ods. 8, ktorá poruší povinnosť podľa § 14a ods. 8,
w)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvedie nepravdivé údaje v potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. a) s výnimkou, ak k tomu dôjde na základe porušenia povinností podľa § 14c ods. 5 písm. a) inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
x)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. d),
y)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie správ podľa § 14c ods. 2,
z)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,
aa)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14c ods. 5 písm. a),
ab)
výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)
ac)
výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
ad)
výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), a ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny,
ae)
výrobca elektriny, ak nevráti prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona,
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a ab) až ae),
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) až aa).
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad uloží pokutu
a)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. o) a v),
b)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p) a s),
c)
vypočítanú ako súčin objemu pohonných látok uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho percenta biopaliva podľa prílohy č. 1 a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. r), a to samostatne pre každý druh pohonnej látky,
d)
vypočítanú ako súčin objemu pohonných látok uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho obsahu biopaliva podľa prílohy č. 1 a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. t) a u) zistený colným úradom na základe kontroly podľa osobitného predpisu,18a) a to samostatne pre každý druh pohonnej látky.
(4)
Pokuta podľa odseku 3 písm. a) je splatná bez vyrubenia v lehote na podanie hlásenia podľa § 14a ods. 4.
(5)
Ak sa má uložiť pokuta za viac správnych deliktov podľa § 16 ods. 1 písm. o), r) až u), je možné uložiť jednu pokutu podľa odseku 3, pričom sa uloží najvyššia pokuta.
(6)
Ak výšku pokuty nie je možné určiť spôsobom podľa odseku 3 písm. b) a d), colný úrad ju určí podľa pomôcok.18b)
(7)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 3 sa vzťahuje osobitný predpis.18c)
(8)
Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 zvyšuje na dvojnásobok.
(9)
Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.
(10)
Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov.
(11)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o pôvode biometánu a na konanie o námietkach sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(2)
Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, je cena elektriny, ktorú si uplatňuje výrobca elektriny s právom na podporu pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) pre ďalšie obdobie, ktoré nepresiahne 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu elektriny1) do prevádzky alebo 15 rokov od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(4)
Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1 písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojom webovom sídle.
§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 14a ods. 3 za prvý kalendárny štrťrok roku 2011 a
a)
splní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije,
b)
nesplní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) ani do 31. decembra 2011, je povinná zaplatiť pokutu podľa § 16 ods. 3 písm. a) bez vyrubenia, a to do 25. januára 2012.
§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.
§ 18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 nevzťahuje.
(3)
Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. mája 2011 do 31. decembra 2014.
(4)
Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku 2021 správu o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)
Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie
a)
o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých možno využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu a elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré sú použiteľné pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii priemyselných alebo obytných oblastí,
d)
o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy s cieľom informovať o výhodách využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.
(6)
Všetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá a biokvapaliny spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.
(7)
Všetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na území Európskej únie do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za suroviny spĺňajúce podmienky určené na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(8)
Všetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. 2011 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.
(9)
Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené podľa tohto zákona.
§ 18d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo vydané do 1. augusta 2012, sa predlžuje na päť rokov od jeho vydania, ak o to do 31. decembra 2012 odborne spôsobilá osoba požiada ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia po doručení žiadosti údaje upraví v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
§ 18e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2014 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. augustom 2015, sa na účely výpočtu podľa § 3 ods. 4 započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a).
(3)
Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorý si inštaloval malý zdroj pred 1. januárom 2014, oznámi uvedenie malého zdroja do prevádzky podľa § 4a ods. 6 do 31. marca 2014.
(4)
Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. i) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2018.
(5)
Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia ktorého bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu po 1. januári 2014.
§ 18f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014
Ministerstvo predloží Európskej komisii komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa § 14 ods. 2 do 31. decembra 2015 a pri jeho vypracovaní zohľadní analýzu národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby vypracovanú podľa § 14 ods. 2 v znení účinnom do 30. novembra 2014.
§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
c)
kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
d)
hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
e)
harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,
f)
spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
g)
spôsob výpočtu úspor primárnej energie,
h)
rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov,
i)
spôsob výpočtu národného cieľa a podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie uvedených v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov,
j)
obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch,
k)
obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 18c ods. 2,
l)
koeficient účinnosti výroby elektriny z biometánu a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického ekvivalentu biometánu na elektrinu,
m)
náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 14 ods. 1 písm. c),
(2)
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o
1.
nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2.
kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely výroby elektriny,
3.
druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na účely výroby elektriny,
b)
termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,
c)
spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 2 a spôsob rozdelenia nákladov na rozšírenie distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 3 medzi výrobcu elektriny a prevádzkovateľa sústavy,
d)
koeficient podľa § 6 ods. 4 a jeho uplatňovanie,
e)
spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu,
f)
spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu,
g)
výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
h)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie,
i)
výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 4,
j)
spôsob určenia výšky doplatku, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej výroby využíva čiastočne alebo úplne obnoviteľné zdroje energie.
§ 19a
Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu do obdobia, kým nebudú takého osoby vedené v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
§ 19b
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
f)
metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6,
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude organizácia kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu a interval kontrolnej činnosti,
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
k)
priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej elektriny využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 3 a 4,
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 2,
m)
podrobnosti o spôsobe merania množstva elektriny dodávanej na využívanie v cestných vozidlách od dodávateľov elektriny,
n)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa pre výrobu biopalív a biokvapalín spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,
b)
náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
spôsob zverejnenia vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
§ 21a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2010 Z. z.
Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
MINIMÁLNY OBSAH BIOPALIVA PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY POHONNÝCH LÁTOK
Tabuľka č. 1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biodiesel 5,2 % 5,3 % 5,4 % 6,8 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 9,7 % 10,1 % 11,5 %
Tabuľka č. 2: Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bioetanolová zložka 3,1 % 3,2 % 3,3 % 4,1 % 4,5 % 4,6 % 4,7 % 5,9 % 6,2 % 7,0 %
Minimálny podiel
bioetyltercbu-tyléteru
3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
– z toho objem bioetanolovej
zložky (0,47*objem
bioetyl-tercbutyl-éteru)
1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 %
Príloha č. 2 k zákonu č. 309/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES zo dňa 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 12/zv. 002; Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2001).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
Čl. IV
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 3 na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.“.
2.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla a dodávateľ tepla na tomto vymedzenom území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa prednostne využiť dodávka tepla od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zdrojov tepla.“.
Čl. V
Zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V § 1 sa na konci pripája táto veta:
„Iným návrhom v cenovom konaní je návrh na zmenu cenového rozhodnutia, odvolanie proti cenovému rozhodnutiu a doplnenie návrhu z podnetu obchodnej spoločnosti, ak majú tieto návrhy vplyv na zmenu ceny.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 3 až 5, § 9, § 21 a v čl. III bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
STN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (656531).
9)
§ 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9b)
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
9d)
§ 91 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9e)
Zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f)
§ 144 a 152a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11aa)
§ 24 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15aa)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15b)
Zákon č. 50/1976 Zb.
15e)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
17a)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
17aa)
§ 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17ab)
Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).
17ac)
§ 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17ad)
§ 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
17ae)
§ 2 písm. z) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17af)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a § 18 a 22 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
17e)
Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky na skúšobné metódy.
17f)
STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnoti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam.
17h)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
17hb)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17i)
§ 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.
18a)
§ 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
18b)
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
18c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.