275/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
ZÁKON
z 18. júna 2009,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z. a zákona č. 164/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 16 ods. 1 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „650 eur“.
2.
V § 16 ods. 2 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 500 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.