202/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
ZÁKON
z 29. apríla 2009
o právnej ochrane odrôd rastlín
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
právnu ochranu odrôd rastlín,1)
b)
podmienky udelenia šľachtiteľského osvedčenia k odrode rastliny,
c)
práva a povinnosti osôb v oblasti právnej ochrany odrôd rastlín,
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti právnej ochrany odrôd rastlín,
e)
ukladanie sankcií za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(2)
Na právne vzťahy v oblasti právnej ochrany odrôd rastlín, ktoré neupravuje tento zákon, sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 2
Predmet právnej ochrany
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na odrody všetkých druhov a rodov rastlín vrátane hybridov medzi rodmi alebo druhmi rastlín.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty získavané ich pomocou, ak sú patentovateľné.4)
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
šľachtiteľským osvedčením doklad udelený k odrode rastliny, ktorý preukazuje právnu ochranu odrody rastliny v Slovenskej republike,
b)
právne chránenou odrodou odroda rastliny, na ktorú bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie,
c)
právami Spoločenstva k odrodám rastlín práva a povinnosti k odrode rastliny,5)
d)
pôvodcom odrody fyzická osoba, ktorá odrodu na vlastné náklady a vo vlastnom mene vyšľachtila alebo objavila, alebo ktorá pre právnickú osobu-šľachtiteľa na jeho náklady a vlastnou tvorivou činnosťou vyšľachtila alebo objavila v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu,
e)
šľachtiteľom pôvodca alebo osoba, ktorá si na vlastné náklady a vo vlastnom mene zabezpečila vyšľachtenie alebo objavenie odrody treťou osobou alebo zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu; šľachtiteľom je aj právny nástupca takejto osoby,
f)
majiteľom šľachtiteľského osvedčenia ten, komu bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie, alebo jeho právny nástupca,
g)
farmárskym osivom biologický materiál právne chránenej odrody, ktorý získali podnikatelia,6) ktorí vykonávajú poľnohospodársku výrobu zo zberu na nimi obhospodarovaných pozemkoch z rozmnoženého množiteľského materiálu7) na ďalší výsev alebo výsadbu na nimi obhospodarovaných pozemkoch, ak splnia podmienky ustanovené v osobitných predpisoch.8)
(2)
Na účely tohto zákona sa použijú aj pojmy uvedené v osobitných predpisoch.9)
§ 4
Podmienky právnej ochrany odrody
(1)
Podmienky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia sú splnené, ak odroda je podľa podmienok uvedených v osobitnom predpise10)
a)
odlišná,
b)
vyrovnaná,
c)
stála,
d)
nová,
e)
označená vhodným názvom.11)
(2)
Odroda na účely odlišnosti sa považuje za všeobecne známu, ak ku dňu podania prihlášky je registrovaná v Štátnej odrodovej knihe12) alebo v Spoločnom katalógu odrôd.13)
(3)
Šľachtiteľské osvedčenie nemožno udeliť na odrodu, ktorá je právne chránená podľa osobitného predpisu.14)
§ 5
Udeľovanie šľachtiteľských osvedčení
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na účely tohto zákona vykonáva rovnaké činnosti ako Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín podľa osobitného predpisu.15)
(2)
V konaní o udelenie šľachtiteľského osvedčenia sa postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu16) primerane.
§ 6
Oprávnené osoby
(1)
Právo na udelenie šľachtiteľského osvedčenia má šľachtiteľ alebo jeho právny nástupca.
(2)
Ak odrodu vyšľachtili alebo objavili viacerí šľachtitelia, majú títo šľachtitelia alebo ich právni nástupcovia spoločné právo na udelenie šľachtiteľského osvedčenia. Spoločné právo na udelenie šľachtiteľského osvedčenia majú aj šľachtitelia, z ktorých jeden alebo viacerí odrodu objavili.
(3)
Spoločné právo na udelenie šľachtiteľského osvedčenia má aj šľachtiteľ a iná osoba, ak sa na tom písomne dohodli.
(4)
Prihlášku na udelenie šľachtiteľského osvedčenia (ďalej len „prihláška“) môže podať oprávnená osoba uvedená v odsekoch 1 až 3 (ďalej len „prihlasovateľ“).
(5)
Účastníkom konania okrem prihlasovateľa je tiež každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá podá námietku proti prihláške, ako aj iná osoba ustanovená osobitným predpisom.17)
(6)
Ak prihlášku podáva viacero prihlasovateľov, môžu spomedzi seba splnomocniť jednu osobu na podanie prihlášky.
(7)
Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom prihlasovanej odrody alebo nie je jediným pôvodcom, musí pri podávaní prihlášky preukázať svoje právo na udelenie šľachtiteľského osvedčenia.
(8)
Ak prihlasovateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, môže byť účastníkom konania, iba ak má zástupcu,18) ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Prihláška
§ 7
Podanie prihlášky
(1)
Prihlasovateľ podáva prihlášku písomne ministerstvu.
(2)
Prihláška musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.19)
(3)
Vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 1.
§ 8
Registrácia prihlášky
(1)
Ministerstvo zapíše do registra prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení (ďalej len „register“) len prihlášku, ktorá obsahuje všetky údaje požadované týmto zákonom a až po zaplatení správneho poplatku.20) Register obsahuje náležitosti primerane ako register podľa osobitného predpisu21) a je verejne prístupný.
(2)
Ministerstvo uverejní oznámenie o podaných prihláškach a doplneniach prihlášky vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo jej doplnenia.
(3)
Oznámenie uverejnené podľa odseku 2 obsahuje
a)
poradové číslo prihlášky,
b)
deň podania prihlášky,
c)
slovenský názov druhu rastliny,
d)
návrh názvu odrody,
e)
údaje o prihlasovateľovi, a to
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo
2.
obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu,
f)
údaje o zástupcovi prihlasovateľa podľa písmena e),
g)
údaje o zmene prihlasovateľa alebo jeho zástupcu podľa písmena e),
h)
názov pôvodnej odrody a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je majiteľom šľachtiteľského osvedčenia udeleného na pôvodnú odrodu, ak prihlásená odroda je odvodenou odrodou,
i)
údaje o novosti odrody.
§ 9
Prieskum odrody
(1)
Ak ministerstvo preskúmaním prihlášky22) nezistí nedostatky, poverí Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) odborným preskúmaním,23) či prihlásená odroda spĺňa požiadavky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť.
(2)
Prihlasovateľ je povinný kontrolnému ústavu na základe jeho výzvy bezplatne dodať množiteľský materiál odrody v lehote, množstve, kvalite a na určené miesto.
(3)
Kontrolný ústav po odbornom preskúmaní odrody bezodkladne zašle ministerstvu správu o odbornom preskúmaní odrody spolu s opisom odrody (ďalej len „úradný opis odrody“).
§ 10
Konanie o prihláške
(1)
Ak prihlasovateľ po podaní prihlášky požiada aj o udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín skôr, ako je rozhodnuté o jeho prihláške podľa tohto zákona, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu.
(2)
Ministerstvo po doručení oznámenia podľa odseku 1 konanie o udelenie šľachtiteľského osvedčenia preruší až do ukončenia konania o právach Spoločenstva k odrodám rastlín.
(3)
Ak sú na prihlásenú odrodu udelené práva Spoločenstva k odrodám rastlín, prihlasovateľ túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi ministerstvu, ktoré v konaní nepokračuje až do ukončenia platnosti práv Spoločenstva k odrodám rastlín.
(4)
Prihlasovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu ukončenie platnosti práv Spoločenstva k odrodám rastlín.
(5)
Ministerstvo prihlášku zamietne, ak
a)
prihlasovateľ v určenej lehote nesplnil povinnosť ustanovenú v § 9 ods. 2,
b)
na základe správy o odbornom prieskume prihlásenej odrody zistí, že odroda nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1.
§ 11
Šľachtiteľské osvedčenie
(1)
Ak odroda spĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1, ministerstvo rozhodne o udelení šľachtiteľského osvedčenia až po zaplatení správneho poplatku.24) Súčasťou rozhodnutia je schválenie názvu odrody. Prílohou rozhodnutia je šľachtiteľské osvedčenie a úradný opis odrody.
(2)
Šľachtiteľským osvedčením sa potvrdzuje
a)
vyšľachtenie alebo objavenie odrody,
b)
názov odrody s uvedením druhu alebo rodu, ku ktorému odroda patrí,
c)
majiteľ šľachtiteľského osvedčenia s údajmi podľa § 8 ods. 3 písm. e),
d)
udelenie právnej ochrany odrody, najmä právo majiteľa šľachtiteľského osvedčenia odrodu obchodne využívať,
e)
doba právnej ochrany odrody,
f)
právo prednosti,25)
g)
pôvodca odrody.
(3)
Ministerstvo uverejní oznámenie o udelení šľachtiteľského osvedčenia vo vestníku do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho udelení. Oznámenie obsahuje číslo šľachtiteľského osvedčenia, údaje podľa odseku 2 písm. b) a c) a deň jeho udelenia.
(4)
Doba platnosti šľachtiteľského osvedčenia a zánik jeho platnosti pred uplynutím doby právnej ochrany odrody sa spravujú podľa osobitného predpisu.26) Zánik šľachtiteľského osvedčenia sa zapíše do registra šľachtiteľských osvedčení a oznámenie o zániku sa uverejní vo vestníku do troch mesiacov.
(5)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia je povinný platiť správne poplatky počas doby platnosti šľachtiteľského osvedčenia;24) to neplatí počas spočívania účinnosti šľachtiteľského osvedčenia podľa odseku 6.
(6)
Účinnosť šľachtiteľského osvedčenia udeleného podľa tohto zákona na odrodu, na ktorú je zároveň udelené právo Spoločenstva k odrodám rastlín,27) až do doby zániku práva Spoločenstva k odrodám rastlín spočíva. Ministerstvo vyznačí spočívanie účinnosti šľachtiteľského osvedčenia v registri šľachtiteľských osvedčení a uverejní oznámenie o spočívaní účinnosti vo vestníku do troch mesiacov od vyznačenia spočívania účinnosti šľachtiteľského osvedčenia.
(7)
Šľachtiteľ pôvodnej odrody, z ktorej bola vyšľachtená alebo vyvinutá odvodená odroda, a šľachtiteľ odvodenej odrody majú právo, aby v šľachtiteľskom osvedčení bola odroda označená ako pôvodná odroda alebo ako odvodená odroda.
(8)
Ministerstvo rozhodne, že šľachtiteľské osvedčenie je neplatné, ak sa počas jeho platnosti zistia dôvody jeho neplatnosti podľa osobitného predpisu28) vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Na neplatné šľachtiteľské osvedčenie sa hľadí ako na neplatné od jeho právoplatnosti. Ministerstvo vyznačí neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia v registri šľachtiteľských osvedčení a uverejní oznámenie o jeho neplatnosti vo vestníku do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení neplatnosti šľachtiteľského osvedčenia.
(9)
Ministerstvo rozhodne o zrušení šľachtiteľského osvedčenia, ak sa zistia dôvody na jeho zrušenie ustanovené v osobitnom predpise29) vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Na zrušené šľachtiteľské osvedčenie sa hľadí, akoby nemalo účinky ustanovené týmto zákonom odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zrušení. Ministerstvo vyznačí zrušenie šľachtiteľského osvedčenia v registri šľachtiteľských osvedčení a uverejní oznámenie o jeho zrušení vo vestníku do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení šľachtiteľského osvedčenia.
§ 12
Register šľachtiteľských osvedčení
(1)
Ministerstvo vedie register šľachtiteľských osvedčení, ktorý obsahuje náležitosti primeranie ako register podľa osobitného predpisu30) a je verejne prístupný.
(2)
Do registra šľachtiteľských osvedčení sa zapisujú údaje o
a)
šľachtiteľskom osvedčení do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení šľachtiteľského osvedčenia,
b)
nútenej licencii do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení nútenej licencie.
(3)
Ministerstvo na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, bezodkladne zapíše do registra šľachtiteľských osvedčení údaje o súdnom konaní.
(4)
Údaje o exekučnom konaní, konkurznom konaní alebo inom konaní, ako aj údaj o výhradnej licencii a o zmene v osobe prihlasovateľa alebo jeho zástupcu pred udelením šľachtiteľského osvedčenia ministerstvo zapíše bezodkladne do registra šľachtiteľských osvedčení na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, ktorá preukáže právny záujem na vykonaní tohto zápisu.
(5)
K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 je potrebné pripojiť originál alebo osvedčenú kópiu úradnej listiny preukazujúcej dôvodnosť vykonania zápisu v registri šľachtiteľských osvedčení.
§ 13
Prevod šľachtiteľského osvedčenia
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia môže šľachtiteľské osvedčenie previesť zmluvou na jedného alebo viacerých právnych nástupcov. Zmluva o prevode šľachtiteľského osvedčenia musí mať písomnú formu, pravosť podpisov prevodcu a nadobúdateľa musí byť úradne osvedčená, inak je neplatná. Zmluva o prevode šľachtiteľského osvedčenia nadobúda účinnosť dňom jej zápisu do registra šľachtiteľských osvedčení.
§ 14
Zmena názvu odrody
(1)
Ak názov odrody počas platnosti šľachtiteľského osvedčenia prestane spĺňať požiadavky ustanovené v osobitnom predpise,31) ministerstvo vyzve majiteľa šľachtiteľského osvedčenia, aby v určenej lehote podal návrh na zmenu názvu odrody a zároveň ho upozorní, že ak takýto návrh nepodá, šľachtiteľské osvedčenie zruší podľa § 11 ods. 9.
(2)
Po podaní návrhu na zmenu názvu odrody sa postupuje primerane podľa osobitných predpisov.32)
§ 15
Kontrola udržiavacieho šľachtenia
(1)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia je povinný zabezpečiť udržiavacie šľachtenie33) právne chránenej odrody počas platnosti šľachtiteľského osvedčenia tak, aby jej znaky odlišnosti, ktoré sú uvedené v úradnom opise odrody, zostali nezmenené a aby odroda bola vyrovnaná a stála.
(2)
Kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody (ďalej len „kontrola“) vykonáva kontrolný ústav overovacími skúškami na základe žiadosti ministerstva. Na výkon kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.34)
(3)
Kontrolný ústav pri výkone kontroly použije rovnaké postupy ako pri odbornom preskúmaní.23)
§ 16
Ochrana práv
(1)
Neoprávneným zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto práv je
a)
bez súhlasu majiteľa šľachtiteľského osvedčenia vykonávanie týchto činností vo vzťahu k množiteľskému materiálu právne chránenej odrody:
1.
výroba alebo reprodukcia,
2.
udržiavanie stavu s cieľom rozmnožovania,
3.
ponuka na predaj,
4.
predaj alebo iná podoba odbytu,
5.
vývoz,
6.
dovoz,
7.
skladovanie na ktorýkoľvek z účelov uvedených v prvom až šiestom bode,
b)
nesprávne používanie názvu odrody alebo neoznámenie názvu odrody,
c)
porušovanie práv a záväzkov z nútenej licencie,
d)
použitie farmárskeho osiva v rozpore s osobitným predpisom.8)
(2)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia alebo pôvodca, ak nie je majiteľom šľachtiteľského osvedčenia, do ktorého práva chráneného týmto zákonom sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať
a)
zákazu konania, ktoré ohrozuje jeho právo vrátane zákazu opakovania ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na porušení tohto práva,
b)
zákazu konania, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do jeho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na porušení tohto práva,
c)
poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru porušujúcom právo chránené týmto zákonom alebo služby porušujúcej toto právo vrátane
1.
údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi dodávateľovi alebo predajcovi takého tovaru alebo o poskytovateľovi takej služby,
2.
údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo chránené týmto zákonom,
d)
odstránenia následkov zásahu do práva chráneného týmto zákonom na náklady osoby, ktorá toto právo porušila alebo hrozila jeho porušením, a to
1.
zničením neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo chránené týmto zákonom alebo ich stiahnutím z obehu, alebo
2.
zničením materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva chráneného týmto zákonom alebo hrozbe porušenia tohto práva alebo ich stiahnutím z obehu,
e)
náhrady ujmy podľa osobitného predpisu.35)
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a)
má v držbe tovar porušujúci právo chránené týmto zákonom,
b)
využíva služby porušujúce právo chránené týmto zákonom,
c)
poskytuje služby využívané pri porušovaní práva chráneného týmto zákonom,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru porušujúceho právo chránené týmto zákonom alebo na poskytovaní služieb porušujúcich toto právo.
§ 17
Orgány štátnej správy
Orgánmi štátnej správy v oblasti právnej ochrany odrôd rastlín sú ministerstvo a kontrolný ústav.
§ 18
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
rozhoduje o udelení šľachtiteľského osvedčenia,
b)
zverejňuje vo vestníku oznámenia podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje o neplatnosti a zrušení udelených šľachtiteľských osvedčení,
d)
schvaľuje názvy odrôd rastlín a rozhoduje o ich zmene,
e)
vedie register a register šľachtiteľských osvedčení,
f)
rozhoduje o udelení nútenej licencie na obchodné využívanie právne chránenej odrody primerane podľa osobitného predpisu,36)
g)
zapisuje zmluvy o prevode šľachtiteľského osvedčenia do registra šľachtiteľských osvedčení,
h)
ukladá pokuty podľa § 22.
§ 19
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav
a)
vykonáva odborný prieskum odrody na účely udelenia šľachtiteľského osvedčenia a vyhotovuje správu o odbornom prieskume odrody,
b)
vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody,
c)
predkladá návrhy na zrušenie alebo neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia,
d)
navrhuje zmenu názvu, ak názov nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky názvu odrody.
Zodpovednosť za porušovanie zákona
§ 20
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
vykonáva niektorú z činností uvedených v § 16 ods. 1 bez súhlasu majiteľa šľachtiteľského osvedčenia alebo držiteľa práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
b)
nesprávne používa názov odrody podľa § 4 ods. 1,
c)
porušuje práva a záväzky z nútenej licencie,
d)
používa farmárske osivo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
e)
neoznámi ministerstvu podľa § 10 ods. 1, že požiadal o udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
f)
neoznámi ministerstvu podľa § 10 ods. 3 udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
g)
neoznámi ministerstvu podľa § 10 ods. 4 ukončenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
h)
neumožní vykonať kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody podľa § 15 ods. 2.
(2)
Ministerstvo za priestupky podľa odseku 1 môže uložiť pokutu do 1 500 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.37)
§ 21
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
vykonáva niektorú z činností uvedených v § 16 ods. 1 bez súhlasu majiteľa šľachtiteľského osvedčenia alebo držiteľa práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
b)
nesprávne používa názov odrody podľa § 4 ods. 1,
c)
porušuje práva a záväzky z nútenej licencie,
d)
používa farmárske osivo podľa § 16 ods. 1 písm. d).
(2)
Pokutu do 1 500 eur môže uložiť ministerstvo právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
neoznámi ministerstvu podľa § 10 ods. 1, že požiadal o udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
b)
neoznámi ministerstvu podľa § 10 ods. 3 udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
c)
neoznámi ministerstvu podľa § 10 ods. 4 ukončenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín,
d)
neumožní vykonať kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody podľa § 15 ods. 2.
§ 22
Ukladanie pokút
(1)
Pokuty za priestupky a správne delikty podľa § 20 a 21 možno uložiť za porušenie právnej ochrany odrôd rastlín a práv Spoločenstva k odrodám rastlín.
(2)
Tomu, kto opakovane poruší počas dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, sa uloží pokuta až do dvojnásobku hornej hranice uvedenej v § 20 a § 21 ods. 1 a 2.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Ministerstvo pri uložení pokuty prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 23
Náklady konania
(1)
Náklady za prieskum odrody podľa § 9 je povinný kontrolnému ústavu uhradiť prihlasovateľ.
(2)
Náklady podľa odseku 1 určí kontrolný ústav vo výške nevyhnutných a preukázateľných nákladov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 24
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, riadia sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Nadobudnutím účinnosti tohto zákona vznikajú majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia, ktoré bolo udelené podľa doterajších predpisov, práva a povinnosti podľa tohto zákona, s výnimkou doby platnosti šľachtiteľského osvedčenia, ktorá sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
(3)
Konanie o prihláške, ktoré nebolo právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.
(4)
Ak k obchodnému využívaniu odrôd na základe prihlášok uvedených v odsekoch 2 a 3 došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a za podmienok ustanovených doterajšími predpismi, zostávajú práva tretích osôb nedotknuté. Právo pôvodcu na odmenu za obchodné využitie právne chránenej odrody pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Ak ku dňu účinnosti tohto zákona bolo udelené právo Spoločenstva k odrodám rastlín27) a zároveň bolo ministerstvom udelené aj šľachtiteľské osvedčenie, účinnosť šľachtiteľského osvedčenia udeleného podľa doterajších predpisov spočíva až do doby zániku práva Spoločenstva k odrodám rastlín.
(6)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia, ktoré bolo ministerstvom udelené pred účinnosťou tohto zákona a ktorému účinnosť spočíva podľa odseku 5, je povinný oznámiť ministerstvu do 31. októbra 2009, že na rovnakú odrodu bolo udelené právo Spoločenstva k odrodám rastlín.
(7)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,38) okrem prerušenia konania podľa § 10 ods. 2 a 3 a lehôt na rozhodnutie o prihláške podľa § 10 ods. 5 a § 11 ods. 1.
§ 25
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
§ 26
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona č. 435/2001 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení vyhlášky č. 514/1991 Zb. a vyhlášky č. 345/1997 Z. z.,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat v znení vyhlášky č. 515/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1997 Z. z.
§ 27
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 202/2009 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 202/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
1)
Čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16; Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994) v platnom znení.
2)
Čl. 107 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
3)
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994.
4)
§ 5 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.
5)
Čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
7)
8)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
Nariadenie Komisie č. 1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18; Ú. v. ES L 173, 25. 7. 1995) v platnom znení.
9)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh.
10)
Čl. 7 až 10 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
11)
Čl. 63 ods. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29; Ú. v. ES L 108, 5. 5. 2000) v platnom znení.
12)
§ 4 písm. d) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
14)
Čl. 92 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
15)
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/95 z 31. mája 1995, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, čo sa týka konania pred Úradom spoločenstva pre odrody rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17; Ú. v. ES L 121, 1. 6. 1995).
Nariadenie Komisie č. 1768/95.
16)
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/95.
17)
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1239/95.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Položka 43 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
21)
Čl. 87 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
22)
Čl. 53 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
23)
Čl. 55 až 57 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
25)
Čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
26)
Čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
Nariadenie Rady (ES)č. 2470/96 zo 17. decembra 1996, ktorým sa predlžuje doba platnosti práva na ochranu odrody v rámci spoločenstva pokiaľ ide o zemiaky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20; Ú. v. ES L 335, 24. 12. 1996).
27)
Čl. 54 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1239/95.
28)
Čl. 20 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
29)
Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
30)
Čl. 87 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
31)
Čl. 63 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
32)
Čl. 36 nariadenia Komisie (ES) č. 1239/95.
Čl. 66 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
34)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
36)
Čl. 29 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994.
37)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.