199/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2009 do 30.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
z 24. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4, 5 a 8 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
3.
V § 4 písm. e) sa za slovo „objektoch“ vkladajú slová „a priestoroch“ a za slová „osôb podliehajúcich“ sa vkladajú slová „školeniu a“.
4.
V § 4 písmeno f) znie:
„f)
vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
5.
V § 4 písmeno i) znie:
„i)
prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; všeobecne záväzný právny predpis ďalej ustanoví vlastnosti, ktoré má mať technické zariadenie a technologické zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke,“.
6.
V § 4 písm. k) sa slovo „realizácii“ nahrádza slovom „uskutočňovaní“, za slová „bezpečnosti stavieb“ sa vkladá bodkočiarka a slová „ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktoré vydá ministerstvo“ sa nahrádzajú slovami „požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
7.
V § 4 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby; obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená n) až q).
8.
V § 4 písmeno n) znie:
„n)
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
9.
V § 4 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako písmená p) až r).
10.
V § 4 písmeno p) znie:
„p)
dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,“.
11.
V § 4 sa vypúšťa písmeno r).
12.
V § 5 písmeno a) znie:
„a)
obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnotechnických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
13.
V § 5 písm. e) sa slová „raz za rok“ nahrádzajú slovami „raz za 12 mesiacov“.
14.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 5a až 5d znejú:
㤠6a
Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu5a) je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až q), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. d).
§ 6b
(1)
Vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný
a)
budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
b)
spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
c)
zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
d)
spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.5d)
(2)
Vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) na účinné zdolávanie požiaru lesa je povinný
a)
zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b)
zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
c)
udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
d)
vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.
(3)
Podrobnosti o spracúvaní a obsahu mapových podkladov, spôsobe a organizácii hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, rozsahu spracovania osobitných protipožiarnych opatrení pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou,5d) druhoch, počtoch a umiestnení protipožiarneho náradia, požiadavkách na vlastnosti prejazdových ciest, zvážnic, zdrojov vody na hasenie požiarov a rozčleňovacích pásov a priesekov z hľadiska ich využiteľnosti pre zásah hasičskej jednotky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5d znejú:
„5a)
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
5c)
§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
5d)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001 Z. z.“.
15.
V § 7 písm. a) sa za slová „služieb a obchodu“ vkladajú slová „a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m2“.
16.
V § 7 písm. b) sa slovo „nezamestnáva žiadnych“ nahrádza slovami „zamestnáva najviac troch“.
17.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „pravidelného“.
18.
V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,“.
19.
V § 9 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov,6) a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,“.
20.
V § 9 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa čiarka a slová „ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo“.
21.
V § 9 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dokumentácie hasičskej jednotky“.
22.
V § 11 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Absolventom stredných škôl so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa najmenej podmienky odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany alebo preventivára požiarnej ochrany obce, možno vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany alebo preventivára požiarnej ochrany obce bez overenia vedomostí do piatich rokov od skončenia štúdia. Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany nesmie byť dlhšia ako päť rokov od skončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.
(4)
Osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce sú tiež príslušníci Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“), ktorí získali na výkon svojich funkcií osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon štátneho požiarneho dozoru. Príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže vydať ministerstvo, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo pri skončení služobného pomeru. Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany nesmie byť dlhšia ako päť rokov od skončenia služobného pomeru.“.
23.
V § 11 odsek 11 znie:
„(11)
Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy.“.
24.
V § 11 odsek 13 znie:
„(13)
Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov odo dňa vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Ak technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti v dobe platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti na overenie odbornej spôsobilosti.“.
25.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14)
Ministerstvo rozhodne o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okresné riaditeľstvo rozhodne o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, ak odborne spôsobilá osoba
a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(15)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká
a)
uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
odňatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 14,
c)
smrťou odborne spôsobilej osoby.
(16)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
obsah a rozsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a zachovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti podľa § 9 ods. 2, 3 a 5,
b)
náležitosti prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti,
c)
postup skúšobnej komisie pri overovaní odbornej spôsobilosti,
d)
rozsah a priebeh skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti,
e)
osvedčovanie písomností podľa odseku 5,
f)
dobu platnosti absolvovanej odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti,
g)
vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vzory osobitných oprávnení,
h)
vzor pečiatky špecialistu požiarnej ochrany.“.
26.
V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v užívaní stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
27.
V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a požiarnotechnických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
28.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarku a pripájajú sa tieto slová: „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, činnosti, ktoré sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
29.
V § 14 ods. 1 písmená h) a i) znejú:
„h)
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
i)
dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
30.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) až l), ktoré znejú:
„j)
prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,
k)
dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
l)
uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení,“.
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená m) a n).
31.
V § 14 ods. 1 písm. n) sa za slová „v užívaní“ vkladajú slová „podľa § 6b“.
32.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „príjazdové cesty“ nahrádzajú slovami „prístupové komunikácie“.
33.
V § 15 ods. 3 sa za slovo „plôch“ vkladajú slová „a prístupových komunikácií“.
34.
V § 17 ods. 1 písm. d) a § 20 písm. f) sa za slovo „vydáva“ vkladajú slová „a odníma“.
35.
V § 17 ods. 1 písm. o) sa za slová „požiarna ochrana“ vkladajú slová „a spôsob overovania vedomostí“ a vypúšťajú sa slová „a vysokých školách“.
36.
V § 21 písm. d) sa vypúšťa slovo „mestských“ vrátane zátvoriek.
37.
V § 21 písmeno f) znie:
„f)
vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce a veliteľom obecných hasičských zborov,“.
38.
§ 21 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.“.
39.
Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní úlohy uvedené v § 20 písm. o) a § 21 písm. c) a k) Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“.
40.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a i)“.
41.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa slová „ako aj protipožiarnou kontrolou stavieb určených na bývanie, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek“ nahrádzajú slovami „alebo ktorá vlastní, užíva a obhospodaruje lesy“.
42.
V § 25 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu5a) pri správe bytových domov, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek,“.
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená c) až k).
43.
V § 25 ods. 1 písm. d), § 26 ods. 1 písm. d) a § 27 písm. c) sa slová „realizácie“ nahrádzajú slovami „uskutočňovania“.
44.
V § 25 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
posudzovaním umiestnenia technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vrátane dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení,“.
45.
V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak by mohol byť zmarený alebo sťažený výkon protipožiarnej kontroly, písomné oznámenie sa môže odovzdať pri otvorení kontroly.“.
46.
V § 25 ods. 3 sa slová „písm. a), f) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), h) až j)“.
47.
V § 25 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
48.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako e) až g).
49.
V § 27 písmeno d) znie:
„d)
posudzovaním umiestnenia technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vrátane dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení,“.
50.
V § 28 sa slová „písm. a), b), c), f), g), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e) a g) až k)“.
51.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Hasičské jednotky
(1)
Zdolávanie požiarov, záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vykonáva Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený osobitným predpisom.9)
(2)
Činnosti podľa odseku 1 vykonávajú tiež hasičské jednotky:
a)
závodný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
b)
závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
c)
obecný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov obce,
d)
obecný hasičský zbor, ktorý je zložený z fyzických osôb.
(3)
Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. a) a zamestnanci obce zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. c) vykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie (ďalej len „zamestnanec“).
(4)
Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. b) a fyzické osoby zaradené v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. d) nevykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie (ďalej len „člen“); v obecnom hasičskom zbore sú to spravidla členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
(5)
Na hasičské jednotky ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných služieb sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa hasičských jednotiek uvedených v odseku 2 písm. a) a b).
(6)
Podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek uvedených v odseku 5 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá po dohode s ministerstvom príslušný ústredný orgán.“.
52.
Nadpis nad § 33 znie: „Hasičská jednotka obce“.
53.
V § 33 ods. 1 sa slová „alebo mestský hasičský zbor (ďalej len „obecný hasičský zbor“)“ nahrádzajú slovami „hasičský zbor“.
54.
V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poskytovať na vyžiadanie územne príslušnému okresnému riaditeľstvu a Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy údaje o materiálno -technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.“.
55.
V § 37 ods. 2 a § 41 ods. 10 sa slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ nahrádzajú slovami „obecného hasičského útvaru“.
56.
V § 41 ods. 3 sa za slovo „zmeny“ vkladá čiarka a slová „veliteľ čaty“.
57.
V § 41 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru má prednosť pred veliteľmi zásahu zo závodných hasičských jednotiek okrem prípadu uvedeného v písmene b) a pred veliteľmi zásahu z obecného hasičského útvaru a z obecných hasičských zborov,“.
58.
V § 41 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
veliteľ zásahu z obecného hasičského útvaru má prednosť pred veliteľmi zásahu zo závodného hasičského zboru a z obecného hasičského zboru.“.
59.
V § 41 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v závažných prípadoch“.
60.
V § 44 ods. 2 sa za slová „Krajské riaditeľstvo“ vkladá čiarka a slová „Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
61.
V § 59 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
neobstaráva a neinštaluje v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne vodovody, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, neinštaluje požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, neprevádzkuje ich v akcieschopnom stave, nezabezpečuje vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, nevedie a neuchováva o ich prevádzkovaní dokumentáciu,
f)
nezabezpečí, aby pri uskutočňovaní stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, alebo nezabezpečí, aby pri užívaní stavieb a zmene ich užívania nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb alebo ich častí, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,“.
62.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo s hospodárením v lesoch plnenie opatrení na predchádzanie vzniku požiarov lesa podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.“.
63.
V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.“.
64.
V § 59 ods. 5 sa za slová „okresné riaditeľstvo“ vkladá čiarka a slová „krajské riaditeľstvo“ a slová „odsekov 1 až 3“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“.
65.
V § 61 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva, neinštaluje alebo neudržiava v akcieschopnom stave požiarnotechnické zariadenia, požiarne vodovody, hasiace látky alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, alebo nezabezpečí vykonanie ich kontroly,“.
66.
V § 61 ods. 3 písm. d) sa za slovo „skladovaní“ vkladá čiarka a slovo „ukladaní“ a slová „alebo nesprávnym skladovaním materiálov“ sa nahrádzajú slovami „a horenie podporujúcimi látkami alebo“.
67.
V § 61 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri uskutočňovaní stavieb, pri ich užívaní alebo pri zmene užívania stavieb.“.
68.
Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do 100 eur.“.
69.
V § 63 sa slovo „prerokúvaní“ nahrádza slovom „prejednávaní“ a odkaz 24 za slovom „o priestupkoch“ sa nahrádza odkazom 23 a súčasne sa vypúšťa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 24.
70.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
Úlohy obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestský hasičský zbor a mestský hasičský útvar.“.
71.
V § 73 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
72.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
73.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2009
Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, zabezpečí právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ najneskôr do 31. mája 2010.“.
Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z. a zákona č. 188/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 143 ods. 8 sa slová „31. mája 2009“ nahrádzajú slovami „31. mája 2010“.
Čl. III
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 82/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 193 znie:
㤠193
Na služobný pomer príslušníkov sa použijú primerane ustanovenia § 39, § 85 a 86, § 88 až 90, § 95, § 98 a 99, § 105, § 109 až 117, § 129 až 132, § 136 až 138, § 141 ods. 2 až 5, § 142 a 143, § 145 až 152 ods. 1 a 2, § 177 a 178, § 222, § 230 a 232 až 240 Zákonníka práce.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 31. mája 2009, a čl. III, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.