188/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
ZÁKON
z 22. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 písm. b) sa za slová „Policajným zborom,“ vkladajú slová „Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou,“.
2.
V § 2 ods. 4 písm. f) sa za slovo „autoškoly“ vkladajú slová „alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku“.
3.
§ 4 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 2a znie:
㤠4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1)
Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len „prevádzkovateľ školiaceho strediska“) na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“) v sídle krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy“).
(2)
Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v prílohe č. 1 oddieloch 1 až 3.
(3)
V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu.2a)
(4)
Praktické jazdy sa uskutočňujú
a)
v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá a na diaľniciach v podmienkach rôznej hustoty cestnej premávky alebo
b)
na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.
4.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4d, ktoré vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 3 až 3b znejú:
㤠4a
Požiadavky na registráciu
(1)
Obvodný úrad dopravy zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
je držiteľom živnostenského oprávnenia3) a
b)
zaplatil správny poplatok.3a)
(2)
Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť
a)
plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah výučby a výcviku vrátane najväčšieho počtu účastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé učebné predmety a spôsob vykonania výučby a výcviku vrátane zodpovedajúcich učebných materiálov,
b)
zoznam lektorov; zoznam musí obsahovať meno, priezvisko, odborné predpoklady lektorov, ktorí majú
1.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy,
3.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 alebo
4.
vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1,
5.
inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd,
c)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti,
d)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia, a ich počet je primeraný počtu účastníkov v kurze,
e)
údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a).
(3)
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.
§ 4b
Oznamovanie zmeny údajov registrácie
Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznamuje obvodnému úradu dopravy všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a ods. 2 a predloží o nich doklady najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k nim došlo.
§ 4c
Dočasné pozastavenie platnosti registrácie alebo zrušenie registrácie
(1)
Obvodný úrad dopravy začne konanie o dočasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak zistí, že prevádzkovateľ školiaceho strediska napriek upozorneniu
a)
nevykonáva kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie,
b)
nezabezpečí, aby výučbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné predpoklady,
c)
nevedie evidenciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov alebo
d)
nepredkladá krajskému úradu dopravy hlásenia o začatí a skončení kurzu.
(2)
Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku.
(3)
Obvodný úrad dopravy zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uložené, alebo na žiadosť prevádzkovateľa školiaceho strediska, ak písomne preukáže, že odstránil zistený nedostatok.
(4)
Obvodný úrad dopravy zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska
a)
neodstráni nedostatok v určenej lehote alebo
b)
požiada o zrušenie registrácie.
§ 4d
Zánik registrácie
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká
a)
zrušením registrácie,
b)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo
c)
zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 3b znejú:
„3)
§ 10 a 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
Položka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 188/2009 Z. z.
3b)
§ 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Skúška
(1)
Skúška sa vykoná po skončení kurzov základnej kvalifikácie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska doručí krajskému úradu dopravy mailom, faxom alebo poštou najneskôr do troch pracovných dní po začatí kurzu a skončení kurzu hlásenie, ktoré musí obsahovať
a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,
d)
menný zoznam účastníkov kurzu, miesto ich trvalého pobytu, dátum narodenia, skupinu vodičského oprávnenia,
e)
podpis a odtlačok pečiatky prevádzkovateľa školiaceho strediska.
(2)
O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Protokol o vykonaní skúšky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúšky súčasťou registratúry krajského úradu dopravy; lehota uloženia je päť rokov.
(3)
Podrobnosti o obsahu dokumentácie o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a skúšky ustanoví Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie a skúšky toho, kto sa preukáže vysvedčením o ukončení učebného alebo študijného odboru v rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedčením preukáže len absolvovanie odborných tém teoretickej časti základného výcviku, potom sa praktickému výcviku musí podrobiť aj tento žiadateľ.
(5)
Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o základnej kvalifikácii alebo s osvedčeniami o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydanými podľa tohto zákona.“.
7.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v školiacom stredisku registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov. Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska sa primerane vzťahujú § 4 až 4d.“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. f) sa slovo „autoškoly“ nahrádza slovami „školiaceho strediska“.
9.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o pravidelnom výcviku vydanými podľa tohto zákona.“.
10.
V § 11 ods. 1 prvej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „alebo“.
11.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča vydaných podľa tohto zákona zabezpečuje ministerstvo.“.
12.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5a znie:
„(2)
Vodič je povinný mať pri sebe pri vedení motorového vozidla osvedčenie o základnej kvalifikácii alebo osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnú kartu a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 5b znie:
㤠12a
Konanie
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
15.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
(1)
Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie podľa predpisov účinných do 31. mája 2009, je povinná do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o registráciu podľa tohto zákona; inak pôvodná registrácia stráca platnosť.
(2)
Obvodný úrad dopravy je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o strate platnosti pôvodnej registrácie podľa odseku 1.“.
16.
V prílohe č. 1 sa slovo „autoškola“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „školiace stredisko“ v príslušnom tvare.
17.
V prílohe č. 1 oddiele 4 ods. 2 sa slovo „autocvičisku“ nahrádza slovami „špeciálnom autocvičisku“.
18.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa oddiel 5.
19.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 188/2009 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIÁLNE AUTOCVIČISKO
1.
Výcvik zameraný na bezpečnosť jazdy sa môže vykonávať sčasti aj na špeciálnom autocvičisku zabezpečenom proti ohrozeniu osôb a vecí, ktorých činnosť nesúvisí s výcvikom.
2.
Špeciálne autocvičisko musí zodpovedať veľkosťou a vybavením nasledujúcim minimálnym požiadavkám:
a)
plocha s dĺžkou najmenej 400 metrov a šírkou najmenej 50 metrov, úžitková plocha najmenej 20 000 m2,
b)
stála šmyková plocha s dĺžkou najmenej 100 m a šírkou najmenej 20 m, aby bolo možné vykonávať nácvik brzdných úkonov s rýchlosťou najmenej 50 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 300 m a šírkou najmenej 10 m, pričom 50 m nájazdovej dráhy nachádzajúcich sa bezprostredne pred šmykovou plochou tvorí priame predĺženie šmykovej plochy. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po jej oboch stranách a na jej konci spevnený asfaltový alebo betónový spádový priestor. Šírka spádového priestoru na úseku prvých 15 m dĺžky šmykovej plochy je najmenej 3 m z každej strany a na ďalšom úseku najmenej 8 m z každej strany. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí priame predĺženie šmykovej plochy s dĺžkou 30 m a šírkou najmenej 36 m,
c)
šmyková plocha v tvare okružnej dráhy vo výseku najmenej 90° s vonkajším polomerom najmenej 40 m a so šírkou najmenej 10 m, aby bolo možné vykonávať nácvik jázd v zákrute a brzdenie v zákrute pri počiatočnej rýchlosti najmenej 30 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 50 m a šírkou najmenej 10 m. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po oboch stranách spevnený, asfaltový alebo betónový spádový priestor široký najmenej 2 m z každej strany, ktorý sa na vonkajšej strane zákruty po najviac prvých 10 m rozširuje na najmenej 8 m. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí predĺženie šmykovej plochy a spádového priestoru po stranách s dĺžkou najmenej 15 m,
d)
zavlažovacie zariadenie, ktorým je možné stále zavlažovanie šmykovej plochy, pričom nie je možné používať chemické klzné prostriedky,
e)
merač rýchlosti s veľkým číselníkom, ktorý umožňuje odčítavať nájazdovú rýchlosť na začiatku šmykovej plochy,
f)
učebňa na vykonávanie teoretickej časti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo 15 osôb zariadená na prezentáciu a premietanie filmov vrátane učebného materiálu a zodpovedajúce hygienické zariadenia,
g)
rampa, hrboľ, klin a najmenej 30 dopravných kužeľov,
h)
rádiopovelové zariadenie schváleného typu umožňujúce prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla.“.
20.
V prílohe č. 2 bode A.2.1 písmeno e) znie:
„e)
nadpis „Vzor Európskych spoločenstiev“ v štátnom jazyku Slovenskej republiky a záhlavie „kvalifikačná karta vodiča“ v ostatných jazykoch členských štátov vytlačený modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty, a to
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
osvědčení profesní způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gépjárművezetői képesítési igazolvány
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare.“.
21.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 45/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 77 vkladá položka 77a, ktorá znie:
„Položka 77a
a)
Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 60 eur
b)
Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur
c)
Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur“.
Čl. III
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) a b)“.
3.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
4.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
mailom, faxom alebo poštou najneskôr do troch pracovných dní po začatí kurzu a skončení kurzu podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) predložiť obvodnému úradu dopravy a príslušnému dopravnému inšpektorátu hlásenie, ktoré obsahuje
1.
názov a sídlo autoškoly,
2.
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa výučba teórie a praktický výcvik budú vykonávať,
3.
dátum začatia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie, dátum ukončenia kurzu,
4.
skupinu vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať,
5.
meno a priezvisko inštruktora zodpovedného za organizáciu kurzu s uvedením rozsahu skupín jeho inštruktorského oprávnenia,
6.
menný zoznam žiadateľov o vodičské oprávnenie prijatých do výcviku vodičov, miesto ich trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo z matričnej knihy; ak sú držiteľmi vodičského preukazu, aj skupinu vodičského oprávnenia,
7.
podpis prevádzkovateľa autoškoly a odtlačok pečiatky autoškoly.“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
5.
V § 8 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. a) a b)“.
6.
V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom b), ktoré znie:
„b)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1.“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Obvodný úrad dopravy zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.
(8)
Inštruktorské oprávnenie zaniká:
a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu,
b)
ak inštruktor neabsolvoval doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl,
c)
smrťou inštruktora autoškoly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.“.
8.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosti inštruktora autoškoly
Inštruktor autoškoly je povinný
a)
používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 správne označené výcvikové vozidlo s platným osvedčením o evidencii, platným osvedčením o technickej kontrole a platným osvedčením o emisnej kontrole, ak takejto kontrole podlieha,
b)
vykonávať výučbu teórie a praktický výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s učebnými osnovami,
c)
prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výučby len osobu, ktorá sa priamo podieľa na vedení vozidla a ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 alebo účastníka inštruktorského kurzu pri náčuvoch.“.
9.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.
10.
V § 12 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a preukazov o kvalifikácii vodiča“.
11.
V § 17 úvodnej vete sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 350 eur“.
12.
V § 17 ods. 1 písm. c), e) a f) sa vypúšťajú slová „napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru“.
13.
V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
používa trenažér neschváleného typu alebo nevyhovujúce autocvičisko,“.
14.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
nepredloží obvodnému úradu dopravy alebo príslušnému dopravnému inšpektorátu hlásenie o začatí kurzu alebo hlásenie o ukončení kurzu v lehote podľa § 6 ods. 1 písm. e),
i)
umožní používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) viac ako jednu matričnú knihu,
j)
vydá osvedčenie podľa § 6 ods. 1 písm. f) v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo s učebnými osnovami.“.
15.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Obvodný úrad dopravy uloží inštruktorovi autoškoly – podnikateľovi pokutu do 330 eur, ak
a)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo alebo výcvikové vozidlo, ktorého označenie nie je v súlade so schválenými technickými požiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
b)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii alebo bez platného osvedčenia o technickej kontrole alebo platného osvedčenia o emisnej kontrole, ak takejto kontrole podlieha,
c)
vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s učebnými osnovami,
d)
prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá sa priamo nepodieľa na vedení vozidla alebo ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 a účastníkov inštruktorských kurzov pri náčuvoch.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
16.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia nedostatku, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
17.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo s učebnými osnovami,
e)
prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá sa priamo nepodieľa na vedení vozidla alebo ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 a účastníkov inštruktorských kurzov pri náčuvoch.“.
18.
V § 18 ods. 2 sa slová „do 10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 330 eur“.
19.
V § 19 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
20.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a § 18 ods. 1 písm. c)“.
21.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2009
Výcvikové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R schválené a používané do 14. augusta 2005 možno používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 do 31. júla 2010.“.
Čl. IV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 113 ods. 1 sa za slová „úradu dopravy“ vkladajú slová „Národnej diaľničnej spoločnosti, osobe poverenej výkonom činností Národnej diaľničnej spoločnosti“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.