184/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
ZÁKON
z 23. apríla 2009
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky na zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy1) žiakov v strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, školskom hospodárstve, stredisku odbornej praxe, zdravotníckom zariadení, pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súlade s potrebami trhu práce,
b)
postavenie a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a zamestnancov pri zabezpečovaní odborného vzdelávania a prípravy,
c)
finančné zabezpečenie a hmotné zabezpečenie žiakov,
d)
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
Subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
§ 2
(1)
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na
a)
celoštátnej úrovni a
b)
úrovni samosprávneho kraja.
(2)
Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce sa podľa odseku 1 písm. a) zúčastňujú
a)
ústredné orgány štátnej správy
1.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
2.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
3.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
4.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
5.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
6.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
7.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
8.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
9.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
10.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
b)
samosprávny kraj,
c)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora a iná právnická osoba, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „stavovská organizácia“) a zástupcovia zamestnávateľov3) (ďalej len „profesijná organizácia“),
d)
odborové zväzy.4)
(3)
Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce sa podľa odseku 1 písm. b) zúčastňujú
a)
krajský školský úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,
b)
samosprávny kraj,
c)
zamestnávateľ5) alebo regionálne komory stavovských organizácií6) a profesijné organizácie,
d)
odborové organizácie a zamestnanecké rady,
e)
územná školská rada.
§ 3
Ústredné orgány štátnej správy
(1)
Ministerstvo školstva v rámci svojej pôsobnosti najmä
a)
tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy,
b)
určuje sústavu študijných odborov a učebných odborov odborného vzdelávania a prípravy a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a samosprávnymi krajmi,
c)
v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami určuje zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky primerane plní úlohy podľa odseku 1 pre študijné odbory v oblasti bezpečnostných služieb a požiarnej ochrany.7)
(3)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plní úlohy podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Ústredný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 2 písm. a) piateho až desiateho bodu v oblasti svojej pôsobnosti vypracúva a predkladá Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada pre odborné vzdelávanie a prípravu“) podľa § 7 odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností, ktorú upravuje najmenej raz za štyri roky.
§ 4
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) predkladá ministerstvu školstva návrh na zaradenie nového študijného odboru alebo učebného odboru do sústavy odborov vzdelávania alebo návrh na vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru zo sústavy odborov vzdelávania.
(2)
Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b)
a)
vytvára regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so subjektmi podľa § 2 ods. 3 písm. a), c) a d),
b)
zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov9) o potrebách trhu práce a o kvalite a možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti; poskytuje tieto informácie centrám pedagogicko-psychologického poradenstva,10)
c)
určuje počet tried prvého ročníka stredných odborných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie konanie11) v súlade s regionálnou stratégiou odborného vzdelávania a prípravy,
d)
vyjadruje sa zriaďovateľom stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti k počtu tried prvého ročníka všetkých stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku z hľadiska potrieb trhu práce.
§ 5
Zamestnávateľ, stavovská organizácia a profesijná organizácia
(1)
Zamestnávateľ sa podieľa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a na určovaní požadovaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov.
(2)
Zamestnávateľ vytvára podmienky a poskytuje materiálno-technické zabezpečenie pre praktické vyučovanie v strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, pracovisku praktického vyučovania, stredisku odbornej praxe, školskom hospodárstve, zdravotníckom zariadení alebo na jeho pracovisku za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo kolektívnou zmluvou.
(3)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia
a)
vypracúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a predkladá ho rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu podľa § 8 (ďalej len „krajská rada“),
b)
predkladá požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu rade pre odborné vzdelávanie a prípravu,
c)
pripravuje podklady na určenie požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,12)
d)
podieľa sa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a požadovaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov, normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti13) v spolupráci s ministerstvom školstva,14)
e)
vyjadruje sa k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu záverečnej skúšky,
f)
podieľa sa na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov,
g)
môže poskytnúť strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, školskému hospodárstvu, stredisku odbornej praxe a zdravotníckemu zariadeniu materiálno-technické a priestorové zabezpečenie,
h)
môže zabezpečiť odborníka z praxe za účelom ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a inštruktorov,
i)
zabezpečuje odbornú prípravu inštruktorov,
j)
zabezpečuje odbornú prípravu delegovaných zástupcov stavovskej organizácie a profesijnej organizácie za členov komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a záverečnej skúšky,
k)
spolupracuje pri tvorbe školských vzdelávacích programov podľa potrieb stredných odborných škôl.
(4)
Plánom potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na účely tohto zákona je zamestnávateľmi požadovaný počet absolventov príslušného študijného odboru alebo učebného odboru s predpokladom na päť rokov.
(5)
Ministerstvo školstva v súčinnosti so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom sústavy odborov vzdelávania.
§ 6
Zástupcovia zamestnancov
Odborové zväzy,4) odborové organizácie a zamestnanecké rady zastupujú záujmy zamestnancov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
a)
vyjadrujú sa k finančnému zabezpečeniu a hmotnému zabezpečeniu žiakov,
b)
podieľajú sa na tvorbe plánov potrieb trhu práce,
c)
vyjadrujú sa k sústave odborov vzdelávania a k obsahu odborného vzdelávania a prípravy.
Poradné orgány pre odborné vzdelávanie a prípravu
§ 7
Rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
(1)
Radu pre odborné vzdelávanie a prípravu zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút.
(2)
Členmi rady pre odborné vzdelávanie a prípravu sú zástupcovia subjektov koordinácie odborného vzdelávania a prípravy uvedených v § 2 ods. 2.
§ 8
Krajská rada
(1)
Krajskú radu zriaďuje predseda samosprávneho kraja ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút.
(2)
Členmi krajskej rady sú zástupcovia subjektov koordinácie odborného vzdelávania a prípravy uvedených v § 2 ods. 3.
§ 9
Sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
(1)
Sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „sektorová rada“) zriaďuje stavovská organizácia alebo profesijná organizácia podľa svojej vecnej pôsobnosti v súčinnosti s príslušným ministerstvom podľa jeho odvetvovej pôsobnosti a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Sektorová rada je poradným orgánom stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie.
(2)
Zloženie, spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upravuje štatút sektorovej rady.
Inštruktor
§ 10
(1)
Inštruktor je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, s ktorým riaditeľ strednej odbornej školy uzatvoril dohodu podľa osobitného predpisu;15) pod vedením inštruktora vykonávajú žiaci stredných odborných škôl praktické vyučovanie.
(2)
Inštruktor musí mať odbornú spôsobilosť alebo spôsobilosť na výkon povolania a odborných činností,16) na ktoré sa žiak pripravuje, potvrdenie o odbornej spôsobilosti udelené príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou, odbornú prax najmenej tri roky a stupeň jeho vzdelania musí byť zhodný alebo vyšší ako stupeň vzdelania, ktorý žiak získa absolvovaním posledného ročníka štúdia.
(3)
Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o jeho správaní.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
§ 11
(1)
Stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo alebo stredisko odbornej praxe môže pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 a ak o tom so súhlasom zriaďovateľa rozhodne príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia.
(2)
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
a)
spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou,
b)
musí mať moderné technologické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti,13) a
c)
poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností.
(3)
Zdravotnícke zariadenie môže pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak o tom so súhlasom zriaďovateľa rozhodne príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a ak
a)
má personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa osobitného predpisu17) a
b)
spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a c).
Finančné zabezpečenie a hmotné zabezpečenie
§ 12
Finančné zabezpečenie
(1)
Žiakovi strednej odbornej školy sa môže poskytnúť finančné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovno-vzdelávacie ciele, za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 6. Finančným zabezpečením je motivačné štipendium a odmena za produktívnu prácu.
(2)
Motivačné štipendium sa môže poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky 65 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom.18) Pri určovaní jeho výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove a vzdelávaní.
(3)
Motivačné štipendium sa žiakovi uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie,19) v prípade prípravy na výkon povolania a odborných činností, ktoré sú výkonom práce vo verejnom záujme,20) aj z prostriedkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
(4)
Odmena za produktívnu prácu patrí žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom21) vykonáva produktívnu prácu. Táto odmena sa uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva.
(5)
Produktívnou prácou na účely tohto zákona je zhotovovanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Za produktívnu prácu sa nepovažujú cvičné práce22) vykonávané žiakom počas praktického vyučovania.
(6)
Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % zo sumy určenej podľa osobitného predpisu.23) Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.
§ 13
Hmotné zabezpečenie
(1)
Žiakovi strednej odbornej školy sa môže poskytnúť hmotné zabezpečenie, ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním a prípravou. Hmotným zabezpečením žiaka na účely tohto zákona je stravovanie, ubytovanie, cestovné, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov24) a náklady na posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka.25)
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie,19) môže uhradiť
a)
žiakovi zo svojich prostriedkov náklady spojené so stravovaním žiaka26) vo výške ustanovenej v osobitnom predpise27) a náklady spojené s ubytovaním žiaka v školskom internáte,28)
b)
žiakovi preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť; tieto náklady sa uhrádzajú spoločne najviac do výšky 65 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom18) za kalendárny mesiac.
(3)
Osobné ochranné pracovné prostriedky je povinná žiakovi poskytnúť zo svojich prostriedkov fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej pracovisku sa praktické vyučovanie uskutočňuje.
(4)
Posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka hradí zo svojich prostriedkov fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej pracovisku sa praktické vyučovanie uskutočňuje.
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
§ 23
Spoločné ustanovenia
(1)
Pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania plní úlohy ministerstva školstva podľa tohto zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Na žiaka odborného učilišťa32) sa vzťahujú ustanovenia § 12 a 13 tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 49/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
Nadpis pod § 53 znie: „Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa“.
2.
V § 53 ods. 1 sa slová „stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa alebo učilišťa (ďalej len „učilište“)“ nahrádzajú slovami „strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa“.
3.
V § 53 ods. 2 sa slovo „učilišťa“ nahrádza slovami „strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa“.
4.
V § 53 ods. 4 sa slovo „učilišti“ nahrádza slovami „strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti“.
5.
§ 214 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona č. 121/1996 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z. a zákona č. 286/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 2 písm. r) sa slovo „členov“ nahrádza slovom „zástupcov“ a za slovo „komory“ sa vkladajú slová „do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z. a zákona č. 172/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a)
podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b)
navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c)
zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d)
spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákona č. 176/2004 Z. z. a zákona č. 545/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a)
podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b)
navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c)
zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d)
spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“.
Čl. VI
Zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a)
podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b)
navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c)
zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d)
spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.“.
Čl. VII
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 284/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
2.
V § 3 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b)
navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,“.
Čl. VIII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a zákona č. 60/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to platí aj pre takéto plnenia poskytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 53 Zákonníka práce.“.
2.
V § 9 ods. 2 písm. j) sa za slová „plnenia poskytované zo zahraničia,“ vkladajú slová „štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu,51a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a)
§ 12 ods. 2 a 3 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu.59c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:
„59c)
§ 13 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z.“.
4.
V § 19 ods. 2 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „výchovu žiakov v stredných odborných učilištiach, ak ich nie je povinný uhrádzať príslušný orgán štátnej správy,“.
5.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu podľa osobitného predpisu15a) na finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov,86aa) na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov86ab) a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov.86ab)“.
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86aa a 86ab znejú:
„86aa)
§ 12 a 13 zákona č. 184/2009 Z. z.
86ab)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.“.
Čl. IX
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 179/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné odborné školy, ktorých nie je zriaďovateľom,“.
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).
2.
V § 16 ods. 1 písm. p) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu53c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:
„53c)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 17 ods. 2 písm. h) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu53c)“.
4.
V § 38 ods. 2 a 3 sa slová „§ 16 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. n)“.
Čl. XI
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 486/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 382/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 486/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 377/2007 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 336/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z. a zákona č. 563/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ab) a ac), ktoré znejú:
„ab) odmena za produktívnu prácu žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu,13g)
ac) hmotné zabezpečenie žiaka,13h) ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13g a 13h znejú:
13g) § 12 ods. 4 až 6 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13h)
§ 13 zákona č. 184/2009 Z. z.“.
Čl. XII
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 37/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „školské vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie aj po prerokovaní so zamestnávateľom alebo s právnickou osobou, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu6a) (ďalej len „stavovská organizácia“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V zdravotníckych študijných odboroch sa cvičné práce uskutočňujú na zodpovednosť osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou,6) pod vedením ktorej sa praktické vyučovanie vykonáva.“.
3.
V § 74 odsek 4 znie:
„(4)
Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru.“.
4.
V § 80 ods. 6 druhá veta znie: „Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov a zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.“.
5.
V § 83 ods. 2 posledná veta znie: „Stálym členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je aj zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
6.
V § 110 ods. 5 slová „§ 8, 9, 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 a 10“, slová „§ 13 ods. 3 až 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 3 až 8“ a slová „§ 16“ sa nahrádzajú slovami „§ 15“.
7.
V § 110 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“.
8.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.80a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
„80a)
§ 17 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem čl. I § 14 až 22 a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 42 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
3)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
6)
Napríklad § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona č. 286/2008 Z. z., § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 35a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2008 Z. z.
13)
§ 14 ods. 6 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., § 16 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
18)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
23)
25)
Napríklad § 46 zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z.
29)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
31)
Napríklad § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.