160/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ZÁKON
z 15. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 552/5008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 103 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
pravidlá založenia, vedenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom a klientskych účtov členov a pravidlá pre poskytovanie s tým súvisiacich služieb vrátane spôsobu odovzdávania výpisu z účtu podľa § 105 ods. 7,“.
2.
V § 105 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá až piata veta, ktoré znejú:
„Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa za odplatu, je povinný odovzdať majiteľovi účtu výpis z tohto účtu v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety aspoň raz ročne, ak nie je dohodnuté inak. Centrálny depozitár je povinný na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky odovzdať fyzickým osobám, ktorých okruh určí Fond národného majetku Slovenskej republiky v tejto žiadosti, výpis z účtu majiteľa v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety. Odovzdaním tohto výpisu z účtu majiteľa sa považuje povinnosť podľa druhej vety za splnenú. Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa.“.
3.
V § 110 ods. 2 prvej vete sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „na účely podľa § 105 ods. 7 tretej vety“, slovo „a“ sa nahrádza čiarkou a za slová „ods. 6“ sa vkladajú slová „a na účely podľa § 110b ods. 1“.
4.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi, ktorého centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa. Poverený člen môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ho poveril centrálny depozitár.“.
5.
Za § 110a sa vkladá § 110b, ktorý znie:
㤠110b
(1)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky zaslať fyzickým osobám podľa § 105 ods. 7 tretej vety informáciu o možnosti prevodu cenných papierov podľa osobitného predpisu;97c) obsah tejto informácie určí Fond národného majetku Slovenskej republiky.
(2)
Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena zaslaním informácie podľa odseku 1.
(3)
Centrálnemu depozitárovi patrí za odovzdanie výpisu z účtu majiteľa podľa § 105 ods. 7 tretej vety a za zaslanie informácie podľa odseku 1 úhrada nákladov, ktorú poskytuje Fond národného majetku Slovenskej republiky, a to vrátane prípadov, ak centrálny depozitár poverí člena odovzdaním výpisu z účtu majiteľa podľa § 105 ods. 7 tretej vety alebo ak poverí člena zaslaním informácie podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97c znie:
„97c)
§ 29 ods. 11 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 160/2009 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z. a zákona č. 595/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na činnosť fondu podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona.8ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:
„8ba)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
cenné papiere, ktoré fond nadobudol od fyzických osôb.“.
3.
V § 28 ods. 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na fond fyzickými osobami, a nákladov spojených s ich nadobudnutím a prevodom na iné osoby a na úhradu záväzkov zo zmlúv uzavretých podľa § 29 ods. 11,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
4.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 11, 12 a 13, ktoré znejú:
„(11)
Ak fyzická osoba ponúkne bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere, je fond povinný takúto ponuku prijať a na tento účel
a)
uzatvárať s fyzickými osobami zmluvy, predmetom ktorých je
1.
prevod zaknihovaných cenných papierov na fond,
2.
prípadne prevzatie alebo pristúpenie k záväzkom prevodcu zaplatiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov podľa osobitného zákona8i) za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu cenných papierov, a za kalendárny rok predchádzajúci tomuto roku, a s registráciou prevodu v tejto evidencii,8j)
3.
prípadne záväzok nahradiť poplatky podľa druhého bodu, ak už boli prevodcom zaplatené,
b)
vykonávať právne úkony súvisiace s prevodom, prípadne prevzatím, pristúpením, náhradou podľa písmena a) a všetky práva spojené s cennými papiermi nadobudnutými podľa písmena a) prvého bodu.
(12)
Ak sú na tom istom účte majiteľa evidované aj cenné papiere, ktorých prevod nie je predmetom zmluvy podľa odseku 11 písm. a), táto zmluva, okrem náležitosti podľa odseku 11 písm. a) prvého bodu, môže obsahovať aj záväzok
a)
zaplatiť iba pomernú časť poplatkov podľa odseku 11 písm. a) druhého bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa odseku 11 písm. a), prípadne
b)
nahradiť iba pomernú časť poplatkov podľa odseku 11 písm. a) druhého bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa odseku 11 písm. a), ak už bola prevodcom zaplatená.
(13)
S cennými papiermi nadobudnutými spôsobom podľa odseku 11 naloží fond spôsobom, o ktorom rozhodne prezídium na návrh výkonného výboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8i a 8j znejú:
„8i)
§ 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8j)
§ 22 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 4 sa za slovo „štatistiky“ vkladá čiarka a slová „centrálnemu depozitárovi cenných papierov17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 519/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu minimálne vo výške 50 % celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.36) Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.
(2)
Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)36) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, najmenej do dosiahnutia minimálnej výšky rezervy uvedenej v odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
36) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.“.
Čl. V
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Postup podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je organizácia v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.