144/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
zo 14. apríla 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4, § 56 ods. 12, § 67 ods. 9 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z. a vyhlášky č. 48/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 8 znie:
„(8)
Povinnou výbavou motorového vozidla je lekárnička podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 9 vrátane prílohy č. 1.
Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 19.
3.
V § 46 ods. 9 písm. a) bod 2 znie:
„2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona,“.
4.
V § 66 ods. 5 písm. a) bod 2 znie:
„2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona,“.
5.
V § 90 odsek 2 znie:
„(2)
Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) najmenej tieto vnútorné rozmery:
1.
dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,
2.
šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,
3.
výšku 3 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
4.
šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,
alebo
1.
dĺžku 8,9 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,
2.
šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,
3.
výšku 3 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
4.
šírku brány 2,65 m a výšku brány 2,85 m.“.
6.
V § 90 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Ľubomír Vážny v. r.