90/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKON
z 15. februára 2008
o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje založenie, vznik, postavenie, hospodárenie, zrušenie a zánik európskeho zoskupenia územnej spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „zoskupenie“) a dohľad nad jeho činnosťou v súlade s osobitným predpisom.1)
§ 2
Názov zoskupenia
Názvom zoskupenia sa rozumie názov, pod ktorým je zoskupenie zapísané v Registri európskych zoskupení územnej spolupráce Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „register“). Názov zoskupenia musí obsahovať označenie „európske zoskupenie územnej spolupráce“ alebo skratku „e. z. ú. s.“ a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných alebo zaniknutých zoskupení. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať.
Členstvo v zoskupení
§ 3
(1)
Medzi členmi zoskupenia musí byť aspoň jeden slovenský subjekt a aspoň jeden zahraničný subjekt.
(2)
Slovenským subjektom, ktorý môže byť členom zoskupenia, je
a)
Slovenská republika zastúpená ministerstvom,
b)
vyšší územný celok,
c)
obec,
d)
právnická osoba podľa osobitného predpisu,2) ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členmi sú subjekty uvedené pod písmenami a) až d).
(3)
Slovenská republika sa môže stať členom zoskupenia len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Návrh na udelenie súhlasu predkladá ministerstvo, v ktorého pôsobnosti je druh spolupráce, na účely ktorej zoskupenie bolo alebo má byť založené. Vláda v rozhodnutí o udelení súhlasu zároveň určí, ktoré ministerstvo bude štát pri výkone práv a povinností člena zoskupenia zastupovať.
(4)
Subjekty podľa odseku 2 písm. b) a c) sa môžu stať členom zoskupenia po predchádzajúcom súhlase príslušného zastupiteľstva.3)
(5)
Právnická osoba podľa odseku 2 písm. d) sa môže stať členom zoskupenia len s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa alebo orgánu, ktorý vykonáva funkciu zriaďovateľa.
(6)
Zahraničný subjekt sa môže stať členom zoskupenia, ak splní podmienky členstva v zoskupení podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území sa nachádza alebo má sídlo, a predloží súhlas členského štátu s členstvom v zoskupení na území Slovenskej republiky.
§ 4
Registrový úrad
(1)
Registrový úrad je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „registrový úrad“).
(2)
Registrový úrad
a)
vedie register a je jeho správcom podľa osobitného predpisu,4)
b)
rozhoduje o zápise zoskupenia, jeho zmenách, zmenách jeho členov a výmaze zoskupenia z registra,
c)
prijíma oznámenia a dáva súhlas s členstvom právnických osôb na účasť v zoskupení založenom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky,
d)
dohliada, či zoskupenie plní účel, na ktorý bolo založené,
e)
vydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu,5) toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom,
f)
ukladá pokuty podľa tohto zákona.
(3)
Registrový úrad vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány zoskupenia, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených všeobecne záväznými predpismi. Ak náprava nebola vykonaná alebo neboli splnené povinnosti podľa prvej vety, môže registrový úrad podať súdu návrh na zrušenie zoskupenia.
(4)
Registrový úrad spolupracuje s kontrolným orgánom iného členského štátu pri vykonávaní kontroly tej činnosti zoskupenia, ktorá je vykonávaná na území tohto členského štátu.
(5)
Register je verejný. Registrový úrad umožní tomu, kto prejaví právny záujem, robiť si z neho výpisy.
§ 5
(1)
Členstvo v zoskupení vzniká
a)
súčasne so vznikom zoskupenia, ak ide o subjekty, ktoré založili zoskupenie (ďalej len „zakladatelia“), alebo
b)
zápisom do registra po zápise zoskupenia do registra.
(2)
Registrový úrad zapíše podľa odseku 1 písm. b) do registra nového člena, ktorý spĺňa podmienky členstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1) na návrh riaditeľa s predchádzajúcim súhlasom zhromaždenia.
(3)
Členstvo v zoskupení zaniká
a)
zánikom zoskupenia,
b)
zánikom člena alebo
c)
výmazom člena z registra.
(4)
Registrový úrad vykoná výmaz člena z registra na návrh riaditeľa, ak
a)
zhromaždenie rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých členov o jeho vylúčení,
b)
člen zoskupenia zanikne alebo
c)
zhromaždenie súhlasí s ukončením členstva člena zoskupenia na jeho žiadosť.
Založenie a vznik zoskupenia
§ 6
Zoskupenie vzniká dňom registrácie. Vzniku zoskupenia predchádza jeho založenie.6)
§ 7
(1)
Návrh na registráciu zoskupenia podávajú zakladatelia alebo zvolený zástupca registrovému úradu. Rozsah oprávnení zvoleného zástupcu stanoví splnomocnenie zakladateľov.
(2)
K návrhu na registráciu podľa odseku 1 musí byť priložená
a)
úradne osvedčená kópia dohovoru,
b)
úradne osvedčená kópia stanov,
c)
úradne osvedčená kópia súhlasu príslušného subjektu s členstvom udeleného podľa § 3 ods. 3 až 6.
§ 8
(1)
Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra najneskôr do 30 dní od podania návrhu, ak
a)
dohovor a stanovy sú v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,1)
b)
ide o zoskupenie podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,1)
c)
členom bol udelený súhlas podľa § 3 ods. 3 až 6.
(2)
Do registra sa zapisuje
a)
názov a sídlo zoskupenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
dátum registrácie,
d)
doba, na akú sa zoskupenie zakladá, ak nie je založené na neurčitú dobu,
e)
názvy členov zoskupenia, ich sídla s uvedením členského štátu, v ktorom majú sídlo, a členský štát, v ktorom má zoskupenie sídlo,
f)
peňažné vklady jednotlivých členov, nepeňažné vklady jednotlivých členov a ich peňažná hodnota určená znaleckým posudkom,
g)
meno, priezvisko a trvalý pobyt riaditeľa zoskupenia,
h)
predmet činnosti podľa § 26 ods. 1,
i)
dátum vstupu do likvidácie a dátum ukončenia likvidácie,
j)
dátum výmazu z registra,
k)
údaj o tom, že oprávnenie riaditeľa konať v mene zoskupenia bolo obmedzené a v akom rozsahu.
(3)
Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Riaditeľ je povinný oznámiť zmenu alebo zánik zapisovaných skutočností registrovému úradu najneskôr do 14 pracovných dní. Ak riaditeľ nesplní túto povinnosť alebo nezašle výročnú správu v termíne podľa § 31 ods. 3, registrový úrad uloží zoskupeniu pokutu do výšky 20 000 Sk, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Identifikačné číslo pridelí zoskupeniu registrový úrad.
(5)
Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo sa v návrhu neuvádza iný deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu vydania tohto rozhodnutia.
(6)
Podrobné údaje o názve zoskupenia, cieľoch, členoch a sídle zoskupenia a ich zmeny zašle zoskupenie do desiatich pracovných dní od vykonania zápisu do registra na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V rovnakej lehote zašle tieto údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky a Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskeho spoločenstva spolu so žiadosťou o uverejnenie oznámenia o založení zoskupenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
§ 9
Registrový úrad zamietne registráciu, ak zoskupenie nespĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1, najneskôr do 30 dní od podania návrhu.
§ 10
(1)
Do vzniku zoskupenia konajú vo veciach súvisiacich so vznikom zoskupenia zakladatelia spoločne alebo zvolený zástupca.
(2)
Zo záväzkov, ktoré prevzali zakladatelia alebo nimi zvolený zástupca za zoskupenie do dňa jeho vzniku, sú zakladatelia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
(3)
Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na zoskupenie dňom jeho vzniku, ak ich zhromaždenie do troch mesiacov neodmietne.
Zrušenie zoskupenia
§ 11
Zoskupenie sa zrušuje
a)
dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o jeho zrušení, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
b)
rozhodnutím zhromaždenia o jeho zlúčení bez právneho nástupcu, splynutí alebo rozdelení,
c)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o jeho zrušení, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
d)
zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
§ 12
(1)
Súd na návrh registrového úradu, štátneho orgánu alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodne o zrušení zoskupenia a o jeho likvidácii, ak
a)
zoskupenie v období dlhšom ako jeden rok neplní účel, na aký bolo založené,
b)
výdavky a náklady zoskupenia sú neprimerane vysoké voči rozsahu plnenia účelu, na aký bolo založené,
c)
zoskupenie používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1)
d)
prestane spĺňať podmienky podľa § 8 ods. 1.
(2)
Ak bolo zoskupenie zrušené z dôvodu podľa odseku 1 písm. b), môžu subjekty, ktoré boli jeho zakladateľmi alebo členmi jeho orgánov, založiť ďalšie zoskupenie alebo sa stať členom už existujúceho zoskupenia najskôr po uplynutí troch rokov od vysporiadania záväzkov zrušeného zoskupenia.
(3)
Súd môže na návrh registrového úradu, štátneho orgánu alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení zoskupenia a o jeho likvidácii, ak
a)
v uplynulých 12 mesiacoch sa nekonalo zasadanie zhromaždenia,
b)
do uplynutia 6 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány zoskupenia,
c)
nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 31 ods. 3.
(4)
Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie zoskupenia podľa odseku 3 môže určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre aký bolo zrušenie navrhnuté.
(5)
Súd zašle rozhodnutie o zrušení zoskupenia registrovému úradu do desiatich pracovných dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
§ 13
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie zoskupenia
(1)
Zhromaždenie môže rozhodnúť o zlúčení, splynutí zoskupenia s iným zoskupením alebo o rozdelení zoskupenia.
(2)
Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného zoskupenia na zoskupenie, s ktorým sa zlúčilo, a to dňom určeným v zmluve o zlúčení, inak dňom zápisu takéhoto zlúčenia do registra.
(3)
Pri splynutí prechádza majetok zoskupenia na zoskupenie vzniknuté splynutím, a to dňom určeným v zmluve o splynutí, inak dňom zápisu takéhoto splynutia do registra.
(4)
Zhromaždenie môže rozhodnúť o rozdelení zoskupenia. Pri rozdelení prechádza majetok zrušeného zoskupenia na každé zoskupenie vzniknuté rozdelením rovnakým dielom, ak rozhodnutie zhromaždenia o rozdelení neustanoví inak.
§ 14
Zánik zoskupenia
(1)
Zoskupenie zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok zoskupenia prechádza na iné zoskupenie po zlúčení, splynutí alebo rozdelení. V registri sa vykoná výmaz zrušeného zoskupenia a zápis zoskupenia vzniknutého splynutím. Výmaz zlučovaného zoskupenia a zápis zmeny pri zoskupení, s ktorým sa zanikajúce zoskupenie zlúčilo, sa takisto vykoná k tomu istému dňu. Výmaz rozdeľovaného zoskupenia a zápis zoskupení vzniknutých rozdelením sa takisto vykoná k tomu istému dňu.
(3)
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov zoskupenia v pomere ich výšky vkladov.
(4)
Prioritný majetok podľa § 28 je likvidátor povinný odplatne ponúknuť štátu, vyššiemu územnému celku alebo obci, na ktorého území z nich má sídlo alebo sa nachádza člen zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil, a až následne prípadne inému zoskupeniu, ktoré má sídlo na území štátu, v ktorom sa prioritný majetok nachádza, a to najviac vo výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.
(5)
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
(6)
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku zoskupenia.
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu primerane.7)
§ 15
Orgány zoskupenia
Orgány zoskupenia sú
a)
zhromaždenie,
b)
riaditeľ,
c)
dozorná rada alebo revízor,
d)
ďalšie orgány podľa stanov.
Zhromaždenie
§ 16
(1)
Zhromaždenie je najvyšší orgán zoskupenia. Zhromaždenie tvoria zástupcovia všetkých členov zoskupenia.
Zhromaždenie
a)
schvaľuje stanovy,
b)
schvaľuje rozpočet, dlhodobý program a ročný plán činnosti zoskupenia,
c)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“),
d)
rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
e)
rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení zoskupenia,
f)
rozhoduje o návrhoch na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
g)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
h)
volí a odvoláva členov dozornej rady alebo revízora,
i)
dáva súhlas k návrhom právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľného majetku zoskupenia,
j)
rozhoduje o zmenách v stanovách okrem ustanovení, ktoré si zakladatelia vyhradili v dohovore,
k)
rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene zoskupenia.
(2)
Zhromaždenie rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v stanovách.
§ 17
(1)
Zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu zhromaždenia a podpredsedu zhromaždenia, ktorý zastupuje predsedu zhromaždenia v prípade jeho neprítomnosti. Volebné obdobie je štvorročné.
(2)
Predseda zhromaždenia zvoláva, pripravuje a riadi zasadania zhromaždenia.
(3)
Zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Zhromaždenie musí byť zvolané do 14 dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo revízora alebo jednej tretiny jej členov.
(4)
Na platné rozhodnutie zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov, ak tento zákon alebo stanovy neustanovujú inak. Rozhodnutia zhromaždenia majú formu uznesenia.
Riaditeľ
§ 18
(1)
Riaditeľ je štatutárny orgán zoskupenia, ktorý riadi činnosť zoskupenia a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach zoskupenia, ak nie sú týmto zákonom, dohovorom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2)
Riaditeľ je povinný vykonávať činnosť patriacu do jeho pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami zoskupenia a všetkých jeho členov. Je povinný najmä zaobstarať a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy niektorých členov zoskupenia alebo záujmy tretích osôb pred záujmami zoskupenia.
(3)
Rozhodnutie zhromaždenia, dohovor alebo stanovy môžu obmedziť právo riaditeľa konať v mene zoskupenia.
(4)
Riaditeľa volí a odvoláva zhromaždenie. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých členov zhromaždenia. Podrobnosti o voľbe a odvolaní riaditeľa upravia stanovy.
(5)
Funkčné obdobie riaditeľa je štvorročné a začína plynúť jeho zvolením.
(6)
Riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach zhromaždenia s hlasom poradným.
(7)
Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(8)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 19
(1)
Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a)
odvolaním,
b)
uplynutím funkčného obdobia,
c)
vzdaním sa funkcie,
d)
dňom, v ktorom riaditeľ prestal spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 7,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
f)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(2)
Riaditeľ sa môže vzdať funkcie písomným oznámením zhromaždeniu. Výkon funkcie riaditeľa v tomto prípade zaniká v nasledujúci deň po doručení písomného oznámenia.
(3)
Riaditeľa zhromaždenie odvolá,
a)
ak koná v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,1) tohto zákona, dohovorom alebo stanovami,
b)
ak svoju funkciu nevykonáva dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
ak vykonáva činnosť uvedenú v § 23,
d)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(4)
Riaditeľa môže zhromaždenie odvolať,
a)
ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak to navrhla dozorná rada alebo revízor alebo člen zoskupenia,
c)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
Dozorná rada alebo revízor
§ 20
(1)
Dozorná rada alebo revízor je kontrolný orgán zoskupenia, ktorý dohliada na činnosť zoskupenia.
(2)
Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok zoskupenia je vyšší ako 3 000 000 Sk alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 28. V ostatných prípadoch môže byť zriadená, ak to upravujú stanovy.
(3)
Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.
(4)
Členovia dozornej rady alebo revízor sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti zoskupenia a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom8) a či zoskupenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi, dohovorom a stanovami.
(5)
Dozorná rada alebo revízor najmä
a)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie zhromaždeniu,
b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c)
upozorňuje zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
(6)
Dozorná rada alebo revízor sú oprávnení
a)
navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem zoskupenia,
b)
podávať zhromaždeniu návrh na odvolanie riaditeľa,
c)
navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene zoskupenia,
d)
zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní zhromaždenia s poradným hlasom,
e)
upozorniť zhromaždenie na zistené porušenie právnych predpisov, dohovoru alebo stanov.
§ 21
(1)
Dozorná rada má troch členov, ak dohovor alebo stanovy neustanovia vyšší počet členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské ekonomické vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú prax v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu a je bezúhonná. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Členom dozornej rady alebo revízorom nemôže byť riaditeľ. Výnimku zo vzdelania a praxe členom dozornej rady a revízorovi môže povoliť zhromaždenie.
(2)
Členov dozornej rady alebo revízora volí a odvoláva zhromaždenie. Na zvolenie a odvolanie členov dozornej rady alebo revízora je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov členskej schôdze. Podrobnosti o voľbe a odvolávaní člena dozornej rady alebo revízora upravia stanovy.
(3)
Funkčné obdobie člena dozornej rady alebo revízora je šesťročné, ak stanovy neurčia inak.
(4)
Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady alebo revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.9)
§ 22
(1)
Výkon funkcie člena dozornej rady alebo revízora zaniká
a)
odvolaním,
b)
uplynutím funkčného obdobia alebo zánikom zoskupenia pred uplynutím funkčného obdobia,
c)
vzdaním sa funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(2)
Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie písomným oznámením zhromaždeniu. Výkon funkcie člena dozornej rady v tomto prípade zaniká v nasledujúci deň po doručení písomného oznámenia zhromaždeniu.
(3)
Člena dozornej rady alebo revízora zhromaždenie odvolá,
a)
ak koná v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,1) tohto zákona, dohovoru alebo stanovami,
b)
ak svoju funkciu nevykonáva dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
ak vykonáva činnosť uvedenú v § 23,
d)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(4)
Člena dozornej rady alebo revízora môže zhromaždenie odvolať,
a)
ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak to navrhla dozorná rada alebo člen zoskupenia,
c)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
§ 23
Zákaz konkurencie
Člen zoskupenia, riaditeľ a člen dozornej rady alebo revízor nesmie
a)
vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou zoskupenia,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby obchodné aktivity zoskupenia.
§ 24
Zápisnica o schôdzi orgánov
Zo schôdze orgánov zoskupenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú zoskupenie uchováva v lehote ustanovenej stanovami, ktorá nesmie byť kratšia ako štyri roky.
Majetok zoskupenia
§ 25
(1)
Majetok zoskupenia tvoria
a)
vklady zakladateľov a členov,
b)
príjmy z vlastnej činnosti,
c)
príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d)
dedičstvo,
e)
dary alebo príspevky od fyzických osôb a právnických osôb.
(2)
Ministerstvo môže do zoskupenia vložiť majetok štátu iba v súlade s rozhodnutím vlády.
(3)
S vlastníckym právom k majetku štátu, ktorý prechádza do vlastníctva zoskupenia, prechádzajú aj práva a záväzky súvisiace s týmto majetkom.
(4)
Práva z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva sa prevádzajú na základe zmluvy uzavretej medzi ministerstvom a zoskupením.
(5)
Ministerstvo spíše so zoskupením písomný protokol o odovzdaní majetku štátu po vzniku zoskupenia. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve podľa osobitného predpisu.8) Protokol podpisuje štatutárny zástupca ministerstva a štatutárny zástupca zoskupenia.
(6)
Návrh na vklad zmeny vlastníckych práv sa vykoná na základe rozhodnutia vlády podľa § 3 ods. 3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva ministerstvo.
(7)
Zápis zmeny vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa vykoná vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu10) a zmena vlastníckych práv vzniká dňom vkladu do katastra.
§ 26
(1)
Zoskupenie môže podnikať, ak sa touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozený účel, na ktorý bolo zoskupenie založené.
(2)
Zoskupenie sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
§ 27
(1)
Majetok zoskupenia sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v dohovore alebo v stanovách a na úhradu výdavkov a nákladov zoskupenia. Výšku výdavkov a nákladov zoskupenia určí zhromaždenie každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti zoskupenia.
(2)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla zoskupeniu dar alebo príspevok na konkrétny účel, zoskupenie je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
§ 28
Prioritný majetok
(1)
Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce, ktorú vkladá štát, vyšší územný celok alebo obec ako zakladateľ alebo člen zoskupenia do zoskupenia a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené.
(2)
Prioritný majetok nemožno založiť alebo inak zaťažiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky.
(3)
Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie.
(4)
K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech subjektu, ktorý ho do zoskupenia vložil, právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
§ 29
Rozpočet zoskupenia
(1)
Zoskupenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Rozpočet zoskupenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, zostavuje sa a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie členskej schôdzi riaditeľ najneskôr 30 dní pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Zhromaždenie schvaľuje rozpočet zoskupenia najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Účtovníctvo a výročná správa
§ 30
(1)
Zoskupenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Zoskupenie musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s plnením účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené, a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
(3)
Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak
a)
prostriedky Európskeho spoločenstva, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 1 000 000 Sk,
b)
všetky príjmy zoskupenia prekročia 5 000 000 Sk v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená.
(4)
Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom podľa odseku 3 zasiela zoskupenie na zverejnenie v Obchodnom vestníku každoročne najneskôr do 15. apríla.
§ 31
(1)
Zoskupenie vypracuje výročnú správu v termíne určenom zhromaždením, dohovorom alebo stanovami po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia zoskupenia,
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad rozsahu príjmov a výnosov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov zoskupenia,
g)
zmeny a nové zloženie orgánov zoskupenia, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h)
ďalšie údaje určené členskou schôdzou.
(3)
Výročná správa musí byť zverejnená spôsobom určeným v stanovách najneskôr do 15. júla nasledujúceho roka. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela zoskupenie registrovému úradu každoročne najneskôr do 15. júla. Ak zoskupenie nesplní túto povinnosť ani v náhradnej lehote určenej registrovým úradom, registrový úrad podá súdu návrh na zrušenie zoskupenia.
(4)
Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle zoskupenia.
§ 32
Zodpovednosť zoskupenia a jeho orgánov
(1)
Zoskupenie ručí za záväzky celým svojím majetkom.
(2)
Členovia zoskupenia, ktorí sú slovenským subjektom, ručia za záväzky zoskupenia len do výšky svojich nesplatených vkladov.
§ 33
Poskytovanie informácií
Zoskupenie má povinnosť zverejňovať informácie o nakladaní s majetkom v súlade s osobitným predpisom.11)
§ 34
Zahraničné zoskupenie
Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je zoskupením podľa osobitného predpisu1) a práva štátu, na ktorého území má svoje sídlo, môže na území Slovenskej republiky pôsobiť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako zoskupenie vzniknuté podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.1)
§ 35
Spoločné ustanovenie
Na konanie o registrácii, výmaze z registra, vykonaní zmien členov zoskupenia a o uložení pokuty podľa § 8 ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.12)
Čl. II
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 27 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
európskym zoskupeniam územnej spolupráce Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“.
2.
V § 27 ods. 7 sa za slovo „súdov,“ vkladajú slová „Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
2)
Článok 3 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.
3)
§ 11 ods. 2 písm. i) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

§ 11 ods. 4 písm. h) a § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
5)
Článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.
6)
Článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.
7)
§ 68 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
10)
§ 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.