86/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „dopravou“ vkladá čiarka a slová „kontrolu dodržiavania práv a povinností ustanovených osobitným predpisom1a) na vymedzených úsekoch diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy1b) (ďalej len „vymedzené úseky ciest“)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Železničná polícia pri kontrole dodržiavania práv a povinností na vymedzených úsekoch ciest1b) vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1a)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
Slová „Železničná spoločnosť, a.s.“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „železničné spoločnosti“ v príslušnom tvare.
4.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a medzinárodnou sieťou policajných zložiek plniacich úlohy v obvode železničných dráh RAILPOL“.
5.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „objektov“ vkladá čiarka a slová „služba mýtnej polície“.
6.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „Železničná polícia“ vkladajú slová „a v prípade plnenia úloh na vymedzených úsekoch ciest1b) „služba mýtnej polície“.“
7.
V § 16a sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu uvedenú v § 16 ods. 3.“.
8.
V § 17 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
9.
V § 17 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
osobnú identifikačnú kartu vojaka mimoriadnej služby.“.
10.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,5a) ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
11.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, verejný poriadok, svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb, alebo majetok,
b)
je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c)
sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 16 alebo § 17 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d)
na útvare Železničnej polície uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa násilne.“.
12.
V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Útvar Železničnej polície, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zaistená, a bez zbytočných prieťahov ho odovzdá zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu o zaistení osoby môže zaistená osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(3)
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6b)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zaistení alebo“.
14.
V § 20 ods. 12 a § 57c ods. 4 sa odkaz 11 nad slovom „konaní“ označuje ako odkaz 6b a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 11.
15.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Policajt je oprávnený povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len príslušníkom Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ak plnia služobné úlohy.“.
16.
V § 22 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
ak je podozrenie, že použitím alebo používaním dopravného prostriedku alebo vlaku, na dopravnom prostriedku alebo vlaku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom alebo vlakom bol spáchaný trestný čin,“.
17.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona a úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a) je policajt služby mýtnej polície oprávnený
a)
dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku,
b)
vykonať kontrolu predpísaných dokladov na vedenie a premávku vozidla,11a) ktoré je vodič povinný mať pri sebe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.
18.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Oprávnenie na použitie prenosného zvislého dopravného značenia a prenosných dopravných zariadení
Policajt služby mýtnej polície je na vymedzených úsekoch ciest oprávnený použiť prenosné zvislé dopravné značenie a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.1a)“.
19.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Oprávnenie prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto
Policajt služby mýtnej polície je oprávnený pri plnení úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a) prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto.“.
20.
V § 25 úvodnej vete sa za slová „iných osôb,“ vkladajú slová „alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“.
21.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
23.
V § 31 ods. 1 písm. a) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
24.
V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.
25.
V § 41 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
26.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície nesmie byť príslušník Národného bezpečnostného úradu a príslušník Slovenskej informačnej služby.“.
27.
V § 44 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).
28.
V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dráh“ vkladajú slová „a na vymedzených úsekoch ciest1b)“.
29.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla
Policajt je oprávnený v obvode železničných dráh alebo na vymedzených úsekoch ciest1b) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla v prípade, ak
a)
vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané, a vodič sa v blízkosti vozidla nezdržuje,
b)
sa zistilo, že vozidlo je odcudzené,
c)
je dôvodné podozrenie, že vozidlo sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného činu,
d)
vodič vozidla aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť sa služobnému zákroku vykonávanému policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s vozidlom z miesta odísť,
e)
je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.1a)“.
30.
V § 51 ods. 2 sa slová „§ 44 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 1 písm. k)“.
31.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Použitie ochrannej kukly policajtom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta, policajt je oprávnený v službe pri zabezpečovaní fyzickej ochrany jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, ako aj pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu a pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi a s tým spojenej služobnej činnosti použiť ochrannú kuklu. Pri takej služobnej činnosti alebo služobnom zákroku musí mať policajt na viditeľnom mieste umiestnený nápis “Železničná polícia„ a identifikačné číslo zakročujúceho policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.“.
32.
V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informácie a osobné údaje týkajúce sa Slovenskej informačnej služby a osôb v pracovnoprávnom vzťahu k nej vrátane služobného pomeru Železničná polícia poskytne iným subjektom len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Slovenskej informačnej služby.“.
33.
Doterajší text § 65 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Železničná polícia pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1a) používa motorové vozidlá, ktoré majú označenie „Mýtna polícia“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z. a zákona č. 666/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v blokovom konaní“.
2.
V § 86 písm. f) sa slovo „a“ za slovami „podľa § 49“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a priestupky na úseku výberu mýta.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 8 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 55 sa vypúšťa písmeno e). Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 67 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Poznámka pod čiarou k odkazu 23b sa vypúšťa.
Čl. V
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za užívanie vymedzeného úseku ciest (ďalej len „mýto“) na základe elektronicky získaných údajov.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Tým nie je dotknutá možnosť ustanoviť povinnosť úhrady mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka vymedzeného úseku cesty.“.
3.
V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča sa platí mýto.“.
4.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými križovaním podľa vykonávacieho predpisu.4a)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.“.
5.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
dodržiavať mýtny poriadok.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:
„h)
správcom výberu mýta poverenej osoby používané na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta,
i)
Slovenskej informačnej služby,
j)
Železničnej polície,8a)
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,8b)
l)
colnej správy.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
8b)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Prevádzkovatelia a vodiči vozidiel oslobodených od mýta podľa odseku 1 sú povinní dodržiavať mýtny poriadok.“.
8.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. V súvislosti so svojou činnosťou podľa tohto zákona správca výberu mýta môže zriaďovať aj distribučné miesta a kontaktné miesta.“.
9.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
údaje o geografickej polohe vozidla.“.
10.
V § 6 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba sú na účely tohto zákona oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať podľa osobitného predpisu10) osobné údaje vodiča vozidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a číslo vodičského preukazu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočnosti.11a) Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,11b) osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(5)
Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať údaje uvedené v odsekoch 3 a 4 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 4 písm. a), b), d) a i) až k) a o ich vodičoch.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 12 a 14 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 86/2008 Z. z., § 70 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 6 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 4“ a vypúšťajú sa slová „vhodné aj pre iné technológie, ak to nevedie k dodatočnému zaťaženiu užívateľov alebo k ich diskriminácii“.
12.
V § 6 ods. 7 sa slová „Policajnému zboru umožniť na plnenie jeho úloh podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „Železničnej polícii na plnenie jej úloh podľa tohto zákona a Slovenskej informačnej službe umožniť“.
13.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Správca výberu mýta šesť mesiacov pred zavedením systému výberu mýta predloží Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) správu, ktorá obsahuje jednotkové hodnoty a parametre nákladových položiek, ktoré sa použijú pri výpočte sadzieb mýta pre vymedzené úseky ciest, spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb pre jednotlivé kategórie vozidiel.“.
14.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo najmenej štyri mesiace pred zavedením nového systému výberu mýta predloží Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a)
jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b)
kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c)
rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku určenú na úhradu nákladov a výšku sadzieb mýta spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(2)
Ministerstvo oznamuje Európskej komisii všetky systémy zliav a znížení sadzby mýta a všetky oslobodenia od povinnosti platiť mýto.“.
15.
V § 7 ods. 1 sa slová „poverené osoby v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru12)“ nahrádzajú slovami „osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti so službou mýtnej polície12)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 1 a 4 ods. 1 zákona č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 7 ods. 2 úvodná veta a písmeno a) znejú:
„(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcom výberu mýta poverenej osoby,“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
18.
V § 7 ods. 3 sa slová „Poverená osoba“ nahrádzajú slovami „Osoba poverená výkonom kontroly“.
19.
V § 7 ods. 4 sa slová „poverených osôb“ nahrádzajú slovami „osôb poverených výkonom kontroly“.
20.
V § 7 ods. 5 sa slová „Poverené osoby pri výkone kontroly“ nahrádzajú slovami „Osoby poverené výkonom kontroly“.
21.
V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.“.
22.
V § 7 ods. 6 úvodná veta znie: „Príslušníci služby mýtnej polície pri výkone kontroly sú oprávnení:“.
23.
V § 7 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poverenou osobou,“.
24.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Osoby poverené výkonom kontroly sú povinné vyhotoviť doklad o kontrole. Príslušník služby mýtnej polície zabezpečí oznámenie priestupku alebo správneho deliktu predpísaným postupom na príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“), ak priestupok nebol prejednaný v blokovom konaní na mieste.“.
25.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak príslušník služby mýtnej polície pri výkone kontroly podľa tohto zákona zistí aj iné porušenie predpisov, postupuje podľa osobitného predpisu.12)
(9)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na vodiča, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu,13) ak plnenie týchto úloh neznesie odklad a nemožno ich zabezpečiť inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
26.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla
(1)
Príslušník služby mýtnej polície je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak vodič vozidla neuhradí mýto. V prípade, ak vodič vozidla nie je ochotný tabuľku s evidenčným číslom vydať, príslušník služby mýtnej polície je oprávnený túto odňať; škodu spôsobenú v súvislosti s jej odňatím znáša prevádzkovateľ vozidla. Osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla sa zadržia do doby uhradenia mýta.
(2)
Príslušník služby mýtnej polície vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla podľa odseku 1 potvrdenie. Na konanie a rozhodovanie o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13a)
(3)
Ak bolo mýto preukázateľne uhradené, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla sa bezodkladne vrátia vodičovi vozidla alebo jeho prevádzkovateľovi. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote do 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla, je príslušný na ich vrátenie útvar služby mýtnej polície, ktorý tieto zadržal. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote nad 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla a ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, je príslušný na ich vrátenie útvar Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.
(4)
Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla nepominú ani do 15 dní odo dňa ich zadržania, útvar služby mýtnej polície tieto zašle na útvar Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.
(5)
Ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla ostávajú uschované na útvare služby mýtnej polície. Útvar služby mýtnej polície vráti zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla až po preukázanom uhradení mýta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo tieto údaje nesprístupní správcovi výberu mýta alebo ním poverenej osobe,“.
28.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta vo výške 80 000 Sk a v blokovom konaní vo výške 50 000 Sk.“.
29.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
30.
V § 8 ods. 3 sa slová „prejednávajú orgány Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „prejednáva služba mýtnej polície“.
31.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá
a)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných úsekoch ciest použilo vozidlo, za ktoré nebolo uhradené mýto alebo ktoré nemá palubnú jednotku,
b)
v súvislosti s konaním o priestupku na úseku výberu mýta orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok neoznámi osobné údaje osoby, ktorej zverila vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa,
c)
si nesplní povinnosť podľa § 3.
(2)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednávajú obvodné úrady dopravy.
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 uloží obvodný úrad dopravy pokutu vo výške 500 000 Sk.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(5)
Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
32.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a jednotné podmienky ich užívania“.
33.
V § 9 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
podrobnosti o označení vozidiel správcu výberu mýta alebo vozidiel ním poverenej osoby, ktoré sú používané na kontrolu výberu mýta, a o dokladoch na preukazovanie osôb poverených výkonom kontroly.“.
34.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) až e).
35.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzným právnym predpisom mýtny poriadok, ktorý ustanoví
a)
podrobnosti o právach a povinnostiach platiteľov mýta a prevádzkovateľov a vodičov vozidiel oslobodených od mýta podľa § 4 ods. 1 pri užívaní vymedzených úsekov ciest podľa tohto zákona,
b)
podrobnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a o poskytnutí palubnej jednotky podľa tohto zákona,
c)
podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta,
d)
podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpečenia záväzkov platiteľov mýta,
e)
podrobnosti o spôsobe nakladania s palubnou jednotkou, jej užívaní, umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických špecifikáciách a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
f)
reklamačný poriadok.“.
Čl. VI
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 664/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla, ktorou sa rozumie súčet hmotností motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac, na týždeň alebo na jeden deň bez ohľadu na počet vykonaných jázd.“.
2.
V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.
3.
V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy podľa § 6 ods. 5.“.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 2.
Čl. VII
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V prílohe sa na konci pripájajú tieto slová:
„R1 – Banská Bystrica – severný obchvat“.
Čl. VIII
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 664/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slovo „opráv“ vkladá čiarka a slovo „údržbu“.
Čl. IX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.